Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Beromun

   1 mg pulver till infusionsvätska
   tasonermin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Beromun är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Beromun
   3. Hur du använder Beromun
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Beromun ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Beromun är och vad det används för

   Beromun innehåller det aktiva ämnet tasonermin (tumörnekrotiserande faktor alfa-1a), som produceras genom rekombinant DNA-teknik. Det hör till en grupp läkemedel som kallas immunstimulerare, som hjälper kroppens immunsystem att bekämpa cancerceller.

   BEROMUN används tillsammans med läkemedel som innehåller melfalan, för att behandla mjukdelssarkom i arm och ben. Genom att reducera storleken på tumören, ges behandlingen för att underlätta kirurgiskt borttagandet av tumören eller för att förhindra svår skada på omgivande friska vävnader och därmed försena eller motverka behovet av amputation av arm eller ben.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Beromun

   Använd inte Beromun

   om du är allergisk mot tasonermin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har allvarliga hjärtproblem

   • om du har en allvarlig lungsjukdom

   • om du har eller nyligen haft magsår

   • om dina värden på olika blodkroppar är alltför låga eller om du har blödningar

   • om du har medelsvår eller svår lever- eller njursjukdom

   • om du inte kan använda kärlsammandragande preparat (används för att höja lågt blodtryck), antikoagulantia (läkemedel som verkar hämmande på blodets förmåga att levra sig) eller radioaktiva markörer

   • om du samtidigt behandlas med läkemedel som har skadliga effekter på hjärtat

   • om du har förhöjda nivåer av kalcium i blodet

   • om du har en infektionssjukdom och antibiotika ej har effekt

   • om du har en uttalad svullnad i den sjuka armen eller benet p.g.a. lokal vätskeansamling eller har uttalad vätskeansamling i buken.

   • om du är gravid eller planerar att bli gravid.

   • om du ammar, måste du avstå från att amma under åtminstone 7 dagar efter behandling med Beromun

   Varningar och försiktighet

   BEROMUN kommer att tillföras av en läkare som är erfaren och kunnig i tekniken isolerad regional perfusion (ILP). Denna teknik säkerställer att Beromun begränsas till den sjuka armen eller benet.Det är viktigt att det inte når resten av kroppen, eftersom detta så kallade systemläckage kan orsaka allvarliga biverkningar på viktiga organ i kroppen.

   Efter ILP-behandlingen får du stanna på sjukhuset 7-10 dagar. Din läkare kommer att noggrant följa ditt blodtryck, cirkulation och eventuella biverkningar. Du kan behöva stanna en kort period på intensivvårdsavdelningen direkt efter behandlingen.

   Ett tillstånd som kallas ”kompartmentsyndrom” kan utvecklas under dag 1-3 efter tillförsel av Beromun. Symtom på muskelskador i den behandlade kroppsdelen, inkluderar smärta, svullnad och neurologiska symtom (t ex känselbortfall, förlamning). Detta ska omedelbart rapporteras till behandlande läkare.

   Andra läkemedel och Beromun

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder mediciner som sänker blodtrycket (medel mot högt blodtryck).

   Vid ILP-behandling får du också läkemedel för att kontrollera smärta, feber, blodtryck, blodkoagulation och även narkosmedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du får inte använda Beromun om du är gravid. Du får inte amma under åtminstone de 7 första dagarna efter behandling med Beromun.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ej relevant.

   Beromun innehåller natrium

   Den färdigberedda lösningen innehåller 151,27 mg (6,58 mmol) natrium per rekommenderad dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats en saltfattig kost.

   Behållaren innehåller latex

   Läkemedelsförpackningens material innehåller latex. Kan ge allvarliga allergiska reaktioner.

   Om du har ytterligare frågor om användandet av detta läkemedel, fråga din läkare.


   3. Hur du använder Beromun

   Beromun och den tumörhämmande substansen melfalan tillförs med en teknik, som kallas isolerad regional perfusion (ILP). Under medicineringen kommer du att vara nedsövd med hjälp av narkosmedel.

   Blodflödet till och från den sjuka armen eller benet kommer att snöras av med klämmor under operationen. Blodet tillförs syre från en hjärt-lung-maskin och pumpas till den sjuka kroppsdelen via en kateter i det största ingående blodkärlet (artären), medan det dräneras (pumpas ut) från det största utgående blodkärlet (venen), Beromun och därefter melfalan injiceras i denna krets - under totalt 90 minuter exponeras den sjuka armen eller benet för Beromun.

   Rekommenderad dos av Beromun beror på den sjuka kroppsdelen, vanligen 3 mg för arm och 4 mg för ben. Beromun pulver måste lösas upp före användning. Den färdiga lösningen kommer att tillföras i en artär i din sjuka arm eller ben med ILP under en initial period om 30 minuter. Därefter tillsätts melfalan och ILP-behandlingen fortsätter ytterligare 60 minuter. Slutligen, kommer kroppsdelen att sköljas för att ta bort återstoden av Beromun och melfalan.

   ILP medger att tumörceller i din kroppsdel kan utsättas för mycket höga doser Beromun och melfalan, vilket förstärker anti-cancer-effekten, men utan att de når resten av kroppen, där de skulle kunna orsaka allvarliga biverkningar.

   Vanligen får man inte en andra ILP med Beromun. Om detta sker, ges det inte förrän efter åtminstone 6 veckor efter den första ILP.

   Om du använt för stor mängd av Beromun

   Eftersom Beromun alltid ges av erfarna och kvalificerade läkare på sjukhus är en oavsiktlig överdosering inte trolig. Skulle detta trots allt inträffa kommer läkaren omedelbart att spola den sjuka kroppsdelen för att ta bort Beromun och ILP kommer att stoppas. Om det är någon risk för allvarliga biverkningar, kommer din läkare att omedelbart överföra dig till intensivvårdsavdelningen för att övervaka dig och påbörja lämplig behandling.

   Om det är ett betydande systemläckage av Beromun

   Om mer än 10 % av Beromun-dosen når övriga delar av kroppen, kommer din läkare att vidta liknande åtgärder som vid överdosering.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar kan orsakas av Beromun, av melfalan, av ILP-tekniken, eller av en kombination av dessa faktorer. Vissa biverkningar kan vara allvarliga, särskilt om Beromun når resten av kroppen (systemläckage). I ungefär 2 % av fallen kan Beromun orsaka vävnadsskada i den behandlade kroppsdelen, som är så svår att amputation blir nödvändig. Om det finns någon risk för allvarliga biverkningar kommer din läkare att flytta dig till en intensivvårdsavdelning för noggrann övervakning och start av lämplig behandling.

   Följande biverkningar observerades under behandling med detta läkemedel (grupperade efter hur sannolikt det är att de uppträder).

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • störd hjärtrytm (arytmi)

   • illamående, kräkningar

   • leverskada

   • hudblåsor

   • feber (vanligen mild till måttlig), frossa  

   • smärta i påverkad arm eller ben

   • trötthet

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • infektioner

   • lokala sårinfektioner

   • minskat antal av vissa blodkroppar och blodplättar

   • överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner)

   • nervskador

   • minskad medvetandegrad

   • huvudvärk

   • hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet eller svullnade anklar

   • blodkoagulering i artär eller ven i påverkad arm eller ben (trombos)

   • lågt blodtryck, chock

   • allvarliga andningsproblem

   • förstoppning, diarré

   • hudnekros (hud som dör) på påverkad arm eller ben

   • svullnad av anklar, fötter eller fingrar orsakat av vätskeansamling i påverkad arm eller ben

   • ”kompartmentsyndrom”, ett tillstånd som kännetecknas av smärta, svullnad och neurologiska symtom, såväl som muskelskada i påverkad arm eller ben

   • muskelsmärta

   • äggvita i urinen

   • nattliga svettningar

   • vävnadsnekros (vävnad som dör) i påverkad arm eller ben, som är tillräckligt allvarlig för att kräva amputation

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • blodförgiftning (sepsis)

   • vätska i lungorna

   • magvärk

   • inflammation i magslemhinnan (gastrit)

   • tillfällig förlust av finger- eller tånaglar på påverkad arm eller ben

   • njursvikt

   • blodprover som visar på förändrad njurfunktion

   • förträngning eller stängning av blodkärl i ben eller arm som leder blod från hjärtat

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Beromun ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Efter beredning bör läkemedlet användas omedelbart.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tasonermin. Varje injektionsflaska innehåller 1 mg tasonermin. Innehållet i en injektionsflaska med Beromun pulver ska beredas med 5,3 ml steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, och humant serumalbumin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Beromun är ett vitt till gulvitt pulver för infusionslösning (pulver för infusion) som tillhandahålls i injektionsflaskor av glas med gummikork och försegling med flip-off-kapsyl av aluminium.

   Varje förpackning innehåller 4 injektionsflaskor med pulver.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Strasse 173

   55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Tillverkare

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Dr Boehringer Gasse 5-11

   1121 Vienna

   Österrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2017


   Övriga informationskällor

   België/Belgique/Belgien

   SCS Boehringer Ingelheim Comm.V
   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Lietuva

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Lietuvos filialas

   Tel: +370 37 473922

   България

   Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ - клон БългарияТел: +359 2 958 79 98

   Luxembourg/Luxemburg

   SCS Boehringer Ingelheim Comm.V
   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Česká republika

   Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

   Tel: +420 234 655 111

   Magyarország

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe
   Tel: +36 1 299 8900

   Danmark

   Boehringer Ingelheim Danmark A/S

   Tlf: +45 39 15 88 88

   Malta

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600

   Deutschland

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Tel: +49 (0) 800 77 90 900

   Nederland

   Boehringer Ingelheim b.v.

   Tel: +31 (0) 800 22 55 889

   Eesti

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Eesti filiaal

   Tel: +372 612 8000

   Norge

   Boehringer Ingelheim Norway KS

   Tlf: +47 66 76 13 00

   Ελλάδα

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Österreich

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Tel: +43 1 80 105-0

   España

   Boehringer Ingelheim España, S.A.

   Tel: +34 93 404 58 00

   Polska

   Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 699 0 699

   France

   Boehringer Ingelheim France S.A.S.

   Tél: +33 3 26 50 45 33

   Portugal

   Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

   Tel: +351 21 313 53 00

   Hrvatska

   Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

   Tel: +385 1 2444 600

   România

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucuresti

   Tel: +40 21 302 2800

   Ireland

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 295 9620

   Slovenija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Podružnica Ljubljana

   Tel: +386 1 586 40 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka

   Tel: +421 2 5810 1211

   Italia

   Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

   Tel: +39 02 5355 1

   Suomi/Finland

   Boehringer Ingelheim Finland Ky

   Puh/Tel: +358 10 3102 800

   Κύπρος

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Sverige

   Boehringer Ingelheim AB

   Tel: +46 8 721 21 00

   Latvija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Latvijas filiāle

   Tel: +371 67 240 011

   United Kingdom

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://wwwhttp://www.ema.europa.eu.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  BEROMUN

  Pulver till infusionsvätska, lösning 1 mg 4 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 598423
  • Tillverkare: BELPHARMA s.a.

  89.327 kr

  Jämförpris: 22.331,75 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?