Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Benzylpenicillin Panpharma

   pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 0,6 g, 1,2 g, 3 g och 6 g.
   bensylpenicillinnatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD BENZYLPENICILLIN PANPHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA
   3. HUR DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR BENZYLPENICILLIN PANPHARMA SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD BENZYLPENICILLIN PANPHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Bensylpenicillin Panpharma är ett läkemedel som verkar mot bakterieinfektioner (antibiotika).
   Benzylpenicillin Panpharma används till behandling av infektioner orsakade av bensylpenicillinkänsliga bakterier.

   Bensylpencillinnatrium som finns i Benzylpenicillin Panpharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA

   Använd inte Benzylpenicillin Panpharma

   • om du är överkänslig (allergisk) mot penicillin

   • om du tidigare har haft kraftig allergisk reaktion mot cefalosporiner (en annan typ av antibiotikum).

   Var särskilt försiktig med Benzylpenicillin Panpharma

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har hjärtsvikt

   • är över 60 år

   • planerar att ge detta läkemedel till en nyfödd

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt att läkaren känner till om du tar något av följande:

   • probenecid (ett läkemedel mot gikt som hämmar utsöndring av Benzylpenicillin Panpharma)

   • metotrexat (cytostatikum). Samtidig användning med bensylpenicillin kan förhöja effekten och toxicitet av metotrexat

   • p-piller. Effekten kan minska.

   Graviditet och amning

   Det finns en liten risk för skadliga effekter på graviditeten, fostret eller det nyfödda barnet.

   Detta läkemedel passerar i liten utsträckning över i modersmjölk. Risken för skadliga effekter på det ammande barnet synes osannolik, även om barnet kan få en påverkan på bakterieflora i tarm och mun.
   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel

   Körförmåga och användning av maskiner

   Benzylpenicillin Panpharma har liten eller ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA

   Du får injektionen av läkare eller sköterska.
   Läkaren avgör den lämpliga dosen för dig samt hur och när injektionen ska ges.

   Bensylpenicillin Panpharma är ett torrt pulver vilket läkaren eller sjuksköterskan löser upp i sterilt vatten eller annan lämplig spädningsvätska. Lösningen sprutas antingen i en blodåder eller muskel eller ges via en blodåder som droppinfusion.

   Om du har fått för stor mängd av Benzylpenicillin Panpharma:

   Eftersom injektionen ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte troligt att du får en för stor mängd.
   Om du tror att du har fått för stor mängd, måste du tala om det för den person som gett dig injektionen.
   Kramper har förekommit hos patienter som fått en injektion av mycket höga doser bensylpenicillin av misstag. I sådana fall måste behandlingen avbrytas och kramplösande behandling sättas in.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Benzylpenicillin Panpharma ha biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Tala omedelbart om för din läkare om du tror att läkemedlet gör att du känner dig sjuk, eller om du upplever något av följande:

   Allergi mot bensylpenicillinnatrium vilket kan ge följande symtom:

   • hudutslag, klåda

   • andningssvårighet eller trånghet över bröstet

   • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

   • svullnad eller rodnad i tunga

   • feber

   • ledsmärtor

   • svullna lymfkörtlar

   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):

   • eksem och hudutslag

   • lokala reaktioner på injektionsstället

   • flebit (inflammation i en ven)

   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000):

   • nässelutslag

   • ökat antal vita blodkroppar

   Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

   • allvarliga allergiska reaktioner

   • brist på vita blodkroppar

   • blodbrist (anemi)

   • diarré.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR BENZYLPENICILLIN PANPHARMA SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25ºC.
   Beredda lösningar ska användas omedelbart.
   Används före utgångsdatum som anges på kartongen.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bensylpenicillinnatrium

   • Inga övriga innehållsämnen

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Benzylpenicillin Panpharma är ett vitt eller nästan vitt kritallint pulver.
   Det kommer i injektionsflaskor av glas med gummipropp och aluminiumkapslar med 0,6 g, 1,6 g, 3 g eller 6 g pulver.
   Förpackningarna innehåller 10 injektionsflaskor av glas.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Panpharma SA
   Z.I. du Clairy-Luitré, 35133 Fougères
   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02-23


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Tillsats av 10 ml sterilt vatten till 0,6 g ger en isoton lösning

   Typ av lösning

   Beredningsanvisning

   Lösning för intravenös injektion

   0,6 g löses i ca 5-10 ml vatten för injektionsvätskor eller minst 10 ml 0,9 % natriumkloridlösning

   Lösning för intermittent infusion

   3 g löses i ca 50 ml vatten för injektionsvätskor eller minst 50 ml 0,9% natriumkloridlösning

   Lösning för intramuskulär injektion

   0,6 g löses i minst 2 ml vatten för injektionsvätskor eller 2 ml 0,5 % lidokainlösning.

   1,2 g löses i minst 4 ml vatten för injektionsvätskor eller 4 ml 0,5 % lidokainlösning.

   Lidokainlösning får ej ges intravenöst.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Benzylpenicillin Panpharma

  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 10 x 6 gram Injektionsflaska

  • Varunummer: 546846
  • Tillverkare: Panpharma Nordic AS

  416,28 kr

  Jämförpris: 6,94 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?