• Bensylpenicillin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bensylpenicillin Meda

   1 g respektive 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning
   bensylpenicillinnatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bensylpenicillin Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bensylpenicillin Meda
   3. Hur du använder Bensylpenicillin Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bensylpenicillin Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bensylpenicillin Meda är och vad det används för

   Bensylpenicillin Meda är ett läkemedel som verkar mot bakterieinfektioner (ett antibiotikum).

   Bensylpenicillin Meda används för behandling av infektioner orsakade av bensylpenicillinkänsliga bakterier.

   Bensylpenicillinnatrium som finns i Bensylpenicillin Meda kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna information. Fråga läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bensylpenicillin Meda

   Använd inte Bensylpenicillin Meda

   • om du är allergisk mot bensylpenicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tidgare har fått en kraftig allergisk reaktion mot penicillin eller cefalosporiner (en annan typ av antibiotikum).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Bensylpenicillin Meda om något av följande gäller dig:

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har hjärtsvikt

   • om du har diarré

   • om du är över 60 år

   • om detta läkemedel ska ges till en nyfödd.

   Andra läkemedel och Bensylpenicillin Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att läkaren känner till om du tar något av följande:

   • metotrexat (cytostatikum). Samtidig användning med bensylpenicillin kan förhöja effekten och toxiciteten av metotrexat.

   • probenecid (ett läkemedel mot gikt som hämmar utsöndringen av Bensylpenicillin Meda).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns inga kända risker vid användning av Bensylpenicillin Meda under graviditet.

   Bensylpenicillin passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bensylpenicillin Meda har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Bensylpenicillin Meda

   Du får detta läkemedel som en injektion av läkare eller sjuksköterska.

   Läkaren avgör den lämpliga dosen för dig och hur och när injektionen ska ges.

   Bensylpenicillin Meda är ett torrt pulver som läkaren eller sjuksköterskan löser upp i lämplig spädningsvätska. Lösningen ges antingen i en blodåder eller muskel som en injektion eller via en blodåder som droppinfusion.

   Om du fått för stor mängd av Bensylpenicillin Meda

   Eftersom injektionen ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte troligt att du får för stor mängd.

   Om du tror att du fått för stor mängd måste du tala om det för den person som gett injektionen.

   Symtom på överdosering kan vara illamående, kräkningar, diarré, medvetandesänkning, kramper.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart om för din läkare om du tror att läkemedlet gör att du känner dig sjuk, eller om du upplever något av följande:

   Allergi mot bensylpenicillin vilket kan ge följande symtom:

   • Hudutslag, klåda.

   • Andningssvårigheter eller trånghet över bröstet.

   • Svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar.

   • Svullnad eller rodnad i tunga.

   • Feber.

   • Ledsmärtor.

   • Svullna lymfkörtlar.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Hudutslag

   • Inflammation i ett blodkärl (tromboflebit).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Ökat antal vita blodkroppar

   • Nässelfeber (urtikaria)

   • Allvarliga allergiska reaktioner.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Blodbrist (anemi)

   • Minskat antal vita blodkroppar

   • Diarré

   • Klåda.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Allvarliga hudreaktioner.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Minskat antal blodplättar, vilket kan öka risken för blödning (trombocytopeni).

   • Minskat antal vita blodkroppar, vilket kan öka risken för infektioner (neutropeni).

   • Jarisch-Herxheimers reaktion kan uppträda då borrelia behandlas med Bensylpenicillin Meda, och orsaka feber, frossbrytningar, huvudvärk, muskelvärk och hudutslag.

   Även njurpåverkan och svampöverväxt i munhåla och underliv kan förekomma.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bensylpenicillin Meda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bensylpenicillinnatrium

   • Inga övriga innehållsämnen ingår i detta läkemedel.

   Förpackningsstorlekar

   Injektionsflaskor 5 x 1 g, 10 x 1 g, 5 x 3 g och 10 x 3 g.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-29


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Inkompatibiliteter

   Tillsatser till penicillinlösningar bör inte göras med substanser för vilka kompatibilitetsundersökningar saknas.

   Hållbarhet

   Injektionslösningarna ska användas omedelbart efter beredning. Lösningar avsedda för infusion ska tillsättas infusionsvätska omedelbart. Beredd lösning av bensylpenicillin är hållbar i elektrolytlösningar i högst 12 timmar. Lösningar med lägre koncentration än 3 g bensylpenicillin per liter har dock kortare hållbarhetstid.

   Hantering

   1 g Bensylpenicillin Meda innehåller 2,8 mmol Na+, vilket motsvarar ca 18 ml isoton natriumkloridlösning.

   Den osmolalitet som lösningen får beror på vilken mängd Bensylpenicillin Meda som används samt vilken vätska som används vid spädningen. Beroende på den mängd Bensylpenicillin Meda som skall administreras rekommenderas vatten för injektionsvätskor eller natriumkloridlösning vid spädningen (se nedanstående tabell).

   Typ av lösning

   Beredningsanvisning

   Lösning för

   intramuskulär injektion

   1 g löses i 4-6 ml vatten för injektionsvätskor

   Lösning för

   intravenös injektion

   1 g löses i 10 ml vatten för injektionsvätskor,

   3 g löses i 20-40 ml vatten för injektionsvätskor,


   Lösningen injiceras långsamt (under minst 3‑5 minuter)

   Lösning för

   intermittent infusion

   1-3 g löses i 100 ml vatten för injektionsvätskor eller

   isoton natriumkloridlösning med hjälp av en överföringskanyl.


   Den erhållna lösningen ansluts lämpligen till en flervägskran. Lösningen infunderas i jämn takt under

   20-30 minuter.

   Mini-Set: Lösningen bereds i Minibag plastbehållare

   med hjälp av överföringsadapter.

   Lösning för

   kontinuerlig infusion

   1-6 g löses i 20-50 ml vatten för injektionsvätskor


   Den erhållna lösningen blandas med lämplig infusionslösning: Isoton natriumkloridlösning, Ringer-acetat, glukoslösning 50 mg/ml, glukoslösning med natrium och kalium, Rehydrex med glukos.

  Bensylpenicillin® Meda

  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Bensylpenicillin 10 x 1 gram Injektionsflaska

  • Varunummer: 010930
  • Tillverkare: Meda AB

  182,42 kr

  Jämförpris: 18,24 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?