Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bendamustin Actavis

   2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   bendamustinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bendamustin Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bendamustin Actavis
   3. Hur du använder Bendamustin Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bendamustin Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bendamustin Actavis är och vad det används för

   Bendamustin Actavis är ett läkemedel som används för behandling av vissa cancerformer (cytostatikum).

   Bendamustin Actavis används som enda läkemedel eller i kombination med andra läkemedel för behandling av följande cancerformer:

   • kronisk lymfatisk leukemi om kombinationskemoterapi med fludarabin inte är lämplig.

   • non-Hodgkins-lymfom när resultatet av tidigare behandling med rituximab varit kortvarigt eller uteblivit helt.

   • multipelt myelom när högdos kemoterapi med autolog stamcellstransplantation (med egna stamceller) eller behandling med talidomid eller bortezomib inte är lämplig.

   Bendamustinhydroklorid som finns i Bendamustin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bendamustin Actavis

   Använd inte Bendamustin Actavis

   • om du är allergisk mot bendamustinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • medan du ammar

   • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion (skador på leverns funktionella celler)

   • om du har gultonad hud eller ögonvitor till följd av lever- eller blodsjukdom (gulsot)

   • om du har allvarligt nedsatt benmärgsfunktion (benmärgsdepression) och allvarliga förändringar i antalet vita blodkroppar och blodplättar i blodet

   • om du har genomgått en större operation mindre än 30 dagar innan behandlingen påbörjas

   • om du har en infektion, särskilt om den åtföljs av en minskad mängd vita blodkroppar (leukopeni)

   • i samband med vaccination mot gula febern.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare före eller under behandlingen med Bendamustin Actavis:

   • om förmågan att bilda blodkroppar i din benmärg är försämrad. Antalet vita blodkroppar och

   • blodplättar i blodet ska kontrolleras innan behandlingen med Bendamustin Actavis påbörjas,

   • före varje efterföljande behandlingscykel och under behandlingsfria intervall.

   • om du har någon infektion. Ta kontakt med läkare om du har tecken på infektion, t.ex. feber eller

   • lungbesvär.

   • om du får någon hudreaktion under behandlingen med Bendamustin Actavis. Dessa reaktioner kan förvärras.

   • om du får smärtsamma röda eller lilaaktiga utslag som sprider sig och blåsor och/eller andra skador börjar uppkomma på slemhinnorna (t.ex. mun och läppar), framför allt om du tidigare har haft ljuskänslighet, infektioner i andningsvägarna (t.ex. bronkit) och/eller feber.

   • om du har någon hjärtsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt, bröstsmärtor, allvarliga rubbningar av hjärtrytmen).

   • om känner smärta i sidan, har blod i urinen eller om din urinmängd minskar. Om din sjukdom är mycket svår kan det hända att din kropp inte kan göra sig av med alla slaggämnen från de döende cancercellerna. Detta tillstånd kallas för tumörlyssyndrom och kan leda till njursvikt eller hjärtproblem inom 48 timmar efter den första dosen av Bendamustin Actavis. Din läkare kan säkerställa att du får tillräckligt med vätska (hydrerad) och ge andra mediciner för att förhindra att problemet uppstår.

   • om du får en svår allergisk reaktion eller överkänslighetsreaktion. Du bör vara uppmärksam på infusionsrelaterade reaktioner efter den första behandlingscykeln. Symtomen kan vara feber, frossa, klåda och utslag.

   Män som behandlas med Bendamustin Actavis ska undvika att avla barn under den tid som behandlingen pågår och 6 månader efter avslutad behandling. Innan behandlingen påbörjas bör du undersöka möjligheterna till spermaförvaring, eftersom det finns risk för bestående infertilitet (sterilitet).

   Barn och ungdomar

   Det finns ingen erfarenhet av behandling av barn och ungdomar med Bendamustin Actavis.

   Andra läkemedel och Bendamustin Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Om Bendamustin Actavis används tillsammans med andra läkemedel som hämmar bildandet av blod i benmärgen kan det leda till att effekten på benmärgen förstärks.

   Om Bendamustin Actavis används i kombination med läkemedel som förändrar ditt immunsvar, t.ex. ciklosporin och takrolimus, kan effekten på immunsvaret förstärkas.

   Läkemedel som bendamustin (cytostatika) kan försvaga effekten av vaccinering med levande virus. Cytostatika ökar också risken för infektioner vid vaccinering med levande vaccin (t.ex. vaccin mot virussjukdomar).

   Om Bendamustin Actavis används tillsammans med läkemedel som hämmar ett speciellt enzym (CYP1A2), som fluvoxamin (antidepressivt läkemedel), ciprofloxacin (används för behandling av bakteriella infektioner), aciklovir (används för behandling av virusinfektioner) och cimetidin (används för behandling av halsbränna och magsår) kan dessa läkemedel påverka varandras effekt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Bendamustin Actavis kan orsaka genetiska skador och har orsakat missbildningar i försöksdjur. Bendamustin Actavis får inte användas under graviditet såvida inte din läkare uttryckligen har ordinerat det. Om du måste behandlasunder graviditeten ska du rådfråga läkare gällande risken för potentiella fosterskador som behandlingen kan orsaka. Även genetisk rådgivning rekommenderas.

   Fertilitet

   Om du är kvinna i fertil ålder måste du använda dig av någon effektivpreventivmetod både före och under behandlingen med Bendamustin Actavis. Om du blir gravid under behandlingen med Bendamustin Actavis måste du omedelbart informera din läkare och be om genetisk rådgivning.

   Om du är man ska du undvika att avla barn under den tid som behandlingen med Bendamustin Actavis pågår och 6 månader efter avslutad behandling. Det finns också en risk för att behandling med Bendamustin Actavis leder till infertilitet. Du bör därför undersöka möjligheterna till spermaförvaring innan behandlingen påbörjas.

   Amning

   Bendamustin Actavis får inte användas under amning. Om behandling med Bendamustin Actavis är nödvändig under amningsperioden måste amningen avslutas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier av hur läkemedlet påverkar förmågan att köra bil och använda maskiner har genomförts. Undvik att köra bil eller använda maskiner om du upplever biverkningar som yrsel eller nedsatt koordinationsförmåga.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Bendamustin Actavis

   Bendamustin Actavis ges i en ven under 30–60 minuter i olika doser, antingen ensamt (monoterapi) eller i kombination med andra läkemedel.

   Behandlingen bör inte påbörjas om du har ett lågt antal vita blodkroppar (leukocyter) och/eller blodplättar. Detta kontrolleras regelbundet av din läkare.

   Kronisk lymfatisk leukemi

   100 mg Bendamustin Actavis per kvadratmeter kroppsyta (baserat på din längd och vikt)

   på dag 1 + 2

   Upprepa cykeln efter 4 veckor

   Non-Hodgkins-lymfom

   120 mg Bendamustin Actavis per kvadratmeter kroppsyta (baserat på din längd och vikt)

   på dag 1 + 2

   Upprepa cykeln efter 3 veckor

   Multipelt myelom

   120–150 mg Bendamustin Actavis per kvadratmeter kroppsyta (baserat på din längd och vikt)

   på dag

   1 + 2

   60 mg prednison per kvadratmeter kroppsyta (baserat på din längd och vikt) intravenöst eller per os

   på dag

   1 – 4

   Upprepa cykeln efter 4 veckor

   Behandlingen ska avbrytas om antalet vita blodkroppar (leukocyter) och/eller blodplättar sjunker för mycket. Behandlingen kan fortsätta när antalet vita blodkroppar och blodplättar har ökat.

   Nedsatt lever- eller njurfunktion

   Beroende på hur allvarligt nedsatt din leverfunktion är kan det bli nödvändigt att justera dosen. Bendamustin Actavis ska inte användas om du lider av allvarligt nedsatt leverfunktion. Ingen dosjustering är nödvändig vid nedsatt njurfunktion. Din behandlande läkare beslutar om huruvida en dosjustering är nödvändig eller ej.

   Hur det administreras

   Behandlingen med Bendamustin Actavis får endast utföras av läkare med erfarenhet av cancerbehandling. Läkaren ordinerar den dos av Bendamustine Actavis som är lämplig för dig och ser till att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

   Din behandlande läkare ger infusionslösningen efter de förberedelser som ordinerats. Lösningen ges i en ven i form av en kortvarig infusion under 30–60 minuter.

   Behandlingens längd

   Det finns inga fastlagda tidsgränser för hur länge behandling med Bendamustine Actavis ska ges. Behandlingens längd beror på sjukdomen och effekten av behandlingen.

   Om du oroar dig över något eller har frågor om behandlingen med Bendamustin Actavis ska du tala med din läkare eller sjuksköterska.

   Om du har glömt att använda Bendamustin Actavis

   Om en dos av Bendamustin Actavis blir bortglömd brukar läkaren fortsätta behandlingen enligt det vanliga doseringsschemat.

   Om du slutar att använda Bendamustin Actavis

   Den behandlande läkaren avgör om behandlingen ska avbrytas eller om du ska övergå till någon annan behandling.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   I mycket sällsynta fall har vävnadsskada eller vävnadsdöd (nekros) förekommit, då läkemedlet oavsiktligt har hamnat utanför blodkärlet (extravasation). En brännande känsla där infusionsnålen förs in kan vara ett tecken på att administreringen sker utanför blodkärlen. Följden av sådan administrering kan vara smärta och svårläkta hudskador.

   En dosbegränsande biverkning av Bendamustin Actavis är försvagad benmärgsfunktion, som vanligtvis återgår till det normala efter behandlingen. Nedsatt benmärgsfunktion innebär en ökad risk för infektioner.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • Lågt antal vita blodkroppar (leukopeni)

   • Minskning av det röda pigmentet i blodet (hemoglobin)

   • Lågt antal blodplättar (trombocytopeni)

   • Infektioner

   • Illamående

   • Kräkningar

   • Slemhinneinflammation

   • Förhöjda kreatininnivåer i blodet

   • Förhöjda ureanivåer i blodet

   • Feber

   • Trötthet

   • Huvudvärk

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Blödning

   • Störd ämnesomsättning beror på att innehåll från döende cancerceller släpps ut i blodet (tumörlyssyndrom)

   • Minskat antal röda blodkroppar, vilket kan göra huden blekare och orsaka kraftlöshet eller andfåddhet (anemi)

   • Onormal minskning av en typ av vita blodceller, som kan göra det mer sannolikt att du får en infektion (neutropeni)

   • Överkänslighetsreaktioner, t.ex. allergisk hudinflammation (dermatit), nässelutslag (urtikaria)

   • Leverbesvär som kan upptäckas via blodprover eller orsaka gulsot (gulfärgning av ögonvitorna och huden)

   • Låga kaliumnivåer i blodet

   • Störningar i hjärtats funktion, som t.ex. att man känner av hjärtslagen (hjärtklappning) eller bröstsmärtor (angina pectoris)

   • Hjärtrytmrubbningar (arytmi)

   • Lågt eller högt blodtryck (hypotoni eller hypertoni)

   • Nedsatt lungfunktion

   • Diarré

   • Förstoppning

   • Smärta i munnen (stomatit)

   • Nedsatt aptit

   • Håravfall

   • Hudförändringar

   • Kliande utslag (urtikaria)

   • Utebliven mens (amenorré)

   • Smärta

   • Sömnlöshet

   • Frossa

   • Uttorkning

   • Yrsel

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Ansamling av vätska i hjärtsäcken (som omger hjärtat)

   • Försämrad bildning av alla typer av blodkroppar (myelodysplastiskt syndrom)

   • Akut leukemi

   Sällsynta (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • Infektion i blodet (sepsis)

   • Svåra allergiska överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner)

   • Symtom som påminner om anafylaktiska reaktioner (anafylaktoida reaktioner)

   • Dåsighet

   • Oförmåga att tala (afoni)

   • Plötslig cirkulationssvikt (chock)

   • Hudrodnad (erytem)

   • Inflammation i huden (dermatit)

   • Klåda (pruritus)

   • Hudutslag (makulära exantem)

   • Överdriven svettning (hyperhidros)

   • Nedsatt benmärgsfunktion, som kan innebära att du känner dig sjuk eller som kan ses i blodprover.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Primär atypisk lunginflammation (pneumoni)

   • Nedbrytning av röda blodkroppar

   • Snabbt sjunkande blodtryck, ibland åtföljt av hudreaktioner eller utslag (anafylaktisk chock)

   • Nedsatt smaksinne

   • Känselstörningar (parestesi)

   • Obehagskänslor och smärta i lederna (perifer neuropati)

   • Sjukdom som drabbar nervsystemet, som kan orsaka symtom såsom torr mun, förstoppning, rodnad, vidgade pupiller eller förvirring (antikolinergt syndrom)

   • Neurologiska sjukdomar, såsom förlamning, muskelsvaghet, koordinationssvårigheter, domningar, krampanfall och förvirring

   • Koordinationssvårigheter (ataxi)

   • Hjärninflammation (encefalit)

   • Ökad hjärtrytm (takykardi)

   • Hjärtinfarkt, bröstsmärtor (myokardinfarkt)

   • Hjärtsvikt

   • Inflammation i venerna (flebit)

   • Bindvävsbildning i lungorna (lungfibros)

   • Blödning och inflammation i matstrupen (hemorragisk esofagit)

   • Blödning i magsäcken eller tarmarna

   • Infertilitet

   • Flerorgansvikt

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Leversvikt

   • Njursvikt

   • Oregelbunden och ofta snabb hjärtfrekvens (förmaksflimmer)

   • Smärtsamma röda eller lilaaktiga utslag som sprider sig och blåsor och/eller andra skador som börjar uppkomma på slemhinnorna (t.ex. mun och läppar), framför allt om du tidigare har haft ljuskänslighet, infektioner i andningsvägarna (t.ex. bronkit) och/eller feber

   • Pneumonit

   • Blödningar från lungorna.

   Sekundära tumörer (myelodysplastiskt syndrom, akut myeloid leukemi (AML), bronkialcancer) har rapporterats efter behandling med bendamustin. Inget tydligt samband med bendamustin kunde fastställas.

   Kontakta läkare eller uppsök vård omedelbart om du märker någon av följande biverkningar (ingen känd frekvens):

   • Allvarliga hudutslag, inklusive Steven Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys. Dessa kan uppkomma som rödaktiga prickliknande fläckar eller cirkelrunda plack, ofta med blåsor mitt på bålen, flagnande hud, sår i mun, näsa, ögon och på genitalier och kan följas av feber och influensaliknande symtom.

   • Utbrett utslag, hög kroppstemperatur, förstorade lymfkörtlar och engagemang av andra kroppsorgan (läkemedelsbiverkning med eosinofili och systemiska symtom som också kallas för DRESS eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bendamustin Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Oöppnad

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Färdigberett koncentrat

   Pulvret ska beredas omedelbart efter att injektionsflaskan har öppnats.

   Det färdigberedda koncentratet ska spädas ut omedelbart med 0,9 % natriumkloridlösning (se instruktioner i slutet av denna bipacksedel).

   Infusionsvätska, lösning

   Efter beredning och spädning har kemisk och fysisk stabilitet visats i 3,5 timmar vid 25 °C/60 % RF under normala ljusförhållanden, och i 2 dagar vid 2 °C till 8 °C på skyddat från ljus i polyetenpåsar.

   Ur mikrobiologisk synpunkt bör lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring före användning hos användaren. Denna förvaring ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C, såvida beredningen/spädningen inte har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Använd inte läkemedlet om du upptäcker synliga tecken på försämring eller skador på injektionsflaskorna. Efter beredning och spädning ska produkten inspekteras visuellt med avseende på partiklar eller missfärgning. Lösningen ska endast användas om den är klar och fri från partiklar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bendamustinhydroklorid. Efter beredning innehåller 1 ml koncentrat 2,5 mg bendamustinhydroklorid. En injektionsflaska innehåller 25 mg eller 100 mg bendamustinhydroklorid.

   • Övrigt innehållsämne är mannitol. 

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vitt till benvitt frystorkat pulver.

   Bärnstensfärgade injektionsflaskor (typ I) på 26 ml eller 60 ml med korkar för frystorkning av typ I-gummi (bromobutyl) och ett aluminiumlock med polypropenskiva. Injektionsflaskorna är omslutna av ett skyddsomslag.

   26 ml-injektionsflaskor innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid och tillhandahålls i förpackningar med 1, 5, 10 eller 20 injektionsflaskor.

   60 ml-injektionsflaskor innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid och tillhandahålls i förpackningar med 1 eller 5 injektionsflaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78 Hafnarfjordur

   Island

   Tillverkare

   S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

   Ion Mihalache Boulevard nr.11

   Sector 1, 011171, Bukarest

   Rumänien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-11


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Precis som för alla liknande cytotoxiska ämnen gäller striktare säkerhetsåtgärder för sjukvårdspersonal och läkare på grund av att preparatet potentiellt kan orsaka genskador och cancer. Undvik inandning och kontakt med hud och slemhinnor vid hantering av Bendamustin Actavis (använd handskar, skyddskläder och eventuellt även ansiktsmask!). Kontaminerade kroppsdelar ska tvättas noggrant med tvål och vatten. Ögonen ska spolas med 0,9 % (isoton) koksaltlösning. Om det är möjligt rekommenderas att arbetet utförs på speciella säkerhetsarbetsbänkar (laminärt luftflöde) med vätsketätt, absorberande engångsunderlägg. Kontaminerade föremål ska betraktas som cytostatikaavfall. Följ nationella riktlinjer gällande kassering av cytostatika! Gravid personal ska inte hantera cytostatika.

   Den användningsklara lösningen måste förberedas i två steg (med steril teknik) enligt följande:

   1. Förberedelse av koncentratet

   • Bered varje injektionsflaska med Bendamustin Actavis innehållande 25 mg bendamustinhydroklorid genom att tillsätta 10 ml vatten för injektionsvätskor och skaka.

   • Bered varje injektionsflaska med Bendamustin Actavis innehållande 100 mg bendamustinhydroklorid genom att tillsätta 40 ml vatten för injektionsvätskor och skaka.

   Det färdigberedda koncentratet innehåller 2,5 mg bendamustinhydroklorid per ml och är en klar, färglös lösning.

   2. Förberedelse av lösningen för infusion

   Så snart en klar vätska erhållits (vanligen efter 5–10 minuter) späds den totala rekommenderade dosen av Bendamustin Actavis omedelbart med 0,9 % (isoton) natriumkloridlösning för att erhålla en slutvolym på cirka 500 ml. Bendamustin Actavis får inte spädas ut med andra lösningar för infusion eller injektion. Bendamustin Actavis får inte blandas i infusioner med andra substanser.

   Administrering

   Lösningen administreras genom infusion i en ven under 30–60 minuter.

   Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bendamustin Actavis

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2,5 mg/ml 5 x 100 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 507288
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  11.557,50 kr

  Jämförpris: 23,12 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?