Bild saknas för Behepan®

Bild saknas

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Behepan

   1 mg filmdragerade tabletter (tabletter)
   vitamin B12 (cyanokobalamin)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Behepan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Behepan
   3. Hur du använder Behepan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Behepan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Behepan är och vad det används för

   Behepan innehåller vitamin B12. Detta vitamin är nödvändigt för blodets bildning och funktion.

   Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Behepan ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.

   Cyanokobalamin som finns i Behepan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Behepan

   Använd inte Behepan

   • om du är allergisk mot cyanokobalamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Behepan.

   Andra läkemedel och Behepan

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet


   Graviditet

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


   Amning

   Behepan går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Behepan påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Behepan

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Vanlig dos vid underhållsbehandling är 1 tablett dagligen, helst på fastande mage.

   Om du använt för stor mängd av Behepan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

   Om du har glömt att använda Behepan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Kraftig överkänslighetsreaktion som kan yttra sig som nässelfeber, hudutslag eller klåda över stora delar av kroppen. Feber och hudutslag av aknetyp.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se nedan).

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Sverige

   Läkemedelsverket

   Box 26

   SE-751 03 Uppsala


   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Behepan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är vitamin B12 (cyanokobalamin)

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), hypromellos, stearinsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Behepan finns i plastburkar om 98, 100, 900 eller 1000 tabletter (burkarna med 900 och 1000 tabletter är endast till för dosdispensering).

   Behepan finns även i endosblister om 50 tabletter (endast för slutenvård).


   Behepan tabletter är vita till rosa, runda, kupade och filmdragerade, präglade med BE inom bågar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-07-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Behepan®

  Filmdragerad tablett 1 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 409268
  • Tillverkare: Pfizer AB

  129 kr

  Jämförpris: 1,29 kr / styck

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/behepan-filmdragerad-tablett-1-mg-100-styck-burk-57827/ 57827 Behepan® https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 129.00 129.00 SEK Behepan OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Filmdragerad tablett 1 mg 100 styck Burk