• Enrofloxacin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Bayer Animal Health GmbH

   D-51368 Leverkusen 

   Tyskland 

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

   Projensdorfer Str. 324

   D-24106 Kiel

   Tyskland

   Lokal företrädare:

   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Baytril vet. 15 mg tabletterBaytril vet. 50 mg tabletter Baytril vet. 150 mg tabletter enrofloxacin

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Vid infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för enrofloxacin.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot enrofloxacin, andra fluorokinoloner eller mot något av hjälpämnena.

   Använd inte till katter yngre än 8 veckor eftersom korrekt dosering inte är möjlig med de tillgängliga tablettstyrkorna.

   Använd inte till växande hundar, till exempel till små hundraser yngre än 8 månader, till stora hundraser yngre än 12 månader, till mycket stora hundraser yngre än 18 månader.

   Ska inte användas till djur med epilepsi eller som lider av kramper eftersom enrofloxacin kan orsaka CNS-stimulering.

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket sällsynta fall kan störningar i mag-tarmkanalen förekomma (t.ex. diarré, kräkningar och ökad salivproduktion). Symtomen är vanligen milda och övergående.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hund. Katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

   5 mg/kg kroppsvikt per dygn i 5-10 dagar. Överskrid ej rekommenderad dos.

   Tabletterna på 50 mg och 150 mg kan delas.

   Följ alltid veterinärens dosering som är angiven på förpackningen.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För att säkerställa korrekt dosering ska kroppsvikten bestämmas så noga som möjligt för att undvika underdosering.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter ”EXP”.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Om användningen av detta läkemedel avviker från anvisningarna i denne bipacksedel kan detta öka förekomsten av bakteriell resistens mot fluorokinoloner och kan därför minska effekten vid behandling av andra fluorokinoloner till följd av möjlig korsresistens.

   Visa särskild försiktighet vid användning av enrofloxacin till djur med nedsatt njurfunktion.

   Visa särskild försiktighet vid användning av enrofloxacin till katter eftersom högre dos än rekommenderat kan orsaka skada på ögats näthinna och blindhet.

   Ge inte höga doser till växande hundar på grund av möjlig skadlig effekt på ledbrosket.

   Ska inte ges till djur med epilepsi eller som lider av kramper eftersom enrofloxacin kan stimulera det centrala nervsystemet.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Personer som är överkänsliga för fluorokinoloner ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Tvätta händerna efter användning.

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare. Detta gäller särskilt barn.

   Dräktighet:

   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet. Använd endast enligt ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Digivning:

   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under digivning. Använd endast enligt ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Andra läkemedel och Baytril Vet.:

   Använd inte enrofloxacin samtidigt med antimikrobiella ämnen som motverkar kinoloner (t.ex. makrolider, tetracykliner eller fenikoler).

   Använd inte samtidigt med teofyllin eftersom utsöndringen av teofyllin kan förlängas.

   För att undvika biverkningar, var särskilt försiktig vid samtidig användning av flunixin och enrofloxacin till hundar eftersom de två substanserna påverkar varandra vid utsöndringen ur kroppen.

   Ge inte tillsammans med produkter som intas via munnen och som innehåller kalcium-, aluminium- eller magnesiumhydroxid (t.ex. antacida), eller multivitaminer som innehåller järn eller zink eftersom de kan minska upptaget av fluorokinoloner i kroppen.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Vid oavsiktlig överdosering kan symtom från mag-tarmkanalen förekomma (t.ex. kräkningar och diarré) och neurologiska reaktioner. Kraftig överskridning av rekommenderad dos kan orsaka skada på näthinnan och blindhet.

   Det finns inget motgift vid fall av oavsiktlig överdosering och behandlingen bör vara symtomatisk.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-05-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  Baytril® vet.

  Tablett 150 mg Enrofloxacin 10 styck Blister

  • Varunummer: 496174
  • Tillverkare: Bayer A/S

  421,50 kr

  Jämförpris: 42,15 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?