Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH
   D-51368 Leverkusen
   Tyskland


   Tillverkare:
   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

   Projensdorfer Str. 324

   D-21406 Kiel, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Baytril vet. 100 mg/ml lösning för användning i dricksvatten. Enrofloxacin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml Baytril vet. innehåller:

   Aktiv substans:

   Enrofloxacin

   100 mg;

   Hjälpämnen:

   Bensylalkohol

   14 mg.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Behandling av infektioner orsakade av följande enrofloxacin-känsliga bakterier:


   Kycklingar
   Mycoplasma gallisepticum,
   Mycoplasma synoviae,
   Avibacterium paragallinarum,
   Pasteurella multocida,
   Escherichia coli.


   Kalkoner
   Mycoplasma gallisepticum,
   Mycoplasma synoviae,
   Pasteurella multocida,
   Escherichia coli.


   Kaniner
   För behandling av infektionssjukdomar orsakade av Pasteurella multocidaoch bakteriell tarminflammation orsakad av E. coli-infektion.


   Enrofloxacin ska användas där klinisk erfarenhet, om möjligt understödd av känslighetstest av orsakande organism, tyder på att enrofloxacin är lämpligt val av aktiv substans.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte som förebyggande behandling.
   Använd inte vid känd förekomst av resistens/korsresistens mot (fluoro)kinoloner i det bestånd som ska behandlas.
   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, andra (fluoro)kinoloner eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Kyckling, kalkon och kanin.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


   Kyckling och kalkon


   10 mg enrofloxacin/kg kroppsvikt per dag inom loppet av 3-5 dagar i följd.


   Behandling inom loppet av 3-5 dagar i följd; 5 dagar i följd vid blandinfektioner och kroniskt fortskridande former. Om ingen klinisk förbättring uppnås inom 2-3 dagar ska alternativ antimikrobiell behandling baserat på känslighetstester övervägas.


   Administreras via dricksvattnet. Kontrollera alltid att hela dosen har intagits. Det medicinerade vattnet ska tillredas varje dag precis innan det ges till djuren. Dricksvattnet måste vara medicinerat genom hela behandlingsperioden och ingen annan vattenkälla ska finnas tillgänglig. Bestäm fåglarnas kroppsvikt så noggrant som möjligt för att undvika underdosering.


   Använd endast färska lösningar som förberetts varje dag innan behandling. Pumpsystem ska kontrolleras kontinuerligt för att försäkra en korrekt medicinering. Töm vattensystemet och fyll det med medicinerat vatten innan behandlingen påbörjas.


   Räkna ut den dagliga volymen (ml) av Baytril vet. som krävs för behandlingsperioden på följande sätt:


   [Totalt antal fåglar] x [Genomsnittlig kroppsvikt i kg] x 0,1 = Total volym (ml) per dag


   Baytril vet. kan tillsättas direkt till huvudtanken eller tillföras via en vattendoseringspump.


   Kanin


   10 mg/kg kroppsvikt per dag under 5 på varandra följande dagar.


   Räkna ut den dagliga volymen (ml) av Baytril vet. som krävs för behandlingen på följande sätt:


   [Totalt antal kaniner] x [Genomsnittlig kroppsvikt i kg] x 0,1 = Total volym (ml) per dag


   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För kyckling och kalkon, se avsnitt 8 Dosering.

   10. KARENSTID

   Kyckling: Kött och slaktbiprodukter: 7 dagar.
   Kalkon: Kött och slaktbiprodukter: 13 dagar.
   Kanin: Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar.


   Får ej ges till fåglar som producerar ägg för humankonsumtion.
   Får ej ges till värpande ersättningsfåglar inom 14 dagar efter värpperiodens början.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.
   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 12 veckor.
   Datum då innerförpackningen öppnas bör skrivas på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Officiella och lokala riktlinjer beträffande korrekt användning av antibakteriella medel bör beaktas.
   Användandet av flurokinoloner bör reserveras för kliniska fall som tidigare har svarat dåligt, eller förväntas svara dåligt på annan antibakteriell behandling.
   Till följd av att enrofloxacin först godkändes för användning hos fjäderfä har det skett en utbredd nedsättning av känsligheten hos E. coliför fluorokinoloner och resistenta (motståndskraftiga) organismer har uppstått. Resistens har också rapporterats hos Mycoplasma synoviae inom EU.
   Om möjligt bör flurokinoloner endast användas efter utförd resistensundersökning.
   Annan användning av produkten än enligt instruktion kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot fluorokinoloner och det kan minska behandlingseffekten av andra fluorokinoloner på grund av risken för korsresistens.
   Användning av fluorokinoloner under tillväxtfasen kombinerat med markant och långvarig ökning av dricksvattenintag, och därmed aktiv ingrediens, möjligtvis på grund av höga temperaturer, kan eventuellt vara kopplat till skada på ledbrosk.
   Inga skadliga kliniska symtom observerades hos kycklingar och kalkoner som behandlades med doser upp till 10 respektive 6 gånger högre än terapeutisk dos.
   In vitro påvisades en antagonism när fluorokinoloner kombinerades med bakteriostatiska antimikrobiella medel såsom makrolider eller tetracykliner och fenikoler. Samtidig användning av substanser som innehåller aluminium eller magnesium kan försämra upptaget av enrofloxacin.


   Säkerhetsanvisningar för behandlande personer:

   • Personer som är överkänsliga för (fluoro)kinoloner skall undvika kontakt med läkemedlet.

   • Undvik kontakt med hud och ögon.

   • Skölj omedelbart bort eventuella stänk på hud eller i ögon med vatten.

   • Tvätta händerna och bar hud efter användning.

   • Ät, drick eller rök inte under användning av produkten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-11-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   100, 500 och 1 000 ml flaskor eller 5 000 ml behållare.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Lokal företrädare
   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Baytril® vet.

  Lösning för användning i dricksvatten 100 mg/ml 1 liter Flaska

  • Varunummer: 047938
  • Tillverkare: Bayer A/S

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / liter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?