Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland

   Tillverkare:
   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Baycox Ovine vet. 50 mg/ml . Toltrazuril oralsuspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiv substans:

   1 ml innehåller:

   Toltrazuril

   50,0 mg

   Hjälpämnen:

   Natriumbensoat (E211)

   2,1 mg

   Natriumpropionat (E281)

   2,1 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Förebyggande av kliniska tecken på koccidios samt minskning av koccidiossmitta hos lamm på gårdar med bekräftad historik av koccidios orsakad av Eimeria crandallis och Eimeria ovinoidalis.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Får (lamm).

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   20 mg toltrazuril per kg kroppsvikt i en oral engångsdos.

   Varje djur skall behandlas med en oral engångsdos av 20 mg toltrazuril/kg kroppsvikt, motsvarande 0,4 ml oralsuspension per kg kroppsvikt. För att uppnå maximal nytta bör djuren behandlas före förväntat utbrott av kliniska tecken, dvs. i prepatensperioden. Då djuren behandlas kollektivt istället för individuellt skall de grupperas enligt kroppsvikt och doseras därefter, för att undvika under- eller överdosering.

   0,4 ml oralsuspension per kg kroppsvikt.

   Den orala suspensionen omskakas före användning.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 42 dagar

   Ej tillåtet för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Inga.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   • Frekvent och upprepad användning av antiprotozomedel inom samma grupp kan, liksom för övriga antiparasitära medel, leda till utveckling av resistens.

   • Alla lamm inom samma besättning bör behandlas.

   • Hygieniska åtgärder kan reducera risken för ovin koccidios. Därför rekommenderas samtidigt att de hygieniska förhållandena i berörda utrymmen förbättras, särskilt vad gäller fuktighet och renhet.

   • För att uppnå maximal nytta bör djuren behandlas före förväntat utbrott av kliniska tecken, dvs. i prepatensperioden.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   • Tvätta omedelbart bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.

   • Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   Andra försiktighetsåtgärder:

   • Metaboliten av toltrazuril, toltrazurilsulfon (ponazuril), är en stabil (halveringstid > 1 år) och mobil förening, och har skadlig inverkan både på tillväxt och på utveckling av växter. Genom ponazurils stabila egenskaper, kan upprepad spridning av gödsel från behandlade djur leda till ackumulation i jord, och som konsekvens utgöra en risk för växtligheten. Ackumulationen av ponazuril i jord, kan också leda till risk för läckage till grundvattnet.

   • Av miljömässiga skäl: Lamm som ingår i ett intensivt uppfödningssystem och tillbringar hela livet inomhus skall inte behandlas efter 6 veckors ålder eller vid en kroppsvikt över 20 kg. Gödsel från dessa djur får inte spridas över samma jord oftare än vart tredje år.

   Dräktighet och digivning:

   • Laboratorieförsök på råtta och kanin har inte givit belägg för skadliga effekter på fostret eller på mamman.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

   Inga kända.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   • Inga tecken på överdos har observerats i säkerhetsstudier på djur med en trefaldig överdosering som engångsdos och tvåfaldig överdosering vid behandling under två dagar i sträck.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-23

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 100, 250, 1000 ml-flaskor.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Baycox Ovine vet.

  Oral suspension 50 mg/ml 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 529293
  • Tillverkare: Bayer A/S

  744,50 kr

  Jämförpris: 2,98 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?