Bild på Bamyl®
 • Acetylsalicylsyra
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta, dämpar inflammation, sänker feber. Effekten kommer inom 30 min, varar i 4-6 tim.. Värk fr 7 år. Feber fr 18 år.
 • Tabletten kan smälta i munnen, tuggas, lösas i vatten eller sväljas hel.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bamyl

   500 mg tablett
   acetylsalicylsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bamyl är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bamyl
   3. Hur du använder Bamyl
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bamyl ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bamyl är och vad det används för

   Bamyl har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt. Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner, som ökar smärtnervernas känslighet. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning. Tabletten börjar vanligen verka inom cirka 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar. I högre doser är acetylsalicylsyra också inflammationshämmande.


   Detta läkemedel används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, led-och muskelsmärtor och menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar samt efter läkares ordination ledgångsreumatism (reumatoid artrit).


   Det används också till barn med feber som ej svarat på gängse behandling endast efter kontakt med läkare.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bamyl

   Använd inte Bamyl

   • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har fått någon överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation

   • om du har magsår

   • om du har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   • om du har skrumplever

   • om du har svår hjärtsvikt

   • om du har svår njursjukdom

   • om du är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten

   Varningar och försiktighet

   Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bamyl:

   • om du har astma

   • om du har lätt till måttlig hjärtsvikt

   • om du har njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig behandling med vätskedrivande läkemedel

   • om du behandlas med läkemedel som hämmar blodets levring

   • om du har haft magsår

   • om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel

   Barn och ungdomar

   Bamyl ska inte användas av barn under 7 år.


   Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd

   Andra läkemedel och Bamyl

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


   Bamyl kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

   • blodproppar (t.ex. warfarin)

   • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

   • högt blodtryck (t.ex. diuretika)

   • smärta och inflammation (t.ex. kortikosteroider, NSAID)

   • gikt (probenecid)

   • cancer och reumatoid artrit (metotrexat)

   • vissa läkemedel mot grön starr även kallat glaukom (t.ex. acetazolamid)

   • rytmrubbningar i hjärtat (digoxin)

   • depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) t.ex. fluvoxamin)

   • manodepressiv sjukdom, schizofreni (litium, klozapin)

   • epilepsi (fenytoin, valproinsyra, karbamazepin)

   • diabetes typ II (sulfonureider)

   • höga blodfetter (nikotinsyra)

   Användning av Bamyl med mat och dryck och alkohol

   Bamyl i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Gravida kvinnor ska inte använda Bamyl under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Bamyl ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


   Acetylsalicylsyra passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Bamyl under amning.


   Bamyl kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bamyl kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som yrsel och trötthet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Bamyl

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering

   För smärtlindring och febernedsättning

   Vuxna och ungdomar över 14 år: 1 - 2 tabletter 1 - 3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn.

   Mer än två tabletter åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.


   Barn och ungdomar 7-14 år: ½ tablett 1-3 gånger per dygn högst 2-3 dagar i följd eller enligt läkares föreskrift, högst 1 ½ tablett per dygn.


   Bamyl ska inte ges till barn under 7 år.


   Varning: Ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


   Ledgångsreumatism

   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för patienten.

   Vanlig dos för vuxna: 4-12 tabletter per dygn fördelat på 3-4 doser.

   Högsta dygnsdos är 12 tabletter.


   Tabletterna kan sväljas hela, lösas upp i vätska, smälta i munnen eller tuggas.

   Om tabletten löses upp i vatten bör man röra om lösningen och se till att man får i sig hela dosen läkemedel, även det som eventuellt fastnar på glasets sidor.

   Om du använt för stor mängd av Bamyl

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, yrsel, kramper, kräkningar, öronsusningar, hjärtklappning (takykardi), buksmärtor, irritation, oro och andnöd

   Om du har glömt att använda Bamyl

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Bamyl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magbesvär, såsom sura uppstötningar, halsbränna och illamående. Ökad benägenhet för blödningar. Hjärtklappning, darrningar, oro, sömnlöshet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Trötthet, svettning, yrsel och öronsusningar. Överkänslighetsreaktioner såsom nässelutslag, hösnuva eller andnöd. Magsår och magblödning.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Minskning av antal blodplättar (trombocytopeni), upplösning av de röda blodkropparna (hemolys) hos dem som har ärftlig brist på ämnesomsättningsenzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas, svår blödning från magtarmkanalen, svåra hudreaktioner, leverpåverkan, njurpåverkan.


   Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


   Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.


   Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med virussjukdomar, framförallt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på hjärnsvullnad och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bamyl ska förvaras

   Förvaras vid högst 25ºC.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: acetylsalicylsyra 500 mg.

   • Övriga innehållsämnen är: glycin, majsstärkelse, cellulosapulver, pulver med citronsmak (akacia, citral, citronsyra, limeolja, linalyl acetat, apelsin terpener, dl-alfa-tocoferol och vatten), sackarinnatrium.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Bamyl tabletterna är vita, med skåra på ena sidan, 13 mm diameter.


   Blister 2 st, 30 st

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon: 08-630 19 00

   Email: info@medasverige.se


   Tillverkare

   Dr Pfleger Chemische Fabrik GmbH

   Dr Robert Pfleger Str. 12

   D-96052 Bamberg

   Tyskland


   Orifice Medical AB

   Aktergatan 2, 4 och 5

   271 55 Ystad


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-11-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bamyl®

  Tablett 500 mg 30 styck Blister

  • Varunummer: 084150
  • Tillverkare: Meda AB

  39,50 kr

  Jämförspris: 1,32 kr / styck

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/bamyl-tablett-500-mg-30-styck-blister-231250/ 231250 Bamyl® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/084150s.jpg 39.50 39.50 SEK Bamyl InStock Acetylsalicylsyra Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandbesvär Meny/Mun & tänder/Tandbesvär/Tandvärk Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Acetylsalicylsyra Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Rygg- och nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 500 mg 30 styck Blister