Bipacksedel - Bambec®

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Bambec

10 mg och 20 mg tabletter
bambuterolhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bambec är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Bambec
3. Hur du tar Bambec
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bambec ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bambec är och vad det används för

Bambec vidgar luftrören och gör det lättare att andas genom att lösa krampen i luftrörens muskulatur vid astma. Bambec används som regelbunden behandling för att förebygga förväntade andningsproblem. Bambec ska användas tillsammans med en annan typ av läkemedel såsom en ”inhalerad kortikosteroid”, som bidrar till att minska svullnad och inflammation i lungorna.

2. Vad du behöver veta innan du tar Bambec

Ta inte Bambec

 • om du är överkänslig mot bambuterol eller mot något av övriga innehållsämnen i Bambec.

 • om du är överkänslig mot terbutalin.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du börjar använda Bambec om du har någon av följande sjukdomar:

 • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

 • hjärt- och kärlsjukdom

 • för låga kaliumvärden i blodet

 • kraftigt nedsatt leverfunktion

 • kraftigt nedsatt njurfunktion

 • diabetes

 • grön starr med trång kammarvinkel

Bambec ska tas regelbundet för att förebygga astma och är inte avsett för behandling av akuta besvär. Vid akuta besvär ska du istället använda ett kramplösande läkemedel för inhalation med snabbt insättande effekt. Det är viktigt att du fortsätter att använda ditt kortisonpreparat även om astmasymtomen minskar när du behandlas med Bambec. Om du märker att din astma försämras ska du kontakta läkare, det kan innebära att annan medicinering behövs. I början av behandlingen med Bambec krävs tätare kontroller av blodsockret för dig som har diabetes eftersom Bambec kan dölja de första tecknen på högt blodsocker (hyperglukemi).

Andra läkemedel och Bambec

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bambec, till exempel:

 • betablockerare (läkemedel mot bland annat högt blodtryck och grön starr)

 • kinidin (läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm)

 • kortikosteroider (läkemedel mot bland annat inflammationer och reumatiska besvär)

 • teofyllin eller andra xantinderivat (läkemedel mot bland annat astma)

 • urindrivande medel (läkemedel mot bland annat ödem och högt blodtryck)

 • suxameton (muskelavslappnande läkemedel)

 • ipratropium (läkemedel mot bland annat astma)

 • vissa typer av narkosmedel. Om du ska sövas, tala om för läkaren att du använder Bambec

Graviditet och amning

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid användning av Bambec under graviditet. Bambec ska användas med försiktighet i slutet av graviditeten, eftersom det får livmodern att slappna av.

Man vet inte om bambuterol passerar över i modersmjölk. Terbutalin, bambuterols aktiva nedbrytningsprodukt, passerar däremot över i bröstmjölk. Tala därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Bambec påverkar inte förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Bambec innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Bambec

Ta alltid Bambec enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

Vanlig dos för barn 2-5 år: 10 mg (1 tablett 10 mg eller ½ tablett 20 mg) 1 gång per dygn.

Vanlig dos för vuxna och barn från 6 år: 10 mg (1 tablett 10 mg eller ½ tablett 20 mg) 1 gång per dygn i början av behandlingen, därefter kan dosen ökas till 20 mg (2 tabletter 10 mg eller 1 tablett 20 mg) 1 gång per dygn.

Bambec doseras 1 gång per dygn, på kvällen strax före sänggåendet.

Om du har tagit för stor mängd av Bambec

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bambec orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Mycket vanliga (fler än 1 person av 10 drabbas): Darrningar, huvudvärk och rastlöshet.

Vanliga (färre än 1 person av 10 drabbas): Hjärtklappning. Kramp i händer, fötter och ben. Sömnstörningar.

Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas): Oro, ökad hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag.

Ingen känd frekvens*: Illamående, yrsel, låga kaliumvärden i blodet, högt blodsocker, hyperaktivitet och hudutslag. Bröstsmärta (som tecken på kärlkramp).**

* Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.

**Om bröstsmärta (som tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bambec ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är bambuterolhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen för Bambec 10 mg är laktosmonohydrat 63 mg, magnesiumstearat, povidon, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse.

 • Övriga innehållsämnen för Bambec 20 mg är laktosmonohydrat 125 mg, magnesiumstearat, povidon, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita avlånga tabletter med skåra. 10 mg tabletterna är 4,5 x 9,5 mm och märkta A/BM

20 mg tabletterna är 6 x 12 mm och märkta A/BA

Blisterförpackningar innehållande 98 tabletter.

Plastburkar innehållande 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB

151 85 Södertälje

Tel 08-553 26 000


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-10-21