Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Balcoga

   20 mg filmdragerade tabletter
   sildenafil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Balcoga är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Balcoga
   3. Hur du tar Balcoga
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Balcoga ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Balcoga är och vad det används för

   Balcoga innehåller den aktiva substansen sildenafil som tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5) hämmare.


   Balcoga sänker blodtrycket i lungorna genom att vidga blodkärlen i lungorna.
   Balcoga används för behandling av vuxna samt barn och ungdomar från 1 till 17 år medhögt blodtryck i blodkärlen i lungorna (pulmonell arteriellhypertoni).

   Sildenafil som finns i Balcoga kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Balcoga

   Ta inte Balcoga:

   • om du är allergisk mot sildenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tar mediciner som innehåller nitrater eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit. Dessa mediciner ges ofta för att lindra kärlkramp (eller angina pectoris). Balcoga kan orsaka en kraftig ökning av dessa mediciners effekt. Tala om för din läkare om du tar någotav dessa läkemedel. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • om du tar riociguat. Detta läkemedel användsför att behandla pulmonell arteriellhypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som Balcoga, har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

   • om du nyligen haft en stroke, en hjärtinfarkt, har en allvarlig leversjukdom eller mycket lågt blodtryck  (< 90/50 mmHg).

   • om du tar medicin innehållande ketokonazol eller itrakonazol för att behandla svampinfektioner eller mediciner innehållande ritonavir (mot HIV).

   • om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av ett problem med blodflödet till nerven i ögat som kallas icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du tar Balcoga om du:

   • har en sjukdom som beror på en blockerad eller förträngd ven i lungan, snarare än blockerad eller förträngd artär

   • har allvarliga hjärtproblem

   • har problem med hjärtatskamrar

   • har högt blodtryck i blodkärlen i lungorna

   • har lågt blodtryck vid vila

   • förlorar en stor mängd kroppsvätskor (dehydrering) vilket kan uppstå om du svettas mycket eller inte dricker tillräckligt med vätska. Dettakaninträffaom du är sjukmed feber, kräkningar eller diarré.

   • har en sällsynt ärftlig ögonsjukdom (retinitispigmentosa)

   • har onormala röda blodkroppar (sickle-cellanemi), blodcellscancer (leukemi), cancer i benmärgen (multipelt myelom), någon sjukdom i penis eller deformerad penis

   • just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili) eller problem med näsblödningar.

   • använder läkemedel för erektil dysfunktion.


   Vid användning för behandling av manlig erektil dysfunktion (ED), har följande biverkningar på synen rapporterats med PDE5-hämmare, inklusive sildenafil, vid en okänd frekvens: delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på ett eller båda ögonen.


   Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust, sluta ta Balcoga och kontakta din läkare omedelbart (se även avsnitt 4).

   Förlängda och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats hos män efter att de använt sildenafil. Om du får en erektion som varar längre än 4 timmar, sluta ta Balcoga och kontakta din läkare omedelbart (se även avsnitt 4).

   Speciellt att ta hänsyn till för patienter med njur- eller leverproblem

   Du bör tala om för din läkare om du har njur- eller leverproblem, eftersom din dos kan behöva justeras.

   Barn

   Balcoga ska inte ges till barn under 1 år.

   Andra läkemedel och Balcoga

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Läkemedel innehållande nitrater, eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit eller nikorandil (läkemedel som utvidgar blodkärlen som används vid behandling av kärlkramp). Dessa mediciner ges ofta för att lindra anginapectoris eller kärlkramp (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du tar Balcoga).

   • Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar riociguat.

   • Behandling för pulmonell hypertoni (t.ex. bosentan, iloprost).

   • Läkemedel som innehåller Johannesört (örtmedicin), rifampicin (används för att behandla bakterieinfektioner), karbamazepin, fenytoin och fenobarbital (används, bland annat, för att behandla epilepsi).

   • Blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin) även om de inte visade några oönskade effekter.

   • Läkemedel innehållande erytromycin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika för behandling av särskilda bakteriella infektioner), saquinavir (för behandling av HIV) eller nefazodon (mot depression), eftersomdin dos kan behöva justeras.

   • Alfa-receptorblockerare (t.ex. doxazosin) för behandling av högt blodtryck eller prostataproblem, då kombinationen av de två läkemedlen kan orsaka symtom som leder till en sänkning av ditt blodtryck (t.ex. yrsel och svindel).

   Balcoga med mat och dryck

   Du bör inte dricka grapefruktjuice under tiden som du behandlas med Balcoga.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Balcoga ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

   Balcoga ska inte ges till kvinnor i fertil ålder om inte lämpligt preventivmedel används. Balcoga passerar över i bröstmjölken i mycket små mängder och förväntas inte skada barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Balcoga kan orsaka yrsel och påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på läkemedlet innan du kör bil eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Balcoga

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   För vuxna är den rekommenderade dosen 20 mg tre gånger dagligen (tas med 6 till 8 timmars mellanrum) med eller utan föda.

   Användning för barn och ungdomar

   För barn och ungdomar mellan 1 år och 17 år är den rekommenderade dosen antingen 10 mg tre gånger dagligen för barn och ungdomar som väger 20 kg eller mindre, eller 20 mg tre gånger dagligen för barn och ungdomar som väger över 20 kg. Tas med eller utan mat. Högre doser bör inte användas till barn.

   Detta läkemedel ska enbart användas vid administrering av 20 mg 3 gånger dagligen. Det finns andra läkemedelsformer som är lämpligare för behandling av patienter som väger mindre än 20 kg, samt för yngre patienter som inte kan svälja tabletter.

   Om du har tagit för stor mängd av Balcoga

   Ta inte mer läkemedel än vad din läkare säger åt dig att göra.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Att ta mer Balcoga än du bör kan öka risken för kända biverkningar.

   Om du har glömt att ta Balcoga

   Om du glömmer att ta Balcoga, ta en dos så snart du kommer på det. Fortsätt sedan att ta din medicin vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Balcoga

   Plötsligt avbruten behandling med Balcoga kan leda till att dina symtom förvärras. Sluta inte ta Balcoga om inte din läkare säger att du ska det. Din läkare kan be dig att minska dosen under några dagar innan du slutar helt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Balcoga orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om du upplever någon av följande biverkningar ska du sluta ta Balcoga och kontakta läkare omedelbart (se även avsnitt 2):

   • om du upplever en plötsligt försämrad eller förlorad syn (ingen känd frekvens).

   • om du har en erektion som varar längre än 4 timmar. Förlängda och ibland smärtsamma erektionerharrapporterats hos mänefterintagavsildenafil (ingenkänd frekvens).

   Vuxna

   De biverkningar som rapporterades som mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) var huvudvärk, ansiktsrodnad, matsmältningsproblem, diarré och smärta i armar och ben.

   Biverkningar som rapporterades som vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) var infektion under huden, influensaliknande symtom, bihåleinflammation, minskat antal röda blodkroppar (blodbrist), vätskeansamling i kroppen, sömnsvårigheter, ångest, migrän, skakningar, domningar och stickningar, brännande känsla, försämrad känslighet i huden, blödningar längst bak i ögat, påverkan på synen, dimsyn och ljusskygghet,effekt på färgseendet, ögonirritation, blodsprängda ögon/röda ögon, yrsel, luftrörskatarr, näsblod,rinnande näsa, hosta, nästäppa, mag-tarminflammation, halsbränna, hemorrojder, utspänd buk, muntorrhet, håravfall, hudrodnad, nattliga svettningar, muskelvärk, ryggvärk och ökad kroppstemperatur.

   Biverkningar som rapporterades som mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) var minskad synskärpa, dubbelseende, onormal känsla i ögonen, blödning i penis, närvaro av blod i sädesvätska och/eller urin samt bröstförstoring hos män.

   Hudutslag och plötslig nedsättning eller förlust av hörsel och sänkt blodtryck har också rapporterats med en okänd frekvens (frekvens kan inte beräknas utifrån tillgänglig data).

   Barn och ungdomar

   Följande allvarliga biverkningar har rapporterats som vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): lunginflammation, hjärtsvikt, högerkammarsvikt, hjärtrelaterad chock, högt blodtryck i lungorna, bröstsmärta, svimning, luftvägsinfektion, luftrörsinflammation, virusinfektion i mage och tarmar, urinvägsinfektion och karies.

   Följande allvarliga biverkningar ansågs vara behandlingsrelaterade och har rapporterats som mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): allergiska reaktioner (som hudutslag, svullnad av ansikte, läppar och tunga, väsande andning, andnings- och sväljsvårigheter), kramper, oregelbundna hjärtslag, hörselnedsättning, andnöd, inflammation i mage och tarm, väsande andning på grund av hindrat luftflöde.

   Biverkningar som rapporterats som mycketvanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) var

   huvudvärk, kräkning, halsinfektion, feber, diarré, influensa och näsblödning.

   Biverkningar som rapporterats som vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) var illamående, ökad erektion, lunginflammation och rinnande näsa.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Balcoga ska förvaras

   Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är sildenafil. Varje filmdragerad tablett innehåller sildenafilcitrat motsvarande 20 mg sildenafil.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, kroskarmellosnatrium, kopovidon, magnesiumstearat.

    Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 4000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Balcoga tabletter är vita, runda (7,1 mm i diameter), bikonvexa filmdragerade tabletter. De är märkta “20” på ena sidan. Tabletterna är förpackade i PVC/Aclar/Aluminium- tryckförpackningar.

   Förpackningsstorlekar: 30, 90, 100, 150 och 300 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Balcoga

  Filmdragerad tablett 20 mg 90 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 561538
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  517,04 kr

  Jämförpris: 5,74 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?