Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   balance 1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium

   1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium peritonealdialysvätska

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD BALANCE ÄR OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER BALANCE
   3. HUR DU ANVÄNDER BALANCE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR BALANCE SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vad innehåller balance 1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium ?

   Innehavare av godkännande för försäljning

   1. VAD BALANCE ÄR OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR

   balance används vid rening av blod via bukhinnan (peritoneum) hos patienter med kronisk njursvikt. Denna typ av blodrening kallas peritonealdialys.


   2. INNAN DU ANVÄNDER BALANCE

   Använd inte balance 1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium :

   • om du har allvarlig kaliumbrist i blodet

   • om du har allvarlig kalciumbrist i blodet


   Peritonealdialys ska inte påbörjas vid


   • förändringar i buken eller i bukhålan som inkluderar:

    • skador eller efter operation,

    • brännskador

    • utbredda inflammationer av huden

    • bukhinneinflammation

    • icke-läkande vätskande sår

    • navelbråck, ljumskbråck eller diafragmabråck

    • tumörer i buken

   • inflammatoriska tarmsjukdomar

   • tarmvred

   • lungsjukdom, i synnerhet lunginflammation

   • blodförgiftning

   • en metabolismsjukdom som heter mjölksyraacidos

   • extremt höga fettvärden i blodet

   • fall av urinförgiftning i blodet som inte kan kontrolleras med peritonealdialys

   • allvarlig undernäring och viktminskning i synnerhet då tillräckligt proteinintag via maten inte är möjligt

   Var särskilt försiktig med balance

   Informera din läkare omedelbart

   • om din elektrolythalt (salthalt) minskar kraftigt på grund av kräkning och/eller diarré

   • om du lider av sjuklig överproduktion av bisköldkörtelhormon. Det kan vara nödvändigt att använda fosfatbindare som innehåller kalcium och/eller vitamin D eller använda en peritonealdialysvätska med högre kalciumkoncentration.

   • Om du har för låga kalciumnivåer. Det kan vara nödvändigt att använda fosfatbindare som innehåller kalcium och/eller vitamin D eller använda en peritonealdialysvätska med högre kalciumkoncentration.

   • om du lider av stora njurar (polycystiska njurar)

   • om du har en inflammation i bukhålan. Detta kännetecknas av grumligt utflöde och/eller buksmärta. Dräneringspåsen med det grumliga dialysatet ska tas med till din läkare.

   Peritonealdialys kan leda till förlust av proteiner och vattenlösliga vitaminer. För att undvika näringsbrist rekommenderas fullgod diet eller näringstillskott.


   Elektrolyt (salt) balans, blodvärden, njurfunktion, kroppsvikt och näringsstatus kommer att kontrolleras av din läkare.


   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar ska du bara använda balance om din läkare anser det absolut nödvändigt eftersom erfarenheten är begränsad.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Vid användning enligt läkarens ordination påverkar balance inte förmågan att framföra fordon eller hantera maskiner.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Peritonealdialys kan påverka effekten av andra läkemedel och din läkare kan behöva ändra deras dosering. Detta är speciellt viktigt för:

   • hjärtmedicin, t ex digitalis. Din läkare kommer att kontrollera din kaliumnivå i blodet och vidta nödvändiga åtgärder om det behövs.

   • mediciner som ökar urineringen (vätskedrivande).

   • mediciner som tas genom munnen och sänker blodsockernivån eller insulin. Din blodsockernivå ska mätas regelbundet.


   3. HUR DU ANVÄNDER BALANCE

   Använd alltid balance enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare kommer att anpassa metod, hur länge och hur ofta dialysen ska ske samt vilken volym som behövs och hur länge lösningen ska behållas i bukhålan, till dina behov.


   Om du upplever spänningar i bukhålan måste dialysvolym minskas.


   Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD):

   • Vuxna: Vanlig dos är 2000 – 2500 ml dialysvätska fyra gånger dagligen, beroende på kroppsvikt och njurfunktion. Peritonealdialysbehandlingen pågår dygnet runt. Lösningen behålls i bukhålan 2-10 timmar varefter den töms.

   • Barn: Läkaren anpassar den volym av dialyslösningen som behövs beroende på barnets ålder, längd och kroppsvikt. Den rekommenderade dosen är 30 – 40 ml/kg kroppsvikt.


   Automatisk peritonealdialys (APD):

   Påsbyten kontrolleras automatiskt av maskinen under natten. balance sleep safe eller balance safe lock ska användas till detta.


   Använd bara balance i bukhålan.


   Använd endast balance om lösningen är klar och förpackningen är oskadad.


   balance tillhandahålls i en dubbelkammarpåse. Lösningarna i de två kamrarna måste blandas före användning enligt anvisningarna.

   Hanteringsanvisning

   stay-safe-systemet för kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD):

   Vätskepåsen ska först värmas till kroppstemperatur. Uppvärmning ska göras med en därtill avsedd värmeplatta. Det tar ca 120 minuter (2 timmar) att värma upp en 2000 ml påse från en utgångstemperatur på 22ºC. Mer detaljerad information finns i bruksanvisningen för värmeplattan. Mikrovågsugn får inte användas på grund av risken för lokal överhettning. Efter värmning av vätskepåsen kan påsbytet påbörjas.


   1. Beredning av lösningen

    • Kontrollera vätskepåsen (etikett, utgångsdatum, att vätskan inte är grumlig, att påse och ytterhölje är hela samt att svetsfogen är hel).

    • Placera påsen på fast underlag

    • Öppna påsens ytterhölje och öppna förpackningen till desinfektionshylsan.

    • Tvätta händerna med desinficerande tvållösning.

    • Rulla ihop påsen, som ligger på ytterhöljet, från ett av de yttre hörnen tills den mittersta fogen öppnas. Lösningarna i de båda påsarna blandas automatiskt.

    • Rulla sedan ihop påsen från den övre kanten tills svetsfogen i den nedre triangeln är helt öppen.

    • Kontrollera att alla fogarna är helt öppna.

    • Kontrollera att lösningen är klar och att påsen inte läcker.

   2. Förberedelse inför påsbyte

    • Häng vätskepåsen upptill på droppställningen, rulla upp slangen från lösningspåsen och placera flödesväljaren i hållaren. Rulla upp slangen till dräneringspåsen och häng dräneringspåsen nertill på droppställningen. Sätt in desinfektionshylsan i hållaren.

    • Placera kateterförlängningen i hållaren.

    • Desinficera händerna och ta bort skyddsproppen från flödesväljaren.

    • Anslut kateterförlängningen till flödesväljaren.

   3. Utflöde

    • Öppna klämman på kateterförlängningen, läge ”O fylld”. Utflödet inleds.

   4. Spolning

    • Efter avslutat utflöde vrid flödesväljaren medsols till läge ”O fylld O fylld ”. Spolning sker från vätskepåse till dräneringspåse (ca 5 sek).

   5. Inflöde

    • Starta inflöde genom att vrida flödesväljaren till läge ”O tom O halvfylld O fylld ”.

   6. Automatisk förslutning

    • Vrid flödesväljaren till läge ”o fylld O fylld O fylld o fylld”, kateterförlängningen stängs då automatiskt genom att en propp förs in i kateterförlängningen.

   7. Frånkoppling

    • Ta bort skyddsproppen från den nya desinfektionshylsan och skruva fast den på den gamla desinfektionshylsan.

    • Ta bort kateteradaptern från flödesväljaren och skruva fast den i den nya desinfektionshylsan.

   8. Stängning av flödesväljaren

    • Stäng flödesväljaren med den öppna änden av den använda desinfektionshylsans skyddspropp, som sitter i det högra hålet på hållaren.

   9. Kontrollera volymen av den urtappade dialysvätskan och att den inte är grumlig. Klar vätska kasseras.


   sleep-safe-systemet och safe-lock-systemet för automatisk peritonealdialys (APD):


   Vid automatisk peritonealdialys (APD) värms vätskan automatiskt upp av maskinen.


   A. 3000 ml sleep-safe-system:


   1. Beredning av lösningen: instruktioner se stay-safe-balance-systemet

   2. Rulla upp slangen från påsen.

   3. Ta bort skyddsproppen.

   4. Sätt in kopplingen i ledigt fack i sleep safe maskinen.

   5. Påsen är nu klar att användas i sleep safe setet.


   B. 5000 och 6000 ml sleep-safe-system:

   1. Beredning av lösningen

   • Kontrollera vätskepåsen (etikett, utgångsdatum, att vätskan är klar, att påse och ytterhölje är hela samt att svetsfogen är hel).

   • Placera påsen på fast underlag.

   • Öppna påsens ytterhölje.

   • Tvätta händerna noggrant med desinficerande tvållösning.

   • Vik upp den mittersta fogen och påskopplingen.

   • Rulla ihop påsen, som ligger på ytterhöljet, från diagonalen mot påskopplingen. Den mittersta fogen öppnas.

   • Fortsätt tills lilla kammarens svetsfog också öppnas.

   • Kontrollera att alla fogarna är helt öppna.

   • Kontrollera att lösningen är klar och att påsen inte läcker.

   2. – 5.: instruktioner se 3000 ml sleep-safe-system


   C. 5000 och 6000 ml safe-lock-system:

   1. Beredning av lösningen: instruktioner se 5000 och 6000 ml sleep-safe-balance-systemet

   2. Ta bort skyddsproppen på kontakten från kontaktkanalen.

   3. Anslut slangarna till påsen

   4. Bryt innerlocket genom att böja kanalen mer än 90º åt båda håll.

   5. Påsen är nu klar att användas.

   Varje balance påse är avsedd för engångsbruk och oanvänd vätska måste kasseras.


   Efter anpassad träning i handhavande kan balance användas självständigt i hemmet. Var noga med att följa alla tillvägagångssätt du lärde dig under träningen. Aseptisk teknik måste bibehållas under påsbytet för att minimera risken för infektioner.


   Kontrollera alltid om dialysatet i dräneringspåsen är grumligt, se avsnitt 2 ”Var särskilt försiktig med balance”.

   Om du använt för stor mängd av balance

   Om för mycket dialyslösning infunderas kan den lätt tömmas i dräneringspåsen. Om däremot påsbyten skett för ofta bör du kontakta din läkare eftersom detta kan leda till uttorkning och/eller obalans i elektrolytnivåerna.

   Om du har glömt att använda balance

   Försök att hålla den ordinerade totala dygnsdosen av dialysvolymen för att undvika livshotande följder. Kontakta din läkare om du är osäker.


   Om du har ytterligare frågor angående användningen av denna produkt kontakta din läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan balance orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan uppträda som en följd av behandlingen:

   • bukhinneinflammation med tecken på grumligt dialysat, buksmärta, feber, allmän sjukdomskänsla eller i mycket sällsynta fall blodförgiftning. Dräneringspåsen med det grumliga dialysatet ska tas med till din läkare.

   • inflammation i huden runt dialyskatetern (vid utgångsstället och längs tunneln). Kännetecken för detta är rodnad, svullnad, smärta, vätskning eller sårskorpor

   • bråck i bukväggen


   Vid minsta tecken på dessa biverkningar ska du omedelbart kontakta din läkare.


   Andra biverkningar till följd av behandlingen är:

   • problem med in- och utflöde av dialyslösningen

   • diarré

   • förstoppning

   • andnöd

   • utvidgad buk och känsla av uppkördhet

   • smärta i skuldrorna


   Följande biverkningar kan uppträda när balance används:

   mycket vanliga, drabbar fler än 1 av 10 patienter

   - kaliumbrist


   Biverkningar med balance där frekvensen är okänd:

   • kalciumbrist

   • överaktivitet hos bisköldkörteln, vilket kan orsaka störningar i benmetabolismen

   • för låga nivåer av kroppsvätska, vilket kan resultera i snabb viktminskning, lågt blodtryck, ökad puls

   • för höga nivåer av kroppsvätska vilket kan resultera i vatten i vävnad och lungor, högt blodtryck, andnöd

   • höga blodsockernivåer

   • förhöjda nivåer av blodfetter

   • viktökning

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR BALANCE SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på påsen och kartongen.

   Förvaras vid lägst 4°C.

   Den färdigblandade lösningen skall användas omedelbart och inom högst 24 timmar efter blandning.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vad balance innehåller

   • De aktiva substanserna i en liter färdigblandad peritonealdialysvätska är:

   Glukos monohydrat

   16,5 g

   (motsvarar 15 g glukos)

   Natriumklorid

   5,640 g

   Natriumlaktat (som natriumlaktatlösning)

   3,925 g

   Kalciumkloriddihydrat

   0,1838 g

   Magnesiumkloridhexahydrat

   0,1017 g

   Detta motsvarar ett elektrolytinnehåll av:

   83,2 mmol/l glukos, 134 mmol/l natrium, 1,25 mmol/l kalcium, 0,5 mmol/l magnesium, 100,5 mmol/l klorid och 35 mmol/l laktat.


   • Övriga innehållsämnen i balance är vatten för injektion, saltsyra, natriumhydroxid och natriumvätekarbonat.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   balance är en peritonealdialysvätska. Lösningen är klar och färglös.

   Den teoretiska osmolariteten i en färdigblandad lösning är 356 mosm/l och pH är ca 7,0

   balance tillhandahålls i en dubbelkammarpåse. Den ena kammaren innehåller den alkaliska natriumlaktatlösningen, den andra kammaren innehåller den sura glukosbaserade elektrolytlösningen.

   balance tillhandahålls i följande förpackningar och system:


   Stay safe balance

   Sleep safe balance

   4 påsar à 1500 ml

   4 påsar à 3000 ml

   4 påsar à 2000 ml

   2 påsar à 5000 ml

   4 påsar à 2500 ml

   2 påsar à 6000 ml

   4 påsar à 3000 ml

   Safe lock balance

   2 påsar à 5000 ml

   2 påsar à 6000 ml


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, D-61346 Bad Homburg, Tyskland


   Tillverkare

   Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, D-66606 St. Wendel, Tyskland


   Övriga upplysningar

   Fresenius Medical Care Sverige AB

   Djupdalsvägen 1
   192 51 Sollentuna

   Sverige


   Fresenius Medical Care Suomi Oy

   Gjuterivägen 13 b B

   00380 Helsingfors

   Finland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2011-06-16

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  balance 1.5 % glucose 1.25 mmol/l calcium

  Peritonealdialysvätska 2 x 5000 milliliter Påse

  • Varunummer: 075869
  • Tillverkare: Fresenius Medical Care Sverige AB

  450,02 kr

  Jämförspris: 0,05 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?