Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bactroban

   2% salva
   mupirocin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bactroban är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bactroban
   3. Hur du använder Bactroban
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bactroban ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bactroban är och vad det används för

   Bactroban är ett antibiotikum som är verksamt mot bakterier som förekommer vid infektioner i huden.

   Bactroban används vid behandling av impetigo (svinkoppor) orsakat av en specifik bakterie.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bactroban

   Använd inte Bactroban:

   • om du är allergisk mot mupirocin eller något hjälpämne i detta läkemedel(anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bactroban.

   Om en överkänslighetsreaktion eller svår lokal irritation skulle uppstå när du använder salvan, ska du avbryta behandlingen, tvätta av salvan och ta kontakt med läkare omgående.

   Liksom med andra salvor som innehåller makrogoler, ska du inte använda Bactroban salva på stora områden med öppna sår eller skadad hud, särskilt om du har nedsatt njurfunktion. Makrogol kan absorberas från öppna sår och skadad hud och utsöndras via njurarna.

   I likhet med andra antibakteriella medel kan långtidsbehandling resultera i tillväxt av icke-känsliga (resistenta) organismer.

   Om du får långvarig eller kraftig diarré under eller efter behandling avbryt behandlingen och kontakta din läkare.

   Använd inte Bactroban till behandling av ögon eller näsborrar. Om salvan råkar hamna i ögonen, skölj noggrant med vatten.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör med läkaren innan du använder Bactroban, om du är gravid eller tror att du kan vara det.

   Amning

   Det är okänt om Bactroban går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning. Om en sprucken bröstvårta ska behandlas måste den tvättas noggrant före amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bactroban påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Bactroban

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker

   Bactroban stryks på det infekterade området enligt läkares föreskrift.

   Tvätta händerna före och efter användning. Vanligt är att salvan påstrykes 2-3 gånger dagligen i högst 10 dagar. Om andra läkemedel används på samma hudområde som Bactroban bör de inte appliceras på huden vid samma tidpunkt som Bactroban.

   Det behandlade hudområdet kan täckas med ett förband. Använd inte Bactroban längre tid än läkaren rekommenderat.

   Om du har använt för stor mängd Bactroban än vad du borde:

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Särskild uppmärksamhet bör iakttagas om du har nedsatt njurfunktion och oavsiktligt har svalt en stor mängd salva då ska du kontakta läkare som kan komma att vilja kontrollera din njurfunktion (p.g.a. möjliga biverkningar av makrogol).

   Om du har glömt att ta Bactroban:

   Om du glömmer att stryka på salvan, så gör det så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som förut.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ge biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Bactroban salva och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem och/eller anafylaxi, mycket sällsynt, förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

   • brännande känsla på applicerat område

   Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

   • hudrodnad, klåda, stickande känsla eller torr hud på applicerat område. Hudreaktioner p.g.a. ökad känslighet efter användning av den aktiva substansen mupirocin eller av salvbasen

   Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000):

   • allmänna allergiska överkänslighetsreaktioner (utslag, nässelutslag).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bactroban ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd Bactroban före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är mupirocin 20 mg per gram salva (2%).

   • Övriga innehållsämnen är makrogoler.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aluminiumtub med skruvlock innehållande 15 g salva.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna,

   tel 08-638 93 00

   E-post: info.produkt@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-04-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bactroban®

  Salva 2 % 15 gram Tub

  • Varunummer: 545681
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  81,49 kr

  Jämförpris: 5,43 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?