Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Azithromycin STADA

   250 mg och 500 mg filmdragerade tabletter
   azitromycin
   sojalecitin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Azithromycin STADA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Azithromycin STADA
   3. Hur du använder Azithromycin STADA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Azithromycin STADA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Azithromycin STADA är och vad det används för

   Azitromycin är ett antibiotikum närbesläktat med erytromycin och tillhör en klass som kallas för makrolidantibiotika. Det verkar genom att störa bakteriernas produktion av proteiner och hindrar därmed att bakterierna förökar sig.


   Azithromycin Stada används för att behandla bakterieinfektioner såsom:

   • infektioner i de övre luftvägarna

    • bihåleinflammation (sinuit)

    • svalginflammation (faryngit)

    • inflammation av tonsillerna (tonsillit, halsfluss)

   • infektioner i de nedre luftvägarna

    • akut bakteriell luftvägsinfektion (akut försämring av kronisk bronkit som orsakas av en viss typ av bakterier)

    • mild till medelsvår lunginfektion som inte uppkommit under sjukhusvistelse (samhällsförvärvad lunginflammation)

   • akut mellanöreinfektion (otitis media)

   • hud- och mjukdelsinfektioner

   • klamydiainfektion (okomplicerad inflammation av urinvägarna (uretrit) eller livmoderhalsen (cervicit) orsakad av bakterien Chlamydia trachomatis).


   Din läkare har förskrivit Azithromycin Stada för korttidsbehandling av din bakterieinfektion. Observera att det inte finns någon erfarenhet vad gäller säkerhet och effektivitet av långtidsbehandling med azitromycin. Om din infektion återkommer snabbt eller regelbundet kan din läkare behöva skriva ut ett annat antibiotikum till dig.


   Azitromycin som finns i Azithromycin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Azithromycin STADA

   Använd inte Azithromycin STADA

   • om du är allergisk mot azitromycin, mot andra makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin, roxitromycin), soja eller jordnötter eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Azithromycin Stada.


   Tala om för din läkare om du har eller har haft något medicinskt problem eller någon sjukdom, speciellt om du har haft något av följande:

   • allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner): Allvarliga allergiska reaktioner, inklusive angioödem och anafylaxi har rapporterats i sällsynta fall. Symtom kan vara hudrodnad, nässelfeber, svullnad av läppar, tunga och hals (angioödem) och svårighet att andas eller yrsel (anafylaxi). Dessa tillstånd är livshotande och kräver akutsjukvård. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart kontakta läkare. Dessa reaktioner kan återkomma och kan därför kräva medicinsk övervakning under en längre tid.

   • superinfektion: Som för alla antibiotiska läkemedel kan behandling med azitromycin ge upphov till en ny infektion som orsakas av bakterier eller svamp som är eller har blivit resistenta (motståndskraftiga) mot azitromycin. Du bör uppmärksamma tecken på inflammation eller infektion och tala om för din läkare om de uppkommer.

   • Clostridium difficile-associerad diarré (CDAD): Detta tillstånd har rapporterads vid användning av nästan alla antibakteriella medel, inklusive azitromycin, och kan variera i svårighetsgrad från mild diarré till allvarlig inflammation i tjocktarmen (kolit) som orsakar t.ex. buksmärta, aptitlöshet, kramper, feber.

   • bakterieinfektion i tjocktarmen (pseudomembranös kolit): Detta tillstånd har rapporterats hos patienter som tar makrolidantibiotika. Det kännetecknas av diarré, feber och magsmärtor. Om du upplever dessa symtom ska du omedelbart kontakta läkare. Du ska inte ta någon medicin som minskar tarmaktiviteten om du får dessa symtom.

   • störningar i hjärtrytm och retledning, såsom oregelbunden hjärtrytm (arrytmi eller medfödd eller förvärvad EKG-störning), låg hjärtrytm (bradykardi) eller allvarlig hjärtsjukdom.

   • ändringar i mängden av vissa ämnen i blodet (störd elektrolytbalans), speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium.

   • infektioner orsakade av bakterien Streptococcus Pyogenes: Inflammation i hals eller halsmandlar och reumatisk feber orsakad av denna bakterie ska behandlas med penicillin.

   • infektioner orsakade av bakterien Treponema pallidum (t.ex syfilis)

   • allvarligt nedsatt njurfunktion

   • leverproblem: din läkare kan behöva kontrollera din leverfunktion eller avbryta behandlingen.

   • neurologisk eller psykiatrisk sjukdom

   • försämring och debut av myasthenia gravis (muskelsjukdom där musklerna gradvis blir svagare) har rapporterats.

   • infekterade brännskador

   • allvarliga infektioner som kräver att en hög antibiotikakoncentration i blodet uppnås snabbt.

   Andra läkemedel och Azithromycin STADA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Du bör inte ta Azithromycin Stada tillsammans med något av följande läkemedel. Fråga din läkare om något av dina läkemedel ingår i följande grupper:

   • ergolinbaserade läkemedel (t ex ergotamin som används för att behandla migrän, kabergolin och pergolid som används för att behandla Parkinsons sjukdom) – på grund av risken för ergotism (antonius eld – även kallad mjöldrygesjuka, en eventuellt allvarlig biverkning med domningar eller stickningar i armar eller ben, muskelkramper och kallbrand i händer och fötter på grund av dålig cirkulation)

   • läkemedel som orsakar EKG-förändringar, , såsom läkemedel som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm (antiarytmika) som tillhör klass IA (natriumkanlablockerare t ex kinidin, prokainamid och disopyramid) och klass III (kaliumkanalblockerare, t ex amiodaron, dofetilid, sotalol, ibutilid), cisaprid (som används för att behandla refluxsjukdom och förstoppning) och terfenadin (som används för att behandla allergiska reaktioner) och antipsykosmedel (t.ex. pimozid), antidepressiva medel (t.ex. citalopram) och vissa andra antibiotika som tillhör en grupp som kallas fluorokinoloner (t.ex. moxifloxacin och levofloxacin) – på grund av risken för att du får oregelbunden hjärtrytm som kan vara livshotande.


   Azitromycin kan interagera med följande läkemedel:

   • teofyllin (som används för att behandla lungsjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom och astma)

   • antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel) av kumarintyp (t ex warfarin)

   • ciklosporin (som används för att motverka avstötning av transplanterade organ)

   • digoxin (som används för att behandla vissa hjärtsjukdomar)

   • antacida (som används för att behandla halsbränna och sura uppstötningar): Du bör ta azitromycin minst en timme före eller två timmar efter att du tog antacida.

   • flukonazol (som används för att behandla svampinfektioner)

   • zidovudin, kallas även azidotymidin/AZT (som används för att behandla AIDS)

   • rifabutin (ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos)

   • astemizol (antihistaminer/ anti-allergisk läkemedel som används för att behandla t.ex. rinnande näsa, klåda, rinnande ögon och andra allergiska symtom)

   • triazolam och midazolam (som används för att behandla sömnlöshet)

   • alfentanyl (ett smärtlindrande läkemedel)

   • Statiner, t.ex. atorvastatin (används för att sänka kolesterolhalteni blodet)

   Azithromycin STADA med mat, dryck och alkohol

   Du kan ta Azithromycin Stada tillsammans med mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Säkerheten vid användning av azitromycin under graviditet är ännu inte fastställd. Därför får din läkare bara förskriva azitromycin till dig vid livshotande situationer om du är gravid.


   Amning

   Azitromycin passerar över till ditt barn via bröstmjölk. Du bör därför inte amma när du tar azitromycin. Du bör kassera mjölken under behandlingen och i två dagar efter att du har avslutat azitromycinbehandlingen. Efter det kan du fortsätta amma som vanligt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Azitromycin kan ge biverkninar som försämrar din förmåga att köra bil eller använda maskiner (t ex yrsel och kramper). Om du märker av dessa effekter eller om du har lätt för att få den här typen av effekter ska du inte köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Azithromycin STADA innehåller sojalecitin   3. Hur du använder Azithromycin STADA

   Ta alltid Azithromycin Stada enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och äldre

   Du bör ta 500 mg azitromycin om dagen tre dagar i rad (total dos 1500 mg). Alternativt kan du ta samma dos (1500 mg) över fem dagar med 500 mg på dag ett och 250 mg på dag två till fem.


   Klamydiainfektion:

   Du bör ta 1000 mg azitromycin som en enkeldos.


   Patienter med nedsatt njurfunktion

   Tala om för läkare om du har njurproblem eftersom läkaren kan behöva ändra doseringen.

   Om din njurfunktion är milt till måttligt nedsatt (GFR 10 – 80 ml/min) kan du ta normal vuxendos. Om din njurfunktion är gravt nedsatt (GFR lägre än 10 ml/min) kan dosreduktion vara nödvändig. Fråga din läkare om råd.


   Patienter med nedsatt leverfunktion

   Tala om för läkare om du har leverproblem eftersom läkaren kan behöva ändra doseringen.

   Patienter med milt till måttligt nedsatt leverfunktion kan ta normal vuxendos. Om du har en svår leversjukdom ska du inte ta azitromycin. Om detta tillstånd uppstår under behandling ska du sluta ta azitromycin. Fråga din läkare om råd.


   Administreringssätt

   Ta dina tabletter som en dos dagligen med eller utan mat. Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.


   Tabletten på 500 mg kan delas i två lika stora doser.


   Behandlingstid

   Sluta inte att ta Azitromycin Stada om inte din läkare säger du ska sluta.

   Användning för barn och ungdomar

   Barn som väger över 45 kg kan ta samma dos Azithromycin Stada som vuxna. Till barn som väger under 45 kg ska andra läkemedelsformer (t ex oral suspension) användas.

   Om du använt för stor mängd av Azithromycin STADA

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtom på överdos kan vara: tillfällig dövhet, illamående, kräkningar och diarré.

   Om du har glömt att använda Azithromycin STADA

   Om du har glömt en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Azithromycin STADA

   Sluta inte ta Azithromycin Stada utan att först tala med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • illamående

   • diarré

   • lös avföring

   • orolig mage (smärta och kramper)

   • väderspänning (flatulens)


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • aptitförlust (anorexi)

   • yrsel

   • huvudvärk

   • domningar och stickningar (parestesi)

   • förändrat smaksinne (dysgeusi)

   • synnedsättning

   • dövhet

   • kräkningar

   • magbesvär (dyspepsi)

   • utslag

   • klåda (pruritus)

   • ledvärk (artralgi)

   • trötthet (utmattning)

   • förändrat antal vita blodkroppar (lymfocyter, eosinofiler, basofiler, monocyter och neutrofiler) och minskat bikarbonat i blodet


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • svampinfektion av svampen Candida (candidiasis) inklusive svampinfektion i munnen

   • infektioner orsakade av bakterier och svampar

   • inflammation i vagina (vaginit)

   • inflammation i lungorna (lunginflammation)

   • halsont (faryngit)

   • inflammation i slemhinnan i magen och tarmen (symtom kan vara illamående, kräkningar, diarré och magkramper)

   • andningssvårigheter (respiratorisk störning)

   • svullnad och irritation i näsan (rinit)

   • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni)

   • ökad mängd av vissa vita blodkroppar (eosinofili)

   • allergiska reaktioner som orsakar svullnad av mun, tunga och hals (angioödem)

   • allergiska reaktioner (överkänslighet)

   • nervositet

   • minskad känslighet för smärta eller beröring (hypestesi)

   • sömnighet (somnolens)

   • sömnlöshet (insomnia)

   • nedsatt hörsel och/eller tinnitus

   • en känsla av yrsel eller svindel (vertigo)

   • öronvärk (öronbesvär)

   • hjärtklappning (palpitationer)

   • inflammation i magen (gastrit)

   • förstoppning

   • svårighet att svälja (dysfagi)

   • uppsvälld mage förknippad med obehaglig känsla av att uppkördhet och förekomst av en mullrande ljud i magen (utspänd buk)

   • muntorrhet

   • munsår

   • rapning

   • överdriven salivutsöndring (hypersalivation)

   • inflammation i levern (hepatit)

   • Stevens-Johnsons syndrom (en allvarlig hudsjukdom med utslag, blåsor, röda fläckar och hudskador)

   • ökad känslighet för solljus (fotosensitivitet)

   • nässelfeber (urticaria)

   • eksem eller inflammation i huden (dermatit)

   • torr hud

   • ökad svettning (hyperhidros)

   • svullnad av ansikte (ansiktsödem)

   • svullna vrister, fötter eller fingrar (perifert ödem)

   • smärta

   • feber

   • bröstsmärta

   • degenerativ ledsjukdom som orsakar smärta och stelhet (artros)

   • muskelsmärta (myalgi)

   • ryggsmärta

   • nacksmärta

   • ansamling av vätska i kroppen (ödem)

   • smärtsam eller svår urinering (dysuri)

   • smärta i nedre delen av ryggen (njuresmärta)

   • allmän sjukdomskänsla

   • allmän svaghet (asteni)

   • värmevallningar

   • svårighet att andas eller smärtsam andning (dyspné)

   • näsblod

   • blödning från livmodern mellan menstruationer (metrorragi)

   • testikelbesvär (testikulär störning)

   • förändringar av blodparametrar (tala om för din läkare om du tar ett blodprov)

   • komplikationer efter ingrepp


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • rastlöshet (agitation)

   • onormal leverfunktion

   • blockerat gallflöde från levern till tarmen vilket ger upphov till gulfärgning av hud och ögonvitor (kolestatisk gulsot)


   Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):

   • bakterieinfektion i tjocktarmen (pseudomembranös kolit). Om du får feber, diarré och magsmärtor bör du omedelbart kontakta läkare.

   • lågt antal blodplättar (trombocytopeni)

   • blodbrist orsakad av onormal nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

   • allvarliga livshotande allergiska reaktioner (anafylaxi), inklusive svullnad av mun och hals (ödem) – i sällsynta fall livshotande, kontakta omedelbart din läkare om du får dessa symtom.

   • agressivitet

   • oro

   • allvarlig förvirring (delirium)

   • att se, höra eller förnimma saker som inte finns (hallucinationer)

   • svimning (synkope)

   • krampanfall (konvulsioner)

   • känsla av överaktivitet

   • förändrat luktsinne (parosmi, anosmi)

   • smaktstörningar (ageusi)

   • försämring och debut av myasthenia gravis (muskelsjukdom där musklerna gradvis blir svagare)

   • oregelbunden hjärtrytm (arytmi) inklusive snabb hjärtrytm (ventrikeltakykardi)

   • ökad risk för onormalt EKG (orsakat av oregelbunden hjärtrytm) och torsade de pointes (livshotande snabba hjärtslag), speciellt hos patienter som är känsliga för dessa tillstånd

   • onormal EKG mätning (förlängt QT-tid)

   • lågt blodtryck (hypotension)

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • missfärgad tunga

   • inflammation i levern (hepatit)

   • celldöd i levern och leversvikt som i sällsynta fall kan vara livshotande

   • toxisk epidermal nekrolys (en mycket allvarlig hudsjukdom där huden lossnar)

   • erythema multiforme (ett hudbesvär med kliande rosaröda fläckar)

   • inflammation i njurarna (interstitiell nefrit)

   • akut njursvikt


   Azithromycin Stada innehåller sojalecitin som i mycket sällsynta fall kan orsaka allergiska reaktioner.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Azithromycin STADA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Detta läkemedel kräver inga speciella förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är azitromycin.


   Varje tablett Azithromycin Stada 250 mg innehåller azitromycinmonohydrat motsvarande 250 mg azitromycin.

   Varje tablett Azithromycin Stada 500 mg innehåller azitromycinmonohydrat motsvarande 500 mg azitromycin.


   Övriga innehållsämnen är:


   Tablettkärna:

   • mikrokristallin cellulosa

   • pregelatiniserad majsstärkelse

   • natriumstärkelseglykollat

   • kolloidal vattenfri kiseldioxid

   • natriumlaurylsulfat

   • magnesiumstearat

   Filmdragering:

   • polyvinylalkohol

   • titandioxid (E 171)

   • talk

   • sojalecitin

   • xantangummi

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Azithromycin Stada 250 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita avlånga filmdragerade släta tabletter.


   Azithromycin Stada 500 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita avlånga filmdragerade tabletter med en djup skåra på ena sidan och en normal skåra på den andra sidan.


   Azithromycin Stada är förpackat i PVC/PVdC/Aluminiumblister.

   Förpackningsstorlekar:

   250 mg: 4, 6, 12, 24, 50 och 100 filmdragerade tabletter.

   500 mg: 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 och 100 filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastr. 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Tillverkare

   Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7a, 540472 Targu Mures, Rumänien

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, Slovenien

   Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österrike

   STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wien, Österrike

   STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2–18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   PharmaCoDane ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015–02–04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Azithromycin STADA

  Filmdragerad tablett 500 mg 2 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 401403
  • Tillverkare: PharmaCoDane ApS

  70,80 kr

  Jämförspris: 35,40 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?