Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   AZILECT

   1 mg tabletter
   rasagilin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotektspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD AZILECT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR AZILECT
   3. HUR DU TAR AZILECT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR AZILECT SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD AZILECT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   AZILECT används för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemdel för behandling av Parkinsons sjukdom).


   Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. AZILECT hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.

   2. INNAN DU TAR AZILECT

   Ta inte AZILECT

   • om du är allergisk (överkänslig) mot rasagilin eller mot något av övriga innehållsämnen i AZILECT.

   • om du har svåra leverproblem.


   Ta inte följande läkemedel samtidigt som Azilect:

   • monoaminoxidas (MAO) hämmare (läkemedel för behandling av depression eller för Parkinsons sjukdom eller för någon annan indikation), inklusive naturläkemedel och receptfria läkemedel, t.ex. Johannesört.

   • petidin (ett kraftigt smärtstillande läkemedel).

   Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med AZILECT-behandling innan du börjar behandling med MAO-hämmare eller petidin.

   Var särskilt försiktig med AZILECT

   • om du har milda till måttliga leverproblem

   • du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.

   Barn

   AZILECT rekommenderas inte för användning under 18 års ålder.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana eller om du röker eller planerar att sluta röka.   Rådfråga din läkare innan du tar AZILECT tillsammans med något av följande läkemedel:

   • Vissa antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, selektiva serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska eller tetracykliska antidepressiva)

   • antibiotika-läkemedlet ciprofloxacin mot infektioner

   • det hostdämpande medlet dextrometorfan

   • sympatomimetika av den typ som finns i ögondroppar, avsvällande läkemedel för näsa och svalg samt förkylningsläkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin.


   Användning av AZILECT tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas. Om du börjar behandling med AZILECT bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin. Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter avslutad AZILECT-behandling.


   Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar AZILECT och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom, har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen.

   Användning av AZILECT med mat eller dryck

   AZILECT kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier avseende påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts. Rådfråga din läkare före hantering av maskiner eller motorfordon.


   3. HUR DU TAR AZILECT

   Ta alltid AZILECT enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos av AZILECT är 1 tablett på 1 mg dagligen, intas via munnen. AZILECT kan tas med eller utan föda.

   Om du har tagit för stor mängd av AZILECT

   Om du tror att du har tagit för många AZILECT-tabletter, kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonal. Ta med kartongen eller burken med AZILECT för att visa din läkare eller apotekspersonalen.

   Om du har glömt att ta AZILECT

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.

   Om du slutar att ta AZILECT

   Sluta inte att ta AZIELCT utan att först ha pratat med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan AZILECT orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats i placebokontrollerade kliniska studier:


   Frekvensen av möjliga biverkningar nedan definieras enligt följande:

   • Mycket vanliga (drabbar fler än 1 av 10 användare)

   • Vanliga (drabbar 1 till 10 användare på 100)

   • Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare på 1 000)

   • Sällsynta (drabbar 1 till 10 användare på 10 000)

   • Mycket sällsynta (drabbar färre än 1 av 10 000 användare)

   • Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


   Mycket vanliga:

   • onormala rörelser (dyskinesi)

   • huvudvärk


   Vanliga:

   • buksmärtor

   • fall

   • allergi

   • feber

   • influensa

   • sjukdomskänsla

   • nackont

   • bröstsmärta (kärlkramp)

   • blodtrycksfall när man reser sig upp med symtom som yrsel (ortostatisk hypotension)

   • minskad aptit

   • förstoppning

   • muntorrhet

   • illamående och kräkningar

   • flatulens

   • onormala resultat på blodtester (leukopeni)

   • ledsmärta (artralgi)

   • smärta i muskler/skelett

   • ledinflammation (artrit)

   • domning och försvagning av musklerna i handen (karpaltunnelsyndrom)

   • minskad vikt

   • drömstörningar

   • svårighet att koordinera muskler (balansstörning)

   • depression

   • yrsel (svindel)

   • onormal muskelspänning (dystoni)

   • rinnsnuva (rinit)

   • irriterad hud (dermatit)

   • hudutslag

   • ögoninflammation (konjunktivit)

   • urinträngning


   Mindre vanliga:

   • slaganfall (cerebrovaskulär händelse)

   • hjärtattack (hjärtinfarkt)

   • hudutslag med blåsor (vesikullära bullösa utslag)


   Dessutom har hudcancer rapporterats för cirka 1 % av patienterna i de placebokontrollerade vetenskapliga studierna. Dock pekar vetenskapliga bevis på att Parkinsons sjukdom, och inte något särskilt läkemedel, är förknippat med en högre risk för hudcancer (inte endast malignt melanom). Du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.


   Parkinsons sjukdom förknippas med symtom som hallucinationer och konfusion. Från erfarenheter efter introduktion på marknaden har dessa symtom också setts hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlas med AZILECT.


   Det har förekommit fall där patienter som tar en eller flera läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte lyckats motstå impulser, drifter eller lockelser att utföra handlingar som kan vara skadliga för dem själva eller för andra. Dessa handlingar kallas impulskontrollstörningar. Hos patienter som tar AZILECT och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har följande observerats:

   • Tvångstankar eller impulsivt beteende.

   • Stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga personliga eller familjära konsekvenser.

   • Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift.

   • Okontrollerad överdriven shopping eller spenderande.

   Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symtom; för att diskutera sätt att hantera eller reducera dessa symtom.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller aptekspersonal.

   5. HUR AZILECT SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken eller blisterförpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är rasagilin. Varje tablett innehåller 1 mg rasagilin (som mesilat).

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, stearinsyra, talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   AZILECT tabletter är vita till gulvita, runda, platta, tabletter med fasad kant, märkta ”GIL” med ”1” under på ena sidan och släta på den andra sidan.


   Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar med 7, 10, 28, 30, 100 och 112 tabletter, i perforerade endosblisterförpackningar med 10 x 1, 30 x 1 eller 100 x 1 tabletter eller i en burk innehållande 30 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännade för försäljning:

   Teva B.V.

   Swensweg 5

   2031 GA Haarlem

   Nederländerna


   Tillverkare:

   Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

   Swensweg 5

   2031 GA Haarlem

   Nederländerna


   Pliva Croatia Ltd.

   Prilaz baruna Filipovica 25

   10000 Zagreb

   Kroatien


   Teva Operations Poland Sp.z o.o.

   ul. Mogilska 80,

   31-546 Krakow,

   Polen


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   België/Belgique/Belgien

   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

   Tél/Tel: +32 3 820 73 73

   Lietuva

   UAB "Sicor Biotech"

   Tel: +370 5 266 0203

   България

   Тева Фармасютикълс България ЕООД

   Teл: +359 2 489 95 82

   Luxembourg/Luxemburg

   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG, Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32 3 820 73 73

   Česká republika

   Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

   Tel: +420 251 007 111

   Magyarország

   Teva Gyógyszergyár Zrt.

   Tel.: +36 1 288 6400

   Danmark

   Teva Denmark A/S

   Tlf: +45 4498 5511

   Malta

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   L-Irlanda

   Tel: +353 51 321 740

   Deutschland

   Teva GmbH

   Tel: +800 53 23 66 48

   Nederland

   Teva Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 800 0228400

   Eesti

   Teva Eesti esindus

   UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

   Tel: +372 6610801

   Norge

   Teva Norway AS

   Tlf: +47 66775590

   Ελλάδα

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Österreich

   ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

   Tel.: +43 (0)1 97007

   España

   Teva Pharma, S.L.U.

   Tel: +34 91 387 32 80

   Polska

   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 345 93 00

   France 

   Teva Santé

   Tél: +33 1 55 91 7800

   Portugal

   Teva Pharma - Produtos

   Farmacêuticos Lda

   Tel: +351 21 476 75 50

   Hrvatska

   Pliva Hrvatska d.o.o.

   Tel.: + 385 1 37 20 000

   România

   Teva Pharmaceuticals S.R.L

   Tel: +4021 230 65 24

   Ireland

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Tel: +353 51 321 740

   Slovenija

   Pliva Ljubljana d.o.o.

   Tel: +386 1 58 90 390

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 572 679 11

   Italia

   Teva Italia S.r.l.

   Tel: +39 028917981

   Suomi/Finland

   ratiopharm Oy

   Puh/Tel: +358 20 180 5900

   Κύπρος

   Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Sverige

   Teva Sweden AB

   Tel: + 46 42 12 11 00

   Latvija

   UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

   Tel: +371 67 323 666

   United Kingdom

   Teva UK Limited

   Tel: +44(0) 1977 628500


   Denna bipacksedel ändrades senast

   12/2016


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  AZILECT

  Tablett 1 mg 112 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 438920
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  3.554,31 kr

  Jämförspris: 31,73 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?