Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Azathioprin Actavis

   50 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   — Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   — Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   — Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   — Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD AZATHIOPRIN ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER AZATHIOPRIN ACTAVIS
   3. HUR DU ANVÄNDER AZATHIOPRIN ACTAVIS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR AZATHIOPRIN ACTAVIS SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD AZATHIOPRIN ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Azathioprin Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas immunosuppressiva medel och som verkar genom att hämma kroppens immunförsvar och hämma celldelningen. Dessa läkemedel används för att behandla en mängd olika sjukdomar (t ex hudsjukdomen lupus erytematosus) då immunsystemet behöver dämpas eller efter en organtransplantation.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   2. INNAN DU ANVÄNDER AZATHIOPRIN ACTAVIS

   Använd inte Azathioprin Actavis

   — om du är allergisk (överkänslig) mot azathioprin eller något av övriga innehållsämnen i Azathioprin Actavis, eller om du är allergisk mot ämnet som azatioprin bryts ned till i kroppen (6-merkaptopurin).

   — om du har en allvarlig infektion.

   — om du lider av allvarlig lever- eller benmärgsfunktionsnedsättning.

   — om du har bukspottkörtelinflammation.

   — om du är gravid eller ammar.


   Du ska inte bli vaccinerad med levande virus (gäller speciellt tuberkulos (BCG), smittkoppor och gula febern) under tiden som du behandlas med Azathioprin Actavis.

   Var särskilt försiktig med Azathioprin Actavis

   Rådgör med din läkare innan behandlingen påbörjas:

   — om du har sårbildning i svalget, feber, infektioner, oväntat uppkomna blåmärken, blödningar eller andra tecken på nedsatt benmärgsfunktion.

   — om du har brist på enzymet tiopurinmetyltransferas (TMPT).

   — om du lider av en sjukdom som kallas Lesch-Nymans syndrom.


   Behandlingen ges endast av läkare som är specialister inom området immunologiska sjukdomar samt av läkare med specialkompetens inom din sjukdom.


   Under de första 8 veckornas behandling ska fullständig kontroll av antalet blodkroppar i blodet göras minst en gång per vecka:

   — om du får hög dos

   — om du är äldre

   — om du har mild till måttligt nedsatt lever- eller benmärgsfunktion

   — om du har nedsatt njurfunktion

   — om du har onormal blodsammansättning


   Därefter kan antalet kontroller av blodkroppar i blodet göras mera sällan, ungefär en gång per månad eller minst en gång var 3:e månad. Du ska kontrolleras regelbundet om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.


   Noggranna kontroller av antalet blodkroppar i blodet är nödvändigt om du samtidigt behandlas med något av följande läkemedel:

   — allopurinol, oxipurinol eller tiopurinol (läkemedel som används för behandling av gikt)

   — mesalazin, olsalazin eller sulfasalazin (läkemedel som används för behandling av tarmsjukdomar och gikt)

   — ACE-hämmare (läkemedel som används för behandling av högt blodtryck)

   — trimetoprim/sulfametoxazol (läkemedel som används för behandling av urinvägsinfektioner)

   — cimetidin (läkemedel som används för behandling av magsår)

   — indometacin (läkemedel som används för behandling av gikt)

   — läkemedel med celldödande/benmärgshämmande effekt


   Om du ska opereras ska du tala om för narkosläkaren att du använder azatioprin eftersom läkemedlet kan påverka vissa muskelavslappnande läkemedel som används vid narkos.


   Du ska kontrolleras noggrant om du samtidigt behandlas med blodförtunnande läkemedel av kumarintyp.


   Behandling med azatioprin kan öka risken för att utveckla hudcancer. Detta gäller speciellt hudområden som exponeras för sol. Du ska avhålla dig från att sola eller använda solarium. Använd skyddande kläder och hög solskyddsfaktor samt kontrollera huden regelbundet.


   Du ska inte låta akuta infektioner vara obehandlade. Rådgör med din läkare.


   Du ska kontrolleras noggrant av läkare om du samtidigt behandlas med andra cancermediciner.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du behandlas med följande läkemedel:

   — allopurinol, oxipurinol eller tiopurinol (används för behandling av gikt).

   — tubokurarin, kurare, pankuron eller succinylkolin (muskelavslappnande läkemedel som inte får användas i kombination med azatioprin vid narkos).

   — ciklosporin eller takrolimus (används för att hämma immunsystemet).

   — olsalazin, mesalazin och sulfasalazin (läkemedel som används för behandling av tarmsjukdom och gikt).

   — warfarin och fenprokumon (blodförtunnande läkemedel).

   — ACE-hämmare (används för behandling av högt blodtryck).

   — trimetoprim/sulfametoxazol (används för behandling av urinvägsinfektioner).

   — cimetidin (som används för behandling av magsår).

   — indometacin (används för behandling av gikt).

   — läkemedel mot cancer eller andra mediciner med benmärgshämmande effekt.

   — vaccination med levande virus (gäller speciellt tuberkulos (BCG), smittkoppor och gula febern).

   — försvagade vaccin (hepatit B; gulsot som smittar via blodet).

   — infliximab ((läkemedel som används för behandling av Crohns sjukdom).


   Informera din läkare. Dosen kan behöva justeras.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Du kan behöva regelbundna kontroller beträffande biverkningar och icke-önskvärda effekter under hela behandlingen med Azathioprin Actavis.

   Användning av Azathioprin Actavis med mat och dryck

   Ta Azathioprin Actavis i samband med måltid.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Graviditet:

   Använd inte Azathioprin Actavis om du är gravid. Kvinnor i fertil ålder och män ska använda tillförlitligt preventivmedel under behandlingen med azatioprin och minst 3 månader efter avslutad behandling.

   Azatioprin har rapporterats hämma intrauterina preventivmedel (t ex plastspiral, metallring, kopparspiral, hormonspiral).


   Amning:

   Du ska inte använda Azathioprin Actavis om du ammar eftersom azatioprin utsöndras i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier beträffande påverkan på körförmåga och användning av maskiner har utförts.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker


   3. HUR DU ANVÄNDER AZATHIOPRIN ACTAVIS

   Ta alltid Azathioprin Actavis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Tabletterna är filmdragerade och ska sväljas hela tillsammans med ett stort glas vatten. Om du behöver dela tabletten i två delar, undvik hudkontakt med den brutna sidan eller med tablettdammet. Andas heller inte in tablettdammet vid sväljande av halv tablett.


   Även sjukvårdpersonal, speciellt gravida kvinnor, ska vidta säkerhetsåtgärder för att undvika hudkontakt med tablettdammet.


   Vanlig dos är:


   Transplantation:


   Vuxna: Ta alltid Azathioprin Actavis enligt läkares ordination. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är mellan 1-5 mg/kg/dag, den högsta dosen ges i början av behandlingen. Läkaren kan besluta att lägga till behandling med njurbarkshormon för att förebygga avstötning. Om behandlingen avbryts efter flera års behandling finns risk för avstötningsreaktion.


   Barn och ungdomar: Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Doseringen är densamma som för vuxna (se ovan).


   Hudsjukdom (Lupus erytematosus):


   Vuxna: Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Vanlig dos är mellan 1-3 mg/kg/dag. Om du tål behandlingen kan den fortsätta som långtidsbehandling.


   Barn och ungdomar: Azatioprin rekommenderas inte som behandling av hudsjukdom (Lupus erytematosus) till barn och ungdomar under 18 år.


   Nedsatt njur- och leverfunktion: Läkaren minskar dosen (vid nedsatt njurfunktion och måttligt nedsatt leverfunktion).

   Du får inte ta azatioprin om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.


   Äldre: Läkaren bestämmer om minskad dos.


   Följ alltid läkares ordination. Dosen varierar mellan patienter.


   Förändring eller avbrytande av behandlingen ska alltid göras enligt läkares anvisning eftersom det ska ske gradvis och kontrolleras noggrant.

   Om du fått i dig för stor mängd Azathioprin Actavis eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtom på överdosering:

   Infektioner, feber och sårbildning i svalget. Det kan dessutom uppstå blåmärken, blödningar samt trötthetskänsla.

   Om du har glömt att ta Azathioprin Actavis

   Ta nästa dos som planerat om du glömt ta en dos av Azathioprin Actavis. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Azathioprin Actavis

   Om du ska avbryta behandlingen med Azathioprin Actavis, ska detta göras långsamt och under noggrann övervakning av läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Azathioprin Actavis orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta omedelbart att ta Azathioprin Actavis och kontakta läkare direkt om du märker någon av följande allvarliga biverkningar. Du kan behöva akut sjukvård.


   • allergisk reaktion. Tecken på detta kan vara:

    • allmän trötthetskänsla, yrsel, illamående, kräkningar eller diarré

    • hög kroppstemperatur (feber), darrningar och frossa

    • hudrodnad eller hudutslag

    • led- eller muskelsmärtor

    • förändringar i urinens mängd och färg (njurproblem)

    • yrsel, förvirring, att du känner dig snurrig eller svag på grund av lågt blodtryck

   • du har lättare att få blåmärken eller upptäcker ovanliga blödningar

   • du har hög kroppstemperatur (feber) eller andra tecken på infektion

   • du känner dig extremt trött

   • du upptäcker knölar på ett eller flera ställen på kroppen

   • du upptäcker hudförändringar, till exempel blåsor eller att huden flagnar

   • din hälsa försämras plötsligt

   • du kommer i kontakt med någon som har vattkoppor eller bältros


   Om du uppplever något av ovanstående ska du omedelbart sluta ta Azathioprin Actavis och kontakta läkare.


   Andra biverkningar kan vara följande:


   Mycket vanliga

   (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter)

   • virus-, svamp- eller bakterieinfektioner

   • nedsatt benmärgsfunktion, vilket kan innebära att du mår dåligt eller att det kan visa sig i blodprov

   • låga nivåer av vita blodkroppar som visar sig i blodprov, vilket kan orsaka infektion


   Vanliga

   (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter)

   • låga nivåer av blodplättar, vilket kan innebära att du lättare får blåmärken eller blödningar


   Mindre vanliga

   (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

   • låga nivåer av röda blodkroppar, vilket kan innebära att du blir trött, får huvudvärk och blir andfådd när du motionerar, känner dig yr och blir blek

   • inflammation i bukspottkörteln, vilket kan innebära stark smärta i övre delen av buken tillsammans med illamående och kräkningar

   • leverproblem, vilket kan innebära ljus avföring, mörk urin, klåda och gulfärgad hud och ögonvitor


   Sällsynta

   (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter)

   • problem med ditt blod och din benmärg, vilket kan orsaka yrsel, trötthet, blekhet, huvudvärk, öm tunga, andfåddhet, blåmärken eller infektioner

   • problem med avföringen som leder till diarré, buksmärtor, förstoppning, illamående och kräkningar

   • håravfall, vilket kan förbättras trots att du fortsätter att ta Azathioprin Actavis

   • allvarlig leverskada vilket kan bli livshotande

   • olika typer av cancersjukdomar såsom blod-, lymf- eller hudcancer

   • känslighet mot solljus vilket kan orsaka missfärgning av eller utslag på huden


   Mycket sällsynta

   (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter)

   • inflammation i lungorna vilket leder till andfåddhet, hosta och feber


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   5. HUR AZATHIOPRIN ACTAVIS SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvara Azathioprin Actavis i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   — Den aktiva substansen är azatioprin. Varje tablett innehåller 50 mg azatioprin.

   — Övriga innehållsämnen är mannitol, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, povidon, kroskarmellosnatrium, natriumstearylfumarat, hypromellos och makrogol 400.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Azathioprin Actavis 50 mg är ljusgula, runda filmdragerade tabletter med en skåra och märkta med ”AZA” samt ”50” på ena sidan och slät på den andra sidan.


   Förpackningsstorlekar:

   14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 och 100 tabletter i blisterförpackningar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Actavis Nordic A/S

   Örnegårdsvej 16

   DK-2820 Gentofte

   Danmark


   Tillverkare:

   Actavis Group PTC ehf

   Reykjavíkurvegur 76-78

   IS-220 Hafnarfjörður

   Island


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-08-09

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   — Det föreligger inga risker vid hantering av tabletter med intakt filmdragering. I sådana fall är inga

   speciella försiktighetsåtgärder nödvändiga.

   — Om tabletterna delas ska instruktionerna för hantering av cytotoxiska medel följas noggrant. Detta gäller speciellt gravid personal.

   — Såväl överblivet läkemedel som kontaminerade produkter ska temporärt förvaras i tydligt märkta

   behållare och därefter destrueras på säkert sätt. Förbränning vid hög temperatur rekommenderas.

   — Lokala regler och gällande lagar ska efterföljas beträffande hantering av cytostatika.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Azathioprin Actavis

  Filmdragerad tablett 50 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 033505
  • Tillverkare: Actavis AB

  174 kr

  Jämförspris: 1,74 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?