• Azatioprin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Azathioprin 1A Farma

   75 mg, 100 mg filmdragerade tabletter
   azatioprin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Azathioprin 1A Farma är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Azathioprin 1A Farma
   3. Hur du tar Azathioprin 1A Farma tabletter
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Azathioprin 1A Farma tabletter ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Azathioprin 1A Farma är och vad det används för

   Azathioprin 1A Farma tabletter innehåller den aktiva ingrediensen azatioprin som tillhör en grupp av läkemedel som kallas immunosuppressiva. Immunosuppressiva minskar styrkan hos ditt immunsystem. Din läkare har förskrivit Azathioprin 1A Farma tabletter mot en av följande sjukdomar:

   • för att hjälpa din kropp att acceptera ett transplanterat organ

   • för att kontrollera vissa sjukdomar där ditt immunsystem reagerar mot din egen kropp.

   Azathioprin 1A Farma tabletter kan också användas ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla svår reumatisk sjukdom, svår inflammation i tarmen (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit), eller för att behandla vissa sjukdomar där ditt immunsystem reagerar mot din egen kropp (autoimmun sjukdom) inklusive svåra inflammatoriska sjukdomar i huden, levern, artärerna och vissa blodsjukdomar.

   Azatioprin som finns i Azathioprin 1A Farma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Azathioprin 1A Farma

   Ta inte Azathioprin 1A Farma


   • om du är allergisk (överkänslig) mot azatioprin, merkaptopurin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan inkludera hudutslag, klåda, svårighet att andas eller svullnad av ansikte, läppar, svalg eller tunga.

   • om du har en svår infektion

   • om har en svår lever- eller benmärgssjukdom

   • om du har pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

   • om nyligen har vaccinerats med ett levande vaccin såsom BCG (används främst mot tuberkulos), smittkoppor eller gula febern

   • om du är gravid (om inte din läkare sagt det)

   • om du ammar.

   Du kommer inte att få Azathioprin 1A Farma tabletter om du inte kan övervakas med avseende på biverkningar.

   Du bör omedelbart informera din läkare om du utvecklar sår i halsen, feber, infektioner, blåmärken eller blödningar.

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Azathioprin 1A Farma:

   • om du kommer att få en vaccination under tiden som du tar Azathioprin 1A Farma tabletter

   • om du har en sjukdom där din kropp producerar för lite av en naturlig kemikalie som kallas tiopurinmetyltransferas (TPMT)

   • om du lider av en sjukdom som kallas för Lesch-Nyhans syndrom.

   Patienter som tar immunosuppressiva läkemedel kan ha en förhöjd risk att utveckla cancer, framförallt lymfoproliferativa störningar och hudcancer.

   Du bör undvika starkt solljus eller UV-strålar under tiden som du behandlas med Azathioprin 1A Farma tabletter.

   Om en filmdragerad tablett måste delas, måste man undvika att tablettpulver eller den brutna ytan kommer i kontakt med huden (se avsnitt 6).

   Blodprov

   Du kommer behöva ta ett blodprov varje vecka under de första 8 behandlingsveckorna. Du kan behöva ta blodprov oftare än så om du:

   • är äldre

   • tar höga doser

   • har en lever- eller njursjukdom

   • har en benmärgssjukdom

   • har en överaktiv mjälte.

   Det är viktigt att du använder ett effektivt preventivmedel (såsom kondom) eftersom Azathioprin 1A Farma tabletter kan orsaka fosterskador när det tas av en man eller kvinna.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Azathioprin 1A Farma.

   Om du genomgår immunsuppressiv behandling och tar Azathioprin 1A Farma kan detta öka din risk för:

   • tumörer, inräknat hudcancer. När du tar Azathioprin 1A Farma bör du därför undvika överdriven solning samt bära skyddande kläder och använda solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

   • lymfoproliferativa sjukdomar

    • Behandling med Azathioprin 1A Farma ökar din risk för att få en typ av cancer som kallas lymfoproliferativ sjukdom. Vid behandlingskurer som innehåller flera immunsuppressiva läkemedel (inräknat tiopuriner) kan detta leda till dödsfall.

    • En kombination av flera samtidigt använda immunsuppressiva läkemedel ökar risken för sjukdomar i lymfsystemet till följd av en virusinfektion (lymfoproliferativa sjukdomar som har samband med Epstein-Barr virus [EBV]).

   Att ta Azathioprin 1A Farma kan öka din risk för:

   • utveckling av ett allvarligt tillstånd som kallas makrofagaktiveringssyndrom (överdriven aktivering av vita blodkroppar förknippat med inflammation), som vanligtvis inträffar hos personer som har vissa typer av artrit.

   • infektioner: när du behandlas med Azathioprin 1A Farma har du högre risk för virus-, svamp- och bakterieinfektioner och infektionerna kan vara allvarligare. Se även avsnitt 4.

   Tala om för din läkare innan behandlingen inleds om du haft vattkoppor, bältros eller hepatit B (en leversjukdom orsakas av ett virus).

   NUDT15-genmutation

   Om du har en ärftlig mutation i NUDT15-genen (en gen som är involverad i nedbrytningen av Azathioprin 1A Farma i kroppen), så är risken högre för att du ska få infektioner och håravfall och läkaren kan i detta fall ge dig en lägre dos.

   Allt avbrytande av behandling med Azathioprin 1A Farma tabletter bör ske under noggrann övervakning (se avsnitt 3). Rådfråga din läkare.

   Andra läkemedel och Azathioprin 1A Farma

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, t ex:

   • Allopurinol, oxipurinol eller tiopurinol (behandling mot gikt)

   • Muskelavslappnande medel såsom kurare, d-tubokurarin, pankuronium eller succinylkolin

   • Andra immunosuppressiva medel såsom ciklosporin eller takrolimus

   • Infliximab (en behandling mot Crohns sjukdom)

   • Olsalazin, mesalazin eller sulfasalazin (behandling mot ulcerös kolit)

   • Warfarin eller fenprokumon (blodförtunnande medel)

   • ACE-hämmare (behandling mot högt blodtryck eller hjärtsvikt)

   • Trimetoprim och sulfametoxazol (antibiotika)

   • Cimetidin (en behandling mot sår i mag-tarmkanalen)

   • Cancerbehandlingar eller behandlingar som minskar eller stoppar produktionen av nya blodkroppar

   • Furosemid (ett vätskedrivande medel mot hjärtsvikt)

   • Vacciner såsom hepatit B

   • något ”levande” vaccin

   Graviditet och amning

   Du ska inte ta Azathioprin 1A Farma tabletter om du är gravid om inte din läkare sagt att du ska göra det. Både manliga och kvinnliga patienter i reproduktiv ålder bör använda preventivmedel, men inte intrauterina medel (t ex pessar, spiral).

   Du bör fortsätta att använda preventivmedel ytterligare tre månader efter det att behandlingen med Azathioprin 1A Farma tabletter har upphört.

   Du får inte amma under behandling med Azathioprin 1A Farma eftersom nedbrytningsprodukter som produceras i kroppen passerar över till bröstmjölken och kan skada ditt barn.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel (se också avsnitt 2).

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan köra bil och använda maskiner under behandlingen med Azathioprin 1A Farma tabletter så länge som du inte blir yr. Yrsel kan förvärras av alkohol och du bör inte köra bil eller använda maskiner om du har druckit alkohol.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Azathioprin 1A Farma innehåller laktos

   Azathioprin 1A Farma tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Azathioprin 1A Farma tabletter

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Tabletterna ska tas vid måltid tillsammans med ett glas vätska.

   Rekommenderad dos är:

   Patienter som genomgått en transplantation

   Den vanliga startdosen är upp till 5 mg/kg kroppsvikt per dag. Den vanliga dosen är sedan 1–4 mg/kg kroppsvikt per dag.

   Övriga sjukdomar

   Den vanliga dosen är 1–3 mg/kg kroppsvikt per dag.

   Användning för barn och ungdomar:

   P g a otillräckliga data kan Azathioprin 1A Farma inte rekommenderas till barn under 18 år för behandling av juvenil kronisk artrit, SLE, dermatomyosit och polyarteritis nodosa.

   För alla övriga indikationer kan de angivna dosrekommendationerna användas för såväl barn och ungdomar som för vuxna.

   Äldre:

   Äldre kan behöva en reducerad dos.

   Patienter som har en lever- eller njursjukdom kan behöva minska dosen. Patienter med svår leversjukdom ska inte ta Azathioprin 1A Farma tabletter.

   Behandlingstidens längd för Azathioprin 1A Farma bestäms av din läkare. Rådfråga din läkare om du upplever att effekten av Azathioprin 1A Farma är för stark eller för svag.

   Om du har tagit för stor mängd av Azathioprin 1A Farma:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Azathioprin 1A Farma

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Informera din läkare om du missar en dos.

   Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. I annat fall ska du ta den missade dosen när du upptäcker det och sedan ta följande dos som vanligt.

   Om du slutar att ta Azathioprin 1A Farma

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du slutar ta Azathioprin 1A Farma. Sluta inte ta Azathioprin 1A Farma förrän din läkare säger att det är tryggt att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Azathioprin 1A Farma tabletter orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna nedan listas i frekvensordning. Frekvenserna är indelade enligt följande:
   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga. kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   Har rapporterats: förekommer hos okänt antal användare.

   Kontakta omedelbart läkare om du plötsligt får pipande andning, svårighet att andas, svullnad av ögonlocken, ansikte eller läppar, hudutslag eller klåda (framförallt om det drabbar hela kroppen).

   Allvarliga biverkningar

   Om du utvecklar någon av följande biverkningar, kontakta omedelbart läkare:

   • Svårt illamående

   • Diarré

   • Feber, frossa

   • Muskel- eller skelettsmärtor, muskelstelhet

   • Trötthet, yrsel

   • Inflammation i blodkärlen

   • Njurproblem (symtom kan inkludera förändringar i mängden urin och dess färg)

   • Tecken på feber eller infektion (halsont, ont i munnen eller problem att urinera).

   Följande biverkningar har också rapporterats:

   Mycket vanliga:

   • infektioner orsakade av virus, svamp eller bakterier hos transplanterade patienter

   • nedsatt benmärgsfunktion

   • lågt antal vita blodkroppar i blodet, vilket kan orsaka en infektion

   • illamående och kräkningar, minskad aptit (anorexi)

   Vanliga:

   • lågt antal blodplättar, vilket gör att du lättare får blåmärken eller blödningar

   Mindre vanliga:

   • infektioner orsakade av virus, svamp eller bakterier hos alla patienter utom transplantationspatienter

   • lågt antal röda blodkroppar, vilket kan ge trötthet, huvudvärk, andfåddhet vid träning, yrsel och blekhet

   • överkänslighetsreaktioner, som kan leda till allmänt obehag, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, feber, darrningar, hudreaktioner såsom rodnad, knottrighet och utslag, inflammation i blodkärl, muskel- och ledvärk, lågt blodtryck, njur- eller leversjukdom och tarmproblem

   • inflammation i bukspottkörteln som kan ge allvarlig smärta i övre delen av magen, med illamående och kräkningar.

   • leverproblem som kan ge blek avföring, mörk urin, klåda och gulfärgning av huden och ögonen och avvikelser i leverfunktionsprov.

   Sällsynta:

   • problem med blod och benmärg som kan ge svaghet, trötthet, blekhet, huvudvärk, öm tunga, andfåddhet, blåmärken eller infektioner

   • problem med tarmarna som leder till diarré, buksmärta, förstoppning, illamående och kräkningar

   • allvarlig leverskada som kan vara livshotande

   • håravfall som kan förbättras även om du fortsätter ta Azathioprin 1A Farma tabletter

   • olika sorters cancer inklusive blod-, lymf- och hudcancer.

   Mycket sällsynta:

   • livshotande allergiska reaktioner som leder till allvarliga tillstånd som påverkar huden (Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys)

   • lunginflammation som ger andfåddhet, hosta och feber

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Azathioprin 1A Farma tabletter ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på behållaren efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är azatioprin. En filmdragerad tablett innehåller 75 eller 100 mg azatioprin.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E460), laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon K25 (E1201), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat (E572), kolloidal vattenfri kiseldioxid.

   Filmdragering: Polyvinylalkohol, talk (E553b), makrogol 3350, polysorbat 80 (E433), renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Azathioprin 1A Farma 75 mg filmdragerade tabletter är ljust gula, runda tabletter med en brytskåra.

   Azathioprin 1A Farma 100 mg filmdragerade tabletter är ljust gula, avlånga tabletter med en brytskåra.

   Delning av tabletterna bör undvikas. Om det är nödvändigt att dela tabletterna, undvik kontakt med huden och inhalation av eventuella tablettpartiklar. För lämpligt långtidsbruk bör något annat läkemedel som innehåller 25 mg användas om så är nödvändigt.

   Förpackning:

   Plastbehållare av polyetylen, med ett skruvlock av PE, som innehåller 50 eller 100 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   1A Farma A/S

   Edvard Thomsens Vej 14,

   2300 Köpenhamn S,

   Danmark

   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH

   Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-17


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal :

   Azathioprin 1A Farma 75 och 100 mg filmdragerade tabletter

   Instruktioner för användning, hantering och destruktion

   Inga risker har associerats med hantering av tabletter där filmdrageringen är intakt. I de fallen krävs inga särskilda försiktighetsåtgärder.

   Cytotoxiska preparat ska dock hanteras strikt i enlighet med givna instruktioner när vårdpersonal har halverat tabletterna.

   Överblivet läkemedel, liksom kontaminerade instrument, bör förvaras temporärt i tydligt märkta behållare. Allt oanvänt läkemedel eller material som ska destrueras ska tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter.

  Azathioprin 1A Farma

  Filmdragerad tablett 75 mg Azatioprin 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 396289
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  157,58 kr

  Jämförpris: 1,58 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?