• Avmaskning för hund
 • Fenbendazol
 • Mot spolmask & bandmask. Ges tre dagar i följd. Upprepas efter 4 veckor vid konstaterad spolmask infektion.
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Intervet International B.V.

   P.O. Box 31

   NL-5830 AA Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Axilur® vet. 500 mg tabletter till hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 tablett innehåller:

   Aktiv substans:

   Fenbendazol 500 mg

   Övriga innehållsämnen:

   Laktosmonohydrat, majsstärkelse, kolloidal kiseldioxid, hydroxyetylcellulosa, natriumamylpektinglykolat och magnesiumstearat.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Behandling av parasitinfektion med fullvuxna stadier och larvstadier av rundmaskarna:

   - Spolmask (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina)

   - Hakmask (Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubæforme, Uncinaria stenocephala)

   - Piskmask (Trichuris vulpis)

   - Lungmask (Aelurostrongylus abstrusus),

   samt

   - Bandmask (t ex Tænia pisiformis, Tænia hydatigena, Tænia tæniæformis. Tænia ovis, Tænia cervi, Tænia serialis och Mesocestoides spp.)

   Förebyggande av spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutet av dräktigheten och början av diperioden.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Mycket sällsynta : Besvär från magtarmkanalen (såsom kräkningar och lindrig diarré) kan förekomma hos hund. Allergiska reaktioner kan förekomma hos hund. Kräkningar eller lindrig diarré kan förekomma hos katt

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Behandling av parasitinfektion:

   Vanlig dosering är 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande 1 tablett per 10 kg kroppsvikt dagligen under 3 dagar i följd.

   Förebyggande av spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar:

   Den dräktiga tiken behandlas dagligen från 40:e dräktighetsdygnet t.o.m. 14 dygn efter valpning med 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt, motsvarande 1 tablett per 10 kg kroppsvikt.

   Djurets vikt, kg

   Antal tabletter per dag

   5

   ½

   7,5

   ½

   10

   1

   12,5

   1

   15

   17,5

   20

   2

   22,5

   2

   25

   27,5

   30

   3

   32,5

   3

   35

   37,5

   40

   4

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tabletterna ges utblandade i en foderportion, helst i en första delportion, efter att först ha sönderdelats eller slammats upp i vatten.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Döda eller döende maskar kan ibland ses i djurets avföring uppemot tio dagar efter avslutad behandling.

   Dräktighet

   Kan ges till dräktig tik från 40:de dräktighetsdygnet till och med 14 dygn efter valpning.

   Överdosering

   Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).

   Blandbarhet

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016–09–07

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Information om korrekt tillfälle för behandling av parasitinfektion med detta läkemedel bör inhämtas hos veterinär eller hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Information lämnas av:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Telefon: 08-522 216 60

   Förpackningsstorlekar:

   10 tabletter

   20 tabletter

  • Denna produkt används inom följande områden:

  Axilur® vet.

  Tablett 500 mg 2 x 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 474890
  • Tillverkare: Intervet AB

  264 kr

  (Ord. pris 277 kr)

  Jämförpris: 13,20 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/axilur-vet-tablett-500-mg-2-x-10-tabletter-blister-117851/ 117851 Axilur® vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/474890s.jpg 277.00 264.00 SEK Axilur InStock Avmaskning för hund Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Avmaskning Meny Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webbpris Webbpris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 500 mg 2 x 10 tablett(er) Blister