• Fenbendazol
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V.

   P.O. Box 31

   NL-5830 AA Boxmeer

   Nederländerna

   Tillverkare

   Intervet GesmbH

   Siemensstraße 105

   A-1210 Wien

   Österrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Axilur vet. 22% granulat

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   10 g granulat 22% innehåller:

   Verksamt ämne:

   Fenbendazol 2,2 g.

   Övriga innehållsämnen:

   Laktosmonohydrat, majsstärkelse och povidon.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Häst

   Fullvuxna stadier och larvstadier av stora strongylider (Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus), Oxyuris equi, Parascaris equorum, Dictyocaulus arnfeldi och Strongyloides westeri. Vid behandling mot Strongyloides westerii hos föl ges ökad dos.

   Hund och katt

   Fullvuxna stadier och larvstadier av spolmask (Toxocara canis, T cati, Toxascaris leonina), hakmask (Ancylostoma caninum, A tubæforme, Uncinaria stenocephala), piskmask (Trichuris vulpis), lungmask (Aelurostrongylus abstrusus), magmask (Ollulanus spp.), bandmask (t ex Tænia pisiformis, T. hydatigena, T. tæniæformis. T. ovis, T. cervi, T. serialis och Mesocestoides spp.).

   Förebyggande av toxocariasis och ancylostomiasis (sjukdom orsakad av infektion med spolmask resp. hakmask) hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutet av dräktigheten och början av diperioden.

   Nötkreatur

   Fullvuxna stadier och larvstadier av Ostertagia spp., Oesophagostomum spp., Hæmonchus contortus, Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina, Bunostomum spp., Gaigeria pachyscelis, Trichuris spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus spp., Muellerius capillaris och Moniezia spp. Vid infektion med bandmask, Moniezia spp., krävs dubbla normaldosen för effekt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Mycket sällsynta:

   Kräkningar eller lindrig diarré kan förekomma hos katt.

   Besvär från magtarmkanalen (såsom kräkningar och lindrig diarré) kan förekomma hos hund. Allergiska reaktioner kan förekomma hos hund.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst, hund, katt och nötkreatur.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   1 g Axilur vet. 22% granulat har volymen 1½ ml.

   Häst:

   Vanlig dosering är 7,5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande 15 ml (=10 g) Axilur vet. 22% granulat per 300 kg kroppsvikt som engångsdos. Vid behandling mot Strongyloides westerii hos föl ges ökad dos, 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt, motsvarande 30 ml (=20 g) Axilur vet. 22% granulat per 90 kg kroppsvikt som engångsdos. Granulatet strös på eller blandas i en kraftfodergiva.

   Hund och katt:

   Vanlig dosering är 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt, motsvarande 1½ ml (=1 g) Axilur vet. 22% granulat per 4 kg kroppsvikt dagligen i 3 dagar. Granulatet inblandas i en första delportion foder.

   Hund:

   För förebyggande av spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar behandlas den dräktiga tiken dagligen från 40:de dräktighetsdygnet tom 14 dygn efter valpning med 2,5 g (=4 ml) granulat per 10 kg kroppsvikt dagligen inblandad i en första delportion foder.

   Nötkreatur:

   Vanlig dosering är 7,5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande15 ml (=10 g) Axilur vet. 22% granulat per 300 kg kroppsvikt som engångsdos. Granulatet strös på eller blandas i en individuell kraftfodergiva.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För korrekt dosering ska djurets kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.

   Granulatet skall ges inblandat i djurets vanliga foder.

   Hund och katt:

   Granulatet slammas upp i vatten. Uppslamningen inblandas i en foderportion.

   Häst och nötkreatur:

   Granulatet strös på eller blandas i en individuell kraftfodergiva.

   10. KARENSTID(ER)

   Kött och slaktbiprodukter:

   Häst 5 dagar

   Nötkreatur 9 dagar

   Mjölk: 5 dagar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Döda eller döende maskar kan ibland ses i djurets avföring uppemot tio dagar efter avslutad behandling.

   Undvik direktkontakt med huden. Tvätta händerna efter användning.

   Felaktig användning kan leda till ökad risk för resistensutveckling och minskad behandlingseffekt. Se därför till att undvika:

   • Ofta upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp.

   • Upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp under en längre tid.

   • Underdosering, kan bero på underskattning av kroppsvikt, att läkemedlet ges på fel sätt eller felaktig inställning av doseringshjälpmedlet.

   Dräktighet och laktation

   Häst och nötkreatur:

   Kan användas under dräktighet och laktation.

   Katt:

   Användning under den första tredjedelen av dräktigheten bör undvikas.

   Hund:

   Kan ges till dräktig tik från 40:de dräktighetsdygnet till och med 14 dygn efter valpning.

   Överdosering

   Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).

   Blandbarhet

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-07

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Ombud:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Telefon: 08-522 216 60

   Förpackningsstorlekar:

   1 x 10 g dospåse

   10 x 10 g dospåsar

   50 x 10 g dospåsar

   Polyetentråg 500 g.

  Axilur® vet.

  Granulat 22 % Fenbendazol 10 x 10 gram Dospåse

  • Varunummer: 419994
  • Tillverkare: Intervet AB

  389,50 kr

  Jämförpris: 3,90 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?