Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Avopenin

   800 mg och 1 g filmdragerade tabletter
   Fenoximetylpenicillinkalium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Avopenin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Avopenin
   Hur du tar Avopenin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Avopenin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Avopenin är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Avopenin, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


   Avopenin används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och mjukdelar (som inflammation i bindväven och Borreliainfektion).


   Fenoximetylpencillinkalium som finns i Avopenin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

   2. Vad du behöver veta innan du använder Avopenin

   Använd inte Avopenin

   • om du är allergisk (överkänslig) mot penicilliner eller något av övriga innehållsämnen i Avopenin.

   Var särskilt försiktig med Avopenin

   • om du är allergisk (överkänslig) mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Avopenin används.


   Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas omedelbart.

   Andra läkemedel och Avopenin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Avopenin kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som innehåller följande aktiva ingredienser:

   • Metotrexat (mot tumörer och rubbningar i immunsystemet)

   • Probenecid (mot gikt)

   Effekten av p-piller kan eventuellt påverkas av behandling med Avopenin.

   Avopenin med mat, dryck och alkohol

   Avopenin har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker vid användning under graviditet.
   Rådgör med läkare innan användning av Avopenin om du är gravid.


   Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare innan du använder Avopenin om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur du tar Avopenin

   Ta alltid Avopenin enligt läkarens anvisningar. Dosens storlek beror på infektionstyp och kroppsvikt. Den vanligaste dosen för vuxna och barn över 12 år med en vikt på 40 kg eller mer är 1 g till 2 g 2-3 gånger dagligen. Längden på behandlingsperioden varierar beroende på typ av infektion.

   Om du har tagit för stor mängd av Avopenin

   Om du har tagit mer Avopenin än du skulle, eller om ett barn av misstag har tagit Avopenin, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Avopenin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att ta Avopenin

   Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Avopenin-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Avopenin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (1 till 10 personer av 100 drabbas): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag.


   Mindre vanliga (1 till 10 personer av 1 000 drabbas): Allergisk reaktion (överkänslighet) med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).

   Sällsynta (1-10 personer av 10 000 drabbas): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

   Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Avopenin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30°C.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är fenoximetylpenicillinkalium.

   • - Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: magnesiumstearat, povidon. Filmdragering: titandioxid (E171), hypromellos, makrogol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   800 mg: Vita till benfärgade kapselformade filmdragerade tabletter, märkta med brytskåra och P/0.8.
   1 g: Vita till benfärgade kapselformade filmdragerade tabletter, märkta med brytskåra och P/1.0.


   Förpackningsstorlekar:
   800 mg: Blisterförpackningar: 14, 20, 30, 40, 98 x 1 (endos) samt 100 tabletter
   1 g: Blisterförpackningar: 14, 20, 30, 40, 98 x 1 (endos) samt 100 tabletter

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark


   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB, Box 56048, 102 17 Stockholm, info@orifarm.com


   Tillverkare
   Remedica Ltd, P.O. Box 51706, CY-3508, Limassol, Cypern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016–05–17


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

   DISKRET – Det går inte att se på utsidan av paketet vad det innehåller. 

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Avopenin

  filmdragerad tablett 800 mg 40 st blister

  • Varunummer: 132460
  • Tillverkare: Pilum Pharma

  117,60 kr

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?