Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

Avopenin

filmdragerad tablett 800 mg 40 st blister

 • Varunummer: 132460
 • Tillverkare: Pilum Pharma

116 kr

Logga in

Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

Bara logga in här!

Bipacksedel

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Avopenin

800 mg och 1 g filmdragerade tabletter
Fenoximetylpenicillinkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Avopenin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Avopenin
Hur du tar Avopenin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Avopenin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Avopenin är och vad det används för

Den aktiva substansen i Avopenin, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


Avopenin används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och mjukdelar (som inflammation i bindväven och Borreliainfektion).


Fenoximetylpencillinkalium som finns i Avopenin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

2. Vad du behöver veta innan du använder Avopenin

Använd inte Avopenin

 • om du är allergisk (överkänslig) mot penicilliner eller något av övriga innehållsämnen i Avopenin.

Var särskilt försiktig med Avopenin

 • om du är allergisk (överkänslig) mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Avopenin används.


Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas omedelbart.

Andra läkemedel och Avopenin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Avopenin kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som innehåller följande aktiva ingredienser:

 • Metotrexat (mot tumörer och rubbningar i immunsystemet)

 • Probenecid (mot gikt)

Effekten av p-piller kan eventuellt påverkas av behandling med Avopenin.

Avopenin med mat, dryck och alkohol

Avopenin har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet.
Rådgör med läkare innan användning av Avopenin om du är gravid.


Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare innan du använder Avopenin om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du tar Avopenin

Ta alltid Avopenin enligt läkarens anvisningar. Dosens storlek beror på infektionstyp och kroppsvikt. Den vanligaste dosen för vuxna och barn över 12 år med en vikt på 40 kg eller mer är 1 g till 2 g 2-3 gånger dagligen. Längden på behandlingsperioden varierar beroende på typ av infektion.

Om du har tagit för stor mängd av Avopenin

Om du har tagit mer Avopenin än du skulle, eller om ett barn av misstag har tagit Avopenin, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Avopenin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Avopenin

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Avopenin-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Avopenin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (1 till 10 personer av 100 drabbas): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag.


Mindre vanliga (1 till 10 personer av 1 000 drabbas): Allergisk reaktion (överkänslighet) med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).

Sällsynta (1-10 personer av 10 000 drabbas): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Avopenin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30°C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är fenoximetylpenicillinkalium.

 • - Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: magnesiumstearat, povidon. Filmdragering: titandioxid (E171), hypromellos, makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

800 mg: Vita till benfärgade kapselformade filmdragerade tabletter, märkta med brytskåra och P/0.8.
1 g: Vita till benfärgade kapselformade filmdragerade tabletter, märkta med brytskåra och P/1.0.


Förpackningsstorlekar:
800 mg: Blisterförpackningar: 14, 20, 30, 40, 98 x 1 (endos) samt 100 tabletter
1 g: Blisterförpackningar: 14, 20, 30, 40, 98 x 1 (endos) samt 100 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning
Pilum Pharma AB
Box 28
SE-257 21 Rydebäck


Tillverkare
Remedica Ltd, P.O. Box 51706, CY-3508, Limassol, Cypern


Denna bipacksedel ändrades senast

2012–08–23


FASS.se

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Läs mer

Leveransinformation

SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

DISKRET – Det går inte att se på utsidan av paketet vad det innehåller. 

Välkommen

Surfar du med en mobil och vill se och handla dina recept rekommenderar vi mobilsajten.

Gå till mobilsajten

Fortsätt till www-sajten