Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   AVONEX

   30 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
   (Interferon beta‑1a) BIO-SET
   BIO‑SET

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Även om du använt Avonex förut kan viss information ha ändrats.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   Denna bipacksedel kan ändras då och då.

   Vänligen kontrollera om det finns någon ny uppdatering av bipacksedeln, varje gång du får ett nytt recept.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad AVONEX är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder AVONEX
   3. Hur du använder AVONEX
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur AVONEX ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad AVONEX är och vad det används för

   Vad AVONEX är

   Den aktiva substansen i Avonex är ett protein som heter interferon beta‑1a. Interferoner är naturliga kroppsegna substanser som skyddar dig från infektioner och sjukdomar. Proteinet i Avonex är tillverkat av exakt likadana ämnen som interferon beta som finns i kroppen.

   Vad AVONEX används för

   Avonex används för behandling av multipel skleros (MS). Behandling med Avonex kan skydda dig från att bli sämre, men botar inte MS.

   Symtomen på MS är olika mellan olika personer. Dessa kan t.ex. vara:

   • Ostadighetskänsla eller yrsel, problem att gå, stelhet och muskelryckningar, trötthet, domningar i ansikte, armar eller ben

   • Akut eller kronisk smärta, besvär från blåsa och tarm, sexuella problem och synsvårigheter

   • Svårigheter att tänka och koncentrera sig, depression.

   MS tenderar också att blossa upp då och då: detta kallas för ett skov.

   Avonex fungerar bäst när det tas regelbundet, en gång i veckan, vid samma tidpunkt.

   Avbryt inte Avonex-behandlingen utan att rådgöra med din neurolog.

   Avonex kan minska antalet skov samt bromsa upp de invalidiserande effekterna hos MS.

   Behandlande läkare berättar hur länge du kan använda Avonex eller när du ska avbryta behandlingen.

   Hur AVONEX fungerar

   Multipel skleros har samband med nervskada (i hjärnan eller ryggmärgen). Vid MS reagerar kroppens immunsystem mot kroppens egna myelin dvs. den ”isolering” som omger nervtrådarna. När myelinet skadas störs kommunikationen mellan hjärnan och andra kroppsdelar. Det är detta som orsakar symtomen på MS. Avonex verkar kunna hindra kroppens immunförsvar från att angripa myelinet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder AVONEX

   Använd inte AVONEX

   • Om du är allergisk mot interferon beta, humant serumalbumin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • Om du är gravid, ska du inte påbörja behandling med Avonex

   • Om du har en svår depression eller har självmordstankar.

   Kontakta omedelbart läkare om något av detta gäller dig.

   Avonex och allergiska reaktioner. Eftersom Avonex är baserat på ett protein finns det en liten risk för allergisk reaktion.


   Mer information om depression. Du ska inte använda Avonex om du har en svår depression eller har självmordstankar.

   Din läkare kanske skriver ut Avonex åt dig trots att du lider av depression, men det är viktigt att du då berättar för läkaren att du har haft depressioner eller liknande problem som påverkar sinnesstämningen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Avonex om du har eller tidigare haft:

   • Depression eller problem som påverkar sinnesstämningen

   • Självmordstankar.

   Om du drabbas av förändrad sinnesstämning, självmordstankar, eller känner dig ovanligt ledsen, ängslig eller värdelös, ska du genast kontakta läkare.

   • Epilepsi eller andra krampanfall som inte kan kontrolleras med medicinering

   • Allvarliga njur- eller leverproblem

   • Ett lågt antal vita blodkroppar eller blodplättar vilket kan medföra en förhöjd risk för infektioner, blödning eller anemi

   • Hjärtproblem vilket kan medföra symtom som bröstsmärtor (kärlkramp), särskilt efter fysisk aktivitet, svullna fotleder, andnöd (hjärtsvikt) eller oregelbunden hjärtrytm (arytmi).


   Berätta för din läkare om du har något av dessa tillstånd eller om de försämrats när du tar Avonex.

   Under behandlingen kan det eventuellt uppkomma blodproppar i de små blodkärlen. Blodpropparna kan påverka dina njurar. Detta kan hända flera veckor eller upp till flera år efter att du började med Avonex.

   Det kan hända att din läkare vill kontrollera ditt blodtryck, blodet (antalet blodplättar) och funktionen hos njurarna.

   Berätta för din läkare att du använder Avonex:

   • om du ska ta ett blodprov. Avonex kan påverka provresultaten.

   Ibland måste du påminna annan vårdpersonal om att du behandlas med Avonex. Om du t.ex. använder andra läkemedel eller tar ett blodprov kan Avonex påverka de andra läkemedlen eller blodprovsresultatet.

   Andra läkemedel och AVONEX

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, särskilt läkemedel mot epilepsi eller depression. Avonex kan påverka andra läkemedel eller påverkas av dem. Detta gäller alla läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, ska du inte börja använda Avonex.

   • om du kan bli gravid, måste du använda preventivmedel medan du använder Avonex.

   • om du försöker bli gravid eller blivit gravid medan du använder Avonex ska du tala med din läkare. Du och läkaren kan diskutera om du bör fortsätta behandlingen.

   • om du redan är gravid eller tror att du kan vara det, måste du tala med din läkare så fort som möjligt.

   • om du vill amma ditt barn ska du tala med din läkare först.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inga fordon om du känner dig yr. Avonex kan göra att vissa personer upplever yrsel. Om detta drabbar dig eller om du får andra biverkningar som påverkar din körförmåga eller din förmåga att använda maskiner ska du undvika bilkörning och användning av maskiner.

   Viktig information om några innehållsämnen i AVONEX

   Detta läkemedel är näst intill ”natriumfritt”. Det innehåller mindre än 23 mg (1 mmol) natrium i varje veckodos.


   3. Hur du använder AVONEX

   Rekommenderad dos

   En injektion Avonex, en gång i veckan.

   Ta om möjligt Avonex vid samma tidpunkt och på samma veckodag varje vecka.

   Läkaren eller sjuksköterskan kan gradvis öka din dos Avonex i början av behandlingen. Det görs för att minska influensaliknande symtom.

   Får inte användas på barn

   Barn under 12 år ska inte använda Avonex.

   Injicera själv

   Du kan injicera Avonex själv utan hjälp från läkare om du fått övning på hur det går till. Anvisningar om hur du injicerar dig själv finns i slutet av denna bipacksedel (se avsnitt 7, Hur du injicerar AVONEX).

   Om du tycker det är svårt att hantera sprutan bör du prata med din läkare. Då kan du få hjälp.

   Fler anvisningar om hur du injicerar Avonex finns i slutet av denna bipacksedel.


   Alternativ injektionsnål:

   I Avonexförpackningen finns det redan en injektionsnål. Din läkare kan förskriva en kortare och tunnare nål beroende på din kroppsbyggnad. Tala med din läkare för att ta reda på om det skulle passa dig.


   Om du tycker det är svårt att hantera sprutan tala om detta för din läkare. Det kan vara lämpligt att använda en spruthållare. Detta är en särskilt utformad hållare som hjälper dig att injicera Avonex.

   Hur länge du ska använda AVONEX

   Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta använda Avonex. Det är viktigt att du fortsätter att använda Avonex regelbundet. Ändra inte medicineringen om inte läkaren säger att du ska göra det.

   Om du injicerat för stor mängd

   Du ska bara ta en Avonexinjektion i veckan. Om du tagit fler än en Avonexinjektion under en tredagarsperiod, kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart för att få besked om hur du ska göra.

   Om du glömmer en injektion

   Om du glömmer din vanliga veckodos ska du göra injektionen så snart du kan. Låt det sedan gå en vecka innan du tar Avonex igen. Fortsätt att injicera på den nya veckodagen varje vecka. Om du föredrar någon särskild veckodag att göra Avonexinjektionen bör du tala med din läkare om hur du ska hantera doseringen så att du kan återgå till den veckodagen.

   Ta inte dubbla injektioner för att kompensera för glömd injektion.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Även om listan över möjliga biverkningar verkar oroande, är det möjligt att du inte drabbas av någon biverkning alls.

   Allvarliga biverkningar: uppsök vård

   Allvarliga allergiska reaktioner

   Om du upplever något av följande:

   • Svullnad av ansikte, läppar eller tunga

   • Andningssvårigheter

   • Utslag.

   Kontakta läkare omedelbart. Använd inte mer Avonex förrän du har talat med en läkare.

   Depression

   Om du får symtom på depression:

   • Känner dig ovanligt ledsen, ängslig eller värdelös.

   Kontakta läkare omedelbart.

   Leverproblem

   Om du upplever något av följande symtom:

   • Huden eller ögonvitorna färgas gula (gulsot)

   • Klåda på hela kroppen

   • Illamående (illamående och kräkningar)

   • Du lätt får blåmärken.

   Kontakta läkare omedelbart eftersom dessa symtom kan vara tecken på leverproblem.

   Biverkningar som påvisats i kliniska prövningar

   Biverkningar som påvisats i kliniska prövningar. Dessa biverkningar har inrapporterats när Avonex testades. Siffrorna är baserade på hur många människor som uppgav att de fick biverkningarna. Det ger en fingervisning om hur stor risken är att du får liknande biverkningar.

   Mycket vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter)

   • Influensaliknande symtom – huvudvärk, muskelvärk, frossa eller feber: se Influensaliknande symtom, nedan

   • Huvudvärk.

   Vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

   • Aptitlöshet

   • Svaghetskänsla och trötthet

   • Sömnsvårigheter

   • Depression

   • Rodnad

   • Rinnande näsa

   • Diarré (lös i magen)

   • Illamående (illamående eller kräkningar)

   • Domningar eller stickningar i huden

   • Hudutslag, blåmärken

   • Ökad svettning, nattliga svettningar

   • Smärta i muskler, leder, armar, ben eller nacke

   • Muskelkramper, stelhet i leder och muskler

   • Smärta, blåmärke och rodnad vid injektionsstället

   • Förändringar vid blodprov. Symtom som du kanske märker av är trötthet, upprepade infektioner, oförklarliga blåmärken eller blödningar.

   Mindre vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter)

   • Håravfall

   • Förändrade menstruationsblödningar

   • Sveda vid injektionsstället.

   Sällsynta biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter)

   • Andningssvårigheter.

   • Njurproblem inklusive ärrbildning som kan försämra njurfunktionen

    Om du får något eller alla av dessa symtom:

    • Skummig urin

    • Utmattning

    • Svullnad, särskilt i anklar och ögonlock, samt viktökning.

   Tala om det för din läkare eftersom de kan vara tecken på ett eventuellt njurproblem.

   Blodproppar i de små blodkärlen, som kan påverka njurarna (trombotisk trombocytopen purpura eller hemolytiskt uremiskt syndrom). Symtomen kan vara ökat antal blåmärken, blödningar, feber, extrem svaghet, huvudvärk, yrsel eller svimningskänsla. Din läkare kan se förändringar i blodet och i njurfunktionen.

   Tala med din läkare om någon biverkning besvärar dig.

   Andra biverkningar

   Följande biverkningar har påvisats hos personer som använder Avonex men hur stor risken är att få dem är okänt.

   • Mindre eller mer aktiv sköldkörtel än normalt

   • Nervositet eller oro, känslomässig instabilitet, irrationella tankar eller hallucinationer (man ser eller hör saker som inte finns), förvirring eller självmord

   • Domningar, yrsel, krampanfall och migrän

   • Medvetenhet om hjärtslagen (palpitationer), snabba eller oregelbundna hjärtslag eller hjärtproblem med följande symtom: minskad förmåga att motionera, oförmåga att ligga raklång i sängen, andfåddhet eller svullna fotleder

   • Leverproblem såsom beskrivet ovan

   • Nässelfeber eller blåsliknande utslag, klåda, försämring av eventuell psoriasis

   • Svullnad eller blödning vid injektionsstället eller bröstsmärta efter injektion

   • Viktminskning eller -ökning

   • Förändrade testresultat t.ex. ändrade leverfunktionsvärden

   • Pulmonell arteriell hypertoni: En sjukdom med allvarlig förträngning av lungornas blodkärl som leder till högt blodtryck i blodkärlen som transporterar blod från hjärtat till lungorna. Pulmonell arteriell hypertoni har setts vid olika tidpunkter under behandlingen, även upp till flera år efter inledd behandling med interferon-beta.


   Tala med din läkare om någon biverkning besvärar dig.

   Effekter av injektionen

   • Matthetskänsla: Den första Avonexinjektionen får du av din läkare. Du kan då känna dig matt och det kan hända att du svimmar. Detta händer sannolikt inte en gång till.

   • Precis efter en injektion kan musklerna kännas spända eller väldigt svaga – som om du får ett skov. Dessa symtom uppstår sällan. De uppstår endast i samband med att du injicerar och effekterna försvinner sedan snabbt. Detta kan inträffa när som helst efter att du inlett behandling med Avonex.

   • Om du upptäcker någon irritation eller något hudproblem efter en injektion, tala med din läkare.


   Influensaliknande symtom

   Tre enkla sätt att lindra influensaliknande symtom:

   1. Ta din Avonexinjektion precis före sänggående. Detta gör att du eventuellt kan sova dig igenom effekterna.

   2. Ta paracetamol eller ibuprofen en halvtimme före Avonexinjektionen och fortsätt ta dessa läkemedel under ett dygn. Tala med läkare eller apotekspersonal om lämplig dos

   3. Drick mycket vatten om du drabbas av feber för att undvika uttorkning.

   Vissa personer tror sig ha fått influensa när de injicerat Avonex. Symtomen är följande:

   • Huvudvärk

   • Muskelvärk

   • Frossa eller feber.

   Dessa symtom är inte tecken på influensa.

   Du kan inte smitta någon annan. Symtomen är vanligare i början av Avonexbehandlingen. Läkaren eller sjuksköterskan kan gradvis öka din dos Avonex i början av behandlingen. När du fortsätter med injektionerna minskar de influensaliknande symtomen gradvis.

   5. Hur AVONEX ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Måste användas så snart sprutan är färdigställd. Den färdigställda sprutan kan emellertid förvaras i kylskåp (mellan 2°C och 8°C) under upp till 6 timmar före injicering. Får ej frysas.

   Ta ut sprutan ur kylskåpet en halvtimme innan injicering.

   Använd INTE Avonex om du upptäcker:

   • att lockförslutningen på BIO‑SET-enheten är bruten.

   • att den förslutna plastbehållaren är skadad eller öppnad.

   • att vätskan efter färdigställande i injektionsflaskan har någon annan färg än helt färglös eller svagt gul eller innehåller partiklar när sprutan är förberedd.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: Interferon-beta 1a 30 mikrogram

   Övriga innehållsämnen är: Humant serumalbumin, natriumklorid, dinatriumvätefosfat, natriumdivätefosfat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   En förpackning Avonex Bioset innehåller fyra Avonexdoser. 

   Varje dos finns i en förseglad förpackning och som ett vitt/off-white pulver i en glasbehållare (injektionsflaska) och en injektionsspruta förfylld med vatten. Dessa ska blandas till den injektion du ska ta (injektionslösning). En separat nål för att ge injektionen finns i förpackningen.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavaren av godkännande för försäljning är:

   Biogen Idec Limited,

   Innovation House,

   70 Norden Road,

   Maidenhead,

   Berkshire,

   SL6 4AY,

   Storbritannien.

   Avonex tillverkas av:

   Biogen Denmark Manufacturing ApS,

   Biogen Allé 1,

   DK-3400 Hillerød,

   Danmark.

   Om du kontaktar din lokala representant kan du få denna bipacksedel med större text.

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

   België/Belgique/Belgien

   Biogen Belgium NV/SA

   ( +32 2 2191218

   Lietuva

   UAB "JOHNSON & JOHNSON"

   ( +370 5 278 68 88


   България

   ТП ЕВОФАРМА

   ( +359 2 962 12 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Biogen Belgium NV/SA

   ( +32 2 2191218


   Česká republika

   Biogen (Czech Republic) s.r.o.

   ( +420 255 706 200

   Magyarország

   Biogen Hungary Kft.

   ( +36 1 899 9883


   Danmark

   Biogen Denmark A/S

   ( +45 77 41 57 57

   Malta

   Pharma. MT Ltd..

   ( +356 21337008


   Deutschland

   Biogen GmbH

   ( +49 (0) 89 99 6170

   Nederland

   Biogen Netherlands B.V.

   ( +31 20 542 2000


   Eesti

   UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

   ( +372 617 7410

   Norge

   Biogen Norway AS

   ( +47 23 40 01 00


   Ελλάδα

   Genesis Pharma SA

   ( +30 210 8771500

   Österreich

   Biogen Austria GmbH

   ( +43 1 484 46 13

   España

   Biogen Spain S.L.

   ( +34 91 310 7110

   Polska

   Biogen Poland Sp. z o.o.

   ( +48 22 351 51 00

   France

   Biogen France SAS

   ( +33 (0)1 41 37 9595

   Portugal

   Biogen Portugal

   Sociedade Farmacêutica, Unipessoal Lda.

   ( +351 21 318 8450

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   ( +385 1 230 34 46

   România

   Johnson & Johnson Romania S.R.L.

   ( +40 21 207 18 00

   Ireland

   Biogen Idec (Ireland) Ltd.

   ( +353 (0)1 463 7799

   Slovenija

   Biogen Pharma d.o.o.

   ( +386 1 511 02 90

   Ísland

   Icepharma hf

   ( +354 540 8000

   Slovenská republika

   Biogen Slovakia s.r.o.

   ( +421 2 323 34008

   Italia

   Biogen Italia s.r.l.

   ( +39 02 584 9901

   Suomi/Finland

   Biogen Finland Oy

   ( +358 207 401 200

   Κύπρος

   Genesis Pharma Cyprus Ltd

   ( +3572 2 769946

   Sverige

   Biogen Sweden AB

   ( +46 8 594 113 60

   Latvija

   UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

   ( +371 678 93561

   United Kingdom

   Biogen Idec Limited

   ( +44 (0) 1628 50 1000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   05/2017


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

   7. Hur du injicerar AVONEX

   Du bör ha fått instruktioner om hur du ska injicera Avonex.

   Följande instruktioner är ett stöd för minnet. Om det är något du känner dig osäker på bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal.

   Var ska injektionen utföras

   • Avonex ska injiceras i en muskel t.ex. i övre delen av låret. Att injicera Avonex i skinkorna rekommenderas inte.

   • Använd olika injektionsställen varje vecka. Detta minskar risken för hudirritation eller irritation i muskelvävnad.

   • Använd inte hudområden där det finns blåmärken, ömhet, infektion eller öppna sår.

   Bilden visar förpackningens innehåll

   A Förberedelser

   1. Ta ut förpackningen ur lådan.

   Kontrollera utgångsdatum på förpackningens lock. Får inte användas efter utgångsdatum.

   Dra av papperslocket fullständigt. Kontrollera att förpackningen innehåller:

   • ett BIO-SET (ampull + bas + lock)

   • en spruta

   • en injektionsnål (se figuren "Förpackningens innehåll").


   2. Tvätta händerna noga med tvål och vatten och torka dem.

   3. Förbered spritkompresser och plåster(medföljer ej) vid behov.

   4. Hitta en ren, hård yta där du kan lägga alla saker som behövs för injektionen. Lägg ner förpackningen på den.

   B. Förberedelse inför injektionen

   1

   Bilden visar locket

   Ta av locket från glasampullen

   Vrid, och dra sedan av locket.

   Vidrör inte kopplingsanslutningen.

   2

   Bilden visar sprutans lock

   Dra av sprutans lock

   Håll i sprutans bas. Dra av sprutans lock.

   Vidrör inte kopplingsanslutningen.

   Skjut inte in kolven.

   3

   Bilden visar riktning av sprutan

   Rikta in sprutan och glasampullen

   Placera BIO-SET på en plan yta

   Rikta in de två kopplingsanslutningarna så att de är i rät linje.

   Håll i sprutans bas. Skruva fast den ordentligt medurs på glasampullen.

   4

   Bilden visar sprutan som ska skjutas ner

   Skjut ner sprutan tills den klickar på plats

   Behåll BIO-SET på en plan yta och håll i sprutbasen. 

   Behåll dem i rät linje. 

   Tips: Om sprutan är i vinkel mot BIO-SET så läcker den.

   Skjut på sprutan tills den klickar på plats.

   5

   Bilden visar blandning

   Blanda vatten och pulver

   Injicera försiktigt allt vatten från sprutan ner i glasampullen.

   Tips: Skjut in kolven långsamt. Annars bildas skum i lösningen som inte kan dras in i sprutan.

   Skjut ner kolven fullständigt för att trycka ut all luft ur sprutan.

   6

   Bilden visar upplösning

   Lös upp pulvret fullständigt

   Plocka upp glasampullen och sprutan, fortfarande fästa i varandra och i rät linje.

   Snurra flaskan försiktigt tills allt pulver lösts upp. 

   Skaka inte: då bildas skum

   7

   Bilden visar fyllnad av spruta

   Fyll sprutan

   Vänd sprutan och glasampullen upp och ner, fortfarande i rät linje.

   Tips: Om sprutan är i vinkel mot BIO-SET så läcker den.


   Dra försiktigt i kolven tills all vätska är i sprutan.

   8

   Bilden visar separation

   Separera sprutan och glasampullen

   Håll i basen på den fyllda sprutan. Vrid den moturs för att ta bort den från BIO-SET-flaskan.

   Vidrör inte sprutans kopplingsanslutning.

   C: Utför injektionen

   1

   Bilden visar kontroll av vätska

   Kontrollera vätskan i sprutan

   Den ska vara klar och färglös. Om lösningen har någon annan färg än färglös eller svagt gul eller om du ser partiklar som flyter runt i den, ska du inte injicera den.

   2

   Bilden visar montering av nål

   Montera nålen

   Ta ut nålen ur förpackningen så att kopplingsanslutningen visas. Behåll nålskyddet på.

   Skjut in och vrid nålen medurs på sprutan.

   Dra nu av nålens plastskydd.

   Vrid det inte.

   Tips: Om du vrider av nålskyddet kan nålen också tas bort av misstag.

   3

   Bilden visar borttagning av luft

   Ta bort eventuell luft

   Ta bort luft genom att rikta sprutnålen uppåt. Knacka försiktigt för att få luftbubblor till toppen.

   Skjut försiktigt in kolven för att ta bort luft. Låt inte mer än en liten droppe vätska försvinna.

   4

   Bilden visar utsträckning av hud

   Rengör och sträck ut huden vid injektionsstället

   Rengör huden vid injektionsstället med en spritkompress om det behövs. Låt huden torka.

   Sträck ut huden runt injektionsstället med ena handen.

   Slappna av i muskeln.

   5

   Bilden visar injektion

   Utför injektionen

   För in injektionsnålen med en snabb pilkastningsrörelse i muskeln, i rät vinkel mot hudytan.

   Nålen måste gå helt igenom.

   Skjut långsamt in kolven tills sprutan är tom.

   Läkaren eller sjuksköterskan kan gradvis öka din dos i början av behandlingen för att minska influensaliknande symtom. Allt oanvänt Avonex ska kasseras och får inte användas.

   6

   Bilden vsar utdragning av nål

   Dra ut nålen

   Dra ut nålen samtidigt som du håller huden utsträckt eller klämmer ihop den runt injektionsstället.

   Om du använder spritkompresser, håll en på injektionsstället.

   Sätt ett plåster över injektionsstället vid behov.


   Bilden visar kassation av nål

   Omhändertagande av avfallet


   När du är klar med injektionen placerar du nålen, sprutan och flaskan i en särskild behållare (behållare för vassa föremål), inte bland vanliga sopor.

   Pappersskräp och använda kompresser kastar du bland vanliga sopor.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Avonex®

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 30 mikrogram 4 styck Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 020241
  • Tillverkare: Biogen Sweden AB

  8.353 kr

  Jämförpris: 2.088,25 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?