Bipacksedel - Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönor

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

AviPro AE vet, koncentrat till oralsuspension

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 dos innehåller:
Levande aviär encefalomyelitvirus, stam 1143 Calnek 103,0 – 104,5 EID50*
Odlade i embryonerade ägg från specifikt patogenfria höns.


*EID50 = 50 % embryo infective dose: det virustitervärde som krävs för att ge infektion hos 50 % av de embryon som inokulerats.

Hjälpämnen:
Dinatriumhydrogenfosfat
Kaliumdihydrogenfosfat
Skummjölkspulver
Laktosmonohydrat
Renat vatten

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Aktiv immunisering av friska, känsliga höns mot aviär encefalomyelit (AE).

5. KONTRAINDIKATIONER

Kliniskt sjuka eller försvagade djur får inte vaccineras.
Vaccination får ej ske före den 10:e levnadsveckan.
Tidigast 4 veckor efter vaccineringen får äggen användas för ruvning.

6. BIVERKNINGAR

Vaccinering av äggläggande höns kan leda till en nedsatt äggproduktion.
Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Höns.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Administreras tillsammans med dricksvatten.
Vaccineringen får inte göras före den 10 levnadsveckan och inte senare än 4 veckor före äggläggningsperioden.
En dos vaccin skall ges per djur.
Alla djur i besättningen måste vaccineras.


6 ml (1000 doser) löses upp i den mängd dricksvatten, som förbrukas av djuren inom 2 timmar (15 –30 liter allt efter inhysningsförhållandena).
Vaccinet måste administreras till djuren omedelbart efter upplösning så att det förbrukas av djuren senast 2 timmar efter spädning. För att säkerställa ett snabbt upptag av vaccinet, skall djuren fråntas dricksvatten 1 till 2 timmar dessförinnan. Samtidigt måste man säkerställa att samtliga djur har tillräcklig tillgång till det upplösta vaccinet.


Administreringssätt:
Administrering tillsammans med dricksvatten.

  • Fastställ den mängd vaccin och vatten som behövs (se nedan).

  • Hela innehållet i vaccinflaskorna får bara användas för ett hönshus respektive ett drickssystem eftersom uppdelning kan leda till doseringsfel.

  • Alla föremål som skall använda vid vaccineringen (ledning, slang, vattningsställe etc.) skall rengöras noggrant och vara fria från rester av rengörings- och desinfektionsmedel.

  • Endast kallt, rent och färskt vatten får användas, och det skall helst vara fritt från klor och metalljoner.

  • Öppna vaccinflaskan under vatten och lös upp hela innehållet. Spola flaskan och gummikorken med vatten för att säkerställa att flaskan töms helt och hållet.

  • Vattnet i vattningsstället måste användas före vaccineringen. Alla ledningar skall vara fria från normalt vatten så att vattningsstället endast innehåller upplöst vaccin. Ledningar som är fyllda med vatten måste tömmas innan det upplösta vaccinet används.


Bruksfärdigt vaccin skall användas omedelbart efter upplösning.
Bara den mängd vaccin som skall användas inom 2 timmar skall beredas.
Allt innehåll i en öppnad behållare skall användas på en gång.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Under vaccinering med dricksvatten får djuren inte ha tillgång till normalt dricksvatten. För att minska infektionstrycket före immuniseringen skall ströet i uppfödningen tas bort mellan gångarna och hönshuset rengöras.

10. KARENSTID(ER)

Slakt: Noll dygn.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras och transporteras kallt (2 °C – 8 °C). Ljuskänsligt. Får ej frysas.
Förvara glasflaskan i ytterkartongen.


Färdigberett vaccin ska användas inom 2 timmar. Beredd lösning skall skyddas mot direkt solljus och temperaturer över 25 °C.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
Alla djur i flocken måste vaccineras.
En överdosering är ofarlig. En underdosering kan däremot leda till bristande immunitet.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur
Levande virusvaccin, kontaminering genom injektion eller spill skall undvikas.
Tvätta och desinficera händerna efter användning.
Undvik ögonkontakt med det levande vaccinet.


Äggläggning
Vaccineringen skall inte ske senare än fyra veckor före äggläggningsperioden, för att undvika överföring av vaccinvirus till avkommor.
Tidigast 4 veckor efter vaccineringen får äggen användas för ruvning.


Andra läkemedel och AviPro AE vet:
Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.
Kontrollera att dricksvattnet inte innehåller rengörings- eller desinfektionsmedel.


Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
En överdosering är ofarlig.


Blandbarhetsproblem:
Skall inte blandas med annat vaccin eller immunologisk produkt.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Avfall förstörs genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt – av behörig myndighet godkänt – desinfektionsmedel.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2018-11-30

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vaccinet finns i följande förpackningsstorlekar:
Förpackning med 1000, 2500, 5000 och 10000 vaccinationsdoser


Storförpackningar:
Förpackning med 10 x 1000, 10 x 2500, 10 x 5000 och 10 x 10000 vaccinationsdoser


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.