Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Avelox

   400 mg filmdragerade tabletter. För användning till vuxna.
   moxifloxacin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innhåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Avelox är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Avelox
   3. Hur du tar Avelox
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Avelox ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Avelox är och vad det används för

   Avelox innehåller den aktiva substansen moxifloxacin, vilken tillhör en grupp av antibiotika som kallas fluorokinoloner. Avelox verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner.

   Avelox används till patienter i åldern 18 år och uppåt för behandling av följande bakteriella infektioner orsakade av bakterier som moxifloxacin är effektivt mot. Avelox ska bara användas för behandling av dessa infektioner när vanliga antibiotika inte kan användas eller inte har fungerat:

   Infektion i bihålorna, plötslig försämring av långvarig inflammation i luftvägarna (kronisk bronkit) eller lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus (gäller ej allvarliga fall).

   Milda till måttliga infektioner i övre delarna av kvinnans underliv (inflammation i lilla bäckenet), inklusive infektioner i äggledarna och infektioner i livmoderns slemhinnor. Det är inte tillräckligt att behandla dessa typer av infektioner med endast Avelox tabletter utan din läkare ska förskriva ytterligare ett antibiotikum som tillägg till Avelox tabletter för behandling av infektioner i övre delarna av kvinnans könsorgan (se avsnitt 2: Vad du behöver veta innan du tar Avelox, Varningar och försiktighet, Tala med din läkare innan du tar Avelox).

   Om följande bakteriella infektioner har förbättrats under inledande behandling med Avelox infusionsvätska, lösning, kan Avelox tabletter förskrivas av din läkare för att fullfölja behandlingen: lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus, hud- och mjukdelsinfektioner. Avelox tabletter ska inte användas för inledande behandling av någon typ av hud- eller mjukdelsinfektion eller lunginflammation.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Avelox

   Använd inte Avelox

   Kontakta din läkare om du inte är säker på om du tillhör någon patientgrupp som beskrivs nedan.

   Ta inte Avelox

   • Om du är allergisk mot den aktiva substansen moxifloxacin, något annat kinolonantibiotikum eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du är gravid eller ammar.

   • Om du är yngre än 18 år.

   • Om du tidigare har haft sensjukdom eller senproblem som var relaterade till kinolonantibiotika (se avsnitten Varningar och försiktighet och Eventuella biverkningar).

   • Om du är född med eller någon gång har upplevt onormal hjärtrytm (synlig på EKG, hjärtundersökning med hjälp av elektroder), har obalans i blodsalterna (särskilt låga halter av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallas bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), tidigare har haft onormal hjärtrytm eller om du behandlas med andra läkemedel som kan ge onormala EKG-förändringar (se avsnitt Andra läkemedel och Avelox).
    Detta beror på att Avelox kan orsaka förändringar på EKG som är en förlängning på QT-intervallet, t.ex. fördröjd överföring av elektriska signaler.

   • Om du har allvarlig leversjukdom (förhöjda leverenzymer (transaminaser) högre än 5 gånger det övre normalvärdet).

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du tar Avelox

   • Avelox kan ändra ditt hjärtas EKG, särskilt om du är kvinna eller om du är äldre. Om du för närvarande tar någon medicin som sänker halterna av kalium i blodet, rådgör med din läkare innan du tar Avelox (se även Ta inte Avelox och Andra läkemedel och Avelox).

   • Om du lider avepilepsi eller något annat tillstånd som kan orsaka kramper, rådgör med din läkare innan du tar Avelox.

   • Om du har eller har haft problem med din psykiska hälsa, rådgör med din läkare innan du tar Avelox.

   • Om du harmyasthenia gravis kan Avelox förvärra dina sjukdomssymtom. Kontakta läkare omedelbart om du tror att detta gäller för dig.

   • Om du har diagnostiserats med en förstoring eller ”utbuktning” av ett stort blodkärl (aortaaneurysm eller perifert aneurysm i ett stort blodkärl).

   • Om du har haft en aortadissektion (en bristning i aortaväggen).

   • Om någon i din familj har eller har haft aortaaneurysm eller aortadissektion eller har andra riskfaktorer eller tillstånd som ökar risken för detta (t.ex. bindvävssjukdomar såsom Marfans syndrom, eller vaskulärt Ehlers-Danlos syndrom, eller kärlsjukdomar såsom Takayasus arterit, jättecellsarterit, Behçets sjukdom, högt blodtryck, eller känd ateroskleros).

   • Om du eller någon i din familj har glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (en ovanlig ärftlig sjukdom), tala om det för din läkare, som talar om ifall Avelox är lämpligt för dig.

   • Om du som kvinna har komplicerad infektion i underlivet (t.ex samtidigt med varbildning i äggledarna och äggstockarna eller i bäckenet), för vilken din läkare anser att en intravenös behandling är nödvändig, är inte behandling med Avelox tabletter lämpligt.

   • För behandling av milda till måttliga infektioner i kvinnans underliv kan din läkare även förskriva ett annat antibiotikum som tillägg till Avelox. Om ingen förbättring av symtomen ses efter 3 dagars behandling, kontakta din läkare.

   Under behandling med Avelox

   • Om du känner av hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag under behandlingstiden ska du informera din läkare omedelbart. Han/hon kan vilja göra ett EKG för att mäta din hjärtrytm.

   • Risken för hjärtproblem kan öka om dosen ökas. Därför ska den rekommenderade doseringsanvisningen följas.

   • Det finns en liten risk för att du kan få en allvarlig, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock), redan vid första dosen, med följande symtom: tryck över bröstet, att du känner dig yr, mår illa, känner dig svimfärdig eller yr när du reser dig upp. Om detta uppträder, sluta ta Avelox och sök läkarhjälp genast.

   • Avelox kan orsaka plötslig och svår inflammation i levern vilket kan leda till livshotande leversvikt (inklusive fall med dödlig utgång, se avsnitt 4. Eventuella biverkningar). Kontakta din läkare innan du fortsätter behandlingen om du utvecklar tecken såsom plötslig sjukdomskänsla och/eller illamående i kombination med gulnande ögonvitor, mörk urin, klåda i huden, blödningstendenser eller hjärnsjukdom orsakad av levern (symtom på nedsatt leverfunktion eller en plötslig och svår inflammation i levern).

   • Om du utvecklar en hudreaktion, får blåsor eller huden fjällar och/eller du får slemhinnereaktioner (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar), kontakta läkare omedelbart innan du fortsätter behandlingen.

   • Antibiotika av kinolon-typ, inklusive Avelox, kan orsaka kramper. Om det händer, sluta ta Avelox och kontakta din läkare omedelbart.

   • Du kan uppleva symtom på nervskador (neuropati) såsom smärta, brännande känsla, krypande känsla (stickningar), domningar och/eller svaghet, framför allt i fötterna och benen eller händerna och armarna. Informera genast din läkare om detta händer, innan du fortsätter behandlingen med Avelox.

   • Du kan uppleva problem med din psykiska hälsa när du tar antibiotika av kinolon-typ, inklusive Avelox, för första gången. I mycket sällsynta fall har depression och problem med den mentala hälsan lett till självmordstankar och självskadande beteende som självmordsförsök (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar). Om du utvecklar sådana reaktioner, sluta ta Avelox och informera din läkare omedelbart.

   • Du kan få besvär med diarré under eller efter det att du tagit antibiotika, inklusive Avelox. Om detta blir allvarligt eller långvarigt eller om du märker att avföringen innehåller blod eller slem ska du genast avsluta Aveloxbehandlingen och ta kontakt med din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörlighet.

   • Avelox kan orsaka smärtor och inflammation i dina senor, redan inom 48 timmar efter påbörjad behandling och upp till flera månader efter avslutad Avelox-behandling. Risken för inflammation och bristningar i senor ökar om du är äldre eller om du samtidigt behandlas med kortikosteroider. Vid första tecken på någon smärta eller inflammation ska du sluta ta Avelox, vila den berörda kroppsdelen/de berörda kroppsdelarna och kontakta din läkare omedelbart. Undvik all onödig belastning eftersom det kan öka risken för senbristning (se avsnitten Ta inte Avelox och Eventuella biverkningar).

   • Om du känner en plötslig, svår smärta i magen, bröstet eller ryggen ska du genast gå till en akutmottagning.

   • Om du är äldre och har njurproblem var då noga med att dricka tillräckligt eftersom uttorkning kan öka risken för njursvikt.

   • Om din syn försämras eller om dina ögon påverkas på annat sätt, kontakta en ögonspecialist omedelbart (se avsnitten Körförmåga och användning av maskiner och 4. Eventuella biverkningar).

   • Antibiotika av fluorokinolontyp kan orsaka störningar i blodsockernivån, både en minskning under den normala blodsockernivån (hypoglykemi) och en ökning över den normala blodsockernivån (hyperglykemi). För patienter som behandlas med Avelox förekommer störningar i blodsockernivån främst hos äldre patienter som står på kontinuerlig behandling med orala diabetesläkemedel som sänker blodsockernivån (t.ex. sulfonylureaföreningar) eller insulin. Om du har diabetes ska ditt blodsocker kontrolleras noggrant (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

   • Kinoloner kan göra så att din hud blir mer känslig för solljus eller UV-strålar. Du ska undvika en längre tids exponering för solljus eller starkt solljus och ska inte sola i solarium eller använda någon annan UV-ljuslampa under Aveloxbehandling.

   • Effekten av Avelox infusionsvätska har inte fastställts vid behandling av allvarliga brännskador, infektioner djupt i vävnaden eller fotinfektioner med osteomyelit (infektioner i benmärgen) hos diabetiker.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år då effekt och säkerhet inte har fastställts för denna åldersgrupp (se avsnitt Använd inte Avelox).

   Andra läkemedel och Avelox

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel förutom Avelox.

   För Avelox bör du känna till följande:

   • Om du tar Avelox och andra läkemedel som kan påverka ditt hjärta finns en ökad risk för förändrad hjärtrytm. Ta därför inte Avelox tillsammans med följande läkemedel:
    Läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antipsykotika (t.ex. fentiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid), tricykliska antidepressiva medel, vissa antimikrobiella medel (t.ex. sakvinavir, sparfloxacin, intravenöst erytromycin, pentamidin, antimalariamedel särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (t.ex. terfenadin, astemizol, mizolastin) samt andra läkemedel (t.ex. cisaprid, intravenöst vinkamin, bepridil, difemanil).

   • Du måste tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan sänka dina kaliumnivåer i blodet blodet (t.ex. vissa urindrivande medel, vissa laxermedel och lavemang (i höga doser) eller kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel), amfotericin B) eller orsaka långsammare hjärtslag eftersom detta kan öka risken för allvarliga störningar på hjärtrytmen medan du tar Avelox.

   • Ett läkemedel som innehåller magnesium eller aluminium såsom antacida mot matsmältningsbesvär, eller någon annan medicin som innehåller järn eller zink, medicin som innehåller didanosin eller medicin som innehåller sukralfat för behandling av besvär i mag-tarmkanalen kan minska effekten av Avelox. Ta därför Avelox 6 timmar före eller efter det att du tagit dessa andra läkemedel.

   • Om du tar medicinskt kol oralt samtidigt som Avelox minskas effekten av Avelox. Därför rekommenderas det att dessa mediciner inte ska tas samtidigt.

   • Om du samtidigt behandlas med orala antikoagulantia (t.ex warfarin), kan det bli nödvändigt för din läkare att undersöka din koagulationstid.

   Avelox med mat och dryck

   Effekten av Avelox påverkas inte av mat eller mjölkprodukter.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Ta inte Avelox om du är gravid eller ammar.
   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Djurstudier tyder inte på att din fertilitet kommer att försämras vid anvädning av detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Avelox kan göra att du känner dig yr och svimfärdig, du kan uppleva en plötsligt övergående synförlust eller du kan svimma av en kort stund. Om du känner detta ska du inte köra eller hantera maskiner.
   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Avelox innehåller laktos och natrium

   Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar Avelox.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23mg) natrium per filmdragerad tablett d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du tar Avelox

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna är en 400 mg-tablett en gång dagligen.

   Avelox tabletter ska tas oralt. Svälj tabletten hel (för att inte känna den bittra smaken) och tillsammans med riklig mängd vätska. Du kan ta Avelox med eller utan mat. Det rekommenderas att ta tabletten vid ungefär samma tid varje dag.

   Man behöver inte ändra dosen till äldre patienter, till patienter med låg kroppsvikt eller till patienter med njurproblem.

   Hur länge behandlingen med Avelox filmdragerade tabletter ska pågå beror på typen av infektion. Om inte din läkare ordinerar något annat rekommenderas följande behandlingstider:

   - Plötslig försämring av kronisk bronkit (akut exacerbation av kronisk bronkit)

   5-10 dagar

   - Lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus, gäller ej allvarliga fall

   10 dagar

   - Akut infektion i bihålorna (akut bakteriell sinuit)

   7 dagar

   - Milda till måttliga infektioner i övre delarna av kvinnans underliv (inflammation i lilla bäckenet), inklusive infektioner i äggledarna och infektioner i livmoderns slemhinnor).

   14 dagar

   När Avelox filmdragerade tabletter används för att avsluta en behandling påbörjad med Avelox infusionsvätska, lösning, är den rekommenderade behandlingstiden:

   - Lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus

   De flesta patienterna med pneumoni bytte till oral behandling med Avelox filmdragerade tabletter inom 4 dagar.

   7-14 dagar

   - Infektioner i hud och mjukdelar

   De flesta patienterna med infektioner i hud och mjukdelar bytte till oral behandling med Avelox filmdragerade tabletter inom 6 dagar.

   7-21 dagar

   Det är viktigt att du fullföljer hela kuren, även om du känner dig bättre efter några dagar. Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan infektionen inte vara tillräckligt behandlad, infektionen kan komma tillbaka eller ditt allmäntillstånd försämras och du kan även utveckla bakteriell resistens mot antibiotika.

   Den rekommenderade dosen och behandlingstiden ska inte överskridas (se Vad du behöver veta innan du tar Avelox, Varningar och försiktighet).

   Om du har tagit för stor mängd av Avelox

   Om du tar mer än den förskrivna dosen (1 tablett per dag), sök medicinskt råd omedelbart och om möjligt ta med en överbliven tablett eller förpackningen eller denna bipacksedel och visa läkaren eller apotekspersonalen vilket läkemedel du tagit.

   Om du har glömt att ta Avelox

   Om du glömmer att ta din tablett så ska du ta den så snart du kommer ihåg under samma dag. Om du inte tar någon tablett under en dag, ta din normala dos (en tablett) nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du är osäker på hur du ska göra, ta kontakt med läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att ta Avelox

   Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan infektionen inte vara tillräckligt behandlad. Kontakta din läkare om du önskar sluta ta dina tabletter innan behandlingstidens slut.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   De mest allvarliga biverkningarna som har observerats i samband med Aveloxbehandling är listade nedan.

   Om du upplever:

   • en onormalt snabb hjärtrytm (sällsynt biverkan)

   • om du plötsligt börjar må dåligt eller upptäcker gulnande ögonvitor, mörk urin, klåda i huden, blödningstendenser eller tankestörningar och förändrad vakenhet (detta kan vara tecken eller symtom på plötslig inflammation i levern vilket kan leda till livshotande leversvikt (mycket sällsynt biverkan, dödsfall har observerats))

   • förändringar på hud och slemhinnor såsom smärtsamma blåsor i munnen/näsan eller på penis eller i vagina (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom) (mycket sällsynt biverkan, möjligen livshotande)

   • inflammation i blodkärl (tecken kan vara röda märken på huden, vanligtvis på smalbenen, eller symtom såsom ledsmärta) (mycket sällsynt biverkan)

   • allvarlig, plötslig generell allergisk reaktion inkl. mycket sällsynt livshotande

   • chock (t.ex. svårigheter att andas, blodtrycksfall och snabb puls) (sällsynt biverkan)

   • svullnad (sällsynt biverkan, inklusive potentiell livshotande svullnad av luftvägarna)

   • kramper (sällsynt biverkan)

   • besvär relaterade till nervsystemet såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet i armar och ben (sällsynt biverkan)

   • depression (kan i mycket sällsynta fall leda till självskadande beteende, såsom självmordsföreställningar/tankar eller självmordsförsök) (sällsynt biverkan)

   • sinnessjukdom (kan leda till självskadande beteende, såsom självmordsföreställningar/tankar eller självmordsförsök) (mycket sällsynt biverkan)

   • allvarlig diarré som innehåller blod och/eller slem (kolit orsakad av antibiotika, inklusive pseudomembranös kolit), vilket i vissa mycket sällsynta fall kan leda till komplikationer som är livshotande (sällsynt biverkan)

   • smärta och svullnad av senor (seninflammation), muskelkramp, muskelryckning, muskelsvaghet (mycket sällsynt biverkan)

   sluta att ta Avelox och kontakta omedelbart läkare eftersom du kan behöva akut medicinsk vård.

   Dessutom, om du upplever:

   • övergående synförlust (mycket sällsynt biverkan)

   • obehag eller smärta i ögonen, specielllt vid ljusexponering (mycket sällsynt till sällsynt biverkan)

   kontakta omedelbart en ögonspecialist.

   Om du har upplevt livshotande, oregelbundna hjärtslag (torsade de pointes) eller att hjärtat slutat att slå under behandling med Avelox (mycket sällsynt biverkan) meddela omedelbart din behandlande läkare att du har tagit Avelox och återuppta inte behandlingen.

   Försämring av symtomen vid myasthenia gravis har observerats i mycket sällsynta fall. Om detta inträffar, kontakta omedelbart läkare.

    

   Om du har diabetes och märker att blodsockernivån ökar eller minskar (sällsynt eller mycket sällsynt biverkan), meddela omedelbart din läkare.

   Om du är äldre, har problem med njurarna och märker en miniskning i urinnivåerna, svullnad i benen, anklarna, trötthet, illamående, dåsighet, andningssvårigheter eller förvirring (det kan vara tecken och symtom på njursvikt, en sällsynt biverkan), kontakta omedelbart din läkare.

   Andra biverkningar som har observerats under behandling med Avelox listas här nedan efter hur vanligt förekommande de är:

   Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

   • illamående

   • diarré

   • yrsel

   • mag- och buksmärtor

   • kräkningar

   • huvudvärk

   • ökning av speciella leverenzymer (transaminaser) i blodet

   • infektioner orsakade av resistenta bakterier eller svampar t.ex. orala eller vaginala infektioner orsakade av Candida

   • förändring av hjärtrytmen (EKG) hos patienter med låg kaliumhalt i blodet


   Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

   • hudutslag

   • orolig mage (matsmältningsbesvär/halsbränna)

   • sömnstörningar (främst sömnlöshet)

   • ökning av speciella leverenzymer (gammaglutamyltransferas och/eller alkalisk fosfatas) i blodet

   • lågt antal speciella vita blodkroppar (leukocyter, neutrofiler)

   • förstoppning

   • klåda

   • känsla av yrsel (ostadighet eller risk för att falla)

   • sömnighet

   • gaser i magen

   • förändring av hjärtrytmen (EKG)

   • försämrad leverfunktion (inklusive ökning av speciella leverenzymer (LDH) i blodet)

   • minskad aptit och minskat födointag

   • lågt antal vita blodkroppar

   • värk och smärta i t.ex. rygg, bröst, smärta i bäckenet och i extremiteterna

   • ökning av speciella blodkroppar nödvändiga för koagulationen

   • svettning

   • ökat antal speciella vita blodkroppar (eosinofiler)

   • ångest

   • sjukdomskänsla (främst svaghetskänsla eller trötthet)

   • skakningar

   • ledsmärta

   • hjärtklappning

   • oregelbundna och snabba hjärtslag

   • svårighet att andas inklusive astmatiska tillstånd

   • ökning av speciella matsmältningsenzymer (amylas) i blodet  

   • rastlöshet/agitation

   • krypande känsla (stickningar) och/eller domningar

   • nässelfeber

   • vidgning av blodkärl

   • förvirring och desorientering

   • minskning av speciella blodkroppar nödvändiga för koagulationen

   • synrubbningar inklusive dubbelseende och suddig syn

   • sänkt blodkoagulation

   • förhöjd mängd lipider (fetter) i blodet

   • lågt antal röda blodkroppar

   • muskelsmärta

   • allergisk reaktion

   • ökning av bilirubin i blodet

   • inflammation i magen

   • uttorkning

   • allvarlig onormal hjärtrytm

   • torr hud

   • kärlkramp


   Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare)

   • muskelryckning

   • muskelkramp

   • hallucination

   • högt blodtryck

   • svullnad (händer, fötter, anklar, läppar, mun, svalg)

   • lågt blodtryck

   • nedsatt njurfunktion (inklusive förhöjda laboratorievärden med avseende på njurarna, såsom urea och kreatinin)

   • inflammation i levern

   • inflammation i munslemhinnan

   • ringning/oväsen i öronen

   • gulsot (ögonvitorna eller huden gulnar)

   • nedsatt känslighet på huden

   • onormala drömmar

   • störd koncentrationsförmåga

   • svårigheter att svälja

   • förändringar av luktsinnet (inklusive förlorat luktsinne)

   • balansrubbning och dålig koordination (beroende på svindel)

   • delvis eller helt förlorat minne

   • hörselnedsättning inkl. dövhet (oftast övergående)

   • förhöjt urinsyravärde i blodet

   • känslomässig instabilitet

   • försämrat tal

   • svimning

   • muskelsvaghet


   Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare)

   • inflammation i leder

   • onormal hjärtrytm

   • ökad känslighet på huden

   • känsla av avskildhet (inte vara sig själv)

   • ökad blodkoagulation

   • muskelstelhet

   • tydlig minskning av antalet speciella vita blodkroppar (agranulocytos)


   Vidare har, i mycket sällsynta fall, följande biverkningar rapporterats vid behandling med andra kinoloner, vilket möjligtvis även kan uppträda under behandling med Avelox: ökat tryck i skallen (symtom är huvudvärk, synproblem inklusive suddig syn, blinda fläckar, dubbelseende, synförlust), ökade natriumvärden i blodet, ökade kalciumvärden i blodet, nedsatt nivå av speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi), muskelreaktioner med skada på muskelcellerna, huden blir känsligare för solljus eller UV-ljus.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Avelox ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blistren och kartongen.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är moxifloxacin. Varje filmdragerad tablett innehåller 400 milligram moxifloxacin som moxifloxacinhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Kärnan: Mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat (se avsnitt 2: Avelox innehåller laktos), magnesiumstearat.
    Dragering: Hypromellos, Makrogol 4000, järnoxid (E 172) och titandioxid (E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varje filmdragerad tablett är märkt ”M400” på den ena sidan och ”BAYER” på den andra sidan.

   Avelox 400 mg filmdragerade tabletter är förpackade i kartonger innehållande färglösa, genomskinliga eller vita ogenomskinliga polypropylen/aluminiumblister.
   De finns tillgängliga i förpackningar på 5, 7 och 10 filmdragerade tabletter och i sjukhusförpackningar innehållande 25, 50, 70, 80 eller 100 filmdragerade tabletter.

   Läkemedelsprov med aluminium/aluminiumblister innehållande 1 tablett i en kartong.

   Eventuellt marknadförs inte alla förpackningsstorlekar.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bayer AB
   Box 606

   SE-169 26 Solna

   Tillverkare

   Tillverkaren kan identifieras med satsnumret som skrivs ut på kartongens sidoklaff och på varje blister:

   Bayer AG

   Kaiser-Wilhelm-Allee

   51368 Leverkusen

   Tyskland

   Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
   Via delle Groane, 126
   20024 Garbagnate Milanese
   Italy

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Tjeckien, Portugal, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Ungern, Österrike:

   Avelox

   Frankrike:

   Izilox

   Italien, Tyskland:

   Avalox


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-06-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Avelox

  Filmdragerad tablett 400 mg 5 styck Blister

  • Varunummer: 507145
  • Tillverkare: Bayer AB

  203,40 kr

  Jämförpris: 40,68 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?