• Moklobemid
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Aurorix

   150 mg, 300 mg filmdragerade tabletter
   moklobemid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aurorix är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Aurorix
   3. Hur du använder Aurorix
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aurorix ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aurorix är och vad det används för

   Aurorix används mot olika former av depression och vid behandling av social fobi (rädsla för situationer där man står i centrum för andras uppmärksamhet).

   Orsaken till depression är inte helt klarlagd. Man vet att vid vissa typer av depressioner är mängden av nervernas budbärarämnen, de s.k. signalsubstanserna, låg. Därigenom störs överföringen av impulser mellan nervceller i hjärnan. Genom att hämma ett visst äggviteämne (enzymet MAO-A) ökar Aurorix mängden av signalsubstanser i hjärnan och förbättrar därmed den störda impulsöverföringen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Aurorix

   Använd inte Aurorix

   • om du är allergisk mot moklobemid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid feokromocytom (en godartad tumör i binjuren).

   • vid tyreotoxikos (för hög produktion av sköldkörtelhormon).

   • vid akut förvirring.

   • om du får medicin innehållande selegilin (mot Parkinsons sjukdom), linezolid (mot svåra infektioner), dextrometorfan (hostdämpande), bupropion (mot depression), triptaner (mot migrän) eller petidin eller tramadol (mot svåra smärtor).

   Ge inte heller Aurorix till barn eftersom erfarenhet saknas.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Aurorix.

   De som har nedsatt leverfunktion bör rådgöra med läkare innan behandling med Aurorix påbörjas.

   Hos vissa personer kan Aurorix, i sällsynta fall, ge upphov till muntorrhet. Det är då viktigt med noggrann munhygien.

   Om du skulle uppleva sömnlöshet, nervositet eller darrningar under de första behandlingsveckorna ska du genast kontakta läkare.

   Om du skulle uppleva mani som innebär ett tillstånd av ovanliga och snabbt skiftande tankar, omotiverad glädje och överdriven fysisk aktivitet ska du genast kontakta läkare.

   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

   Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   - om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

   - om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

   Andra läkemedel och Aurorix

   Behandlingseffekten kan påverkas om Aurorix tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till samtidig medicinering med läkemedel innehållande:

   adrenalinliknande läkemedel (bl a mot astma samt lågt blodtryck), cimetidin (mot magsår), linezolid (mot svåra infektioner), omeprazol (mot magsår), dextrometorfan (hostdämpande), vissa medel mot depressioner (fluoxetin, venlafaxin, citalopram, escilatopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, trimipramin, maprotilin och klomipramin), selegilin (mot Parkinson’s sjukdom), sibutramin (mot fetma), vissa medel vid migrän (t ex sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan) samt vissa medel mot smärta (tramadol, fentanyl, petidin, dextropropoxifen, morfin, hydromorfin och kodein) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Aurorix.

   (Traditionellt) växtbaserade läkemedel som innehåller Johannesört (hypericum) bör användas med försiktighet i kombination med detta läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel, (traditionellt) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.

   Aurorix med mat och dryck

   Vid normala matvanor krävs inga speciella dietrestriktioner. Du bör dock undvika att äta stora mängder lagrad ost (mer än 100 g per måltid).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Amning

   Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Aurorix kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Aurorix innehåller laktos

   Aurorix innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Aurorix

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för varje patient. Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.

   Rekommenderad begynnelsedos är 300 mg dagligen, vanligtvis uppdelad på 2-3 tillfällen. Vid svårare depressioner kan dosen ökas upp till 600 mg dagligen.

   Efter det att behandlingen startat kan det dröja upp till ett par veckor innan man känner sig bättre. Behandlingen brukar pågå 3-6 månader.

   Ta Aurorix direkt efter avslutad måltid.

   Aurorix rekommenderas inte till barn.

   Om du använt för stor mängd av Aurorix

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Aurorix. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning.

   • Tecken och symtom på serotonergt symtom såsom rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd kroppstemperatur, snabba blodtrycksförändringar, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkningar. (Detta är sällsynt och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • Tankar på att skada sig själv eller begå självmord. (Detta är mindre vanlig och kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Yrsel, huvudvärk, sömnbesvär, muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig), illamående

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Kräkningar, diarré, förstoppning, agitation, ångest, myrkrypningar (parestesier), irritabilitet, rastlöshet, lågt blodtryck och utslag

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Synstörningar, förvirring, smakförändring, rodnad, vätskeansamling (ödem), klåda, nässelutslag och svaghetskänsla

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi), förhöjda leverenzymer, vanföreställningar och minskad aptit

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Aurorix ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är: moklobemid 150 mg respektive 300 mg per tablett.

   - Övriga innehållsämnen i 150 mg filmdragerade tabletter är: laktosmonohydrat 148 mg, titandioxid (färgämne E 171), gul järnoxid (färgämne E 172), magnesiumstearat, hypromellos, povidon, etylcellulosa, natriumstärkelseglykollat, talk, majsstärkelse och makrogol 6000.

   - Övriga innehållsämnen i 300 mg filmdragerade tabletter är: laktosmonohydrat 26,5 mg, titandioxid (färgämne E 171), magnesiumstearat, etylcellulosa, natriumstärkelseglykollat, talk, majsstärkelse, makrogol 6000, hypromellos och povidon.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   150 mg filmdragerade tabletter: Ljusgul, oval, bikonvex filmdragerad tablett med brytskåra, märkt 150. Förpackningsstorlek: 100 st.

   300 mg filmdragerade tabletter: Vit, oval, bikonvex filmdragerad tablett med brytskåra, märkt 300: Förpackningsstorlek: 60 st.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08 630 1900

   E-mail: info@medasverige.se

   Tillverkare

   Meda Pharma GmbH & Co. KG

   Benzstr. 1

   61352 Bad Homburg

   Tyskland

   Alternativt

   Cenexi SAS

   52, rue Marcel et Jacques Gaucher

   94120 Fontenay-sous-Bois

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-19


  Aurorix®

  Filmdragerad tablett 300 mg Moklobemid 60 styck Blister

  • Varunummer: 587857
  • Tillverkare: Meda AB

  234,67 kr

  Jämförpris: 3,91 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?