• Dexametason och antiinfektiva
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Denna bipacksedel innehåller viktig information om Aurizon Vet. Läs den noggrant före användning av läkemedlet. Kontakta Din veterinär eller apoteket, om Du har några frågor.

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Vétoquinol S.A., B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 Lure Cedex, Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Aurizon Vet. Örondroppar, suspension Hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml Aurizon Vet. innehåller:

   Aktiva substanser: Marbofloxacin 3 mg, klotrimazol 10 mg och dexametasonacetat motsvarande dexametason 0,9 mg.

   Konserveringsmedel: Propylgallat (E310) 1 mg.

   Hjälpmedel: Sorbitanoleat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, triglycerider, medellångkedjiga.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Aurizon Vet. är ett kombinationspreparat med effekt mot bakterie- och svampinfektioner. Vidare hämmar det inflammationstillståndet och verkar klådstillande. Aurizon Vet. används till hundar för behandling av infektioner i ytterörat, som är orsakade av bakterier och svampar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Aurizon Vet. får inte användas vid perforerad trumhinna eller om hunden är överkänslig för något av läkemedlets innehållsämnen. Aurizon Vet. ska inte ges till dräktiga eller digivande tikar.

   6. BIVERKNINGAR

   Vid den angivna doseringen och behandlingstiden finns inga kända biverkningar.

   Efter längre tids användning kan huden i hörselgången bli tunnare.

   I sällsynta fall kan dövhet uppstå, speciellt hos äldre hundar. Dövheten är för det mesta övergående.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Hund: 10 droppar i hörselgången en gång dagligen i 7-10 dagar efter veterinärens anvisning.

   Den yttre hörselgången skall rengöras och torkas grundligt före behandling.

   Efter applicering masseras örats bas försiktigt för en bättre fördelning av örondropparna.

   Vid behandling av flera hundar användes en förlängningspip för varje hund.

   Följ alltid veterinärens anvisning.

   För användning och hantering se bruksanvisning.

   Flaskan skall omskakas före användning.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Före behandling skall trumhinnan inspekteras, så att den inte är perforerad.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer, som administrerar läkemedlet

   Tvätta händerna efter användning. Vid ofrivilligt stänk i ögonen, skölj rikligt med vatten. Undvik kontakt med läkemedlet om du är överkänslig mot innehållsämnena.

   Bruksanvisning

   Hur förbereder man behandling med Aurizon Vet.?

   1. Skruva av locket från flaskan.

   2. Avskilj den mjuka förlängningspipen från hatten.

   3. Tryck den mjuka förlängningspipen på flaskan.

   4. Slut flaskan med hatten efter användning.

   Hur använder man Aurizon Vet.?

   5. Omskaka flaskan väl före användning.

   6. Lyft öronlappen och placera förlängningspipen överst i hörselgången.

   7. Tryck lätt på flaskan.

   8. Aurizon Vet. droppas in i hörselgången.

   9. Efter applicering masseras örats bas för bättre fördelning av dropparna i hörselgången.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30ºC.

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 2 månader.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Inga.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medcinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Överblivet läkemedel lämnas till apotek. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Svenskt ombud:

   Vetoquinol Scandinavia AB, Box 9, 265 21 Åstorp

   Tel. 042-676 03, Fax 042-676 04

  Aurizon vet.

  Örondroppar, suspension Dexametason och antiinfektiva 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 008856
  • Tillverkare: Vetoquinol Scandinavia AB

  188 kr

  Jämförpris: 18,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?