• Ipratropiumbromid
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Atrovent Nasal

   42 mikrogram/dos nässpray
   ipratropiumbromid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare,apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atrovent Nasal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Nasal
   3. Hur du använder Atrovent Nasal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atrovent Nasal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atrovent Nasal är och vad det används för

   Atrovent Nasal minskar nässekretionen, speciellt när sekretionen är högre än normalt, t ex vid rinnsnuva.

   Atrovent Nasal används för rinnsnuva vid förkylning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Nasal

   Använd inte Atrovent Nasal

   • om du är allergisk mot ipratropiumbromid, bensalkoniumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid överkänslighet mot atropin eller liknande substanser, t ex hyoscyamin eller skopolamin.

   Varningar och försiktighet

   Atrovent Nasal bör användas med försiktighet vid prostataförstoring, blåshalsförträngning, grön starr med trång kammarvinkel och cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan risken öka att få störningar i tarmfunktionen.

   I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats när Atrovent Nasal kommit i ögonen. Om Atrovent Nasal av misstag sprayas i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande, kallt vatten. Ögonirritation och smärta, synfenomen och röda, irriterade ögon, kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel.
   Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.

   Atrovent Nasal kan ge muntorrhet, som vid långtidsbehandling kan leda till tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen.

   Atrovent Nasal kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner strax efter användning. De kan visa sig som nässelutslag eller svullnad i de övre luftvägarna.

   Sluta att ta Atrovent Nasal och kontakta omedelbart din läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg eller

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Andra läkemedel och Atrovent Nasal

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Effekten av Atrovent Nasal kan förstärkas vid samtidig användning av andra former av Atrovent eller andra antikolinerga preparat (t ex Egazil). Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


   Hos den som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan kombinationen av Atrovent Nasal och vissa luftrörsvidgande läkemedel (s k beta-2-stimulerare, t ex salbutamol och terbutalin) öka risken för akut grön starr.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Atrovent Nasal under graviditet.


   Okänt om Atrovent Nasal passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Atrovent Nasal kan ge yrsel. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Atrovent Nasal innehåller bensalkoniumklorid

   Atrovent Nasal innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation av nässlemhinnan.


   3. Hur du använder Atrovent Nasal

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos för vuxna, inklusive äldre
   , är 2 sprayningar i vardera näsborren 3-4 gånger dagligen.


   Behandlingstiden bör ej överskrida 4 dagar utan läkares rekommendation.

   Bruksanvisning

   Läs bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna.

   1.Ta bort skyddslocket.

   2. Innan nässprayen används första gången, spraya flera gånger i luften tills en jämn dusch kommer från sprayflaskan (se fig. 1). Håll flaskan med tummen mot botten, långfinger och pekfinger på var sin sida om spetsen. Se till att flaskan är upprätt och håll den ifrån ögonen (fig. 1). Tryck tummen snabbt och bestämt mot botten. Sprayen är nu klar att användas. Om pumpen inte har använts på 24 timmar bör man återigen spraya i luften 1-2 gånger.


   Figur 1

   (fig.1)

   3. Snyt ur näsan.

   4. Täpp till ena näsborren genom att sätta ett finger på sidan av näsan. Böj huvudet lätt framåt. Håll flaskan som på fig. 1 och för in flaskans spets i andra näsborren (fig. 2). Spetsen på flaskan ska riktas snett bakåt och utåt mot näsvingen.

   Figur 2

   (fig. 2)

   5. Aktivera nässprayen genom att trycka tummen uppåt snabbt och bestämt. Andas in djupt genom näsan och andas ut genom munnen.


   6. Efter varje sprayning tas flaskan bort från näsan och huvudet lutas bakåt några sekunder så att sprayen fördelas jämnt.


   7. Upprepa punkt 4-6 i samma näsborre.


   8. Upprepa punkt 4-7 i den andra näsborren.


   9. Sätt tillbaka skyddslocket.


   Rengöring:
   Rengör nässprayen regelbundet. Tag av skyddslocket, håll spetsen under rinnande ljummet vatten under någon minut och låt den torka. Spraya enligt punkt 2 och sätt tillbaka skyddslocket.

   Om du använt för stor mängd av Atrovent Nasal

   Vid överdosering kan muntorrhet, synstörningar och hjärtklappning förekomma.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (fler än 1 person av 100, men färre än 1 person av 10):
   Huvudvärk, näsirritation, näsblödning, torrhet i näsa, halsirritation.


   Mindre vanliga (fler än 1 person av 1000, men färre än 1 person av 100):
   Överkänslighet, hudutslag, kraftig allergisk reaktion såsom svullnad av tungan, läpparna eller i ansiktet (angioödem), yrsel, ökad hjärtfrekvens, hjärtrytmrubbning (supraventrikulär takykardi), förmaksflimmer, halstorrhet, kramp i luftvägarna, kramp i struphuvudet, svullnad i svalget, muntorrhet, illamående, störningar i tarmfunktionen, inflammation i munslemhinnan, svullnad i munslemhinnan, svårigheter att tömma blåsan, ögonbiverkningar såsom svårigheter att ställa in synen på olika avstånd, pupillförstoringg, tryckökning i ögat, grön starr, ögonsmärta, stynstörningar.


   Sällsynta (fler än 1 person av 10000, men färre än 1 person av 1000):
   Hjärtklappning, klåda, nässelutslag.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Atrovent Nasal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara Atrovent Nasal med skyddskåpan ordentligt tillsluten.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ipratropiumbromid (som ipratropiumbromidmonohydrat).

   • Övriga innehållsämnen är renat vatten, natriumklorid, dinatriumedetat 0,5 mg och bensalkoniumklorid 0,25 mg (konserveringsmedel) samt saltsyra eller natriumhydroxid för pH-justering.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Förpackningen innehåller cirka 180 doser=15 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sanofi AB
   Box 30052
   104 25 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-29


  Atrovent® Nasal

  Nässpray, lösning 42 mikrogram/dos Ipratropiumbromid 180 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 497602
  • Tillverkare: Sanofi AB

  180,27 kr

  Jämförpris: 1 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?