Bild på Atrovent® Nasal
 • Mot rinnsnuva
 • Läkemedel
 • Minskar mängden rinnsnuva vid allergisk eller icke-allergisk vattnig och klar snuva. För vuxna över 18 år
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Atrovent Nasal

   21 mikrogram/dos Nässpray/lösning
   ipratropiumbromid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Använd inte Atrovent Nasal i mer än 14 dagar utan rekommendation från läkare eller om symtomen försämras eller inte förbättras.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atrovent Nasal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Nasal
   3. Hur du använder Atrovent Nasal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atrovent Nasal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atrovent Nasal är och vad det används för

   Vad är Atrovent Nasal
   Atrovent Nasal innehåller ipratropiumbromid, som tillhör gruppen antikolinergikum. När ipratropiumbromid sprayas in i näsan, minskar den mängd vätska (snuva) som bildas i näsans slemhinna inom 15 minuter.


   Vad används Atrovent Nasal för?

   Atrovent Nasal används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av t.ex. pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av t.ex. temperaturförändringar). Snuvan vid dessa tillstånd är klar och vattnig.

   Ipratropiumbromid som finns i Atrovent kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Nasal

   Använd inte Atrovent Nasal

   • om du är allergisk mot ipratropiumbromid, bensalkoniumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är överkänslig mot atropin eller liknande substanser, till exempel hyoscyamin eller skopolamin

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Atrovent Nasal om du har något av följande besvär:

   • prostataförstoring,

   • blåshalsförträngning (ger besvär att tömma urinblåsan)

   • ögonsjukdomen grön starr (glaukom) med trång kammarvinkel

   • cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan risken öka att få störningar i tarmfunktionen.

   Försök att undvika att få sprayen i ögonen. Om Atrovent Nasal av misstag sprayas i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande, kallt vatten. I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats när Atrovent Nasal kommit i ögonen.

   Ögonirritation och smärta, synfenomen och röda, irriterade ögon, kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel. Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.

   Atrovent Nasal kan ge muntorrhet, vilket ökar risken för skador på tänderna. För att skydda dina tänder bör du använda en tandkräm som innehåller fluor och borsta tänderna noggrant två gånger om dagen.
    

   Atrovent Nasal kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner strax efter användning. De kan visa sig som nässelutslag eller svullnad i de övre luftvägarna.

   Sluta att ta Atrovent Nasal och kontakta omedelbart din läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Barn och ungdomar

   Användning till barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte.

   Andra läkemedel och Atrovent Nasal

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.
    

   Använd inte samtidigt med annan nässpray som innehåller ipratropiumbromid.
   Effekten av Atrovent Nasal kan förstärkas om du samtidigt använder andra läkemedelsformer av Atrovent eller andra läkemedel med liknande effekt (antikolinerga läkemedel). Rådgör med din behandlande läkare innan du använder Atrovent Nasal.

   Hos den som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan kombinationen av Atrovent Nasal och vissa luftrörsvidgande läkemedel (s k beta-2-stimulerare, till exempel salbutamol och terbutalin) öka risken för akut grön starr.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Använd inte Atrovent Nasal under graviditet och amning utan läkares rekommendation.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Atrovent Nasal kan ge yrsel och synstörningar. Om du får dessa biverkningar ska du undvika att köra bil och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Atrovent Nasal innehåller bensalkoniumklorid

   Atrovent Nasal innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation av nässlemhinnan.


   3. Hur du använder Atrovent Nasal

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipackedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna är:

   2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger dagligen.

   Överskrid inte rekommenderad dosering.

   Använd inte Atrovent Nasal i mer än 14 dagar utan rekommendation från läkare eller om symtomen försämras eller inte förbättras.


   Bruksanvisning

   Läs bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna.

   1. Ta bort skyddslocket.

   2. Innan nässprayen används första gången, spraya flera gånger i luften tills en jämn dusch kommer från sprayflaskan (se Figur 1). Håll flaskan med tummen mot botten, långfinger och pekfinger på var sin sida om spetsen. Se till att flaskan är upprätt och håll den ifrån ögonen (Figur 1). Tryck tummen snabbt och bestämt mot botten. Sprayen är nu klar att användas. Om pumpen inte har använts på 24 timmar bör man återigen spraya i luften 1-2 gånger.

   Figur 1

   Figur 1

   3. Snyt ur näsan.

   4. Täpp till ena näsborren genom att sätta ett finger på sidan av näsan. Böj huvudet lätt framåt. Håll flaskan som på Figur 1 och för in flaskans spets i andra näsborren (Figur 2). Spetsen på flaskan ska riktas snett bakåt och utåt mot näsvingen.

   Figur 2
   Figur 2

   5. Aktivera nässprayen genom att trycka tummen uppåt snabbt och bestämt. Andas in djupt genom näsan och andas ut genom munnen.

   6. Efter varje sprayning tas flaskan bort från näsan och huvudet lutas bakåt några sekunder så att sprayen fördelas jämnt.

   7. Upprepa punkt 4-6 i samma näsborre.

   8. Upprepa punkt 4-7 i den andra näsborren.

   9. Sätt tillbaka skyddslocket.
    

   Rengöring: Rengör nässprayen regelbundet. Tag av skyddslocket, håll spetsen under rinnande ljummet vatten under någon minut och låt den torka. Spraya enligt punkt 2 och sätt tillbaka skyddslocket.

   Om du använt för stor mängd av Atrovent Nasal

   Vid överdosering kan muntorrhet, synstörningar och hjärtklappning förekomma.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
    

   Kontakta genast läkare och sluta använd Atrovent Nasal om du märker något av följande:

   • Tecken på en allergisk reaktion så som svårigheter att andas, prata eller svälja, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare)

   • kramp i luftvägarna eller struphuvudet (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Hjärtklappning och ökad puls eller störning av hjärtrytmen (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Synstörningar, ögonsmärta (inklusive dimsyn, försämring av glaukom eller ökat tryck i ögat) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Huvudvärk, näsirritation, näsblödning, torrhet i näsan, halsirritation.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Yrsel, halstorrhet, muntorrhet, illamående, störningar i tarmfunktionen, inflammation i munslemhinnan, svullnad i munslemhinnan, svårigheter att tömma blåsan.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Klåda, nässelutslag.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Atrovent Nasal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara Atrovent Nasal med skyddskåpan ordentligt tillsluten.
    

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
    

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ipratropiumbromid (som ipratropiumbromidmonohydrat).

   • Övriga innehållsämnen är renat vatten, natriumklorid, dinatriumedetat 0,5 mg/ml och bensalkoniumklorid 0,25 mg/ml (konserveringsmedel) samt saltsyra eller natriumhydroxid för pH-justering.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Förpackningen innehåller cirka 180 doser=15 ml. 

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sanofi AB

   Box 30052

   104 25 Stockholm

   Tillverkare

   Instituto De Angeli S.r.l.

   Loc. Prulli, 103/C

   I-50066 Reggello (FI)

   Italien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-29


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atrovent® Nasal

  Nässpray, lösning 21 mikrogram/dos 180 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 488307
  • Tillverkare: Sanofi AB

  129 kr

  Jämförpris: 5,73 kr / dos(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/atrovent-nasal-nasspray-losning-21-mikrogram-per-dos-180-doser-flaska-318886/ 318886 Atrovent® Nasal https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/488307s.jpg 129.00 129.00 SEK Atrovent Nasal InStock Mot rinnsnuva Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Beredningsform Beredningsform/Nässpray Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Nässpray, lösning 21 mikrogram/dos 180 dos(er) Flaska