Bild på Atrovent® Nasal
 • Mot rinnsnuva
 • Läkemedel
 • Minskar mängden rinnsnuva vid allergisk eller icke-allergisk vattnig och klar snuva. För vuxna över 18 år
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Atrovent Nasal

   21 mikrogram/dos nässpray, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   Använd inte Atrovent Nasal i mer än 14 dagar utan rekommendation från läkare eller om symtomen försämras eller inte förbättras.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR ATROVENT NASAL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER ATROVENT NASAL
   3. HUR DU ANVÄNDER ATROVENT NASAL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV ATROVENT NASAL
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vad innehåller Atrovent Nasal ?

   Den aktiva substansen är ipratropiumbromid (som ipratropiumbromidmonohydrat).

   Övriga innehållsämnen är renat vatten, natriumklorid, dinatriumedetat 0,5 mg/ml och bensalkoniumklorid 0,25 mg/ml (konserveringsmedel) samt saltsyra eller natriumhydroxid för pH-justering.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim, Tyskland.


   Tillverkare

   Instituto De Angeli S.r.l.

   Loc. Prulli, 103/C

   I-50066 Reggello (FI)

   Italien


   1. VAD ÄR ATROVENT NASAL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Förpackningen innehåller cirka 180 doser=15 ml. 


   Läkemedelsgrupp

   Atrovent Nasal innehåller ipratropiumbromid, som tillhör gruppen antikolinergikum. När ipratropiumbromid sprayas in i näsan, minskar den mängd vätska (snuva) som bildas i näsans slemhinna inom 15 minuter.


   Vad används dåAtrovent Nasal för?

   Atrovent Nasal används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av t.ex. pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av t.ex. temperaturförändringar). Snuvan vid dessa tillstånd är klar och vattnig.

   Ipratropiumbromid som finns i Atrovent kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.   2. INNAN DU ANVÄNDER ATROVENT NASAL

   Använd inte Atrovent Nasal:

   • om du är allergisk mot ipratropiumbromid, bensalkoniumklorid eller något annat innehållsämne idetta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är överkänslig mot atropin eller liknande substanser, till exempel hyoscyamin eller skopolamin


   Var särskilt försiktig med Atrovent Nasal:

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Atrovent Nasal om du har något av följande besvär:


   • prostataförstoring,

   • blåshalsförträngning (ger besvär att tömma urinblåsan)

   • ögonsjukdomen grön starr (glaukom) med trång kammarvinkel

   • cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan risken öka att få störningar i tarmfunktionen.

   Försök att undvika att få sprayen i ögonen. Om Atrovent Nasal av misstag sprayas i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande, kallt vatten. I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats när Atrovent Nasal kommit i ögonen.

   Ögonirritation och smärta, synfenomen och röda, irriterade ögon, kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel. Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.

   Atrovent Nasal kan ge muntorrhet, vilket ökar risken för skador på tänderna. För att skydda dina tänder bör du använda en tandkräm som innehåller fluor och borsta tänderna noggrant två gånger om dagen.

   Atrovent Nasal kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner strax efter användning. De kan visa sig som nässelutslag eller svullnad i de övre luftvägarna.

   Sluta att ta Atrovent Nasal och kontakta omedelbart din läkare om du får något av följande symtom (angioödem):


   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Barn

   Användning till barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte.


   Graviditet

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Använd inte Atrovent Nasal under graviditet utan läkares rekommendation.

   Amning

   Om du är ammar ditt barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Använd inte Atrovent Nasal under amning utan läkares rekommendation.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Atrovent Nasal kan ge yrsel och synstörningar. Om du får dessa biverkningar ska du undvika att köra bil och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Atrovent Nasal:

   Atrovent Nasal innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation av nässlemhinnan.


   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Använd inte samtidigt med annan nässpray som innehåller ipratropiumbromid.
   Effekten av Atrovent Nasal kan förstärkas om du samtidigt använder andra läkemedelsformer av Atrovent eller andra läkemedel med liknande effekt (antikolinerga läkemedel).  Rådgör med din behandlande läkare innan du använder Atrovent Nasal.

   Hos den som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan kombinationen av Atrovent Nasal och vissa luftrörsvidgande läkemedel (s k beta-2-stimulerare, till exempel salbutamol och terbutalin) öka risken för akut grön starr.


   3. HUR DU ANVÄNDER ATROVENT NASAL

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipackedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna är:

   2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger dagligen.

   Överskrid inte rekommenderad dosering.

   Använd inte Atrovent Nasal i mer än 14 dagar utan rekommendation från läkare eller om symtomen försämras eller inte förbättras.


   Administrering

   Bruksanvisning

   Läs bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna.


   • Ta bort skyddslocket.

   • Innan nässprayen används första gången, spraya flera gånger i luften tills en jämn dusch kommer från sprayflaskan (se figur 1). Håll flaskan med tummen mot botten, långfinger och pekfinger på var sin sida om spetsen. Se till att flaskan är upprätt och håll den ifrån ögonen (figur 1). Tryck tummen snabbt och bestämt mot botten. Sprayen är nu klar att användas. Om pumpen inte har använts på 24 timmar bör man återigen spraya i luften 1-2 gånger.

   Spraya ut i luften

   Snyt ur näsan.

   • Täpp till ena näsborren genom att sätta ett finger på sidan av näsan. Böj huvudet lätt framåt. Håll flaskan som på Figur 1 och för in flaskans spets i andra näsborren (figur 2). Spetsen på flaskan ska riktas snett bakåt och utåt mot näsvingen.

   Spraya i näsan

   (Figur 2)

   • Aktivera nässprayen genom att trycka tummen uppåt snabbt och bestämt. Andas in djupt genom näsan och andas ut genom munnen.

   • Efter varje sprayning tas flaskan bort från näsan och huvudet lutas bakåt några sekunder så att sprayen fördelas jämnt.

   • Upprepa punkt 4-6 i samma näsborre.

   • Upprepa punkt 4-7 i den andra näsborren.

   • Sätt tillbaka skyddslocket.

    Rengöring: Rengör nässprayen regelbundet. Tag av skyddslocket, håll spetsen under rinnande ljummet vatten under någon minut och låt den torka. Spraya enligt punkt 2 och sätt tillbaka skyddslocket.

   Om du använder mera Atrovent Nasal än du borde:

   Vid överdosering kan muntorrhet, synstörningar och hjärtklappning förekomma.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta genast läkare och sluta använd Atrovent Nasal om du märker något av följande:


   • Tecken på en allergisk reaktion så som svårigheter att andas, prata eller svälja, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals (

   • kramp i luftvägarna eller struphuvudet (

   • Hjärtklappning och ökad puls eller störning av hjärtrytmen (

   • Synstörningar, ögonsmärta (inklusive dimsyn, försämring av glaukom eller ökat tryck i ögat)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Huvudvärk, näsirritation, näsblödning, torrhet i näsan, halsirritation.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Yrsel, halstorrhet, muntorrhet, illamående, störningar i tarmfunktionen, inflammation i munslemhinnan, svullnad i munslemhinnan, svårigheter att tömma blåsan.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Klåda, nässelutslag.

   5. FÖRVARING AV ATROVENT NASAL

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara Atrovent Nasal med skyddskåpan ordentligt tillsluten.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Information lämnas av den lokala företrädaren:

   Boehringer Ingelheim AB, Box 47608, 117 94 Stockholm. Tel: 08 – 721 21 00.

   E-post: info.sto@boehringer-ingelheim.com   Denna bipacksedel godkändes senast den

   16 juni 2016.

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atrovent® Nasal

  Nässpray, lösning 21 mikrogram/dos 180 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 488307
  • Tillverkare: Sanofi AB

  129 kr

  Jämförspris: 5,73 kr / dos(er)

  Beställningsvara. Leverans 3-5 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/atrovent-nasal-nasspray-losning-21-mikrogram-per-dos-180-doser-flaska-318886/ 318886 Atrovent® Nasal https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/488307s.jpg 129.00 129.00 SEK Atrovent Nasal InStock Mot rinnsnuva Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Beredningsform Beredningsform/Nässpray Utan kampanj None Läkemedel Leverans 3-5 vardagar Nässpray, lösning 21 mikrogram/dos 180 dos(er) Flaska