Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Atrovent Nasal

   21 mikrog/dos Nässpray
   Ipratropiumbromid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare,apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare,apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atrovent Nasal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Nasal
   3. Hur du använder Atrovent Nasal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atrovent Nasal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atrovent Nasal är och vad det används för

   Atrovent nasal minskar nässekretionen, speciellt när sekretionen är högre än normalt, t.ex. vid rinnsnuva. Atrovent Nasal används för rinnsnuva vid allergisk eller icke allergisk långvarig inflammation i näsan (perenn rinit).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Nasal

   Använd inte Atrovent Nasal

   - om du är allergisk mot ipratropiumbromid, bensalkoniumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - vid överkänslighet mot atropin eller liknande substanser, t.ex. hyoscyamin eller skopolamin.

   Varningar och försiktighet

   Atrovent Nasal bör användas med försiktighet vid prostataförstoring, blåshalsförträngning, grön starr med trång kammarvinkel och cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan risken öka för störningar i tarmfunktionen.


   I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats när Atrovent Nasal kommit i ögonen. Om Atrovent Nasal av misstag sprayas i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande, kallt vatten.


   Ögonirritation och smärta, synfenomen och röda, irriterade ögon, kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel. Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.


   Atrovent Nasal kan ge muntorrhet, som vid långtidsbehandling kan leda till tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen.


   Atrovent Nasal kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner strax efter användning. De kan visa sig som nässelutslag eller svullnad i de övre luftvägarna. Sluta att ta Atrovent Nasal och kontakta omedelbart din läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   * svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   * svårighet att svälja

   * nässelutslag och andningssvårigheter

   Andra läkemedel och Atrovent Nasal

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Effekten av Atrovent Nasal kan förstärkas vid samtidig användning av andra läkemedelsformer av Atrovent eller andra antikolinerga preparat (t.ex. Egazil). Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


   Hos den som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan kombinationen av Atrovent Nasal och vissa luftrörsvidgande läkemedel (s.k beta-2 stimulerare, t.ex. salbutamol och terbutalin) öka risken för akut grön starr.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller aoptekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.


   Okänt om Atrovent Nasal passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Atrovent Nasal kan ge yrsel. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av dess effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Atrovent Nasal innehåller hjälpämnen

   Atrovent Nasal innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation av nässlemhinnan.


   3. Hur du använder Atrovent Nasal

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos för vuxna är 2 sprayningar i vardera näsborre 2-3 gånger dagligen.


   Atrovent Nasal skall lindra rinnsnuva genom regelbunden användning. Det är därför viktigt att Atrovent Nasal används som läkaren har förskrivit. Viss förbättring av rinnsnuvan märks vanligtvis redan efter någon dags användning, men full effekt uppnås först efter flera veckors behandling.


   Bruksanvsining

   Läs bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna.


   1. Ta bort skyddslocket


   2. Innan nässprayen används första gången , spraya flera gånger i luften tills en jämn dusch kommer från sprayflaskan (se fig 1). Håll flaskan med tummen mot botten, långfinger och pekfinger på var sin sida om spetsen. Se till att flaskan är upprätt och håll den från ögonen (fig 1). tryck tummen snabbt och bestämt mot botten. Sprayen är nu klar att användas. Om pumpen inte har använts på 24 timmar bör man återigen spraya i luften 1-2 gånger.


   3. Snyt ur näsan.


   4. Täpp till ena näsborren genom att sätta ett finger på sidan av näsan. Böj huvudet lätt framåt. Håll flaskan som på Fig 1 och för in flaskans spets i andra näsborren (fig 2). Spetsen på flaskan ska riktas snett bakåt och utåt mot näsvingen.


   5. Aktivera nässprayen genom att trycka tummen uppåt snabbt och bestämt. Andas in djupt genom näsan och andas ut genom munnen.


   6. Efter varje sprayning tas flaskan bort från näsan och huvudet lutas bakåt några sekunder så att sprayen fördelas jämnt.


   7. Upprepa punkt 4-6 i samma näsborre.


   8. Upprepa punkt 4-7 i den andra näsborren.


   9. Sätt tillbaka skyddslocket


   Rengöring

   Rengör nässprayen regelbundet. Tag av skyddslocket, håll spetsen under rinnande ljummet vatten under någon minut och låt den torka. Spraya enligt punkt 2 och sätt tillbaka skyddslocket.

   Om du använt för stor mängd av Atrovent Nasal

   Vid överdosering kan muntorrhet, synstörningar och hjärtklappning förekomma.

   Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (fler än 1 person av 100, men färre än 1 person av 10):

   Huvudvärk, näsirritation, näsblödning, torrhet i näsan, halsirritation.


   Mindre vanliga (fler än 1 person av 1000, men färre än 1 person av 100):

   Överkänslighet, hudutslag, kraftig allergisk reaktion såsom svullnad av tungan, läpparna eller i ansiktet (angioödem), yrsel, ökad hjärtfrekvens, hjärtrytmrubbning (supraventrikulär takykardi), förmaksflimmer, halstorrhet, kramp i luftvägarna, kramp i struphuvudet, svullnad i svalget, muntorrhet, illamående, störningar i tarmfunktionen, inflammation i munslemhinnan, svullnad i munslemhinnan, svårigheter att tömma blåsan, ögonbiverkningar såsom svårigheter att ställa in synen på olika avstånd, pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr, ögonsmärta, synstörningar.


   Sällsynta (fler än 1 person av 10000, men färre än 1 person av 1000):

   Hjärtklappning, klåda, nässelutslag.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämsn i denna information.

   5. Hur Atrovent Nasal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara Atrovent Nasal med skyddskåpan ordentligt tillsluten.


   Används före det utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är ipratropiumbromid som ipratropiumbromidmonohydrat.

   - Övriga innehållsämnen är renat vatten, natriumklorid, dinatriumedetat 0,5 mg/ml och bensalkoniumklorid 0,25 mg/ml (konserveringsmedel) samt saltsyra eller natriumhydroxid för pH-justering

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Förpackningen innehåller cirka 180 doser=15 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 54 Helsingborg

   Sverige

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare:

   Boehringer Ingelheim-koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   18 april 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atrovent Nasal

  Nässpray, lösning 21 mikrogram/dos 180 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 052831
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?