Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ®Atrovent®

   20 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning
   ipratropiumbromid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atrovent är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent
   3. Hur du använder Atrovent
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atrovent ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atrovent är och vad det används för

   Atrovent har luftrörsvidgande effekt. Atrovent har effekt inom 15 minuter efter inhalation. Maximal effekt uppnås efter 1-2 timmar. Effekten varar i upp till 6 timmar.


   Atrovent används vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), vilket är en kronisk luftvägssjukdom med andningssvårigheter.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent

   Använd inte Atrovent:

   • om du är allergisk mot ipratropiumbromid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid överkänslighet mot atropin eller liknande substanser, till exempel hyoscyamin eller skopolamin

   Varningar och försiktighet

   Atrovent bör användas med försiktighet vid prostataförstoring, blåshalsförträngning, grön starr med trång kammarvinkel och cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan risken öka att få störningar i tarmfunktionen.


   I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats när Atrovent kommit i ögonen. Det är därför viktigt att använda Atrovent inhalationsspray enligt anvisningarna, speciellt för patienter som har grön starr med trång kammarvinkel. Om Atrovent av misstag kommer i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande vatten.


   Smärta eller obehag från ögonen, synfenomen och samtidigt röda ögon kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel. Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.


   Atrovent kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner strax efter användning. De kan visa sig som nässelutslag eller svullnad i de övre luftvägarna.


   Sluta att ta Atrovent och kontakta din läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Ta inte fler inhalationer än läkaren ordinerat. Kontakta alltid läkare om andningsbesvären fortsätter eller förvärras trots behandlingen. Vid akut försämring av lungfunktionen bör läkare kontaktas omedelbart.


   Atrovent kan ge muntorrhet, som vid långtidsbehandling kan leda till tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen.

   Andra läkemedel och Atrovent

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Luftrörsvidgande läkemedel av en annan typ (så kallade beta-2-stimulerare dvs läkemedel som innehåller tex salbutamol eller terbutalin) och läkemedel innehållande teofyllin eller liknande ämnen kan förstärka effekten av Atrovent. Hos den som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan kombinationen av Atrovent och beta-2-stimulerare öka risken för akut grön starr.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Atrovent under graviditet.


   Okänt om Atrovent går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Atrovent kan ge yrsel och synrubbningar. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Atrovent

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Atrovent inhalationsspray är främst avsedd för regelbunden användning.

   Vanlig dos för vuxna (inklusive äldre) och barn över 6 år: 2 inhalationer 4 gånger dagligen. Max 12 inhalationer/dygn.


   Erfarenhet av behandling av barn är begränsad. Behandling av barn under 12 år bör därför ske under övervakning av sjukvårdspersonal.


   Bruksanvisning

   Innan en ny Atrovent inhalationsspray används första gången eller inte använts på 3 dagar, ska två doser tryckas ut i luften.

   Gör så här varje gång Atrovent inhalationsspray används:

   1. Ta av skyddshatten från munstycket.


   3. Håll inhalationssprayen lodrätt med botten uppåt

   Fig.1


   2. Andas ut djupt (utanför inhalatorn).

   3. Håll inhalationssprayen lodrätt med botten uppåt (Fig. 1) och slut läpparna runt munstycket.

   4. Andas in ett djupt andetag och tryck samtidigt på inhalationssprayens botten (detta frigör en dos).

   5. Håll andan i några sekunder, tag sedan inhalationssprayen från munnen och andas ut.

   6. Sätt på skyddshatten igen.


   Behållaren är ogenomskinlig. Det är därför inte möjligt att se, när den är tom. Varje förpack¬ning ger 200 doser. När dessa doser förbrukats förefaller flaskan fortfarande att innehålla en mindre mängd vätska. Förpackningen bör dock bytas mot en ny för att man ska vara säker på att få rätt dos.


   Mängden kvarvarande aerosol kan kontrolleras enligt följande.


   Ta bort aerosolen från munstycket i plast och placera aerosolbehållaren i ett kärl med vatten. Mängden aerosol kan bestämmas genom att observera läget i vattnet (Fig. 2).


   Ta bort aerosolen från munstycket i plast och placera aerosolbehållaren i ett kärl med vatten.

   Fig. 2


   Tag loss munstycket och rengör det regelbundet med varmt vatten. Om tvål eller diskmedel används, skölj munstycket noga.


   Munstycket har formgivits för att leverera rätt dos av Atrovent. Andra munstycken ska inte användas till Atrovent, inte heller ska Atrovent-munstycket användas till andra läkemedel.


   I aerosolflaskan råder övertryck. Den får inte utsättas för våld eller temperatur över 50ºC.

   Om du använt för stor mängd av Atrovent

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen,

   telefonnummer 112.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (färre än 1 person av 10, men fler än 1 person av 100): Huvudvärk, yrsel, hosta, irritation i halsen, muntorrhet (noggrann munhygien är då viktig), illamående, störningar i tarmfunktionen.


   Mindre vanliga (färre än 1 person av 100, men fler än 1 person av 1000):

   Hudutslag, klåda, överkänslighet, kraftig allergisk reaktion såsom svullnad av tungan, läpparna eller i ansiktet (angioödem), hjärtklappning, hjärtrytmrubbning (supraventrikulär takykardi), kramp i luftvägarna, kramp i struphuvudet, svullnad i svalget, halstorrhet, diarré, förstoppning, kräkningar, inflammation i munslemhinnan, svullnad i munslemhinnan, svårigheter att tömma urinblåsan, ögonbiverkningar såsom pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr, ögonsmärta, synstörningar.


   Sällsynta (färre än 1 person av 1000, men fler än 1 person av 10000): Svårigheter att ställa in synen på olika avstånd, ökad hjärtfrekvens, förmaksflimmer, nässelutslag.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Atrovent ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Spraybehållaren får ej utsättas för direkt solljus, hetta eller frost.

   I aerosolflaskan råder övertryck. Den får inte utsättas för våld eller temperatur över 50 ºC.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är vattenfri ipratropiumbromid (som ipratropiumbromidmonohydrat)

   • Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol, vattenfri citronsyra, renat vatten och drivgasen norfluran (HFA 134a).

   Importör:

   Medartuum AB, Göteborg


   Tillverkare: Boehringer Ingelheim-koncernen


   Ompackare: Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-12-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atrovent

  Inhalationsspray, lösning 20 mikrogram/dos 200 dos(er) Spraybehållare

  • Varunummer: 573903
  • Tillverkare: Medartuum AB

  171,05 kr

  Jämförspris: 0,86 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?