Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Atrovent Inhalationsspray

   20 mikrogram/dos lösning
   Ipratropiumbromid

    


   Läs noga igenim denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterksa. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atrovent Inhalationsspray är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Inhalationsspray
   3. Hur du använder Atrovent Inhalationsspray
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atrovent Inhalationsspray ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atrovent Inhalationsspray är och vad det används för

   Atrovent har luftrörsvidgande effekt. Atrovent har effekt inom 15 minuter efter inhalation. Maximal effekt uppnås efter 1-2 timmar. Effekten varar i upp till 6 timmar.


   Atrovent används vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), vilket är en kronisk luftvägssjukdom med andningssvårigheter.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Inhalationsspray

   Använd inte Atrovent Inhalationsspray

   - om du är allergisk mot ipratropiumbromid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - vid överkänslighet mot atropin eller liknande substanser, t.ex. hyoscyamin eller skopolamin.

   Varningar och försiktighet

   Atrovent bör användas med försiktighet vid prostataförstoring, blåhalsförträngning, grön starr med trång kammarvinkel och cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan risken öka att få störningar i tarmfunktionen.


   I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats när Atrovent kommit i ögonen. Det är därför viktigt att använda Atrovent inhalationsspray enligt anvisningarna, speciellt för patienter som har starr med trång kammarvinkel. Om Atrovent av misstag kommer i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande vatten.


   Smärta eller obehag från ögonen, synfenomen och samtidigt röda ögon kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel. Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.


   Atrovent kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner strax efter användning. De kan visa sig som nässelutslag eller svullnad i de övre luftvägarna. Sluta att ta Atrovent och kontakta omedelbart din läkare om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller svalg eller nässelutslag, andnöd och svårighet att svälja inträffar.


   Sluta att ta Atrovent och kontakta din läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   * svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   * svårigheter att svälja

   * nässelutslag och andningssvårigheter


   Ta inte fler inhalationer än läkaren ordinerat. Kontakta alltid läkare om andningsbesvären fortsätter eller förvärras trots behandlingen. Vid akut försämring av lungfunktionen bör läkare kontaktas omedelbart.


   Atrovent kan ge muntorrhet, som vid långtidsbehandling kan leda till tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen.


   Andra läkemedel och Atrovent Inhalationsspray

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Luftrörsvidgande läkemedel av en annan typ (så kallade beta-2-stimulerande dvs läkemedel som innehåller tex salbutamol eller terbutalin) och läkemedel innehållande teofyllin eller liknande ämnen kan förstärka effekten av Atrovent. Hos den som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan kombinationen av Atrovent och beta-2-stimulerarer öka risken för akut grön starr.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Atrovent under graviditet.


   Okänt om Atrovent går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Atrovent kan ge yrsel och synrubbningar. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningra finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Atrovent Inhalationsspray

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Atrovent inhalationsspray är främst avsedd för regelbunden användning.

   Vanlig dos för vuxna (inklusive äldre) och barn över 6 år:

   2 inhalationer 4 gånger dagligen. Max 12 inhalationer/dygn.


   Erfarenhet av behandling av barn är begränsad. Behandling av barn under 12 år bör därför ske under övervakning av sjukvårdspersonal.


   Bruksanvisning

   Innan en ny Atrovent inhalationsspray används första gången eller inte använts på 3 dagar, ska två doser tryckas ut i luften.


   Gör så här varje gång Atrovent inhalationsspray används:


   1. Tag av skyddshatten från munstycket.

   2. Andas ut djupt (utanför inhalatorn).

   3. Håll aerosolflaskan lodrätt med botten uppåt och slut läpparna runt munstycket.

   4. Andas in ett djupt andetag och tryck samtidigt på aerosolflaskans botten (detta frigör en dos)

   5. Håll andan i några sekunder, tag sedan aerosolflaskan från munnen och andas ut.

   6. Sätt på skyddshatten igen.


   Behållaren är ogenomskinlig. Det är därför inte möjligt att se, när den är tom. Varje förpackning ger 200 doser. När dessa doser är förbrukats förefaller flaskan fortfarande att innehålla en mindre mängd vätska. Förpackningen bör dock bytas mot en ny för att man ska vara säker på att få rätt dos.


   Mängden kvarvarande aerosol kan kontrolleras enligt följande:


   Ta bort aerosolen från munstycket i plast och placera aerosolbehållaren i ett kärl med vatten. Mängden aerosol kan bestämmas genom att observera läget i vattnet.


   tag loss munstycket och rengör det regelbundet med varmt vatten. Om tvål eller diskmedel används, skölj munstycket noga.


   Munstycket har formgivits för att leverera rätt dos av Atrovent. Andra munstycken ska inte användas till Atrovent, inte heller ska Atrovent-munstycket användas till andra läkemedel.


   I aerosolflaskan råder övertryck. Den får inte utsättas för våld eller temperatur över 50ºC


   Om du använt för stor mängd av Atrovent Inhalationsspray

   Om du har fått i Dig för stor mängd läkemedel, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, en alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (färre än 1 person av 10, men fler än 1 person av 100):

   Huvudvärk, yrsel, hosta, irritation i halsen, muntorrhet (noggrann munhygien är då viktig), illamående, störningar i tarmfunktionen.


   Mindre vanliga (färre än 1 person av 100, men fler än 1 person av 1000):

   Hudutslag, klåda, överkänslighet, kraftig allergisk reaktion såsom svullnad av tungan, läpparna eller i ansiktet (angioödem), hjärtklappning, hjärtrytmrubbning (supraventikulär takykardi), kramp i lyftvägarna, kramp i struphuvudet, svullnad i svalget, halstorrhet, diarré, förstoppning, kräkningar, inflammation i munslemhinnan, svullnad i munslemhinnan, svårigheter att tömma urinblåsan, ögonbiverkningar såsom pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr, ögonsmärta, synstörningar.

   Sällsynta (färre än 1 person av 1000, men fler än 1 person av 10000):

   Svårigheter att ställa in synen på olika avstånd, ökad hjärtfrekvens, förmaksflimmer, nässelutslag.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Atrovent Inhalationsspray ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Spraybehållaren får ej utsättas för direkt solljus, hette eller frost.

   I aerosolflaskan råder övertryck. Den får inte utsättas för våld eller temperatur över 50ºC.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön..

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är vattenfri ipratropiumbromid 20 mikrogram (som ipratropiumbromidmonohydrat)

   - Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol, vattenfri citronsyra, renat vatten och drivgasen norfluran (HFA 134a)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Atrovent är en inhalationsspray med en behållare av rostfritt stål, med munstycke.


   Atrovent 20 mikrogram/dos (200 doser)

   Importör/Information lämnas av:

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel: 042- 32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CRO 4XS

   England


   Tillverkare:

   Boehringer Ingelheim koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   5 december 2012


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atrovent

  Inhalationsspray, lösning 20 mikrogram/dos 200 dos(er) Spraybehållare

  • Varunummer: 158815
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  170,97 kr

  Jämförpris: 0,85 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?