Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Atripla

   600 mg/200 mg/245 mg filmdragerade tabletter
   efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ATRIPLA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR ATRIPLA
   3. HUR DU TAR ATRIPLA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ATRIPLA SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD ATRIPLA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Atripla innehåller tre aktiva substanser som används för att behandla human immunbristvirusinfektion (hiv):

   • Efavirenz är en icke-omvänd transkriptashämmare av nukleosidtyp (NNRTI)

   • Emtricitabin är en omvänd transkriptashämmare av nukleosidtyp (NRTI)

   • Tenofovir är en omvänd transkriptashämmare av nukleotidtyp (NtRTI)

   Dessa tre aktiva substanser är antiretrovirala läkemedel som verkar genom att påverka den normala funktionen hos ett enzym (omvänt transkriptas) som viruset behöver för sin förökning.

   Atripla är en behandling för Human Immunbristvirusinfektion (hiv) hos vuxna i åldern 18 år och äldre som tidigare har behandlats med andra antiretrovirala läkemedel och som har sin hiv-1-infektion under kontroll under minst tre månader. Patienter får inte ha uppvisat behandlingssvikt med tidigare hiv-behandling.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR ATRIPLA

   Ta inte Atripla

   • Om du är allergisk mot efavirenz, emtricitabin, tenofovir, tenofovirdisoproxil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • Om du har en allvarlig leversjukdom


   • Om du har hjärtproblem, såsom en rytmrubbning som kallas förlängning av QT-intervallet. Detta kan medföra en hög risk att få svåra hjärtrytmproblem (torsade de pointes).

   • Om någon i din familj (föräldrar, far- eller morföräldrar, bröder eller systrar) har avlidit plötsligt på grund av hjärtproblem eller föddes med hjärtproblem.


   • Om din läkare har berättat för dig att du har höga eller låga nivåer av elektrolyter, t ex kalium eller magnesium, i blodet.


   • Om du samtidigt tar något av följande läkemedel:

    - astemizol eller terfenadin (används för att behandla hösnuva eller andra allergier)

    - bepridil (används för att behandla hjärtsjukdomar)

    - cisaprid (används för att behandla halsbränna)

    - elbasvir/grazoprevir (används för att behandla hepatit C)

    - ergotalkaloider (t ex ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och metylergonovin) (används för att behandla migrän och klusterhuvudvärk)

    - midazolam eller triazolam (sömnmedel)

    - pimozid, imipramin, amitriptylin eller klomipramin (används för att behandla vissa mentala tillstånd)

    - Johannesört (Hypericum perforatum) (ett växtbaserat läkemedel som används mot depression och ångest)

    - vorikonazol (används för att behandla svampinfektioner)

    - flekainid, metoprolol(för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

    - vissa antibiotika (makrolider, fluorokinoloner, imidazol)

    - vissa läkemedel mot svamp (triazoler)

    - vissa läkemedel mot malaria

    - metadon(för behandling av opioidberoende).

   Om du tar något av dessa läkemedel ska du omedelbart informera din läkare. Om dessa läkemedel tas tillsammans med Atripla kan det ge allvarliga eller livshotande biverkningar eller motverka effekten av dessa läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atripla

   • Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra. Detta läkemedel botar inte hiv-infektion. Medan du tar Atripla kan du fortfarande utveckla infektioner eller andra sjukdomar som förknippas med hiv-infektion.

   • Du måste fortsätta att vara under läkarobservation under tiden du tar Atripla.


   • Informera din läkare:

    • om du tar andra läkemedel som innehåller efavirenz, emtricitabin, tenofovirdisoproxil,tenofoviralafenamid, lamivudin eller adefovir dipivoxil. Atripla ska inte tas tillsammans med något av dessa läkemedel.

    • om du har eller tidigare har haft njursjukdom eller om prover har visat att du har problem med njurarna. Atripla rekommenderas inte om du har måttlig till allvarlig njursjukdom.

   Atripla kan påverka dina njurar. Innan du börjar med behandlingen kan din läkare ordinera blodprov för att kontrollera din njurfunktion. Din läkare kan också ordinera blodprov under behandlingen för att kontrollera dina njurar.

   Atripla tas vanligen inte tillsammans med andra läkemedel som kan skada njurarna (se Andra läkemedel och Atripla). Om detta är oundvikligt, kommer din läkare att kontrollera din njurfunktion en gång i veckan.

   • om du har en hjärtsjukdom, såsom en onormal elektrisk signal som benämns förlängt QT-intervall.

   • om du har haft psykisk sjukdom inklusive depression eller drog- eller alkoholmissbruk. Tala genast om för din läkare om du känner dig deprimerad, har självmordstankar eller konstiga tankar (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

   • om du har haft krampanfall eller om du behandlas med läkemedel mot krampanfall såsom karbamazepin, fenobarbital och fenytoin. Om du tar något av dessa läkemedel kan din läkare behöva kontrollera hur mycket av läkemedlet som finns i blodet för att säkerställa att det inte påverkas när du tar Atripla. Din läkare kan komma att ge dig ett annat läkemedel mot krampanfall.

   • om du har haft en leversjukdom, inklusive aktiv kroniskhepatit. Patienter med leversjukdom, inklusive kronisk hepatit B eller C, som behandlas med antivirala kombinationsmedel löper ökad risk för allvarliga och eventuellt livshotande leverproblem. Din läkare kan komma att ta blodprov för att kontrollera leverfunktionen eller låta dig gå över till ett annat läkemedel.

    Om du har en allvarlig leversjukdom, ta inte Atripla (se tidigare i avsnitt 2, Ta inte Atripla).


    Om du har hepatit B-infektion, kommer din läkare att omsorgsfullt välja den bästa behandlingen för dig. Tenofovirdisoproxil och emtricitabin, två av de aktiva substanserna i Atripla, har en viss aktivitet mot hepatit B-virus även om emtricitabin inte är godkänt för behandling av hepatit B-infektion. Symtomen på din hepatit kan förvärras efter att du slutat ta Atripla. Din läkare kan då ta blodprover regelbundet för att kontrollera leverns funktion (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Atripla).

   • Oavsett om du har haft en leversjukdom eller ej, kommer din läkare att överväga att ta regelbundna blodprover för att kontrollera leverns funktion.

   • om du är över 65 år. Otillräckligt antal patienter över 65 år har studerats. Om du är över 65 år och har ordinerats Atripla, kommer din läkare att kontrollera dig noga.

   När du börjat ta Atripla ska du vara observant på:

   • symtom som yrsel, sömnsvårigheter, dåsighet, koncentrationssvårigheter eller onormala drömmar. Dessa biverkningar kan uppträda de första 1 till 2 dagarna efter behandling och försvinner oftast efter 2 till 4 veckor.

   • symtom på hudutslag. Atripla kan orsaka utslag. Om du ser symtom av allvarliga utslag med blåsbildning eller feber, sluta ta Atripla och informera genast din läkare. Om du fått utslag då du tagit annan NNRTI, kan du löpa större risk att få utslag med Atripla.

   • symtom på inflammation eller infektion. Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska infektioner, kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring av kroppens immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits men utan några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion.

    Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

   • skelettproblem. Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en skelettsjukdom som heter osteonekros (skelettvävnad dör beroende på förlorad blodtillförsel till skelettet). Några av de många riskfaktorer för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Informera din läkare om du upplever några av dessa symtom.

    Skelettproblem (som ibland leder till frakturer) kan också förekomma på grund av skada på njurtubuliceller (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

   Barn och ungdomar

   Atripla ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år. Atripla har ännu inte studerats hos barn och ungdomar.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Kvinnor ska inte bli gravida under behandling med Atripla eller under 12 veckor därefter. Din läkare kan begära att du tar ett graviditetstest för att vara säker på att du inte är gravid innan du börjar din behandling med Atripla.

   Om du skulle kunna bli gravid under behandling med Atripla, måste du använda en pålitlig barriärpreventivmetod (t ex kondom) tillsammans med annan preventivmetod såsom tabletter (p-piller) eller andra hormonella preventivmetoder (till exempel implantat, injektion).

   Efavirenz, en av innehållsämnena i Atripla, kan finnas kvar i blodet en tid efter att behandlingen är avslutad. Du bör därför fortsätta att använda preventivmedel, som beskrivet ovan, i 12 veckor efter att du slutat ta Atripla.

   Tala genast om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du är gravid ska du ta Atripla bara om du och läkaren beslutar att ett klart behov föreligger.

   Allvarliga missbildningar har setts hos foster från djur och hos nyfödda till kvinnor som behandlats med efavirenz under graviditet.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Om du har tagit Atripla under din graviditet, kan läkaren begära att du regelbundet lämnar blodprover och genomgår andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.

   Amma inte under behandling med Atripla. Både hiv och innehållsämnena i Atripla kan överföras till bröstmjölk och kan skada ditt barn allvarligt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Atripla kan orsaka yrsel, försämrad koncentrationsförmåga och dåsighet. Om du får dessa symtom ska du inte köra bil, använda verktyg eller maskiner.

   Atripla innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 23,6 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per tablett. Detta motsvarar 1,2 % av högsta rekommenderade dagliga intag av natrium för vuxna.


   3. HUR DU TAR ATRIPLA

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   En tablett en gång dagligen via munnen. Atripla rekommenderas att intas på fastande mage (vanligtvis definierat som 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid), helst vid sänggåendet. Detta kan hjälpa för att minska vissa biverkningar (t ex yrsel, dåsighet). Svälj hela Atripla hel med vatten.

   Atripla måste tas varje dag.

   Om din läkare beslutar att ta bort ett av innehållsämnena i Atripla, kan du få efavirenz, emtricitabin, och/eller tenofovirdisoproxil separat eller tillsammans med andra läkemedel för behandling av din hiv-infektion.

   Om du har tagit för stor mängd av Atripla

   Om du av misstag tar för många tabletter av Atripla, kan du löpa större risk att drabbas av eventuella biverkningar av detta läkemedel (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning för rådgivning. Spara flaskan så att du enkelt kan beskriva vad du tagit.

   Om du har glömt att ta Atripla

   Det är viktigt att du inte missar någon dos av Atripla.

   Om du missar en dos av Atripla inom 12 timmar efter den tidpunkt då den vanligtvis tas, ta den så snart som möjligt, och ta sedan nästa dos vid dess ordinarie tidpunkt.

   Om det nästan är tid (mindre än 12 timmar) för nästa dos, ta inte den missade dosen. Vänta och ta nästa dos vid dess ordinarie tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du kräks upp tabletten (inom 1 timme efter att du tagit Atripla), ska du ta en ny tablett. Vänta inte tills det är dags för din nästa tablett. Du behöver inte ta en ny tablett om du kräks efter mer än 1 timme efter det att du tagit Atripla.

   Om du slutar att ta Atripla

   Sluta inte ta Atripla utan att tala med din läkare. Att avsluta behandlingen med Atripla kan allvarligt påverka hur du svarar på behandlingen i framtiden. Om du avslutat behandling med Atripla, tala med din läkare innan du börjar ta Atripla igen. Om du har problem eller behöver justera dosen kan din läkare överväga att ge dig innehållsämnena i Atripla separat.

   När dina tabletter börjar ta slut ska du se till att få fler från din läkare eller apotekspersonal. Detta är väldigt viktigt eftersom virusmängden kan börja öka så snart man slutar ta läkemedlet, även om det bara gäller för en kort tid. Viruset kan då bli svårare att behandla.

   Om du har både hiv-infektion och hepatit B är det särskilt viktigt att du inte avslutar behandlingen utan att först tala med din läkare. Vissa patienters blodprover eller symtom har visat att deras hepatit försämrats när behandlingen avslutats med emtricitabin eller tenofovirdisoproxil (två av de tre innehållsämnena i Atripla). Om behandlingen med Atripla avslutas kan din läkare rekommendera att du återupptar hepatit B-behandling. Du kan behöva lämna blodprover i 4 månader efter avslutad behandling för att kontrollera leverfunktionen. Hos vissa patienter med framskriden leversjukdom eller skrumplever, rekommenderas inte att behandlingen avslutas eftersom detta kan leda till att hepatiten försämras, vilket kan vara livsfarligt.

   Informera din läkare omedelbart om nya eller ovanliga symtom som uppträder efter avslutad behandling, speciellt symtom associerade med hepatit B-infektion.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Eventuella allvarliga biverkningar: kontakta läkare omedelbart

   Laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet) är en sällsynt (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 patienter) men allvarlig biverkning som kan vara livshotande.

   Följande biverkningar kan vara tecken på laktacidos:

   • djup, snabb andning

   • trötthet

   • illamående, kräkningar och buksmärta

   Om du tror att du har laktacidos ska du omedelbart kontakta din läkare.

   Andra eventuella allvarliga biverkningar

   Följande biverkningar är mindre vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 100 patienter):

   • allergiska reaktioner (hypersensitivitet) som kan orsaka allvarliga hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom, erythema multiforme, se avsnitt 2)

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

   • argsint uppträdande, självmordstankar, konstiga tankar, paranoia, oförmögen att tänka klart, påverkan av humöret, se eller höra saker som egentligen inte finns (hallucinationer), självmordsförsök, personlighetsförändringar (psykoser),

    katatoni (patienten hamnar i ett orörligt och stumt tillstånd under en period)

   • smärta i buken (magen) orsakad av inflammation i bukspottskörteln

   • glömska, förvirring, kramper, osammanhängande tal, tremor (darrningar)

   • gul hud eller gula ögon, klåda eller smärta i buken (magen) orsakad av inflammation i levern

   • skada på njurtubuli.

   Psykiska biverkningar utöver de biverkningar listade ovan, inbillning (felaktiga övertygelser), neuroser. Några patienter har begått självmord. Problemen har en tendens att inträffa oftare hos de som tidigare haft psykiska sjukdomar. Kontakta alltid din läkare omedelbart om du upplever dessa symtom.

   Leverbiverkningar: Om du också har en hepatit B-virusinfektion, kan du uppleva en försämring av din hepatit när behandlingen avslutas (se avsnitt 3).

   Följande biverkningar är sällsynta (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 patienter):

   • leversvikt, som i vissa fall leder till döden eller levertransplantation. De flesta fall har inträffat hos patienter som redan hade leversjukdom men det har kommit ett fåtal rapporter om patienter utan existerande leversjukdom.

   • njurinflammation, att du kissar mycket och att du känner dig törstig

   • ryggsmärta orsakad av njurproblem, inklusive njursvikt. Din läkare kan komma att ta blodprover för att kontrollera att dina njurar fungerar som de ska

   • nedsatt benhårdhet (som orsakar bensmärta och ibland leder till frakturer) som kan uppstå på grund av skada på njurtubuliceller

   • fettlever.

   Kontakta läkare om du tror att du kan ha någon av dessa allvarliga biverkningar.

   De vanligaste biverkningarna

   Följande biverkningar är mycket vanliga (kan uppträda hos fler än 1 av 10 patienter):

   • yrsel, huvudvärk, diarré, illamående, kräkningar

   • utslag (inklusive röda prickar eller fläckar ibland med blåsbildning och svullnad av huden), som kan vara allergiska reaktioner

   • svaghetskänsla

   Prover kan också visa:

   • sänkning av fosfathalten i blodet

   • förhöjda halter av kreatinkinaser i blodet som kan ge muskelsmärta och muskelsvaghet

   Övriga eventuella biverkningar

   Följande biverkningar är vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 10 patienter):

   • allergiska reaktioner

   • koordinations- och balansstörningar

   • orolig eller deprimerad

   • sömnsvårigheter, onormala drömmar, koncentrationssvårigheter, dåsighet

   • smärta, buksmärta

   • matsmältningsbesvär vilket resulterar i obehag efter måltider, känsla av uppsvälldhet, gasbildning

   • ingen aptit

   • trötthet

   • klåda

   • missfärgning av huden inklusive mörka fläckar på huden som ofta börjar på händerna och fotsulorna

   Prover kan också visa:

   • lågt antal vita blodkroppar (en sänkning av antalet vita blodkroppar kan innebära att du är mer benägen att få infektion)

   • lever- och bukspottskörtelbesvär

   • förhöjda halter av fettsyror (triglycerider), bilirubin i blodet eller förhöjt blodsocker

   Följande biverkningar är mindre vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 100 patienter):

   • muskelnedbrytning, muskelsmärta eller muskelsvaghet

   • anemi (lågt antal röda blodkroppar)

   • känsla av att det snurrar eller svindel, susningar, ringningar eller annat ihållande ljud i öronen

   • dimsyn

   • frossbrytningar

   • bröstförstoring hos män

   • minskad sexualdrift

   • vallningar

   • muntorrhet

   • ökad aptit

   Prover kan också visa:

   • sänkta kaliumhalter i blodet

   • förhöjda kreatininhalter i blodet

   • proteiner i urinen

   • förhöjda kolesterolhalter i blodet

   Nedbrytningen av muskler, nedsatt benhårdhet (som orsakar bensmärta och ibland leder till frakturer), muskelsmärta, muskelsvaghet och sänkta kalium- eller fosfathalter i blodet kan förekomma på grund av skada på njurtubuliceller.

   Följande biverkningar är sällsynta (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 patienter):

   • kliande hudutslag orsakade av reaktion av solljus

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ATRIPLA SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i orginalförpackningen. Fuktkänslig. Tillslut flaskan väl.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil. En Atripla filmdragerad tablett innehåller 600 mg efavirenz, 200 mg emtricitabin och 245 mg tenofovirdisoproxil (som fumarat).

   Övriga innehållsämnen i tabletten är kroskarmellosnatrium, hyprolos, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurilsulfat. Se avsnitt 2, ”Atripla innehåller natrium”.

   Övriga innehållsämnen i tablettfilmhöljet är svart järnoxid, röd järnoxid, makrogol 3350, poly(vinylalkohol), talk, titandioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Atripla filmdragerade tabletter är rosa, kapselformade tabletter märkta med numret "123" på ena sidan och omärkta på andra sidan. Atripla levereras i flaskor med 30 tabletter (med en portionspåse i silikagelé som måste förvaras i flaskan för att skydda dina tabletter). Torkmedlet, silikagelén, förvaras i en separat portionspåse och ska inte sväljas.

   Följande förpackningsstorlekar finns tillgängliga: Ytterkartonger som innehåller 1 flaska med 30 filmdragerade tabletter eller 90 (3 flaskor med 30) filmdragerade

   tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited

   IDA Business & Technology Park

   Carrigtohill

   Country Cork

   Irland

   Gilead Sciences Ireland UC

   IDA Business & Technology Park

   Carrigtohill

   County Cork

   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

   Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

   Lietuva

   Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   Tel: + 370 5 2790 762

   България

   Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   Тел.: + 359 800 12 400

   Luxembourg/Luxemburg

   Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

   Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

   Česká republika

   Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

   Tel: + 420 221 016 111

   Magyarország

   Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   Tel.: + 36 1 301 9700

   Danmark

   Gilead Sciences Sweden AB

   Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

   Malta

   Gilead Sciences Ireland UC

   Tel: + 353 (0) 1 686 1888

   Deutschland

   Gilead Sciences GmbH

   Tel: + 49 (0) 89 899890-0

   Nederland

   Gilead Sciences Netherlands B.V.

   Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

   Eesti

   Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   Tel: + 372 6827 400

   Norge

   Gilead Sciences Sweden AB

   Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

   Ελλάδα

   Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

   Τηλ: + 30 210 8930 100

   Österreich

   Gilead Sciences GesmbH

   Tel: + 43 1 260 830

   España

   Gilead Sciences, S.L.

   Tel: + 34 91 378 98 30

   Polska

   Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

   Tel: + 48 22 262 8702

   France

   Gilead Sciences

   Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

   Portugal

   Gilead Sciences, Lda.

   Tel: + 351 21 7928790

   Hrvatska

   Gilead Sciences Ireland UC

   Tel: + 353 (0) 1 686 1888

   România

   Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   Tel: + 40 (0) 21 272 16 00

   Ireland

   Gilead Sciences Ireland UC

   Tel: + 353 (0) 214 825 999

   Slovenija

   Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

   Tel: + 386 1 236 47 00

   Ísland

   Gilead Sciences Sweden AB

   Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

   Slovenská republika

   Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

   Tel: + 421 2 59298411

   Italia

   Gilead Sciences S.r.l.

   Tel: + 39 02 439201

   Suomi/Finland

   Gilead Sciences Sweden AB

   Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

   Κύπρος

   Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

   Τηλ: + 30 210 8930 100

   Sverige

   Gilead Sciences Sweden AB

   Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

   Latvija

   Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   Tel: + 371 67 50 21 85

   United Kingdom

   Gilead Sciences Ltd

   Tel: + 44 (0) 8000 113 700

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   02/2019

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atripla

  Filmdragerad tablett 600 mg/200 mg/245 mg 30 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 545766
  • Tillverkare: Medartuum AB

  2.675,89 kr

  Jämförpris: 89,20 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?