Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Atriance

   5 mg/ml infusionsvätska, lösning
   nelarabin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atriance är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Atriance
   3. Hur Atriance ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atriance ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atriance är och vad det används för

   Atriance innehåller nelarabin som tillhör en grupp läkemedel som kallas för antineoplastiska medel, vilka används vid kemoterapi för att döda vissa former av cancerceller.

   Atriance används för att behandla patienter med:

   • en typ av leukemi, så kallad akut lymfatisk leukemi av T-cellstyp. Leukemi orsakar en onormal ökning av antalet vita blodkroppar. Det onormalt höga antalet vita blodkroppar kan uppstå i blodet och andra delar av kroppen. Typ av leukemi har samband med vilken typ av vita blodkroppar som främst är berörda. I det här fallet kallas cellerna lymfoblaster.

   • en form av lymfom, så kallad T-cell lymfoblastlymfom. Detta lymfom orsakas av lymfoblaster, ett slags vita blodkroppar.

   Om du har några frågor om din sjukdom, tala med din läkare.

   2. Vad du behöver veta innan du får Atriance

   Du (eller ditt barn, om han/hon behandlas) ska inte behandlas med Atriance

   • om du (eller ditt barn, om han/hon behandlas) är allergisk mot nelarabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.1).

   Varningar och försiktighet

   Svåra biverkningar på nervsystemet har rapporterats vid behandling med Atriance. Symtom kan vara psykiska (t ex trötthet) eller fysiska (t ex kramper, domningar eller pirrningar, svaghet och förlamning). Din läkare kommer att regelbundet undersöka dig under behandling för dessa symtom (se även avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”).

   Innan du får detta läkemedel måste din läkare få veta:

   • om du (eller ditt barn, om han/hon behandlas) har njur- eller leverproblem. Din dos av Atriance kan behöva justeras.

   • om du (eller ditt barn, om han/hon behandlas) nyligen vaccinerats eller planerar att

    vaccineras med levande vaccin (till exempel polio, vattkoppor eller tyfus).

   • om du (eller ditt barn, om han/hon behandlas) har några problem med blodet (t ex anemi).

   Blodprov under behandling

   Din läkare kommer att ta regelbundna blodprov under behandlingen för att upptäcka eventuella problem med blodet som har satts i samband med användning av Atriance.

   Äldre

   Om du är en äldre person, kan du vara mer känslig för biverkningar på nervsystemet (se ”Varningar och försiktighet”). Din läkare kommer regelbundet undersöka dig under behandlingen för dessa symtom.

   Tala om för din läkare om något av detta gäller dig.

   Andra läkemedel och Atriance

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även alla naturmedel eller läkemedel som du köpt utan recept.

   Kom ihåg att tala om för din läkare om du börjar ta några andra läkemedel medan du får Atriance.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Atriance rekommenderas inte till gravida kvinnor. Det kan skada en baby som avlats före, under eller strax efter behandlingen. Du bör diskutera med din läkare vilken preventivmetod som är lämplig för dig. Försök inte att bli gravid, eller om du är man, avla ett barn förrän din läkare säger att det är säkert att göra det.

   Manliga patienter som önskar skaffa ett barn ska fråga sin läkare om råd för familjeplanering eller behandling. Om graviditet inträffar under behandling med Atriance måste du omedelbart berätta det för din läkare.

   Det är inte känt om Atriance passerar över i modersmjölk. Amning måste avbrytas medan du behandlas med Atriance. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Atriance kan få människor att känna sig dåsiga eller sömniga både under och några dagar efter behandlingen. Om du känner dig trött eller svag, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner.

   Atriance innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller minst 23 mg natrium per dos. Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur Atriance ges

   Den Atriance-dos du får baseras på:

   • din/ditt barns (om han/hon behandlas) kroppsyta (vilken beräknas av läkaren utifrån din längd och vikt).

   • resultaten från blodprov som tagits före behandling

   Vuxna och ungdomar (16 år och äldre) 

   Den vanliga dosen är 1500 mg/m2 kroppsyta per dag.

   En läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig dosen Atriance som en infusion (dropp). Vanligtvis får du droppet i armen under cirka 2 timmar.

   Du kommer att få en infusion (dropp) en gång dagligen, dag 1, 3 och 5 av behandlingen. Detta behandlingsschema upprepas normalt var tredje vecka. Behandlingen kan ändras beroende på resultaten från de blodprov som tas regelbundet. Läkaren bestämmer hur många behandlingsperioder som behövs.

   Barn och ungdomar (21 år och yngre) 

   Den rekommenderade dosen är 650 mg/m2 kroppsyta per dag.

   En läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig/ditt barn (om han/hon behandlas) rätt dos Atriance som en infusion (dropp). Vanligtvis får du droppet i armen under cirka 1 timme.

   Du/ditt barn (om han/hon behandlas) kommer att få en infusion (dropp) en gång dagligen i 5 dagar. Detta behandlingsschema upprepas normalt var tredje vecka. Behandlingen kan ändras beroende på resultaten från de blodprov som tas regelbundet. Läkaren bestämmer hur många behandlingsperioder som behövs.

   Avbryta behandlingen med Atriance

   Läkaren bestämmer när behandlingen ska avbrytas.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De flesta biverkningar som rapporterats vid behandling med Atriance sågs hos vuxna, barn och ungdomar. En del biverkningar rapporterades oftare hos vuxna patienter. Det finns ingen känd orsak till detta.

   Om du har några funderingar, tala med din läkare.

   Allvarligaste biverkningar

   Dessa biverkningar kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer som behandlas med Atriance.

   • Tecken på infektion. Atriance kan minska antalet vita blodkroppar och minska motståndskraften mot infektioner (inklusive lunginflammation). Detta kan till och med bli livshotande. Tecken på en infektion omfattar:

    • feber

    • allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd

    • lokala symtom, såsom halsont, sår i munnen eller urinvägsproblem (en brännande känsla till exempel när du kissar kan vara en urinvägsinfektion).

   Tala omedelbart om för läkare om du får någon av dessa biverkningar. Ett blodprov tas för att kontrollera en eventuell minskning av de vita blodkropparna.

   Andra mycket vanliga biverkningar

   Dessa biverkningar kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer som behandlas med Atriance.

   • Förändrad känsla i händer eller fötter, muskelsvaghet i form av svårighet att resa sig upp från en stol eller svårigheter att gå (periferneuropati), minskad känslighet för lätt beröring eller smärta, onormala förnimmelser i huden, till exempel en svidande eller stickande känsla eller känsla av att något kryper på huden.

   • En allmän svaghets- och trötthetskänsla (temporär anemi). I vissa fall kan du behöva en blodtransfusion.

   • Ovanliga blåmärken eller blödningar som orsakas av en minskning av antalet koagulerande celler i blodet. Det kan leda till svåra blödningar från relativt små skador, till exempel ett litet skärsår. I sällsynta fall kan det leda till en ännu allvarligare blödning (hemorragi). Tala med din läkare för att få råd om hur du minimerar risken för blödningar.

   • En känsla av dåsighet och sömnighet, huvudvärk, yrsel.

   • Andfåddhet, ansträngd eller tung andning, hosta.

   • Orolig mage (illamående) kräkningar, diarré, förstoppning.

   • Muskelsmärta.

   • Svullnad i olika delar av kroppen, orsakad av en onormal ansamling av vätska (ödem).

   • Hög kroppstemperatur (feber), trötthet, svaghetskänsla, orkeslöshet.

   Tala om för läkare om någon av dessa biverkningar blir besvärlig.

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer som behandlas med Atriance:

   • Kraftiga, okontrollerbara muskelsammandragningar, ofta åtföljda av medvetslöshet som kan bero på ett epileptiskt anfall (kramper).

   • Klumpighet och brist på koordination vilket påverkar balansen, gången, arm- och benrörelser, ögonrörelser eller talet.

   • Oavsiktlig rytmisk skakning i en eller flera extremiteter (tremor).

   • Muskelsvaghet (eventuellt kopplad till periferneuropati – se ovan), ledsmärta, ryggont, smärta i händer och fötter, inklusive myrkrypningar och domningar.

   • Sänkt blodtryck.

   • Viktnedgång och minskad aptit (anorexi), magont, sår i munnen, munsår eller inflammation.

   • Problem med minnet, desorientering, dimsyn, smakförändringar eller förlust av smaksinnet (dysgeusi).

   • Ansamling av vätska runt lungorna vilket ger smärta i bröstkorgen och andningssvårigheter (pleurautgjutning), väsande eller pipande andning.

   • Ökade mängder bilirubin i blodet, vilket kan orsaka gulfärgning av huden och få dig att känna dig extremt trött.

   • Ökad mängd leverenzymer i blodet.

   • Förhöjda kreatininnivåer i blodet (ett tecken på njurproblem, vilket kan leda till att du behöver kissa mer sällan).

   • Frisättning av tumörcellsinnehållet (tumörlyssyndrom), vilket kan öka påfrestningarna på kroppen. Symtom som i början omfattar illamående och kräkningar, andfåddhet, oregelbunden hjärtrytm, grumlig urin, extrem trötthet och/eller ledbesvär. Om detta inträffar, sker det sannolikt vid den första dosen. Din läkare kommer att vidta lämpliga åtgärder för att minimera denna risk.

   • Låga nivåer i blodet av vissa substanser:

    • låga kalciumnivåer, vilka kan orsaka muskelkramper, magkramper eller magspasmer

    • låga magnesiumnivåer, vilka kan orsaka muskelsvaghet, förvirring, ryckiga rörelser, högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, och minskade reflexer med allvarligt låga magnesiumnivåer i blodet.

    • låga kaliumnivåer kan göra att du känner dig svag.

    • låga glukosnivåer, vilka kan orsaka illamående, svettningar, svaghet, matthet, förvirring eller hallucinationer.

   Tala om för läkare om någon av dessa biverkningar blir besvärlig.

   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer som behandlas med Atriance:

   • Allvarlig sjukdom som förstör skelettmuskulaturen, kännetecknas av förekomst av myoglobin (en nedbrytningsprodukt av muskelceller) i urinen (rabdomyolys), ökning av kreatin fosfokinas i blodet.

   Tala om för läkare om något av detta blir besvärligt.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Atriance ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Atriance är hållbart i upp till 8 timmar vid upp till 30°C efter att injektionsflaskan öppnats

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen i Atriance är nelarabin. Varje ml Atriance infusionsvätska, lösning innehåller 5 mg nelarabin. Varje injektionsflaska innehåller 250 mg nelarabin.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vatten för injektionsvätskor och saltsyra/natriumhydroxid (se avsnitt 2 ”Atriance innehåller natrium”).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Atriance infusionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning. Den tillhandahålls i injektionsflaskor av klart glas med en gummipropp med aluminiumförsegling.

   Varje injektionsflaska innehåller 50 ml.

   Atriance finns i förpackningar om 6 injektionsflaskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations): Harmire Road, Barnard Castle, County Durham DL12 8DT, Storbritannien

   Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Storbritannien

   Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Nürnberg, Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft. Pharma

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Sandoz A/S

   Tel: +45 63 95 10 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 555

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Sandoz A/S

   Tlf: +45 63 95 10 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   BEXAL FARMACÉUTICA, S.A.

   Tel: +34 900 456 856

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Sandoz

   Tél: +33 800 45 57 99

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Sandoz S.R.L.

   Tel: +40 021 4075160

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Sandoz A/S

   Tel: +45 63 95 10 00

   Latvija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-30


   Övriga informationskällor

   Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

   Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  ATRIANCE

  Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml 6 x 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 039376
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  18.672,50 kr

  Jämförpris: 62,24 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?