Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Atorvastatin Krka

   30 mg, 60 mg, 80 mg filmdragerade tabletter
   atorvastatin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ATORVASTATIN KRKA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER ATORVASTATIN KRKA
   3. HUR DU ANVÄNDER ATORVASTATIN KRKA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ATORVASTATIN KRKA SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ATORVASTATIN KRKA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Atorvastatin Krka tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett).

   Atorvastatin Krka används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin Krka också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala.

   Under behandlingen med Atorvastatin Krka ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.

   Atorvastatin som finns i Atorvastatin Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ATORVASTATIN KRKA

   Använd inte Atorvastatin Krka

   • om du är allergisk (överkänslig) mot atorvastatin eller någon liknande produkt som används för att sänka blodfetter eller mot något av de övriga innehållsämnen i läkemedlet (se avsnitt 6 för detaljer).

   • om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern

   • om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden

   • om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder ett tillförlitligt preventivmedel

   • om du är gravid eller försöker bli gravid

   • om du ammar.

   Var särskilt försiktig med Atorvastatin Krka

   I följande situationer kan Atorvastatin Krka vara olämpligt för dig:

   • om du har haft en tidigare stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor av vätska i hjärnan från tidigare stroke

   • om du har njurproblem

   • om du har underaktiv sköldkörtelfunktion (hypotyroidism)

   • om du har haft upprepade och oförklarliga muskelsmärtor eller -värk eller muskelproblem personligen eller i familjen

   • om du tidigare har haft muskelproblem vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t.ex. andra statiner eller fibrater)

   • om du regelbundet konsumerar stora mängder alkohol

   • om du har haft leversjukdom

   • om du är över 70 år.


   Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorvastatin Krka om du:

   • om du har allvarliga andningsbesvär.

   Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover innan och troligtvis under behandling med Atorvastatin Krka för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas tillsammans (se avsnitt 2 ”Användning av andra läkemedel”).

   Användning av andra läkemedel

   Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorvastatin Krka alternativt deras effekt kan påverkas av Atorvastatin Krka. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för, samt allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt 4.

   • Läkemedel som påverkar immunförsvaret, t.ex. ciklosporin

   • Vissa antibiotika eller medel mot svampinfektioner, t.ex. erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, fusidinsyra

   • Andra blodfettssänkande läkemedel, t.ex. gemfibrozil, andra fibrater och kolestipol

   • Vissa kalciumflödeshämmare mot angina och högt blodtryck, t.ex. amlodipin, diltiazem och läkemedel som reglerar hjärtrytmen t.ex. digoxin, verapamil, amidaron

   • Läkemedel som används vid behandling av HIV, t.ex. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir etc.

   • Andra läkemedel som påverkar eller påverkas av Atorvastatin Krka inklusive ezetimib (som sänker kolesterolet), warfarin (blodförtunnande), p-piller, stiripentol (kramplösande vid epilepsi), cimetidin (används mot halsbränna och magsår), fenazon (smärtstillande) och antacida (läkemedel mot matsmältningsproblem som innehåller aluminium eller magnesium)

   • Receptfria läkemedel: Johannesört.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

   Användning av Atorvastatin Krka med mat och dryck

   Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Atorvastatin Krka. Observera följande:


   Grapefruktjuice

   Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag eftersom stora mängder grapefruktjuice kan påverka effekt av Atorvastatin Krka.


   Alkohol

   Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel (se avsnitt 2 ”Var särskilt försiktig med Atorvastatin Krka” för mer information).

   Graviditet och amning

   Använd inte Atorvastatin Krka om du är gravid eller om du försöker bli gravid.

   Använd inte Atorvastatin Krka om du är fertil och inte använder pålitligt preventivmedel.

   Använd inte Atorvastatin Krka om du ammar.

   Säkerheten av Atorvastatin Krka under graviditet och amning har ännu inte fastställts. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Atorvastatin Krka

   Atorvastatin Krka innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. HUR DU ANVÄNDER ATORVASTATIN KRKA

   Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet som du bör fortsätta med under behandlingen med Atorvastatin Krka.


   Vanlig startdos av Atorvastatin Krka är 10 mg en gång per dag för vuxna och barn över 10 år. Dosen kan ökas av läkaren vid behov tills du uppnår den dos du behöver. Dosen justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorvastatin Krka är 80 mg en gång per dag för vuxna och 20 mg en gång per dag för barn.


   Atorvastatin Krka tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta dosen vid samma tidpunkt varje dag.


   Ta alltid Atorvastatin Krka enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Behandlingstiden bestäms av din läkare.


   Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorvastatin Krka är för stark eller för svag.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Atorvastatin Krka

   Om du glömmer att ta en dos, ta bara nästa dos vid rätt tidpunkt som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Atorvastatin Krka

   Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Atorvastatin Krka orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus.

   Sällsynta (drabbar 1 - 10 användare av 10 000):

   • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till stora svårigheter att andas.

   • Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.

   • Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt mår dålig eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning som kan vara livshotande och leda till njurproblem.


   Mycket sällsynta (drabbar färre än 1 av 10 000 användare):

   • Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.


   Andra möjliga biverkningar med Atorvastatin Krka:


   Vanliga biverkningar (drabbar 1 - 10 användare av 100) är:

   • inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

   • allergiska reaktioner

   • ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden), förhöjt kreatinkinas i blodet

   • huvudvärk

   • illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

   • ledvärk, muskelvärk och ryggvärk

   • blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal


   Mindre vanliga biverkningar (drabbar 1 - 10 användare av 1000) är:

   • anorexi (aptitförlust), viktökning, minskning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden)

   • mardrömmar, sömnlöshet

   • yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskad känsel för smärta eller beröring, förändringar i smakupplevelse, minnesförlust

   • dimsyn

   • ringningar i öronen och/eller huvud

   • kräkningar, rapningar, smärta i övre och nedre delen av buken, pankreatit (inflammation i bukspottkörteln som leder till magsmärta)

   • hepatit (leverinflammation)

   • utslag, hudutslag och klåda, nässelutslag, håravfall

   • nacksmärta, muskeltrötthet

   • trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad speciellt i vristerna (ödem), förhöjd temperatur

   • vita blodkroppar i urine


   Sällsynta biverkningar (drabbar 1 - 10 användare av 10 000) är:

   • synstörningar

   • oväntad blödning eller blåmärken

   • kolestas (gulfärgning av hud och ögonvitor)

   • senskada


   Mycket sällsynta biverkningar (drabbar färre än 1 av 10 000 användare) är:

   • en allergisk reaktion - symtomen kan omfatta plötsligt väsande andning och bröstsmärtor eller andnöd, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps

   • hörselnedsättning

   • gynekomasti (bröstförstoring hos män och kvinnor)


   Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):

   • Sexuella svårigheter

   • Depression

   • Andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber

   • Diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR ATORVASTATIN KRKA SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen atorvastatin. Varje Atorvastatin Krka 30 mg, 60 mg och 80 mg tablett innehåller 30 mg, 60 mg eller 80 mg atorvastatin som atorvastatinkalcium.

   • Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, hydroxipropylcellulosa (E 463), laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E 460), kroskarmellosnatrium, krospovidon (typ A), magnesiumstearat (E 572) och polysorbat 80 i tablettkärnan och Opadry II Vit 85F28751 innehåller polyvinylalkohol, titandioxid (E 171), makrogol 3000 och talk (E 553b) i filmdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   30 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita, runda, aningen konvexa, filmdragerade tabletter med avfasade kanter och diameter på 9 mm.

   60 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter, dimensioner 16 mm x 8,5 mm.

   80 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita, kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, dimensioner 18 mm x 9 mm.


   Kartonger med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter i blisterförpackningar finns tillgängliga.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


   KRKA d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

   TAD Pharma GmbH, Heinz Lohmann Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2012-10-25

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atorvastatin Krka

  Filmdragerad tablett 80 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 040724
  • Tillverkare: KRKA Sverige AB

  219,55 kr

  Jämförspris: 7,32 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?