Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Atorvastatin Bluefish

   10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg filmdragerade tabletter
   atorvastatin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atorvastatin Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Atorvastatin Bluefish
   3. Hur du tar Atorvastatin Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atorvastatin Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atorvastatin Bluefish är och vad det används för

   Atorvastatin Bluefish tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner som reglerar blodfetter (lipider).

   Atorvastatin Bluefish används för att sänka blodfetter så kallat kolesterol och triglycerider när en lågfettsdiet och förändrade levnadsvanor är otillräckligt. Om du har en förhöjd risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin Bluefish också användas för att minska denna risk även om dina kolesterolnivåer är normala. En normal kolesterolsänkande diet bör bibehållas under behandlingen.

   Kolesterol är en naturligt förekommande substans i kroppen, nödvändig för normal tillväxt. Om det finns för mycket kolesterol i blodet kan det lagras i blodkärlsväggarna vilket leder till att blodkärlen blir trängre och eventuellt till slut blockeras. Detta är en av de vanligaste orsakerna till hjärtsjukdom. Man vet att ökade kolesterolhalter ökar risken för hjärtsjukdom. Andra faktorer som kan öka risken för hjärtsjukdom inkluderar högt blodtryck, diabetes, viktökning, brist på motion, rökning eller hjärtsjukdom i familjen.

   Atorvastatin som finns i Atorvastatin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare och apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Atorvastatin Bluefish

   Ta inte Atorvastatin Bluefish:

   • om du är allergisk mot atorvastatin eller någon liknande produkt som används för att sänka blodfetter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern

   • om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden

   • om du använder en kombination av glekaprevir och pibrentasvir för behandling av hepatit C

   • om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder preventivmedel

   • om du är gravid eller försöker bli gravid

   • om du ammar

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Atorvastatin Bluefish

   • om du har haft en tidigare stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor av vätska i hjärnan från tidigare stroke

   • om du har njurproblem

   • om du har bristande tyroideakörtelfunktion (hypotyroidism)

   • om du har haft upprepade eller oförklarliga muskelsmärtor eller muskelproblem (personligen eller i familjen)

   • om du tidigare haft muskelproblem vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t ex andra statiner eller fibrater)

   • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

   • om du har eller har haft någon leversjukdom

   • om du är över 70 år

   • om du har allvarliga andningsbesvär

   Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover innan och troligtvis under behandling med Atorvastatin Bluefish, för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys (muskelnedbrytning), ökar när vissa läkemedel tas tillsammans (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Atorvastatin Bluefish”). Tala även om för din läkare eller apotekspersonal om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

   När du tar denna medicin ska din läkare kontrollera dina värden noga, om du har diabetes eller har risk för att utveckla diabetes. Det är troligare att utveckla diabetes om du har höga nivåer av socker och fett i blodet, är överviktig eller har högt blodtryck.

   Andra läkemedel och Atorvastatin Bluefish

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorvastatin Bluefish, alternativt kan deras effekt påverkas av Atorvastatin Bluefish. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för-, eller allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt 4:-

   • Läkemedel som påverkar immunförsvaret, t ex ciklosporin

   • Vissa antibiotika eller medel mot svampinfektioner, t ex erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin och fusidinsyra

   • Andra blodfettssänkande läkemedel, t ex gemfibrozil, andra fibrater och kolestipol

   • Vissa kalciumflödeshämmare mot angina eller högt blodtryck, t ex amlodipin, diltiazem och läkemedel för att reglera hjärtrytmen, t ex digoxin, verapamil, amiodaron

   • Vissa läkemedel som används för att behandla hepatit C, t.ex. telaprevir, boceprevir och en kombination av elbasvir och grazoprevir

   • Läkemedel som används vid behandling av HIV, t ex ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir etc.

   • Andra läkemedel som påverkar eller påverkas av Atorvastatin Bluefish inklusive ezetimib (som sänker kolesterolet), warfarin (blodförtunnande), p-piller, stiripentol (kramplösande vid epilepsi), cimetidin (används mot halsbränna och magsår), fenazon (smärtstillande), kolkicin (används mot gikt) och antacida (läkemedel mot matsmältningsproblem som innehåller aluminium eller magnesium)

   • Receptfria läkemedel: Johannesört

   Atorvastatin Bluefish med mat, dryck och alkohol

   Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Atorvastatin Bluefish. Observera följande:

   Grapefruktjuice

   Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag eftersom stora mängder grapefruktjuice kan påverka effekten av Atorvastatin Bluefish.

   Alkohol

   Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel Se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” för mer information.

   Graviditet och amning

   Använd inte Atorvastatin Bluefish under graviditet eller om du försöker bli gravid. Använd inte Atorvastatin Bluefish om du är i fertil ålder och inte använder pålitligt preventivmedel.

   Använd inte Atorvastatin Bluefish om du ammar.

   Säkerheten av Atorvastatin Bluefish under graviditet och amning har ännu inte fastställts.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Atorvastatin Bluefish innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Atorvastatin Bluefish

   Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan ska fortsätta med under behandlingen med Atorvastatin Bluefish.

   Vanlig startdos av Atorvastatin Bluefish är 10 mg dagligen hos vuxna och barn 10 år eller äldre. Dosen kan ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorvastatin Bluefish är 80 mg dagligen för vuxna och 20 mg dagligen för barn.

   Atorvastatin Bluefish tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Behandlingstiden bestäms av din läkare.

   Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorvastatin Bluefish är för stark eller för svag.

   Om du har tagit för stor mängd av Atorvastatin Bluefish 

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Atorvastatin Bluefish

   Om du glömmer att ta en dos, ta bara nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Atorvastatin Bluefish

   Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus:

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):-

   • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg och som kan leda till stora svårigheter att andas.

   • Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.

   • Muskelsvaghet, ömhet, smärta eller bristning, speciellt om du samtidigt mår dåligt eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning. Den onormala muskelnedbrytningen går inte alltid över trots avslutad behandling med atorvastatin och kan vara livshotande och leda till njurproblem.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.

   • Lupusliknande syndrom (inklusive utslag, ledsjukdomar och blodkroppsförändringar).

   Andra möjliga biverkningar med Atorvastatin Bluefish:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

   • inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

   • allergiska reaktioner

   • ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden), förhöjt kreatinkinas i blodet

   • huvudvärk

   • illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

   • ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor

   • blodprovsresultat som visar leverfunktionen kan bli onormal

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   • anorexi (aptitförlust), viktökning, minskning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden)

   • mardrömmar, sömnlöshet

   • yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskad känsel för smärta eller beröring, förändringar i smakupplevelse, minnesförlust

   • dimsyn

   • ringningar i öronen och/eller huvud

   • kräkningar, rapningar, smärta i övre och nedre delen av buken, pankreatit (inflammation i bukspottkörteln som leder till magsmärta)

   • hepatit (leverinflammation)

   • utslag, hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall

   • nacksmärta, muskeltrötthet

   • trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad speciellt i vristerna (ödem), förhöjd temperatur

   • vita blodkroppar i urinen


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • synstörningar

   • oväntad blödning eller blåmärken

   • gallstas (gulfärgning av hud och ögonvitor)

   • senskada

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • en allergisk reaktion - symtomen kan omfatta plötsligt väsande andning och bröstsmärtor eller andnöd, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps

   • hörselnedsättning

   • gynekomasti (bröstförstoring hos män och kvinnor).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • muskelsvaghet som är ihållande

   Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):

   • Sexuella svårigheter

   • Depression

   • Andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber.

   • Diabetes. Detta är mer troligt om du har höga nivåer av socker eller fett i blodet, är överviktig eller har högt blodtryck. Din läkare kommer kontrollera dina värden medan du tar denna medicin.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Atorvastatin Bluefish ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter “EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är atorvastatin. Varje tablett innehåller 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg atorvastatin (som atorvastatinkalcium).

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E470b), natriumlaurilsulfat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, butylhydroxianisol (E320), krospovidon (E1202), natriumvätekarbonat (E500) och sinespum.

    Dragering: laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171) and makrogol 4000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10mg: Vit, bikonvex, cylindrisk tablett med skåra på ena sidan och koden AT1 på andra sidan.

   20mg: Vit, bikonvex, cylindrisk tablett med skåra på ena sidan och koden AT2 på andra sidan.

   40mg: Vit, bikonvex, cylindrisk tablett med skåra på ena sidan och koden AT4 på andra sidan.

   80mg: Vit, bikonvex, avlång tablett med skåra på ena sidan och koden AT8 på andra sidan.

   Alla styrkor finns i blisterförpackningar med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   P.O. Box 49013

   100 28 Stockholm

   Sverige

   Tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Gävlegatan 22

   113 30 Stockholm

   Sverige

   SAG Manufacturing SLU

   Crta N-i, Km 36

   28750 San Agustin de Guadalix, Madrid

   Spanien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Medlemsland

   Läkemedlets namn

   Polen

   Atorvastatin Bluefish

   Sverige

   Atorvastatin Bluefish

   Österrike

   Atorvastatin Bluefish 10 mg/20 mg/40 mg/ 80 mg Filmtabletten

   Island

   Atorvastatin Bluefish 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg filmuhúðaðar töflur


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-07-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atorvastatin Bluefish

  Filmdragerad tablett 20 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 581328
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  55,99 kr

  Jämförpris: 0,56 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?