Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Atorvastad

   80 mg filmdragerade tabletter
   atorvastatin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atorvastad är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Atorvastad
   3. Hur du använder Atorvastad
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atorvastad ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atorvastad är och vad det används för

   Atorvastad tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett).


   Atorvastad används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorvastad också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala.

   Under behandlingen med Atorvastad ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.


   Atorvastatin som finns i Atorvastad kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Atorvastad

   Använd inte Atorvastad

   • om du är allergisk mot atorvastatin eller någon liknande produkt som används för att sänka blodfetter eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel ( anges i avsnitt 6).

   • om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern

   • om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden

   • om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder preventivmedel

   • om du är gravid eller försöker bli gravid

   • om du ammar

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorvastad.


   I följande situationer kan Atorvastad vara olämpligt för dig:

   • om du har haft en tidigare stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor av vätska i hjärnan från tidigare stroke

   • om du har njurproblem

   • om du har bristande sköldkörtelfunktion (hypotyroidism)

   • om du har haft upprepade eller oförklarliga muskelsmärtor eller muskelproblem personligen eller i familjen

   • om du tidigare haft muskelproblem vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t ex andra statiner eller fibrater)

   • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

   • om du har eller har haft någon leversjukdom

   • om du är över 70 år

   • om du tar, eller under de senaste 7 dagarna, har tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra (ett läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner) genom munnen eller genom en injektion. Kombinationen av fusidinsyra och Atorvastad kan leda till allvarliga muskelbesvär (rabdomyolys).


   Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.


   Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorvastad

   • om du har allvarliga andningsbesvär


   Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover innan och troligtvis under behandling med Atorvastad för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas tillsammans (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Atorvastad”).


   Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

   Andra läkemedel och Atorvastad

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorvastad, alternativt kan deras effekt påverkas av Atorvastad.

   Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för, eller allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt 4.

   • Läkemedel som påverkar immunförsvaret, t ex ciklosporin

   • Vissa antibiotika eller medel mot svampinfektioner, t ex erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin

   • Om du behöver ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakteriell infektion måste du tillfälligt sluta använda detta läkemedel. Din läkare kommer att tala om för dig när det är säkert att starta med Atorvastad igen. Intag av Atorvastad med fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Se mer information om rabdomyolys i avsnitt 4.

   • Andra blodfettssänkande läkemedel, t ex gemfibrozil, andra fibrater och kolestipol

   • Vissa kalciumflödeshämmare mot kärlkramp (angina) eller högt blodtryck, t ex amlodipin, diltiazem och läkemedel för att reglera hjärtrytmen t ex digoxin, verapamil, amiodaron

   • Läkemedel som används vid behandling av HIV, t ex ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir etc.

   • Andra läkemedel som påverkar eller påverkas av Atorvastad inklusive ezetimib (som sänker kolesterolet), warfarin (blodförtunnande), p-piller, stiripentol (kramplösande vid epilepsi), cimetidin (används mot halsbränna och magsår), fenazon (smärtstillande) och antacida (läkemedel mot matsmältningsproblem som innehåller aluminium eller magnesium)

   • Receptfria läkemedel: Johannesört


   Atorvastad med mat, dryck och alkohol

   Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Atorvastad. Observera följande:


   Grapefruktjuice

   Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, då stora mängder grapefruktjuice kan påverka Atorvastads effekt.


   Alkohol

   Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du tar Atorvastad” för mer information.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Använd inte Atorvastad under graviditet eller om du försöker bli gravid.

   Använd inte Atorvastad om du är i fertil ålder och inte använder pålitligt preventivmedel.


   Använd inte Atorvastad om du ammar.

   Säkerheten av Atorvastad under graviditet och amning har ännu inte fastställts. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Atorvastad

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan ska fortsätta med under behandlingen med Atorvastad.


   Rekommenderad startdos av Atorvastad är 10 mg dagligen hos vuxna och barn 10 år eller äldre. Dosen kan ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorvastad är 80 mg dagligen för vuxna och 20 mg dagligen för barn.


   Atorvastad tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.


   Behandlingstiden bestäms av din läkare.

   Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorvastad är för stark eller för svag.

   Om du använt för stor mängd av Atorvastad

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Atorvastad

   Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Atorvastad

   Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus:


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till stora svårigheter att andas.

   • Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.

   • Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt mår dåligt eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning som kan vara livshotande och leda till njurproblem.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.


   Andra möjliga biverkningar med Atorvastad:


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

   • Allergiska reaktioner

   • Ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden), förhöjt kreatinkinas i blodet

   • Huvudvärk

   • Illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

   • Ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor

   • Blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Anorexi (aptitförlust), viktökning, minskning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden)

   • Mardrömmar, sömnlöshet

   • Yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskad känsel för smärta eller beröring, förändringar i smakupplevelse, minnesförlust

   • Dimsyn

   • Ringningar i öronen och/eller huvud

   • Kräkningar, rapningar, smärta i övre och nedre delen av buken, pankreatit (inflammation i bukspottkörteln som leder till magsmärta)

   • Hepatit (leverinflammation)

   • Utslag, hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall

   • Nacksmärta, muskeltrötthet

   • Trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad speciellt i vristerna (ödem), förhöjd temperatur

   • Vita blodkroppar i urinen


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Synstörningar

   • Oväntad blödning eller blåmärken

   • Gallstas (gulfärgning av hud och ögonvitor)

   • Senskada


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • En allergisk reaktion - symtomen kan omfatta plötsligt väsande andning och bröstsmärtor eller andnöd, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps

   • Hörselnedsättning

   • Gynekomasti (bröstförstoring hos män och kvinnor).


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Muskelsvaghet som är ihållande.


   Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):

   • Sexuella svårigheter

   • Depression

   • Andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber

   • Diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Atorvastad ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.


   Burk: Håll burken ordentligt stängd. Fuktkänsligt.


   Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Hållbarhet efter första öppnandet av burken är 100 dagar.


   Används före utgångsdatum (Utg. dat.) som anges på etikett och ytterkartong. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är atorvastatin. Varje filmdragerad tablett innehåller 80 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).


   Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, krospovidon typ A, vattenfritt natriumkarbonat, povidon , glyceroldibehenat, magnesiumstearat

   • Filmdragering: hypromellos 6cP, titandioxid (E171), makrogol 6000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Filmdragerad tablett.

   80 mg: Vit, oval, bikonvex, 10 x 19 mm filmdragerad tablett, präglad ”80” på ena sidan och ”A” på andra sidan.


   Blisterförpackning

   Atorvastad 80 mg filmdragerade tablett: 30 och 100 tabletter.


   Burk

   Atorvastad 80 mg filmdragerade tablett: 30 och 100 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   D-61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Tillverkare:

   Actavis hf.

   Reykjavíkurvegur 78

   IS-220 Hafnarfjörður

   Island


   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atorvastad

  Filmdragerad tablett 80 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 157904
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?