Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Atenolol Takeda

   50 mg filmdragerade tabletter
   atenolol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atenolol Takeda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Takeda
   3. Hur du använder Atenolol Takeda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atenolol Takeda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atenolol Takeda är och vad det används för

   Atenolol Takeda är en hjärtselektiv betablockerare. Behandling med Atenolol Takeda minskar effekten av stresshormoner i samband med psykisk spänning och fysisk ansträngning. Det leder till att hjärtat slår långsammare (pulsen minskar) och att hjärtat pumpar ut mindre mängd blod per minut (blodtrycket sjunker). Det minskade hjärtarbetet förhindrar uppkomst av den typ av kärlkramp som beror på överansträngning av hjärtmuskeln.

   Atenolol Takeda används för behandling av högt blodtryck (hypertoni), kärlkramp i hjärtat (angina pectoris) och oregelbunden hjärtverksamhet samt för att minska risken för hjärtinfarkt och för att skydda hjärtat under och efter en hjärtattack.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Takeda

   Använd inte Atenolol Takeda

   • om du är allergisk mot atenolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har obehandlad sviktande hjärtfunktion eller störning i hjärtats retledningssystem (allvarligt hjärtblock)

   • om du har mycket långsam eller oregelbunden hjärtverksamhet av särskild typ (”sjuk sinusknuta”)

   • om du har mycket lågt blodtryck

   • om du har dålig blodcirkulation

   • om du har en obehandlad tumör i binjurarna (feokromocytom)

   • om du har fastat i flera dagar eller när hjärtat inte längre orkar fullgöra sin pumpfunktion (kardiogen chock)

   • om du har hög halt av sura ämnen i kroppen (rubbning i kroppens syra-bas balans) t.ex. vid svårbehandlad diabetes

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Atenolol Takeda.

   Om du har någon av följande sjukdomar, bör du rådgöra med läkaren innan behandling med Atenolol Takeda påbörjas:

   • Gravt nedsatt njurfunktion eller annan njursjukdom

   • Astma eller svåra andningsbesvär av annan orsak, t.ex. kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

   • Hjärtsvikt (t.ex. andfåddhet och svullna anklar)

   • Kärlkramp (bröstsmärta) av typen Prinzmetal’s angina

   • Hjärt- eller blodcirkulationsproblem

   • Om du haft någon allvarlig allergisk reaktion vid t.ex. insektsbett.

   Om du har diabetes, bör du vara uppmärksam på att Atenolol Takeda kan dämpa den ökning av pulsen som normalt följer vid lågt blodsocker.

   Om du har en sköldkörtelsjukdom, bör du vara uppmärksam på att Atenolol Takeda kan dölja symtom som följer vid ökad mängd av sköldkörtelhormoner i blodet (tyreotoxikos).

   Berätta för läkaren om du får långsam puls när du använder Atenolol Takeda.

   Inför narkos bör läkaren informeras om att du behandlas med Atenolol Takeda.

   Andra läkemedel och Atenolol Takeda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Atenolol Takeda tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

   • oregelbunden hjärtverksamhet, högt blodtryck, kärlkramp eller hjärtsvikt (t.ex. verapamil, diltiazem, klonidin, nifedipin, digitalis eller så kallade klass I-antiarytmika särskilt disopyramid)

   • smärta och inflammation (så kallade NSAID t.ex. ibuprofen)

   • svullna slemhinnor (avsvällande läkemedel t.ex. fenylpropanolamin)

   • diabetes (sulfonureider, insulin)

   • migrän (ergotamin)

   • svåra allergiska reaktioner (epinefrin).

   Om du ska sövas inför operation ska du tala om för läkaren att du använder Atenolol Takeda.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Atenolol Takeda under graviditet.

   Atenolol Takeda går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Atenolol Takeda under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Biverkningar såsom trötthet och yrsel kan förekomma. Under dessa förhållanden kan reaktionsförmågan och omdömesförmågan minska och detta bör observeras t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Atenolol Takeda

   Använd alltid Atenolol Takeda enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Doseringsanvisning

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Vuxna

   Högt blodtryck (hypertoni):

   Vanlig dos är 50 mg per dag. Läkaren kan komma att öka dosen och/eller kombinera den med andra blodtryckssänkande mediciner.

   Kärlkramp i hjärtat (angina pectoris):

   Vanlig dos är 50-100 mg per dag.

   Oregelbunden hjärverksamhet:

   Vanlig dos är 50-100 mg per dag.

   Förebyggande av hjärtinfarkt samt för att skydda hjärtat under och efter en hjärtinfarkt:

   Vanlig dos är 50-100 mg per dag.

   Nedsatt njurfunktion

   Om du har svåra njurbesvär kan läkaren bestämma att du ska ta en lägre dos Atenolol Takeda eller ordinera att du tar dem mer sällan.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Om du använt för stor mängd av Atenolol Takeda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Atenolol Takeda

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Om du glömmer en dos, ta inte en extra dos, utan vänta och ta nästa dos vid den normala tidpunkten.

   Om du slutar att använda Atenolol Takeda

   Om behandling med Atenolol Takeda ska upphöra bör det ske stegvis enligt läkares ordination. Avbryt inte behandlingen utan läkares medgivande.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Trötthet

   • Muskelsvaghet

   • Kalla händer och fötter

   • Diarré

   • Illamående

   • Långsam hjärtverksamhet (mindre än 50 slag per minut i vila).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Sömnstörningar

   • Leverpåverkan.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Yrsel

   • Försämring av hjärtsvikt (andfåddhet och/eller svullna anklar)

   • Huvudvärk

   • Ökad svettning

   • Erektionsproblem

   • Mardrömmar

   • Depression

   • Förvirring

   • Hallucinationer

   • Psykoser

   • Muntorrhet

   • Domning eller kramp i fingrarna som tillfälligt kan bli vita

   • Myrkrypningar

   • Minskat antal blodplättar i blodet (trombocytopeni)

   • Hjärtblock (onormala hjärtslag, yrsel, trötthet, svimning)

   • Blodtrycksfall och eventuellt svimning när man hastigt reser sig upp

   • Hudreaktioner såsom utslag

   • Försämring av psoriasis och små punktformiga blödningar i huden

   • Håravfall

   • Torra ögon

   • Synstörningar

   • Kramp i luftrören hos astmatiker

   • Leverskada inklusive gulsot (huden och ögonvitorna blir gulaktiga).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • lupusliknande syndrom (en sjukdom där immunsystemet producerar antikroppar som främst angriper hud och leder).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Atenolol Takeda ska förvaras

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “Utg.dat”.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är atenolol 50 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen: gelatin, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, majsstärkelse, tungt magnesiumsubkarbonat, propylenglykol, talk, titandioxid E171, hypromellos.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   50 mg tabletten är vit, avlång 12x5 mm, med brytskåra och präglad AB 55.

   Förpackningsstorlekar:

   30 och 100 tabletter i blister samt 100 tabletter i plastburk.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   Tel. 08-731 28 00

   E-post: infosweden@takeda.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-12-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atenolol Takeda

  Filmdragerad tablett 50 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 580099
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  111,60 kr

  Jämförpris: 1,12 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?