Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Atenolol Sandoz

   25 mg, 50 mg respektive 100 mg tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR ATENOLOL SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER ATENOLOL SANDOZ
   3. HUR DU ANVÄNDER ATENOLOL SANDOZ
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV ATENOLOL SANDOZ

   Vad innehåller Atenolol Sandoz ?

   Atenolol Sandoz 25 mg tabletter:

   Den aktiva substansen är atenolol.

   En filmdragerad tablett innehåller 25 mg atenolol.

   Atenolol Sandoz 50 mg tabletter:

   Den aktiva substansen är atenolol.

   En filmdragerad tablett innehåller 50 mg atenolol.

   Atenolol Sandoz 100 mg tabletter:

   Den aktiva substansen är atenolol.

   En filmdragerad tablett innehåller 100 mg atenolol.

   Övriga innehållsämnen är:

   Povidon K25, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelse¬glykolat, magnesiumstearat och kiseldioxid, kolloidal, vattenfri.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz GmbH

   Biochemiestrasse 10

   A-6250 Kundl

   Österrike

   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Atenolol Sandoz 25 mg tabletter

   PVC/aluminiumblister

   Förpackningsstorlekar:,28, 30, 56, 100, 100 x 1 och 250 tabletter

   Atenolol Sandoz 50 mg tabletter

   PVC/aluminiumblister

   Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 100x1, 300 och 500 tabletter

   Atenolol Sandoz 100 mg tabletter

   PVC/aluminiumblister

   Förpackningsstorlekar: 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100, 100x1, 300 och 500 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Detta läkemedel har godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   BE: ATENOLOL SANDOZ 25 MG TABLETTEN

   ATENOLOL SANDOZ 50 MG TABLETTEN

   ATENOLOL SANDOZ 100 MG TABLETTEN

   DK, FI, SE: ATENOLOL SANDOZ

   IT: ATENOLOLO SANDOZ 50

   ATENOLOLO SANDOZ 100

   NL: ATENOLOL SANDOZ 25

   ATENOLOL SANDOZ 50

   ATENOLOL SANDOZ 100

   ES: ATENOLOL SANDOZ 50 MG COMPRIMIDOS EFG

   ATENOLOL SANDOZ 100 MG COMPRIMIDOS EFG

   1. VAD ÄR ATENOLOL SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Atenolol Sandoz 25 mg tabletter är vita, runda bikonvexa tabletter. Ena sidan är märkt ”25” och motsatt sida har en skåra. Diameter: 7 mm.

   Atenolol Sandoz 50 mg tabletter är vita, runda bikonvexa tabletter. Ena sidan är märkt ”50” och motsatt sida har en skåra. Diameter: 8 mm.

   Atenolol Sandoz 100 mg tabletter är vita, runda bikonvexa tabletter. Ena sidan är märkt ”100” och motsatt sida har en skåra. Diameter: 10 mm.

   Läkemedelsgrupp

   Atenolol Sandoz innehåller en aktiv substans som heter atenolol och som hör till en grupp läkemedel som kallas betablockerare.

   Vad används dåAtenolol Sandoz för?

   Atenolol Sandoz används för:

   • behandling av högt blodtryck (hypertension)

   • behandling av bröstsmärta på grund av kronisk stabil kärlkramp

   • behandling av vissa former av oregelbunden hjärtrytm (arytmi)

   • förebyggande av ytterligare hjärtinfarkt

   Läkemedlet verkar genom att sänka hastighen och kraften med vilken hjärtat slår (pulsen).

   Atenolol som finns i Atenolol Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ATENOLOL SANDOZ

   Använd inte Atenolol Sandoz:

   • du är allergisk (överkänslig) mot atenolol eller mot något av övriga innehållsämnen i Atenolol Sandoz (uppräknas i avsnitt 6).

   • du har obehandlad eller okontrollerad hjärtsvikt. Tecken på detta kan vara andfåddhet och svullna vrister.

   • du har mycket oregelbunden puls (t.ex. sjuka-sinussyndromet eller hjärtblock av andra eller tredje graden (du kanske har en pacemaker)).

   • du har mycket låg puls (mindre än 45–50 slag per minut).

   • du har mycket lågt blodtryck.

   • din blodcirkulation är mycket dålig.

   • du är i kardiogen chock. Kardiogen chock inträffar då ditt hjärta inte pumpar blodet tillräckligt väl genom kroppen. Tecken på detta är bl.a. förvirring, svettning, snabb puls och blekhet.

   • du har en tumör som heter feokromocytom som inte behandlas. Tumören är ofta belägen nära njurarna och kan ge högt blodtryck.

   • din läkare talat om för dig att du har högre nivåer av syra i dit blod än normalt (metabolisk acidos).

   • du har svår astma eller svår KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom som gör att luftpassagerna blir smalare).

   • du tar en medicin som heter floktafenin mot värk och svullnad. Se också avsnitt 2 ”Intag av andra läkemedel”.

   Ta inte Atenolol Sandoz om något av det ovanstående gäller dig. Om du är osäker, ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta detta läkemedel.

   Ta INTE detta läkemedel och tala om för din läkare eller för apotekspersonal om:

   • du tar floktafenin mot värk och svullnad.

   Ta inte Atenolol Sandoz och tala om för din läkare eller för apotekspersonal om detta gäller dig. Om du är osäker, ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta detta läkemedel.

   Var särskilt försiktig med Atenolol Sandoz:

   Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Atenolol Sandoz om:

   • du har andningsproblem, t.ex. vinande eller pipande andning.

   • du får allergiska reaktioner t.ex. vid insektbett.

   • du har njurfel.

   • du har en form av bröstsmärta som kallas Prinzmetals angina.

   • du har dålig blodcirkulation.

   • du har låg puls (50–55 slag per minut).

   • du har välkontrollerad hjärtsvikt.

   • du har första gradens hjärtblock (signalerna från de övre hjärtkamrarna till de lägre går långsamt fram).

   • du har diabetes. Atenolol Sandoz kan påverka hurdana känningar du får vid låga blodsockervärden. Du kan känna att ditt hjärta slår snabbare.

   • du har hudsjukdomen psoriasis.

   • du har något sköldkörtelfel, t.ex. överfunktion av sköldkörteln. Atenolol Sandoz kan dölja symtomen vid överfunktion av sköldkörteln, såsom snabb puls, darrningar eller kraftig svettning.

   • du har en tumör som heter feokromocytom och som behandlas.

   • du är en äldre person.

   Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta detta läkemedel.

   Operationer och röntgenundersökningar

   Tala om för läkare eller hälsovårdspersonal att du tar Atenolol Sandoz om:

   • du ska genomgå en operation. Orsaken till detta är att ditt blodtryck kan sjunka (hypotension) om du får vissa anestetiska läkemedel då du använder denna medicin.

   • du ska genomgå en röntgenundersökning där man använder något jodhaltigt ämne (kontrastmedel).

   Barn

   Atenolol Sandoz ges ej till barn eftersom det inte finns tillräcklig erfarenhet.

   Graviditet

   Tala med din läkare innan du tar Atenolol Sandoz om du är gravid, kan bli gravid eller ammar.

   Amning

   Tala med din läkare innan du tar Atenolol Sandoz om du är gravid, kan bli gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   • Det är bäst att vänta och se hur läkemedlet påverkar dig innan du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

   • Om du känner dig yr då du tar detta läkemedel ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel, bl.a. naturpreparat. Orsaken till detta är att Atenolol Sandoz kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.

   Ta INTE detta läkemedel och tala om för din läkare eller för apotekspersonal om:

   • du tar floktafenin mot värk och svullnad.

   Ta inte Atenolol Sandoz och tala om för din läkare eller för apotekspersonal om detta gäller dig. Om du är osäker, ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta detta läkemedel.

   Tala om för din läkare eller för apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • klonidin mot högt blodtryck eller migrän. Sluta inte ta klonidin, om inte din läkare ordinerar detta. Om du ska sluta ta klonidin, kommer din läkare att ge dig ingående instruktioner för hur detta ska ske.

   • verapamil, diltiazem och nifedipin mot högt blodtryck eller bröstsmärta

   • digoxin mot hjärtbesvär

   • disopyramid, kinidin, amiodaron och en del andra mediciner mot oregelbunden hjärtrytm

   • adrenalin och noradrenalin, mediciner för att stimulera hjärtat

   • ibuprofen, indometacin och vissa andra mediciner mot smärta och svullnad

   • baklofen mot muskelkramper

   • insulin eller mediciner som tas genom munnen för behandling av diabetes

   • ampicillin mot bakterieinfektioner

   • barbiturater för behandling av sömnproblem och epilepsi

   • sultoprid och fentiaziner för behandling av allvarligare mentala störningar (psykoser)

   • depressionsmediciner av typen tricykliska antidepressiva läkemedel eller av typen MAO-hämmare

   • mediciner mot förkylning eller bihåleinflammation. Detta omfattar också receptfria mediciner.

   • narkotiska läkemedel (se också avsnitt 2 ”Operationer och röntgenundersökningar”).

   Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta detta läkemedel.

   3. HUR DU ANVÄNDER ATENOLOL SANDOZ

   Doseringsanvisning

   Använd alltid Atenolol Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Din läkare talar om för dig hur många tabletter du ska ta dagligen och när du ska ta dem.

   • Läs etiketten på förpackningen för att påminna dig om vad läkaren sagt.

   • Sträva efter att ta tabletterna samma tid varje dag.

   • Svälj tabletterna hela med vatten. Brytskåran finns endast till för att hjälpa dig dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

   Vuxna

   Din läkare avgör hur mycket Atenolol Sandoz du ska ta varje dag beroende på ditt tillstånd.

   Högt blodtryck

   • Vanlig inledningsdos är 25 mg en gång dagligen.

   • Därefter tar man i allmänhet mellan 50 mg och 100 mg en gång dagligen.

   Bröstsmärta

   Vanlig dos är mellan 50 mg och 100 mg en gång dagligen. Om du tar 100 mg, kan din läkare be dig att ta denna dos i två skilda doser, d.v.s. 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen.

   Oregelbunden hjärtrytm

   Vanlig dos är mellan 50 mg och 100 mg en gång dagligen.

   Förebyggande av ytterligare hjärtinfarkt

   Vanlig dos är 100 mg en gång dagligen. Din läkare kan be dig att ta denna dos i två skilda doser, d.v.s. 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen.

   Äldre personer

   Om du är äldre, kanske din läkare ordinerar en lägre dos, särskilt om du har njurfel.

   Personer med svårt njurfel

   Om du har svårt njurfel, kan din läkare ordinera en lägre dos av Atenolol Sandoz eller uppmana dig att ta läkemedlet mera sällan.

   Barn

   Detta läkemedel får inte ges till barn.

   Om du använder mera Atenolol Sandoz än du borde:

   • Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och tel. 09-471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   • Ta läkemedelsförpackningen med dig så att läkaren vet vad du tagit.

   • Symtom på överdosering kan vara långsam puls, yrsel på grund av lågt blodtryck och andningssvårigheter. Hjärtat kan också få svårt att förse resten av kroppen med blod (akut hjärtsvikt).

   Om du glömt att ta Atenolol Sandoz:

   • Om du glömmer en dos, ta den genast då du kommer ihåg.

   • Om det dock är nästan tid att ta nästa dos, ska du hoppa över den glömda dosen.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Atenolol Sandoz avslutas:

   Sluta inte att ta Atenolol Sandoz utan att ha talat med din läkare först. Läkaren kan behöva minska dosen långsamt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Atenolol Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Du ska inte bli orolig över denna förteckning över biverkningar. Du kanske inte upplever en enda av dem. Följande biverkningar kan förekomma hos användare av denna medicin:

   Sluta ta Atenolol Sandoz och uppsök läkare eller sjukhus om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar:

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

   • Onormal hjärtrytm, känsla av yrsel, trötthet eller svimning. Detta kan vara tecken på hjärtblock.

   • Andfåddhet eller svullna vrister. Detta kunde vara tecken på hjärtsvikt eller på försämring av befintlig hjärtsvikt.

   • Andningsproblem, t.ex. vinande eller pipande andning. Detta kan vara tecken på förvärrad astma.

   Okänd frekvens

   • Svullnad av ansikte eller svalg, svårt att andas eller yrsel. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

   Sluta ta Atenolol Sandoz och uppsök genast läkare eller sjukhus om du upplever någon av de biverkningar som nämndes ovan.

   Andra biverkningar:

   Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

   • kalla fötter och händer eller dålig blodcirkulation i dem

   • långsam puls. Detta är normalt, men om du är orolig, tala om detta med din läkare.

   • diarré

   • förstoppning

   • matsmältningsbesvär

   • illamående eller kräkning

   • trötthet

   • svettning

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

   • sömnsvårigheter

   • höga värden för ett enzym som kallas transaminas

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

   • domningar eller kramper i fingrarna som efterföljs av värme och smärta (Raynauds sjukdom)

   • pirrningar och stickningar i händer och fötter

   • dålig blodcirkulation som kan bli svårare då du börjar använda detta läkemedel

   • lågt blodtryck som kan orsaka yrsel eller svimning

   • huvudvärk

   • yrsel

   • förvirring, oro eller rädsla

   • mardrömmar

   • personlighetsförändringar (psykoser) eller att se eller höra något som inte finns i verkligheten (hallucinationer)

   • depression

   • muntorrhet

   • håruttunning

   • torra ögon

   • hudutslag

   • torr, flagande hud (psoriasis) som kan bli värre då du börjar använda detta läkemedel

   • synproblem

   • lättare att få blåmärken eller violetta fläckar på huden

   • erektionsproblem (impotens)

   • gul hud eller gula ögonvitor (gulsot)

   • blodproblem, t.ex. förändringar i blodceller. Din läkare tar kanske blodprov emellanåt för att kontrollera om Atenolol Sandoz har påverkat ditt blod.

   Okänd frekvens

   • allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner), t.ex. kliande hudutslag

   • Atenolol Sandoz kan dölja symtomen på överfunktion av sköldkörteln och på lågt blodsocker (diabetes) (se avsnitt 2 ”Innan du tar Atenolol Sandoz”).

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. FÖRVARING AV ATENOLOL SANDOZ

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2011-10-04

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atenolol Sandoz

  Tablett 25 mg 100 x 1 styck Blister

  • Varunummer: 011067
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  98,48 kr

  Jämförpris: 0,98 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?