Bild på Aspirin®
 • Acetylsalicylsyra
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta, dämpar inflammation, sänker feber. Effekten kommer inom 30 min, varar i 4-6 tim.Värk från 10 år. Feber från 18 år.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Aspirin

   500 mg tabletter
   Acetylsalicylsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aspirin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Aspirin
   3. Hur du använder Aspirin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aspirin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aspirin är och vad det används för

   Aspirin innehåller acetylsalicylsyra och är smärtstillande och febernedsättande. Den smärtstillande effekten beror på att acetylsalicylsyra motverkar bildningen i vävnaden av speciella ämnen (prostaglandiner) som ökar smärtkänsligheten. Febernedsättningen beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.

   Aspirin används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. mot huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   Acetylsalicylsyra som finns i Aspirin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Aspirin

   Ta inte Aspirin

   • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, salicylater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har ökad blödningsbenägenhet

   • om du har blödarsjuka

   • om du har minskat antal blodplättar (trombocyter)

   • om du har magsår eller sår i tarmkanalen

   • om du har svår hjärtsvikt

   • om du har svår njursjukdom

   • om du har skrumplever

   • om du tidigare fått symtom på astma, snuva eller hudutslag vid intag av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska mediciner (NSAID, t.ex. ibuprofen).

   • under de sista tre månaderna av graviditeten (för ytterligare information se avsnittet Graviditet, amning och fertilitetnedan).

   Varningar och försiktighet

   Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Aspirin:

   • om du har lätt till måttlig hjärtsvikt, njur- eller leversjukdom, speciellt om du samtidigt behandlas med diuretika (vätskedrivande medicin). Det finns risk för vätskeansamling och försämrad njurfunktion

   • om du har astma, kronisk lungsjukdom, hösnuva eller näspolyper. Personer med dessa symptom har en ökad risk för överkänslighetsreaktioner

   • om du tar läkemedel som förebygger uppkomst av blodproppar

   • Om du har någon mag-tarmsjukdom eller tidigare har haft magsår

   • om du har svår brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (en ärftlig sjukdom), eftersom Aspirin kan göra så att antalet röda blodkroppar minskar

   • om du har en ökad risk för att få giktanfall

   • om du ska opereras (inklusive tandoperation) eftersom Aspirin minskar kroppens förmåga att stoppa blödningar.

   Vid en längre tids användning av Aspirin (mer än 3 månader) finns det en risk att du kan utveckla huvudvärk eller att huvudvärken blir värre. Om du tror att din huvudvärk beror på detta bör du inte öka din dos av Aspirin utan kontakta då din läkare.

   Barn och ungdomar

   Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

   Aspirin ska inte ges till barn under 10 år.

   Andra läkemedel och Aspirin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

   Informera alltid din läkare innan du tar Aspirin om:

   • du tar läkemedel som förebygger uppkomst av blodproppar

   • du tar läkemedel som är vätskedrivande (diuretika)

   Effekten av Aspirin kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot:

   • blodproppar (t.ex. warfarin)

   • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

   • högt blodtryck (t.ex. diuretika, ACE-hämmare, alfa-blockerare eller beta-blockerare)

   • smärta och inflammation (t.ex. kortikosteroider och NSAID)

   • depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI))

   • gikt (probenecid)

   • cancer och reumatoid artrit (metotrexat)

   • rytmrubbningar i hjärtat (digoxin)

   • manodepressiv sjukdom (litium)

   • epilepsi (fenytoin, valproinsyra)

   • diabetes typ II (insulin eller sulfonureider)

   • höga blodfetter (nikotinsyra)

   • grön starr även kallat glaukom (acetazolamid)

   Aspirin med alkohol

   Aspirin i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Gravida kvinnor ska inte använda Aspirin under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Aspirin ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

   Aspirin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Aspirin under tiden du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Aspirin

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Tabletterna sväljs tillsammans med vätska och tas med fördel efter måltid.

   Rekommenderad dos, om läkare ej föreskrivit annat, är:
   Vuxna och ungdomar över 14 år (över 50 kg): 1-2 tabletter upp till 3 gånger per dygn med 4-8 timmars mellanrum. En högre daglig dos än 3 g (6 tabletter) får inte tas.

   Fler än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtlindring. Högre doser kan medföra allvarliga risker. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   Användning för barn och ungdomar

   Kroppsvikten bör användas vid beräkning av dosen (åldersangivelsen är ungefärlig).

   30-50 kg (ca 10-14 år): 1 tablett (500 mg) 1-3 gånger per dygn med minst 4 timmars mellanrum, högst 3 tabletter per dygn.

   Använd inte Aspirin till barn i mer än 2 dygn i följd om inte läkare föreskriver annat.

   Varning: ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

   Aspirin ska inte ges till barn under 10 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Aspirin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

   Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Aspirin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem)

   • Blödning från mage eller tarm

   • Allvarlig utbredd skada på hud eller slemhinnor med blåsor och hudavlossning (Lyells syndrom eller toxisk epidermal nekrolys)

   • Feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med t ex ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär som kan vara symtom på brist på vita blodkroppar (agranulocytos).

   Fler än 10 patienter av 100 som tar acetylsalicylsyra förväntas få biverkningar. Vanligast är mag-tarmbesvär. Biverkningarna står i allmänhet i relation till dosens storlek och behandlingstidens längd.

   Följande biverkningar har observerats i samband med Aspirinbehandling:

   Mycket vanliga (fler än 1 av 10 patienter):

   • Det tar längre tid för blodet att stelna/levra sig.

   • Magsmärtor, halsbränna, sura uppstötningar.

   Vanliga (färre än 1 av 10 patienter men fler än 1 av 100 patienter):

   • Ökad risk för blödning.

   • Andningsbesvär hos astmatiker.

   • Illamående, irritation, smärtor eller obehag från den övre delen av mag-tarmkanalen.

   • Huvudvärk, sömnlöshet.

   • Kräkningar, diarré, nässelutslag.

   Mindre vanliga (färre än 1 av 100 patienter men fler än 1 av 1000 patienter):

   • Anafylaktiska reaktioner (plötsliga överkänslighetsreaktioner inom några minuter till timmar, t.ex. hudutslag, andningsbesvär eller svimning).

   • Sår och blödning i övre delen av mag-tarmkanalen.

   • Svart/blodig avföring, blodiga kräkningar p.g.a. ovanstående blödningar.

   • Dåsighet, svindel.

   • Yrsel, öronsusningar (tinnitus).

   • Hudutslag, svettningar.

   • Snuva eller nästäppa, trötthet.

   Sällsynta (färre än 1 av 1 000 patienter men fler än 1 av 10 000 patienter):

   • Hjärnblödning (förlamning, svårigheter att tala, medvetandepåverkan).

   • Angioödem*

   • Inflammation i blodkärlen p.g.a. allergisk reaktion.

   • Personer som har ärftlig brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas har en ökad risk för upplösning av röda blodkroppar (hemolys) eller nedbrytning av röda blodkroppar i ökad mängd (hemolytisk anemi)..

   • Blodbrist efter långvarig behandling.

   • Allvarlig blödning från övre delen av mag-tarmkanalen, sår på mag-tarmkanalen.

   • Njurfunktionsrubbningar.

   • Ökad känslighet för insulin vilket ökar risken för lågt blodsocker.

   • Tillfälligt nedsatt hörsel.

   • Astma och andnöd.

   Mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000 patienter):

   • Brist på blodplättar (kan medföra blödning från hud, slemhinnor eller blåmärken) och brist på vita blodkroppar** (kan medföra allmän trötthet, tendens till infektioner särskilt halsinfektion och feber).

   • Övergående leverinfektion som kan uppstå i samband med influensa A och B och vattkoppor.

   • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning).

   • Hudutslag med blåsbildning och infektion särskilt på händer och fötter samt runt munnen följt av feber.

   • Reyes syndrom (feber, kräkningar, medvetandepåverkan hos barn).

   • Tjocktarmsinflammation

   • Inflammation i mun, matstrupe, magsäck.

   • Förträngningar i tarmar.

   • Sår i nedre delen av mag-tarmkanalen.

   • Förvärrande av en redan existerande inflammatorisk tarmsjukdom.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Akut njursvikt (där symtomen kan vara illamående, kräkningar och magblödningar).

   Leverskada kan förekomma vid höga doser hos patienter med reumatism (skadan går tillbaka när man slutar med Aspirin).

   Aspirin kan också ge biverkningar som du normalt inte lägger märke till. Detta kan vara förändringar i en del laboratorieprover t.ex. på grund av påverkning på levern, njurarna och förändringar i blodet.

   Personer med känd allergi eller astma löper ökad risk för överkänslighetsreaktioner.

   Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Acetylsalicylsyra ökar risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med virussjukdomar, framförallt vattkoppor och influensa. Symtomen utgörs av tecken på hjärnsvullnad och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.

   5. Hur Aspirin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 30ºC.
   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter förkortningen ”Utg.dat:” Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra 500 mg

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och majsstärkelse

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletten är vit, rund och märkt med prägling BAYER och ASPIRIN 0,5.

   Blisterförpackningar 20 resp. 50 tabletter

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Bayer AB
   Box 606
   169 26 Solna
   Tel. 08-580 223 00

   Tillverkare:

   Bayer Bitterfeld GmbH

   D-06803 Greppin

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013–04–25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aspirin®

  Tablett 500 mg 50 styck Blister

  • Varunummer: 196766
  • Tillverkare: Bayer AB

  76 kr

  Jämförpris: 1,52 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/aspirin-tablett-500-mg-50-styck-blister-56175/ 56175 Aspirin® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/196766s.jpg 76.00 76.00 SEK Aspirin InStock Acetylsalicylsyra Meny Meny/Värk Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Acetylsalicylsyra Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 500 mg 50 styck Blister