Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Asasantin Retard

   200mg/25mg depotkapsel, hård
   dipyridamol/acetylsalicylsyra

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Asasantin Retard är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Asasantin Retard
   3. Hur du använder Asasantin Retard
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Asasantin Retard ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Asasantin Retard är och vad det används för

   Asasantin Retard används för att förebygga återfall i stroke och förebygga tillfälliga störningar av cirkulationen till hjärnan.


   Asasantin Retard minskar blodplättarnas (trombocyternas) tendens att bilda blodproppar som kan leda till en stroke. De två aktiva ämnena i Asasantin Retard, dipyridamol och acetylsalicylsyra, påverkar blodplättarna genom olika mekanismer och kombinationen har därför en tilläggseffekt.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Asasantin Retard

   Använd inte Asasantin Retard

   • om du är allergisk mot dipyridamol, acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av magsår

   • om du lider av blödningsrubbningar

   • om du lider av brist på blodplättar (trombocytopeni)

   • om du lider av nedsatt njur- eller leverfunktion

   • om du tidigare fått överkänslighetsreaktioner (t ex astmasymtom) vid användning av acetylsalicylsyra eller andra läkemedel med smärtlindrande och inflammationshämmande effekt

   Varningar och försiktighet

   • om du lider av kroniska eller återkommande magbesvär

   • om du lider av astma, allergisk rinnsnuva eller näspolyper

   • om du lider av brist på glukos-6-fosfat dehydrogenas

   • om du lider av svår hjärtsjukdom

   • om du har förhöjd blödningsrisk

   Rådgör i dessa fall med läkaren innan behandling med Asasantin Retard påbörjas.

   Huvudvärk eller migränhuvudvärk kan uppstå i början av behandlingen. Om du drabbas bör du inte behandla värken med smärtstillande medel som innehåller acetylsalicylsyra.

   Barn och ungdomar

   Asasantin Retard ska ej ges till barn.

   Andra läkemedel och Asasantin Retard

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Asasantin Retard tas samtidigt som vissa andra läkemedel. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av dikumarol-preparat, heparin, trombocythämmande läkemedel (t ex klopidogrel, tiklopidin), valproinsyra, fenytoin, läkemedel med smärtlindrande och inflammationshämmande effekt (NSAID-preparat), kortisonpreparat, metotrexat, adenosin, blodtryckssänkande preparat, blodsockersänkande preparat eller vissa preparat vid psykiska sjukdomar (SSRI).

   Asasantin Retard med mat, dryck och alkohol

   Asasantin Retard kan tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet: Intag av Asasantin Retard skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

   Amning: Asasantin Retard går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Fertilitet: Det är inte känt om användning av Asasantin Retard påverkar fertiliteten.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel kan förekomma vid behandling med Asasantin Retard.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Asasantin Retard innehåller hjälpämnen

   Asasantin Retard innehåller laktos och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Asasantin Retard

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är en kapsel morgon och kväll. Kapseln ska sväljas hel.


   Vid mycket svår huvudvärk i början av behandling med Asasantin Retard, rådgör med din läkare. Det finns alternativ dosering som kan prövas under ca en vecka.

   Asasantin Retard är en depotkapsel. Innehållet av dipyridamol frisätts långsamt, medan acetylsalicylsyra frisätts direkt efter intag.

   Om du använt för stor mängd av Asasantin Retard

   Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Följande symtom kan uppträda vid hög dosering: Värmekänsla, svettningar, hjärtklappning, oro, svaghet, yrsel, bröstsmärtor, snabb andning, öronsusningar, illamående, kräkningar, försämrad syn och hörsel, förvirring. Vid mycket höga doser kan delirium, darrningar, andnöd, blödningar, uttorkning, låg kroppstemperatur och medvetslöshet förekomma.

   Om du har glömt att använda Asasantin Retard

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Asasantin Retard orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga (förekommer hos mer än 1 av 10 patienter): Huvudvärk, yrsel, illamående, diarré, matsmältningsbesvär, buksmärtor.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter men hos färre än 1 av 10 patienter): Blodbrist, överkänslighetsreaktioner som hudutslag, nässelfeber, kramp i luftvägarna, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (angioödem se nedan). Blödningar i hjärnan, migränliknande huvudvärk, kranskärlssjukdom, svimning, näsblod, kräkningar, blödning i magtarmkanalen, muskelsmärta.


   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 patienter men hos färre än 1 av 100 patienter): Blödning i ögat, snabb hjärtrytm, lågt blodtryck, värmevallningar, magsår, sår i tolvfingertarmen.


   Sällsynta (förekommer hos fler än 1 av 10 000 patienter men hos färre än 1 av 1 000): Minskning av antalet blodplättar, järnbrist, inflammation i magsäcken med ytliga sår.


   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): blödningar i huden, blåmärken, förlängd blödningstid, blödningar i samband med operationer eller efter behandlingar förekomma.


   Förutom de biverkningar som anges för Asasantin Retard, har även biverkningar listade nedan för de enskilda verksamma ämnena rapporterats.


   Dipyridamol: Dipyridamol har visat sig kunna inlagras i gallsten.


   Acetylsalicylsyra: Dessa biverkningar har vanligen uppstått när acetylsalicylsyra använts vid höga doser eller i samband med överdosering.

   Blodsjukdomar med rubbningar i levringsförmågan, allergiska reaktioner (särskilt hos patienter med astma), lågt blodsocker (barn), högt blodsocker, törst, uttorkning, för hög kaliumhalt i blodet, ämnesomsättningsrubbningar som kan påverka surhetsgraden i blodet, förvirringstillstånd, oro, svullnad av hjärnan, sänkt medvetandegrad, krampanfall, öronsusningar (tinnitus), dövhet, oregelbundna hjärtslag, ödem i struphuvudet, vätska i lungorna, påverkan på andning, andnöd, inflammation i levern och bukspottskörteln, Reye's syndrom (lever- och hjärnsjukdom som kan drabba barn och ungdomar med virusinfektion), hudförändringar (ibland allvarliga), muskelnedbrytning, störd njurfunktion, förlängd graviditet, förlängd förlossning, låg födselvikt, fosterdöd, feber, onormalt låg kroppstemperatur, onormala levervärden, förhöjd urinsyra i blod (kan utlösa giktanfall).


   Sluta att ta Asasantin Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Asasantin Retard ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och plastburken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30º C. Tillslut plastburken väl. Fuktkänsligt. Kapslarna kan dock förvaras i t.ex. en dosett under en månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är dipyridamol 200 mg och acetylsalicylsyra 25 mg.

   • Övriga innehållsämnen är vinsyra, gelatin, laktosmonohydrat 53 mg, povidon, talk, Eudragit S 100, sackaros, akaciagummi, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, hypromellos, hypromellosftalat, titandioxid (färgämne E171), kolloidal kiseldioxid, glyceroltriacetat, röd och gul järnoxid (färgämne E172), aluminiumstearat, stearinsyra, dimetikon.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Förpackningstorlek: 100 kapslar

   Varje kapsel är 7 x 24 mm och tvåfärgad, rödbrun/ljusgul.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Information lämnas av:

   Boehringer Ingelheim AB

   Box 47608

   117 94 Stockholm

   Tel: 08–721 21 00

   e-post: info@receptbelagt.nu


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2012-05-16


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Asasantin® Retard

  Depotkapsel, hård 200 mg/25 mg 2 x 50 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 042379
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  279 kr

  Jämförspris: 2,79 kr / kapsel/kapslar

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?