Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Asacol

   500 mg suppositorium
   mesalazin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Asacol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Asacol
   3. Hur du använder Asacol
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Asacol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Asacol är och vad det används för

   Asacol innehåller den aktiva substansen mesalazin, som är ett antiinflammatoriskt läkemedel för behandling av akut inflammation i ändtarmen (ulcerös proktit).

   Ulcerös proktit är en sjukdom där slemhinnan i ändtarmen (rektum) blir inflammerad (röd och svullen).

   Asacol verkar lokalt vid inflammationsstället (i ändtarmen) och minskar inflammationen.

   Mesalazin som finns i Asacol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Asacol

   Använd inte Asacol

   • om du är allergisk mot mesalazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot salicylater (t ex acetylsalicylsyra)

   • om du har en kraftigt nedsatt leverfunktion

   • om du har en kraftigt nedsatt njurfunktion

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Asacol om du har andra medicinska besvär eller sjukdomar, speciellt om du har:

   • problem med dina lungor, t ex astma.

   • tidigare drabbats av allergi mot sulfasalazin.

   • haft en allergisk reaktion i hjärtat såsom inflammation av hjärtmuskeln eller hjärtsäcken. Om du tidigare har haft allergiska reaktioner i hjärtat som misstänks orsakade av mesalazin, ska du inte använda Asacol. Asacol kan användas med försiktighet om du tidigare har haft en allergisk reaktion i hjärtat som inte orsakats av mesalazin.

   Om du har magsår, bör du använda Asacol med försiktighet.

   Undersökning av lever, njurar och blod

   Innan och under tiden du tar Asacol kan din läkare vilja kontrollera om din lever, njurar, blod och lungor fungerar som de ska.

   Barn och ungdomar

   Det finns endast liten erfarenhet och endast begränsad dokumentation på effekten av Asacol hos barn.

   Andra läkemedel och Asacol

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel såsom:

   • Läkemedel som motverkar uppkomsten av blodpropp (antikoagulantia, ex. warfarin).

   • Läkemedel som påverkar immunförsvaret (t ex azatioprin, 6-mercaptopurin eller tioguanin).

   Asacol med mat, dryck och alkohol

   Intag av mat, dryck och alkohol påverkar inte användningen av Asacol.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Asacol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, men om du ändå påverkas på något sätt ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Asacol

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Suppositorierna ska inte sväljas. De ska användas direkt i ändtarmen.

   Din läkare bestämmer vilken dos du skall ha.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna

   Normaldos är 500 mg i ändtarmen 2 gånger dagligen vilket kan ökas till 3 gånger dagligen vid svårare fall.

   Användning för barn och ungdomar

   Det finns liten erfarenhet och bara begränsad dokumentation för effekt hos barn.

   Användaranvisningar:

   1. Tvätta händerna

   2. Tag av plasthöljet runt suppositoriet

   3. För in suppositoriet så långt som möjligt i ändtarmen med den raka änden först. Den runda änden sluter då tätt an mot ändtarmsmynningen och onödig irritation undviks.

   För att medlet skall verka på bästa möjliga sätt, bör du undvika tarmtömning så länge som möjligt efter insättandet av Asacol.

   Om du har tagit för stor mängd av Asacol

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har svalt en Asacol 500 mg suppositorium av misstag

   Drick mycket vatten och tala omedelbart om för läkare eller sjukhusmottagning. Ta med dig förpackningen med suppositorierna.

   Om du har glömt att ta Asacol

   Om du glömt att ta en dos vid rätt tillfälle, ta nästa dos som normalt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Asacol

   Sluta inte att ta Asacol utan att först ha talat med din läkare även om du känner dig bättre. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta omedelbart att ta Asacol och kontakta omedelbart läkare om

   du utvecklar oförklarliga blåmärken (utan skada), blödning under huden, lila prickar eller fläckar under huden, anemi (känner dig trött, svag och är blek framför allt på läppar, naglar och insidan av ögonlocken), hög feber, akut magsmärta, halsont eller ovanliga blödningar (t ex näsblod).

   Asacol kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar om din medicinering.

   Övriga biverkningar

   Sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 1000 personer

   • huvudvärk

   • yrsel

   • inflammation i hjärtat med symtom som bröstsmärta eller hjärtklappning

   • diarré, magont, gasbildning (flatulens), känsla av oro och obehag i magen med kräkreflexer och kräkningar

   • ökad hudkänslighet för solljus och ultraviolett ljus (fotosensitivitet)

   Mycket sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 10 000 personer

   • kraftig minskning av antalet blodkroppar vilket kan orsaka svaghet, blåmärken eller öka infektionsrisken, lågt antal blodkroppar, minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödning

   • allergiska reaktioner såsom hudutslag

   • feber som uppstår när man tar läkemedlet och som försvinner när man slutar att ta läkemedlet (läkemedelsutlöst feber)

   • sjukdomar i immunsystemet som kan involvera organ och leder

   • ulcerös kolit i hela tjocktarmen

   • påverkade eller skadade nerver som kan ge domningar eller stickningar

   • lungsjukdom (ärrbildning i lungvävnad, allergiska reaktioner) vilket kan ge svårigheter att andas, hosta eller väsande andning och vätskeansamling i lungorna

   • inflammation i bukspottkörtel (förknippas med smärta i övre delen av buken och ryggen samt illamående)

   • onormala leverprover, hepatit (inflammation i levern som ger upphov till influensaliknande symtom och gulsot)

   • håravfall

   • muskel- eller ledvärk

   • njurbesvär (såsom inflammation och ärrbildning i njurarna), njursvikt

   • övergående minskning av spermieproduktionen

   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   • inflammation i hinnan som omger lungorna och brösthålan (lungsäcksinflammation)

   • intolerans mot mesalazin och/eller försämring av sjukdomen

   • lokal reaktion

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Asacol ska förvaras

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är mesalazin. Ett suppositorium innehåller 500 mg mesalazin.

   • Övrigt innehållsämne är hårdfett.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lätt gråbrun, torpedformat suppositorium i vit ogenomskinlig PVC/polyetylenlaminerad folieblister.

   Varje blister innehåller 5 suppositorier och är packat i en kartong innehållande 60 suppositorier (12 folieblister).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Tillotts Pharma AB, Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma.

   Tillverkare:

   Farmea (Groupe Fareva), 10, Rue Bouché Thomas, F – 49 000 Angers, Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Asacol®

  Suppositorium 500 mg 60 styck Blister

  • Varunummer: 164871
  • Tillverkare: Tillotts Pharma AB

  401,49 kr

  Jämförpris: 6,69 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?