Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Arzerra

   100 mg och 1000 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning
   ofatumumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Arzerra är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Arzerra
   3. Hur du använder Arzerra
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Arzerra ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Arzerra är och vad det används för


   Arzerra innehåller ofatumumab, som hör till en läkemedelsgrupp som kallas monoklonala antikroppar.


   Arzerra används för att behandla kronisk lymfatisk leukemi (KLL). KLL är en cancersjukdom i blodet hos en typ av vita blodkroppar som kallas för lymfocyter. Lymfocyterna bildas för snabbt och lever för länge vilket gör att det finns för många av dem i blodomloppet. Sjukdomen kan även påverka andra organ i kroppen. Antikroppen i Arzerra känner igen ett ämne på lymfocyternas yta och gör att lymfocyterna dör.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Arzerra

   Använd inte Arzerra

   • om du är allergisk mot ofatumumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Kontrollera med läkaren om du tror att detta kan gälla dig.

   Varningar och försiktighet


   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Arzerra:

   • om du har haft hjärtproblem

   • om du har en lungsjukdom


   • Kontrollera med läkaren om du tror att något av detta kan gälla dig. Du kan behöva extra kontroller när du behandlas med Arzerra.

   • Din läkare kommer eventuellt att kontrollera saltmängderna i ditt blod, som t.ex. magnesium och kalium (elektrolyter) före och under behandlingen med Arzerra. Din läkare kommer eventuellt att behandla dig för obalanser av saltmängden i ditt blod.


   Vaccinering och Arzerra

   Om du tar några vaccinationer ska du tala om för läkaren eller den person som ger dig vaccinet att du behandlas med Arzerra. Ditt svar på vaccinet kan försvagas och du får kanske inte fullgott skydd.


   Hepatit B

   Du ska testas för hepatit B (en leversjukdom) innan du påbörjar behandling med Arzerra. Om du har haft hepatit B, kan Arzerra orsaka att din hepatit B blir aktiv igen. Din doktor kan behandla dig med lämpligt antivirusläkemedel för att hindra detta.


   Om du har eller har haft hepatit B, tala med din läkare innan du får Arzerra.


   Infusionsreaktioner

   Läkemedel av denna typ (monoklonala antikroppar) kan orsaka infusionsreaktioner när de injiceras i kroppen. Du kommer att få läkemedel som t.ex. antihistaminer, steroider eller smärtlindrande medel som bidrar till att minska en eventuell reaktion. Se även avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”.


   Om du tror att du haft en liknande reaktion tidigare, tala om det för läkaren innan du får Arzerra.


   Progressivmultifokal leukoencefalopati (PML)

   Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), ett allvarligt och livshotande tillstånd som påverkar hjärnan, har rapporterats med läkemedel som Arzerra. Kontakta omedelbart läkare om du har minnesförlust, svårt att tänka, gångsvårigheter eller synförlust. Om du hade dessa symtom innan behandling med Arzerra, kontakta omedelbart din läkare om det uppstår några förändringar i dessa symtom.

   Barn och ungdomar


   Det är okänt om Arzerra fungerar på barn och ungdomar. Arzerra är därför inte rekommenderat för användning till barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Arzerra


   Tala om för läkareeller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta inkluderar även naturläkemedel och andra receptfria läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet


   Arzerra rekommenderas vanligtvis inte för användning under graviditet. Det finns ingen information om säkerheten för Arzerra för gravida kvinnor.


   • Tala om för läkaren om du är gravid eller planerar att bli gravid. Läkaren överväger fördelarna för dig jämfört med risken för ditt barn med att ta Arzerra när du är gravid.

   • Använd en tillförlitlig preventivmetod så att du undviker att bli gravid när du behandlas med Arzerra och i 12 månader efter din sista behandling.

   • Om du blir gravid under behandlingen med Arzerra, tala om det för läkaren.


   Det är inte känt om innehållsämnena i Arzerra går över i bröstmjölk. Amning rekommenderas inte under behandling med Arzerra och i 12 månader efter den sista gången du behandlades med Arzerra.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte sannolikt att Arzerra påverkar din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

   Arzerra innehåller natrium

   Arzerra innehåller 34,8 mg natrium i varje dos om 300 mg, 116 mg natrium i varje dos om 1000 mg och 232 mg natrium i varje dos om 2000 mg. Du behöver ta hänsyn till det om du ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Arzerra


   Om du har frågor om användningen av Arzerra, fråga läkaren som ger dig infusionen.


   Vanlig dos

   Den vanliga dosen Arzerra för den första infusionen är 300 mg. Denna dos ökas, vanligtvis till 1000 mg eller 2000 mg, för återstående infusioner.


   Hur det ges

   Arzerra ges i en ven (intravenöst) som en infusion (ett dropp) under flera timmar.


   Om du inte tidigare har behandlats mot KLL kommer du att få som mest 13 infusioner. Du kommer att få en infusion följt av en andra infusion 7 dagar senare. Återstående infusioner kommer sedan att ges en gång i månaden upp till 11 månader.


   Om du har behandlats för KLL tidigare men sjukdomen har kommit tillbaka kommer du att få som mest 7 infusioner. Du kommer att få en infusion följt av en andra infusion 7 dagar senare. Återstående infusioner ges sedan en gång i månaden i upp till 6 månader.


   Om du tidigare har behandlats för KLL får du vanligtvis en kur om 12 infusioner. Du ges en infusion en gång i veckan i åtta veckor. Detta följs av ett uppehåll på fyra till fem veckor. Återstående infusioner ges sedan en gång i månaden i fyra månader.


   Läkemedel som ges före varje infusion

   Före varje infusion av Arzerra får du premedicinering - läkemedel som bidrar till att minska eventuella infusionsreaktioner. Det kan vara bland annat antihistaminer, steroider och smärtlindrande medel. Du kontrolleras noga och om du får några reaktioner behandlas de.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Infusionsreaktioner

   Läkemedel av denna typ (monoklonala antikroppar) kan orsaka infusionsreaktioner som ibland är allvarliga och kan orsaka dödsfall. De förekommer oftast under den första behandlingen.


   Mycket vanliga symtom på en infusionsreaktion (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • illamående

   • feber

   • hudutslag


   Vanliga symtom på en infusionsreaktion (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • allergiska reaktioner, ibland allvarliga med svullnad av ansiktet eller munnen som gör det svårt att andas (anafylaktiska reaktioner)

   • svårighet att andas, andfåddhet, trånghet i bröstet, hosta

   • lågt blodtryck (kan orsaka yrsel när du reser dig upp)

   • blodvallning

   • kraftig svettning

   • skakningar eller frossa

   • snabb puls

   • diarré

   • ryggsmärta

   • högt blodtryck

   • kliande, upphöjda utslag (nässelfeber)

   • smärta eller irritation i halsen

   • brist på energi

   • täppt näsa

   Sällsynta symtom på en infusionsreaktion (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • vätska i lungorna (lungödem) som orsakar andfåddhet

   • långsam hjärtrytm.


   Tala omedelbart om för läkaren eller en sköterska om du får något av dessa symtom.


   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

   • infektioner i lungorna eller luftvägarna, t.ex. lunginflammation

   • infektioner i öron, näsa eller hals.


   Mycket vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   • låga nivåer vita blodkroppar (neutropeni)

   • låga nivåer röda blodkroppar (blodbrist).


   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • feber på grund av en infektion och låga nivåer vita blodkroppar

   • blodinfektioner

   • urinvägsinfektioner

   • bältros

   • munsår


   Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   • låga nivåer av blodplättar i blodet (celler som hjälper blodet att levras).


   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

   • blockering av tarmen som kan kännas som magsmärtor

   • Om du får ihållande magsmärtor, uppsök läkare så snart som möjligt.

   • ökning av kalium, fosfat och urinsyra i blodet som kan orsaka njurproblem (tumörlys-syndrom)


   Symtom på detta tillstånd är bland annat:

   • produktion av mindre urin än normalt

   • muskelryckningar.

   • Om du märker dessa symtom, kontakta läkare så snart som möjligt.


   Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   • problem med blodets levringsförmåga

   • benmärgen kan inte producera tillräckligt med röda eller vita blodkroppar.


   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   • infektion eller reaktivering av hepatit B-virus


   Om du får biverkningar

   • Om några biverkningar blir svåra eller besvärande eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, tala om det för läkaren.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Arzerra ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskans etikett. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras och transporteras kallt (2 °C-8 °C).

   Får ej frysas.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Förvara den utspädda infusionslösningen mellan 2 °C och 8 °C och använd inom 24 timmar. Eventuell oanvänd infusionslösning ska kasseras 24 timmar efter beredning.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Läkaren eller sköterskan tar hand om eventuellt läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ofatumumab. En ml koncentrat innehåller 20 mg ofatumumab.

   • Övriga innehållsämnen är arginin, natriumacetat (E262), natriumklorid, polysorbat 80 (E433), dinatriumedetat (E386), saltsyra (E507) (för pH-justering), vatten för injektion.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Arzerra är ett färglöst till svagt gult koncentrat till infusionsvätska, lösning.


   Arzerra 100 mg finns tillgänglig i förpackningar som innehåller 3 injektionsflaskor. Varje injektionsflaska är försluten med en latexfri gummipropp och aluminiumkapsyl och innehåller 5 ml koncentrat (100 mg ofatumumab).


   Arzerra 1000 mg finns tillgänglig i förpackningar som innehåller 1 injektionsflaska. Varje injektionsflaska är försluten med en latexfri gummipropp och aluminiumkapsyl och innehåller 50 ml koncentrat (1000 mg ofatumumab).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Frimley Business Park

   Camberley GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare

   Glaxo Operations UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, Storbritannien.

   Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Storbritannien

   Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Nürnberg, Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljningom du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Pharma Services Inc.

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft. Pharma

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 555

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-12-08


   Övriga informationskällor

   Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande”. Detta innebär att det väntas komma fler uppgifter om läkemedlet. Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   1) Före spädning av Arzerra


   Kontrollera Arzerra-koncentratet med avseende på partiklar och missfärgning före spädning. Ofatumumab ska vara en färglös till svagt gul lösning. Arzerra-koncentratet får inte användas om det finns missfärgning.


   Skaka inte ofatumumabflaskan vid denna inspektion.


   2) Så här späds infusionsvätska, lösning


   Arzerra-koncentratet ska spädas i 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridlösning för injektion före administrering med hjälp av aseptisk teknik.


   300 mg dos - Använd 3 x 100 mg/5 ml injektionsflaskor (15 ml totalt, 5 ml per injektionsflaska):

   • dra upp och kassera 15 ml från en 1000 ml-påse 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridlösning för injektion

   • dra upp 5 ml ofatumumab från var och en av 3 x 100 mg injektionsflaskor och injicera i 1000 ml-påsen,

   • skaka inte, blanda den utspädda lösningen genom att vända försiktigt.


   1000 mg dos – Använd 1 x 1000 mg/50 ml injektionsflaska (50 ml totalt, 50 ml per injektionsflaska):

   • dra upp och kassera 50 ml från en 1000 ml-påse 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridlösning för injektion

   • dra upp 50 ml ofatumumab från 1000 mg- injektionsflaskan och injicera i 1000 ml-påsen

   • skaka inte, blanda den utspädda lösningen genom att vända försiktigt.


   2000 mg dos - Använd 2 x 1000 mg/50 ml injektionsflaskor (100 ml totalt, 50 ml per injektionsflaska):


   • dra upp och kassera 100 ml från en 1000 ml-påse 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridlösning för injektion

   • dra upp 50 ml ofatumumab från var och en av 2 x 1000 mg injektionsflaskor och injicera i 1000 ml-påsen

   • skaka inte, blanda den utspädda lösningen genom att vända försiktigt.


   3) Så här administreras den utspädda lösningen


   Arzerra får inte administreras som en intravenös stötdos eller bolus. Administrera med hjälp av en intravenös infusionspump.


   Infusionen måste vara slutförd inom 24 timmar efter beredning. Kassera eventuell oanvänd lösning efter denna tid.


   Arzerra får inte blandas med eller administreras som en infusion tillsammans med andra läkemedelsprodukter eller intravenösa lösningar. Spola slangen före och efter administrering av ofatumumab med 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridlösning för injektion för att undvika detta.


   Tidigare obehandlad KLL och recidiverande KLL:

   Den första infusionen ska administreras under 4,5 timmar (se avsnitt 4,2 i produktresumén) via en perifer kateter eller kvarkateter enligt nedanstående schema:


   Infusion 1: schema

   Tid (minuter)

   ml/timme

   0–30

   12

   31–60

   25

   61–90

   50

   91–120

   100

   121–150

   200

   151–180

   300

   180+

   400

   Om den första infusionen har slutförts utan någon allvarlig biverkan ska återstående infusioner om 1000 mg administreras under 4 timmar (se avsnitt 4.2 i produktresumén) via en perifer kateter eller kvarkateter enligt nedanstående schema. Om en infusionsrelaterad biverkning observeras ska infusionen avbrytas och återstartas när patientens tillstånd är stabilt (se avsnitt 4.2 i produktresumén för ytterligare information).


   Efterföljande infusioner*:

   Tid (minuter)

   ml/timme

   0–30

   25

   31–60

   50

   61–90

   100

   91–120

   200

   121+

   400

   *Upp till 13 infusioner vid tidigare obehandlad KLL, upp till 7 infusioner vid recidiverande KLL


   Refraktär KLL:

   Den första och andra infusionen ska administreras under 6,5 timmar (se avsnitt 4.2 i produktresumén) via en perifer kateter eller kvarkateter enligt nedanstående schema:


   Schema för infusion 1 och 2

   Tid (minuter)

   ml/timme

   0–30

   12

   31–60

   24

   61–90

   50

   91–120

   100

   121+

   200

   Om den andra infusionen har slutförts utan någon allvarlig biverkan ska återstående infusioner (3-12) administreras under 4 timmar (se avsnitt 4.2 i produktresumén) via en perifer kateter eller kvarkateter enligt nedanstående schema. Om någon infusionsrelaterad biverkning observeras ska infusionen avbrytas och återstartas när patientens tillstånd är stabilt (se avsnitt 4.2 i produktresumén för ytterligare information).


   Schema för infusion 3 till 12

   Tid (minuter)

   ml/timme

   0–30

   25

   31–60

   50

   61–90

   100

   91–120

   200

   121+

   400

   Om biverkningar iakttas ska infusionshastigheterna minskas enligt avsnitt 4.2 i produktresumén.


   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Arzerra

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1000 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 197486
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  22.723,91 kr

  Jämförspris: 22.723,91 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?