Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Artzal

   10 mg/ml injektionsvätska, lösning
   natriumhyaluronat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ARTZAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ARTZAL
   3. HUR DU ANVÄNDER ARTZAL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ARTZAL SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD ARTZAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Artzal innehåller natriumhyaluronat som är ett kroppseget ämne som bland annat finns i kroppens leder. Vid ledförslitning (artros) sjunker halterna av natriumhyaluronat i ledvätskan. Genom att tillföra ämnet genom injektion direkt i leden stimuleras kroppen till att producera mer natriumhyaluronat. Artzal verkar smärtlindrande och förbättrar ledens funktion.

   Artzal är ett lokalt verkande medel för behandling av mild till måttlig artros i knäleden och används där annan smärtstillande behandling är olämplig.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ARTZAL

   Använd inte Artzal

   • om du är allergisk mot natriumhyaluronat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Artzal.

   • om du har symtom på allvarlig inflammation. Denna bör behandlas innan Artzal administreras.

   • överkänslighetsreaktioner kan förekomma, men eftersom produkten är höggradigt renad är det mycket ovanligt.

   Andra läkemedel och Artzal

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Erfarenhet av användning av Artzal under graviditet är begränsad.

   Natriumhyaluronat passerar över i modersmjölk, men det är osannolikt att barnet påverkas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Artzal innehåller natrium.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d v s är näst intill natriumfritt.


   3. HUR DU ANVÄNDER ARTZAL

   Artzal kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal, som en injektion i knäleden.

   Vanlig dos är 2,5 ml injicerat i knäleden med 1 veckas intervall under 3 till 5 veckor.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 patienter av 100): Övergående smärta eller ömhet vid injektionsstället.

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 patienter av 1000): Värmekänsla och svullnad vid injektionsstället.

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 patienter av 10 000): Hudutslag, nässelutslag.

   Har rapporterats (förekommer hos okönt antal användare): Svullnad (ansikte, ögonlock m m), ansiktsrodnad, illamående, kräkningar och feber.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ARTZAL SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumhyaluronat. 1 ml innehåller 10 mg natriumhylauronat. En dos (2,5 ml) innehåller 25 mg natriumhyaluronat.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Färglös, klar viskoelastisk lösning.

   Endosspruta (förfylld spruta) av plast eller glas: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 5 x 2,5 ml.

   Glasampull: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 5 x 2,5 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015–03–16

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   God aseptisk teknik ska tillämpas vid intraartikulär injektion för att minimera risken för infektion i leden.

   • Patienten bör ligga ned med extenderat knä och avslappnad lårmuskulatur.

   • Lokal anestesi kan eventuellt läggas i huden och ledkapseln.

   • Om överskott av ledvätska föreligger, bör denna avlägsnas före injektion.

   • Vätskan från en ampull eller en förfylld spruta, injiceras intraartikulärt i knät.

   • Injektionsstället täcks med ett sterilt förband efter injektionen. Informera patienten om att undvika onödig belastning av leden samt bad och dusch enligt gällande rekommendation.

   Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Artzal

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 3 x 2,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 573951
  • Tillverkare: Nordic Drugs AB

  1.566 kr

  Jämförpris: 261 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?