• Kombinationer
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Artiss

   lösningar till vävnadslim. Aktiva substanser: humant fibrinogen, humant trombin, aprotinin, kalciumkloriddihydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Artiss är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Artiss
   3. Hur du använder Artiss
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Artiss ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Artiss är och vad det används för

   Vad Artiss är

   Artiss är ett tvåkomponentsvävnadslim som innehåller två av de proteiner som får blodet att koagulera. Dessa proteiner kallas fibrinogen och trombin. När dessa proteiner blandas under applicering, bildar de ett koagel där kirurgen applicerar dem.

   Artiss bereds som två lösningar (proteinlösning till vävnadslim och trombinlösning) som blandas vid applicering.

   Vad Artiss används för

   Artiss är ett vävnadslim.

   Artiss appliceras till vävnader för att limma ihop dem vid plastik-, rekonstruktiv- och brännskadekirurgi. Artiss kan till exempel användas vid fixering av hudtransplantat eller hudflikar på brännskador eller för att fästa hud mot underliggande vävnad vid plastikkirurgi. Artificiell hud kan även fixeras på sår med Artiss.

   Koaglet som skapas med Artiss är mycket likt ett naturligt blodkoagel vilket betyder att det löses upp naturligt och inte lämnar någon restprodukt. Aprotinin (ett protein som fördröjer att koaglet löses upp) tillsätts emellertid för att öka koaglets hållbarhet och för att förhindra att det löses upp för tidigt.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Artiss

   Använd inte Artiss

   • Om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemeldel (anges i avsnitt 6).

   • Artiss ska inte användas vid stora eller häftiga blödningar.

   • Artiss är inte indicerat för ersättning av hudsuturer för att sluta ett operationssår.

   • Artiss är inte indicerat för användning inom neurokirurgi eller som suturstöd vid gastrointestinala anastomoser eller vaskulära anastomoser då det inte finns data som stöder dessa indikationer.

   • Artiss FÅR INTE injiceras in i blodkärl (vener eller artärer) eller in i vävnader. Eftersom Artiss bildar ett koagel när det appliceras, kan injicering av Artiss orsaka allvarliga reaktioner (t ex tilltäppning av kärl). Artiss ska endast appliceras som ett tunt lager på vävnadsyta där det behövs.

   • Du får inte använda Artiss om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva substanserna, bovint protein eller någon annan beståndsdel (se avsnitt 6) i Artiss. Det kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

   Tala om för läkare eller kirurg om du vet att du är allergisk mot aprotinin eller något bovint protein.

   Varningar och försiktighet

   • Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Artiss.

   • Artiss får inte användas vid laparoskopisk kirurgi (titthålskirurgi).

   • Livshotande/dödlig luft eller gasembolism (luft kommer in i blodomloppet, vilket kan vara allvarligt eller livshotande) har inträffat när sprayset med tryckregulatorer används för att administrera fibrinvävnadslim. Detta tycks vara relaterat till användning av spraysetet vid högre tryck än vad som rekommenderas och/eller nära vävnadsytan. Risken förefaller vara större när fibrinvävnadslim sprayas med luft jämfört med CO2 och kan därför inte uteslutas för Artiss.

   • När Artiss appliceras med hjälp av ett sprayset måste trycket och sprayavståndet ligga inom det intervall som rekommenderas av tillverkaren av spraysetet. Artiss ska endast administreras i strikt enlighet med instruktionerna och endast tillsammans med de anordningar som rekommenderas för denna produkt.

   • När Artiss sprayas på ska förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO2 övervakas med tanke på eventuell gasembolism.

   • Artiss får inte användas tillsammans med EasySpray/Spray-setsystem i slutna håligheter på kroppen.

   • Använd endast CE-märkta applikatorer avsedda för administrering av Artiss.

   • Om du har fått Artiss eller aprotinin förut, kan din kropp ha blivit överkänslig för det. Det är möjligt att du är allergisk mot materialet, även om du inte reagerade vid första appliceringen. Om du tror att du har behandlats med någon av produkterna vid en tidigare operation, måste du informera din läkare.

   • Om det finns några tecken på en allergisk reaktion avbryter läkaren omedelbart användning av Artiss och ger lämplig behandling.

   • Före applicering av Artiss ska de delar av kroppen som inte ska behandlas skyddas/täckas för att hindra vävnadslimning på oönskade områden.

   • Artiss appliceras i ett tunt lager. Alltför tjockt lager kan påverka produktens effektivitet och sårläkningsprocessen negativt.

   När mediciner framställs av humant blod eller human plasma, vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Dessa inkluderar:

   • noggrant urval av blod- och plasmagivare för att försäkra sig om att personer med risk för att vara smittbärare uteslutes,

   • test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion,

   • inkludering av steg i processningen av blod och plasma som kan inaktivera och avskilja virus.

   Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel framställda av humant blod eller human plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner. De åtgärder som vidtagits anses effektiva för höljeförsedda virus, såsom humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus och hepatit C-virus och för det icke-höljeförsedda hepatit A-viruset.

   Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke-höljeförsedda virus som parvovirus B19. En parvovirus B19-infektion kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster) och för individer med försämrat immunförsvar eller som har vissa typer av anemi (t.ex. sicklecellsanemi eller hemolytisk anemi).

   Det rekommenderas bestämt att produktens namn och satsnummer noteras varje gång du får en dos Artiss för att möjliggöra spårbarhet av använd produkt.

   Andra läkemedel och Artiss

   Artiss kan användas samtidigt med andra läkemedel. Det finns inga kända interaktioner mellan Artiss och andra medicinska produkter. Läkaren kommer inte använda produkter som innehåller oxycellulosa som hjälpmedel vid applicering eftersom dessa kan minska effektiviteten hos Artiss.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Artiss med mat och dryck

   Rådfråga läkare. Läkaren bestämmer om du får äta eller dricka före applicering av Artiss.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare. Läkaren bestämmer om du kan använda Artiss under graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Artiss påverkar inte din förmåga att köra eller använda andra typer av maskiner.


   3. Hur du använder Artiss

   • Artiss appliceras endast under ett kirurgiskt ingrepp. Användningen av Artiss begränsas till erfarna kirurger som fått utbildning i användningen av Artiss.

   • Mängden Artiss som används beror på ett antal faktorer, inklusive typ av operation, ytområdet på vävnaden som ska behandlas under operationen och sättet Artiss appliceras på. Kirurgen bestämmer hur mycket som är lämpligt.

   • Under operationen applicerar kirurgen Artiss på relevant vävnadsyta med den speciella enhet som medföljer. Denna enhet säkerställer att lika stor mängd av båda vävnadslimskomponenterna appliceras samtidigt vilket är viktigt för att få optimal effekt av Artiss.

   • Innan Artiss måste sårets ytområde torkas med standardteknik (t.ex. upprepad applicering av kompresser eller bomullspinnar, eller med hjälp av suganordningar.

   • Artiss får endast sprayas på synliga appliceringsområden.

   • Det rekommenderas att den inledande appliceringen täcker hela det avsedda appliceringsområdet.

   Vid applicering av Artiss med hjälp av ett sprayset, var noga med att använda ett tryck och ett avstånd från vävnaden som ligger inom det intervall som rekommenderas av tillverkaren enligt följande:

   Rekommenderat tryck, avstånd och anordning för sprayning av Artiss

   Sprayset som ska användas

   Applikatorspetsar som ska användas

   Tryckregulator som ska användas

   Rekommenderat avstånd från målvävnaden

   Rekommenderat spraytryck

   Öppet kirurgiskt ingrepp på subkutan vävnad

   Tisseel/Artiss sprayset

   inte tillämpligt

   EasySpray

   10 – 15 cm

   1,5–2,0 bar

   (21,5–28,5 psi)

   Tisseel/Artiss sprayset 10 pack

   inte tillämpligt

   EasySpray

   När Artiss sprayas på ska förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO2 övervakas med tanke på risken för luft eller gasembolism (se avsnitt 2).

   Om du använt för stor mängd av Artiss

   Artiss appliceras endast under ett kirurgiskt ingrepp. Det appliceras av kirurgen och mängden Artiss bestäms av kirurgen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande tabell visar vad som menas med en viss frekvens.

   mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Det finns en liten möjlighet att du kan få en allergisk reaktion mot någon av komponenterna i Artiss (se avsnitt 6). Det är mer sannolikt om du har behandlats med Artiss eller aprotinin vid en tidigare operation. Allergiska reaktioner kan vara allvarliga och det är mycket viktigt att du diskuterar denna risk i detalj med läkaren.

   • Anafylaktiska/anafylaktoida allergiska reaktioner kan förekomma, frekvensen för sådana reaktioner är inte känd. Tidiga symtom på allergiska reaktioner kan vara: rodnad, blodtrycksfall, ökad eller minskad pulsfrekvens, illamående, utslag, klåda, andningssvårigheter.

   • Det behandlande kirurgteamet är medvetet om risken för en sådan typ av reaktion. Om de ser några symtom, avbryts appliceringen av Artiss omedelbart. Allvarliga symtom kan kräva akutvård. Frekvensen av allergiska reaktioner är inte känd.

   • Om Artiss injiceras i mjukdelar, kan det orsaka lokal vävnadsskada. Frekvensen är inte känd.

   • Om Artiss injiceras i blodkärl (vener eller artärer), kan det leda till att blodproppar bildas (trombos). Frekvensen är inte känd.

   • Eftersom Artiss är gjort av plasma från blodgivare, kan inte risken för infektion helt uteslutas, men tillverkaren vidtar flera åtgärder för att minska risken (se avsnitt 2).

   Biverkningar rapporterade från kliniska prövningar med Artiss och beprövad erfarenhet från användande av Baxter vävnadslim efter produktens lansering sammanfattas nedan. Kända frekvenser av dessa biverkningar baserar sig på en kontrollerad klinisk studie på 138 patienter där Artiss har använts för att fästa hudtransplantat på kirurgiskt avlägsnade brännskador. Inga av fallen som observerades i den kliniska studien klassificerades som allvarliga.

   Tabell 1

   Biverkningar

   Biverkning

   Frekvens

   Hudcysta

   Mindre vanliga

   Klåda

   Vanliga

   Misslyckat hudtransplantat

   Vanliga

   Gasbubblor i blodomloppet (luftembolism)*

   Ingen känd

   * Uppkomst av luft- eller gasbubblor i blodomloppet (luftemboli) har noterats när fibrin vävnadslim appliceras med hjälp av sprayset i kombination med trycksatt luft eller gas; detta tros vara orsakat av olämplig användning av spraysetet (t.ex. vid högre tryck än rekommenderat och alltför nära vävnadsytan).

   Nedan biverkningar har rapporterats för andra vävnadslim. Frekvenser för dessa biverkningar kan inte beräknas: Allergi, allvarlig allergisk reaktion, långsam hjärtrytm, snabb hjärtrytm, lågt blodtryck, blodutgjutning, andnöd, illamående, nässelutslag, vallningar, försämrad läkning, svullnad, feber och ansamling av lymfa eller andra klara kroppsvätskor under huden vid operationsområdet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Artiss ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP”.

   • Förvaras och transporteras fruset (≤ -20°C). Fryskedjan får inte brytas före användning.

   • Förvara sprutan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Förvaring efter upptining:

   Oöppnade påsar, tinade i rumstemperatur, kan förvaras upp till 14 dagar i kontrollerad rumstemperatur (inte över +25°C).

   Efter upptining får lösningarna inte frysas igen eller förvaras i kylskåp!

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Artiss innehåller två komponenter:

   Komponent 1 = Proteinlösning till vävnadslim

   Den aktiva substansen i 1 ml proteinlösning till vävnadslim är:

   Humant fibrinogen, 91 mg/ml, syntetiskt aprotinin 3000 KIU/ml.

   Hjälpämnen är humant albumin, L-histidin, niacinamid, polysorbat 80, natriumcitratdihydrat och vatten för injektioner.

   Komponent 2 = Trombinlösning

   Den aktiva substansen i 1 ml trombinlösning är:

   Humant trombin 4 IE/ml, kalciumkloriddihydrat 40 µmol/ml

   Hjälpämnen är humant albumin, natriumklorid och vatten för injektioner.

   Efter blandning

   1 ml

   2 ml

   4 ml

   10 ml

   Komponent 1: Proteinlösning till vävnadslim

   Humant fibrinogen

   (som koagulerbart protein)

   Aprotinin (syntetiskt)

   45,5 mg
   1500 KIU

   91 mg
   3000 KIU

   182 mg
   6000 KIU

   455 mg
   15000 KIU

   Komponent 2: Trombinlösning

   Humant trombin
   Kalciumklorid
   2 IE

   20 µmol
   4 IE

   40 µmol
   8 IE

   80 µmol
   20 IE

   200 µmol

   Artiss innehåller human faktor XIII, samrenat med humant fibrinogen, i en halt av 0,6 – 5 IE/ml.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   1 ml, 2 ml eller 5 ml proteinlösning till vävnadslim och 1, 2 eller 5 ml trombinlösning i en endos tvåkammarspruta (polypropylen) med en skyddshätta i en påse, samt ett tillbehörsset med en dubbel sprutkolv, 2 munstycken och 4 appliceringskanyler.

   Lösningen är färglös eller svagt gul.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Baxter Medical AB

   Box 63

   164 94 Kista

   Tillverkare

   Baxter AG

   Industriestraße 67

   A-1221 Wien

   Österrike

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   ARTISS i följande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Spanien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Storbritannien.

   Artiss i Danmark, Island, Sverige.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-02-21


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Fertilitet, graviditet och amning

   Säkerheten av vävnadslim/hemostatika vid användning under graviditet eller amning har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier. Några djurstudier har inte heller utförts. Därför ska produkten endast administreras till gravida och ammande kvinnor om ett uttalat behov föreligger.

   Effekterna av Artiss på fertilitet har inte fastställts.

   Dosering och administreringssätt

   Artiss är endast avsett för användning på sjukhus. Användningen av Artiss begränsas till erfarna kirurger som fått utbildning i användningen av Artiss.

   Dosering

   Mängden Artiss som appliceras och appliceringsfrekvensen ska alltid anpassas till patientens underliggande kliniska behov.

   Dosen som appliceras styrs av variabler som typ av kirurgiskt ingrepp, områdets storlek och avsedd applikationsmetod och antalet appliceringar, men är inte begränsade till dessa.

   Applicering av produkten måste anpassas till individen av den behandlande läkaren. Vid kliniska prövningar har individuella doser normalt legat i intervallet 0,2-12 ml. För vissa ingrepp (t.ex. tätning av stora brännskador) kan större mängder behövas.

   Den inledande mängd av produkten som ska appliceras på utvald anatomisk plats eller ytområde ska vara tillräcklig för att helt täcka det avsedda appliceringsområdet. Appliceringen kan vid behov upprepas på små områden som inte tidigare har behandlats..

   Det rekommenderas att den inledande appliceringen täcker hela det avsedda appliceringsområdet.

   Som riktlinje för limning av ytor räcker en förpackning Artiss 2 ml (dvs. 1 ml proteinlösning till vävnadslim plus 1 ml trombinlösning) för att täcka en yta på minst 10 cm2.

   Hudtransplantatet ska sättas fast på sårbädden direkt efter att Artiss har applicerats. Kirurgen har upp till 60 sekunder på sig att hantera och placera transplantatet innan polymerisering. Efter att transplantatet eller hudfliken har satts på plats, bibehåll den önskade positionen med ett lätt tryck under minst tre minuter för att försäkra att Artiss stelnar ordentligt och att transplantatet eller hudfliken fäster till den underliggande vävnaden.

   Mängden Artiss som krävs beror på storleken på ytan som ska täckas. De ungefärliga ytstorlekarna som täcks av varje förpackningsstorlek av Artiss genom sprayapplicering är:

   Ungefärlig yta som kräver vävnadslimning

   Nödvändig förpackningsstorlek av Artiss

   100 cm2

   2 ml

   200 cm2

   4 ml

   500 cm2

   10 ml

   För att undvika att granulationsvävnad bildas i överskott och för att säkerställa gradvis absorption av det stelnade fibrinlimmet ska endast ett tunt lager av den blandade protein- och trombinlösningen.

   Artiss har inte administrerats till personer >65 år i kliniska prövningar.

   Pediatrisk population

   Tillgänglig information finns i avsnitt 5.1 i produktresumén men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

   Administreringssätt

   För epilesionell (topikal) användning. Ska inte injiceras.

   Endast för subkutant bruk. Artiss rekommenderas inte för laparoskopiskt bruk.

   För att säkerställa optimal säker användning av Artiss ska det sprayas med en tryckregulator som kan ge ett tryck på högst 2,0 bar (28,5 psi).

   Innan Artiss appliceras måste sårets ytområde torkas med standardteknik (t.ex. upprepad applicering av kompresser eller bomullspinnar, eller med hjälp av suganordningar).

   Använd inte trycksatt luft eller gas till att torka ytområdet.

   Artiss får endast sprayas på synliga ytområden.

   Artiss ska endast rekonstitueras och administreras i enlighet med instruktionerna och tillsammans med de apparater som rekommenderas för denna produkt.

   Angående applicering med spray, se avsnitt Administrering nedan.

   Före applicering av Artiss ska de delar av kroppen som inte ska behandlas skyddas/täckas för att hindra oönskad vävnadslimning.

   Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

   Allmänt

   För att förhindra att Artiss fäster vid handskar och instrument, fukta dessa med saltlösning före kontakt.

   Som riktlinje för limning av ytor räcker en förpackning Artiss 2 ml (dvs. 1 ml proteinlösning till vävnadslim plus 1 ml trombinlösning) för att täcka en yta på minst 10 cm2.

   Den dos av Artiss som är nödvändig beror på storleken på den yta som ska täckas.

   Hantering och beredning

   Den inre påsen och dess innehåll är sterilt om den yttre förpackningen inte har skadats.

   Det rekommenderas att de två limkomponenterna tinas upp och värms i ett sterilt vattenbad i en temperatur på 33 – 37°C. Vattenbadets temperatur får inte överskrida 37°C. (Kontrollera att temperaturen befinner sig i det korrekta intervallet genom att övervaka vattentemperaturen med en termometer och byt vatten vid behov). När ett sterilt vattenbad används för upptining och uppvärmning, ska den förfyllda tvåkammarsprutan avlägsnas från de aluminiumklädda plastpåsarna.

   Sprutans skyddslock ska inte avlägsnas förrän produkten har tinat helt och munstycket är redo att sättas fast. Använd inte Artiss om det inte är fullständigt upptinat och uppvärmt (i vätskeform).

   Tina förfyllda sprutor enligt något av följande alternativ:

   1. Upptining i rumstemperatur (inte över +25°C):

   Produkten kan tinas i rumstemperatur. Tiderna som anges i tabell 1 är minimitider för upptining i rumstemperatur. Den maximala tiden som produkten kan förvaras (i de båda aluminiumklädda plastpåsarna) i rumstemperatur är 14 dagar.

   Vid upptining i rumstemperatur, måste produkten värmas ytterligare till 33°C – 37°C i en inkubator precis före användning. Respektive upptiningstider i inkubator ges också i tabell 1.

   Tabell 1: Upptiningstid vid rumstemperatur (= RT) följt av ytterligare uppvärmningstid, före användning, i inkubator vid 33°C till maximalt 37°C

   Förpackningsstorlek

   Upptiningstid i rumstemperatur (produkt i aluminiumklädda plastpåsar)

   Uppvärmningstid vid 33-37°C i inkubator efter upptining i RT (produkt i aluminiumklädda plastpåsar)

   2 ml

   60 minuter

   + 15 minuter

   4 ml

   110 minuter

   + 25 minuter

   10 ml

   160 minuter

   + 35 minuter

   När Artiss har värmts upp till 33-37°C är produkten hållbar i upp till 4 timmar.

   2. Snabbtining:

   Tabell 2: Upptinings- och uppvärmningstider i sterilt vattenbad vid 33 °C till maximalt 37 °C

   För över sprutkolven och innerpåsen till ett sterilt område, avlägsna den förfyllda sprutan från innerpåsen och placera direkt i ett sterilt vattenbad. Se till att innehållet i den förfyllda sprutan är helt nedsänkt i vattnet.

   Förpackningsstorlek

   Upptinings- och uppvärmningstider

   (Produkt avlägsnad från aluminiumklädda plastpåsar)

   2 ml

   5 minuter

   4 ml

   5 minuter

   10 ml

   12 minuter

   Ett tredje alternativ är att tina upp produkten utanför det sterila området i icke-sterilt vattenbad.

   Låt den förfyllda sprutan vara kvar i båda påsarna och placera vattenbadet utanför det sterila området under en lämplig tid (se tabell 3). Se till att påsarna hålls under vatten under upptining. Avlägsna från vattenbad efter upptining, torka den yttre påsen och för över den inre påsen med den förfyllda sprutan och sprutkolven till det sterila området.

   Tabell 3: Upptinings- och uppvärmningstider utanför det sterila området i icke-sterilt vattenbad vid 33°C till maximalt 37°C

   Förpackningsstorlek

   Upptinings- och uppvärmningstider

   (Produkt i aluminiumklädda plastpåsar)

   2 ml

   30 minuter

   4 ml

   40 minuter

   10 ml

   80 minuter

   Alternativt kan vävnadslimkomponenterna tinas upp och värmas i en inkubator mellan 33°C och 37°C. Upptining- och uppvärmningstider i inkubator indikeras i tabell 4 nedan. Tiderna gäller för produkter i aluminiumklädda plastpåsar.

   Tabell 4: Upptinings- och uppvärmningstider i inkubator vid 33°C till maximalt 37°C

   Förpackningsstorlek

   Upptinings- och uppvärmningstider i inkubator

   (Produkt i aluminiumklädda plastpåsar)

   2 ml

   40 minuter

   4 ml

   85 minuter

   10 ml

   105 minuter

   Obs!

   Tina inte upp produkten genom att hålla den i handen.

   Kör inte i mikrovågsugn.

   Upptinad produkt får inte placeras i kylskåp eller frysas igen.

   Efter snabbtining (upptining vid en temperatur på 33 – 37°C) är Artiss hållbart vid 33 – 37°C i maximalt 4 timmar.

   För att underlätta optimal blandning av de två lösningarna, ska de två limkomponenterna värmas i 33 – 37°C omedelbart före användning. (Temperaturen på 37°C får däremot inte överskridas!)

   Protein- och trombinlösningarna ska vara klara eller något opalescenta. Använd inte lösningar som är grumliga eller har utfällningar. Tinade produkter ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgningar före administrering, eller för någon annan variation i utseendet. Om något av detta kan observeras, skall lösningen kasseras.

   Den tinade proteinlösningen till vävnadslim ska vara en något trögflytande vätska. Om lösningens konsistens är en stelnad gel, förmodas den ha denaturerat (t.ex. på grund av avbrott i fryskedjan eller överhettning vid uppvärmning). I sådana fall får Artiss inte användas.

   Tinade, oöppnade påsar kan förvaras upp till 14 dagar i kontrollerad rumstemperatur (inte över +25°C). Om Artiss inte används inom 14 dagar, måste produkten kasseras.

   Sprutans skyddslock ska inte avlägsnas förrän upptiningen är klar och munstycket är redo att sättas fast. Använd inte Artiss om den inte är fullständigt upptinad och uppvärmd (i vätskeform).

   För ytterligare beredningsinstruktioner, kontakta ansvarig sköterska eller läkare.

   Administrering

   Före applicering måste tvåkammarsprutan med proteinlösning till vävnadslim och trombinlösning kopplas samman med ett munstycke och en appliceringskanyl som tillhandahålls i den medföljande tillbehörssatsen. Den gemensamma sprutkolven till tvåkammarsprutan ser till att en jämn volym matas genom munstycket innan det blandas i appliceringskanylen och sprutas ut.

   Bruksanvisningar

   Artiss_spruta

   • Koppla samman spetsarna på tvåkammarsprutan med munstycket och se till att de sitter fast ordentligt. Se till att munstycket sitter fast ordentligt genom att fästa säkerhetsspärren till tvåkammarsprutan. Om säkerhetsspärren brister, använd reservmunstycket. Om det inte finns något reservmunstycke kan enheten fortfarande användas, men det måste kontrolleras att kopplingen sitter säkert för att förhindra risk för läckage.

   • Sätt en appliceringskanyl på munstycket.

   • Tryck inte ut luften som finns i munstycket eller appliceringskanylen förrän du påbörjar applicering. Då kan kanylens öppning täppas till.

   • Tryck ut och kassera de första dropparna från appliceringskanylen omedelbart före användning för att säkerställa att produkten har blandats ordentligt.

   • Applicera den blandade protein-/trombinlösningen på mottagarytan eller på ytorna som ska tätas.

   Om appliceringen av fibrinkomponenten avbryts, finns det risk att kanylen täpps till. Byt ut appliceringskanylen med en ny strax innan appliceringen återupptas. Om öppningen till munstycket har täppts till, använd reservmunstycket som medföljer förpackningen.

   Applicering genom sprayning

   Vid appliceringen av Artiss med hjälp av ett sprayset, var noga med att använda ett tryck och ett avstånd från vävnaden som ligger inom det intervall som rekommenderas av tillverkaren enligt följande:

   Rekommenderat tryck, avstånd och anordning för sprayning av Artiss

   Sprayset som ska användas

   Applikatorspetsar som ska användas

   Tryckregulator som ska användas

   Rekommenderat avstånd från målvävnaden

   Rekommenderat spraytryck

   Öppet kirurgiskt ingrepp på subkutan vävnad

   Tisseel/Artiss sprayset

   inte tillämpligt

   EasySpray

   10 – 15 cm

   1,5–2,0 bar

   (21,5–28,5 psi)

   Tisseel/Artiss sprayset 10 pack

   inte tillämpligt

   EasySpray

   När Artiss sprayas på ska förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO2 övervakas med tanke på risken för luft- eller gasembolism.

   Applicering är också möjlig med andra BAXTER-tillbehör som är särskilt anpassade för t.ex minimalinvasiv kirurgi, applicering på stora områden eller områden som är svåra att komma åt. När dessa appliceringsenheter används, följ bruksanvisningarna noggrant.

   När de två komponenterna har applicerats, uppskatta sårområdet. Hudtransplantatet ska sättas fast på sårbädden direkt efter att Artiss har applicerats. Kirurgen har upp till 60 sekunder på sig att hantera och placera transplantatet innan polymerisering. Efter att transplantatet eller hudfliken har satts på plats, bibehåll den önskade positionen med ett lätt tryck under minst tre minuter för att försäkra att Artiss stelnar ordentligt och att transplantatet eller hudfliken fäster till den underliggande vävnaden.

   Kassering

   Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

  Artiss

  Lösningar till vävnadslim Kombinationer 4 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 028000
  • Tillverkare: Baxter Medical AB

  2.199 kr

  Jämförpris: 549,75 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?