• Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Arixtra

   5 mg/0,4 ml, 7,5 mg/0,6 ml, 10 mg/0,8 ml injektionsvätska, lösning
   fondaparinuxnatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Arixtra är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Arixtra
   3. Hur du använder Arixtra
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Arixtra ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Arixtra är och vad det används för

   Arixtra är ett läkemedel som behandlar eller hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar i blodkärlen (ett antitrombosmedel).

   Arixtra innehåller en syntetiskt framställd substans som heter fondaparinuxnatrium. Den förhindrar koagulationsfaktor Xa ”tio-A” från att verka i blodet och förhindrar på så sätt oönskade blodproppar (tromboser) att bildas i blodkärlen.

   Arixtra används för att behandla vuxna med en blodpropp i blodkärlen i benen (djup ventrombos) och/eller lungorna (lungemboli).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Arixtra

   Använd inte Arixtra

   • om du är allergisk mot fondaparinuxnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du blöder kraftigt

   • om du har en bakteriell infektion i hjärtat

   • om du har en mycket allvarlig njursjukdom.

   Tala om för din läkare om något av detta stämmer in på dig. Om det gör det ska du inte använda Arixtra.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Arixtra:

   • om du tidigare har haft komplikationer under behandling med heparin eller heparinliknande läkemedel som orsakat minskat antal blodplättar (heparininducerad trombocytopeni)

   • om du löper risk att få en okontrollerad blödning som inkluderar:

    • magsår

    • blödningsrubbning

    • nyligen inträffad hjärnblödning (intrakraniell blödning)

    • nyligen genomgången operation i hjärna, ryggrad eller ögon

   • om du har en allvarlig leversjukdom

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du är 75 år eller äldre


    Tala om för din läkare om något av detta stämmer in på dig.

   Barn och ungdomar

   Användning av Arixtra har inte studerats på barn och ungdomar yngre än 17 år.

   Andra läkemedel och Arixtra

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar även receptfria läkemedel. Vissa andra läkemedel kan påverka Arixtras effekt eller påverkas av Arixtra.

   Graviditet och amning

   Arixtra ska inte ordineras till gravida kvinnor om det inte är helt nödvändigt. Amning rekommenderas inte under behandling med Arixtra. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Arixtra innehåller hjälpämnen

   Arixtra innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per dos och anses därmed vara fritt från natrium.

   Sprutan till Arixtra innehåller latex

   Sprutans nålskydd innehåller latex som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer känsliga för latex.

   Tala om för din läkare om du är allergisk mot latex innan du behandlas med Arixtra.


   3. Hur du använder Arixtra

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

   Din vikt

   Vanlig dos

   Under 50 kg

   5 mg en gång per dag

   Mellan 50 kg och 100 kg

   7,5 mg en gång per dag

   Över 100 kg

   10 mg en gång per dag. Denna dos kan sänkas till 7,5 mg en gång per dag om du har måttligt nedsatt njurfunktion.

   Du bör injicera vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

   Hur Arixtra ges

   • Arixtra ges som en injektion under huden (subkutant) i ett hudveck i nedre delen av buken. Sprutan är förfylld med exakt den dos du behöver. Det är olika sprutor för doserna 5 mg, 7,5 mg och 10 mg. En steg-för-steg-instruktion finns i slutet av bipacksedeln.

   • Injicera inte Arixtra i en muskel.


   Hur länge Arixtra ska användas

   Du bör fortsätta behandlingen med Arixtra så länge som läkaren anvisat eftersom Arixtra förhindrar att allvarliga sjukdomstillstånd utvecklas.

   Om du injicerat för stor mängd av Arixtra

   Kontakta din läkare eller apotekspersonal för råd så fort som möjligt eftersom det i så fall föreligger en ökad blödningsrisk.

   Om du har glömt att använda Arixtra

   • Ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg. Injicera inte dubbla doser för att kompensera för de doser du glömt. 

   • Om du är osäker på vad du ska göra, fråga din läkare eller apotekspersonal.


   Sluta inte att använda Arixtra utan rådgivning

   Om du avbryter behandlingen tidigare än din läkare sagt till dig så finns det risk för att din blodpropp inte blir fullständigt behandlad eller att en ny blodpropp bildas i en ven i ditt ben eller i lungan. Kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om hur detta läkemedel används kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Tillstånd som du behöver se upp med

   Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi): Dessa är väldigt sällsynta hos personer (upp till en av 10 000) som behandlas med Arixtra. Tecken på detta inkluderar:

   • svullnad, ibland i ansiktet eller munnen (angioödem), vilket kan ge svårigheter att svälja eller andas

   • svimning.

   • Kontakta omedelbart läkare om du får dessa symtom. Sluta använda Arixtra.


   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 100 personer som behandlas med Arixtra

   • blödning (t ex vid operationsstället, ett befintligt magsår, näsblod eller blåmärken)


   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos färre än 1 av 100 personer som behandlas med Arixtra

   • svullnad (ödem)

   • huvudvärk

   • smärta

   • illamående, kräkning

   • minskat antal röda blodkroppar (anemi)

   • minskat antal blodplättar (d.v.s. blodkroppar som behövs för att blodet ska levra sig)

   • förhöjda leverenzymvärden.

   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 personer som behandlas med Arixtra

   • allergiska reaktioner (inklusive klåda, svullnad, hudutslag)

   • blödning inne i hjärnan, levern eller buken

   • hudutslag

   • yrsel

   • smärta eller svullnad vid injektionsstället

   • ökat antal blodplättar (d.v.s. blodkroppar som behövs för att blodet ska levra sig)

   • ökning av kväve som inte är bundet till protein.

   • magsmärta

   • klåda

   • matsmältningsbesvär

   • diarré eller förstoppning

   • förhöjda bilirubinvärden i blodet (ett ämne som produceras i levern).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Arixtra ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

   • Förvaras under 25°C. Får ej frysas

   • Arixtra behöver inte förvaras i kylskåp.


    Använd inte detta läkemedel:

   • efter utgångsdatumet som anges på etiketten och kartongen

   • om du ser några partiklar i lösningen eller om lösningen är missfärgad

   • om du ser att sprutan är skadad

   • om du har öppnat en spruta men inte avser att använda den direkt.


   Kassering av sprutor:

   • Läkemedel och sprutor ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är:

   • 5 mg fondaparinuxnatrium i 0,4 ml injektionsvätska

   • 7,5 mg fondaparinuxnatrium i 0,6 ml injektionsvätska

   • 10 mg fondaparinuxnatrium i 0,8 ml injektionsvätska

   Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vatten för injektionsvätskor samt saltsyra och/eller natriumhydroxid för justering av pH (se avsnitt 2).

   Arixtra innehåller inga animaliska produkter.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Arixtra är en klar och färglös till svagt gulfärgad injektionsvätska som tillhandahålls i förfyllda sprutor försedda med ett säkerhetssystem som hjälper till att förhindra skador, till följd av nålstick, efter användning. Arixtra finns i förpackningar om 2, 7, 10 och 20 förfyllda sprutor (eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland

   Tillverkare:

   Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Frankrike.

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

   België/Belgique/Belgien

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tél/Tel: 0032 24009864

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Luxembourg/Luxemburg

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tél/Tel: 0035 227861279

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   България

   Aspen Pharma Trading Limited

   Teл.: 00359 24917582

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Magyarország

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel.: 003 618480681

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Česká republika

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 00420 228880774

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Malta

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 00356 21497982

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Danmark

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tlf: 0045 78772887 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Nederland

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 0031 207095007

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Deutschland

   Aspen Germay GmbH

   Tel.: 0049 3056796862

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Norge

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tlf: 0047 21984376

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Eesti

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 003531 6308400

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Österreich

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 0043 19284015

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Ελλάδα

   Aspen Pharma Trading Limited.

   Τηλ: 0030 2111768477

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Polska

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel.: 0048 221253376

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   España

   Aspen Pharmacare España S.L.

   Avenida Diagonal, 512

   Planta Interior 1, Oficina 4

   08006 Barcelona

   Tel: 0034 952010137

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Portugal

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 00351 300501243

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   France

   Aspen France

   Tél.: + 33 (0)1 39177000

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   România

   Aspen Pharma Trading Limited.

   Tel: 0040 316301169

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Hrvatska

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 00385 17776395

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Slovenija

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 003861 18888201

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Ireland

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 003531 6308400

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Slovenská republika

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 00421 233329930

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Ísland

   Aspen Pharma Trading Limited.

   Sími: 003531 6308400

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Suomi/Finland

   Aspen Pharma Trading Limited

   Puh/Tel: 00358 974 790 156

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Italia

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 0039 0687502429

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Sverige

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 0046 856642572

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Κύπρος

   Aspen Pharma Trading Limited

   Τηλ: 00357 25030922

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   United Kingdom

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: +44 (0)1748 828 391

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Latvija

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 00371 66163124

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Liechtenstein

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 0049 3056796862

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

   Lietuva

   Aspen Pharma Trading Limited

   Tel: 00370 5 214 0291

   aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk   Denna bipacksedel ändrades senast

   11/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Typer av säkerhetssprutor

   Det finns två typer av säkerhetssprutor som används för Arixtra, dessa är utformade för att skydda dig från nålstickskador i samband med injektion. Den ena sprutan har ett automatiskt säkerhetsssystem och den andra har ett manuellt säkerhetssystem.

   Delar på sprutan:

   1. Nålskydd

   2. Kolvstång

   3. Fingergrepp

   4. Skyddshölje

   Bild 1. Spruta med automatiskt säkerhetssystemSpruta med manuellt säkerhetssystem

   Spruta med manuellt säkerhetssystem

   Bild 2. Spruta med manuellt säkerhetssystem 

   Bild 3. Spruta med manuellt säkerhetssystem, här visas hur man drar skyddshöljet över nålen EFTER ANVÄNDNING.

   Bild 2

   Bild 3

   STEG-FÖR-STEG-INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV ARIXTRA

   Användaranvisning

   Dessa instruktioner gäller för båda typerna av sprutor (automatiskt och manuellt säkerhetssystem).

   Där instruktionerna för en spruta skiljer sig är detta tydligt angett.

   1. Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Handdukstorka.

   2. Ta sprutan ur kartongen och kontrollera att:

   • utgångsdatumet inte har passerats

   • lösningen är klar och färglös till svagt gul och inte innehåller några partiklar

   • att sprutan inte är skadad eller har varit öppnad

   3. Sitt eller ligg ner i en bekväm ställning. Välj ut ett ställe på nedre delen av buken (magen), minst 5 cm från naveln (bild A).

   Injicera växelvis i nedre bukområdets högra och vänstra sida vid injektionstillfällena. Detta hjälper till att minska obehag vid injektionsstället.

   Om det inte är möjligt att injicera i nedre bukområdet, rådfråga din sköterska eller läkare för att få anvisningar.

   Bild A


   Bild A

   4. Rengör injektionsstället med en spritsvabb.

   5. Avlägsna nålskyddet genom att först vrida det (bild B1) och sedan dra av det, i en linje rakt ut från sprutan (bild B2).

   Kassera nålskyddet.


   Viktigt att observera

   • Vidrör inte nålen och undvik att den kommer i kontakt med någon annan yta innan injektionen.

   • Det är normalt att se en liten luftbubbla i sprutan. Försök inte att avlägsna denna luftbubbla innan injektionen ges - du kan förlora lite av läkemedlet om du gör det.

   Bild B1

   Bild B1

   Bild B2

   Bild B2   6. Nyp försiktigt tag i den rengjorda huden så att ett hudveck bildas. Håll kvar hudvecket mellan tummen och pekfingret under hela injektionen (bild C).

   Bild C

   Bild C

   7. Håll sprutan stadigt i fingergreppet. För in hela nålen vinkelrätt i hudvecket (bild D).

   Bild D

   Bild D

   8. Injicera HELA innehållet i sprutan genom att trycka ned kolvstången så långt det går (bild E).

   Bild E


   Bild E

   Spruta med automatiskt system


   9. Släpp kolvstången. Nålen kommer då automatiskt att dras ut ur huden och tillbaka in i ett skyddshölje. Den är därefter permanent låst (bild F).

   Bild F


   Bild F

   Spruta med manuellt system

   9. Efter injektionen, håll sprutan i ena handen genom att greppa runt skyddshöljet, använd den andra handen för att hålla fingergreppet och dra det bestämt bakåt. Detta låser upp höljet. Dra höljet över sprutan tills det låser sig i läget över nålen. Det här visas på bild 3 i början av dessa instruktioner.

   Släng inte den använda sprutan bland hushållsavfall. Kassera den enligt instruktioner från din läkare eller apotekspersonal.

  Arixtra®

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 7,5 mg/0,6 ml 10 dos(er) Förfylld spruta

  • Varunummer: 403966
  • Tillverkare: Aspen Pharma Trading Limited

  1.337 kr

  Jämförpris: 133,70 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?