Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Aripiprazole Accord

   5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletter
   aripiprazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aripiprazole Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazole Accord
   3. Hur du använder Aripiprazole Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aripiprazole Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aripiprazole Accord är och vad det används för

   Aripiprazole Accord innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel. Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.


   Detta läkemedel används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 13 år och uppåt som lider av ett tillstånd som tar sig uttryck i att personen t ex känner sig "hög", har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt och med snabbt flöde av idéer och ibland är starkt irriterad. Hos vuxna patienter som har fått effekt av detta läkemedel motverkar läkemedlet även att tillståndet uppträder igen.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazole Accord

   Använd inte Aripiprazole Accord

   • om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Aripiprazole Accord om du har

   • Högt blodsocker (vilket kan ge symtom som överdriven törst, ökad urinmängd, ökad aptit och svaghetskänsla) eller diabetes inom familjen

   • Kramper

   • Ofrivilliga, oregelbundna muskelrörelser, särskilt i ansiktet

   • Hjärtkärlsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar inom familjen, slaganfall (stroke) eller övergående, lätta slaganfall (TIA), onormalt blodtryck

   • Blodproppar eller blodproppar inom familjen, eftersom antipsykotika har förknippats med bildning av blodproppar

   • Tidigare historik av olämpligt spelbeteende

   Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, utvecklar ett onormalt rörelsemönster, upplever en trötthet som påverkar normala dagliga aktiviteter, upplever svårigheter att svälja eller får allergiska symtom.


   Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.


   Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv. Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling.


   Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av muskelstelhet eller orörlighet med hög feber, svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls.


   Barn och ungdomar

   Barn och ungdomar under 13 år ska inte använda detta läkemedel. Det är inte känt om det är säkert och effektivt för dessa patienter.


   Andra läkemedel och Aripiprazole Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Blodtryckssänkande läkemedel: Aripiprazole Accord kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.

   När Aripiprazole Accord tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av Aripiprazole Accord behöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:


   • Läkemedel för att korrigera hjärtrytmen

   • Antidepressiva läkemedel eller naturläkemedel för behandling av depression eller ångest

   • Läkemedel mot svamp

   • Vissa läkemedel för behandling av HIV infektion

   • Läkemedel mot epilepsi


   Läkemedel som ökar halten av serotonin: triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t.ex. paroxetin och fluoxetin), tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och venlafaxin. Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Aripiprazole Accord.


   Aripiprazole Accord med mat, dryck och alkohol

   Detta läkemedel kan tas med eller utan mat.

   Alkohol bör undvikas när du tar detta läkemedel.


   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Hos nyfödda barn vars mammor har tagit detta läkemedel under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.


   Tala genast om för din läkare om du ammar.

   Du ska inte amma om du tar detta läkemedel.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner innan du vet hur detta läkemedel påverkar dig.


   Aripiprazole Accord innehåller laktos

   Om du har fått veta att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.   3. Hur du använder Aripiprazole Accord

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos för vuxna är 15 mg en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


   Användning för barn och ungdomar

   För att kunna starta behandlingen med en låg dos kan du använda en alternativ läkemedelsform (oral lösning i vätskeform) som är mer lämplig än Aripiprazole Accord.

   Dosen kan sedan ökas gradvis upp till den rekommenderade dosen på 10 mg en gång dagligenför ungdomar. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


   Om du upplever att effekten av detta läkemedel är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


   Försök att ta Aripiprazole Accord vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om du tar dem tillsammans med eller utan mat. Svälj alltid tabletten hel tillsammans med vatten.


   Även om du känner dig bättre ska du inte ändra eller låta bli att ta din dagliga dos av detta läkemedel tabletter utan att först ha talat med din läkare.


   Om du använt för stor mängd av Aripiprazole Accord

   Om du inser att du har tagit mer Aripiprazole Accord än vad din läkare har rekommenderat (eller om någon annan har tagit något av ditt Aripiprazole Accord), kontakta genast läkare. Om du inte kan nå din läkare, ta dig till närmaste sjukhus och ta läkemedelsförpackningen med dig.


   Om du har glömt att använda Aripiprazole Accord

   Om du glömmer en dos, ta den så fort du kommer på det, men ta inte dubbla doser under samma dag.


   Om du slutar att använda Aripiprazole Accord

   Avbryt inte behandlingen bara för att du mår bättre. Det är viktigt att du fortsätter att ta Aripiprazole Accord så länge som din läkare har sagt.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • diabetes mellitus

   • sömnsvårigheter

   • oroskänsla

   • känsla av rastlöshet och oförmåga vara stilla, svårighet att sitta stilla

   • okontrollerbara ryckande, knyckiga eller vridande rörelser, rastlöshet i benen

   • skakningar

   • huvudvärk

   • trötthet

   • sömnighet

   • svimningskänsla

   • skakningar och dimsyn

   • minskad avföringsfrekvens eller svårighet vid avföring

   • matsmältningsbesvär

   • illamående

   • onormalt mycket saliv i munnen

   • kräkningar

   • trötthetskänsla.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • ökade nivåer av hormonet prolaktin i blodet

   • för mycket socker i blodet

   • depression

   • förändrat eller ökat sexuellt intresse

   • okontrollerbara rörelser i mun, tunga, armar och ben (tardiv dyskinesi)

   • muskelsjukdom som medför vridande rörelser (dystoni)

   • dubbelseende

   • hög puls

   • blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, vilket medför yrsel, svimningskänsla eller svimning

   • hicka.


   Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktionen av aripiprazol som tas via munnen, men deras frekvens är inte känd:

   • låga nivåer av vita blodkroppar

   • låga nivåer av blodplättar

   • allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och hals, klåda, utslag)

   • uppkomst eller försämring av diabetes, ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller koma

   • högt blodsocker

   • otillräcklig halt av natrium i blodet

   • aptitförlust (anorexi)

   • viktminskning

   • viktökning

   • självmordstankar, självmordsförsök och självmord

   • olämpligt spelbeteende

   • aggressivitet

   • agitation

   • oro

   • en kombination av feber, muskelstelhet, snabbare andhämtning, svettningar, minskad medvetenhet och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens, svimning (malignt neuroleptikasyndrom)

   • krampanfall

   • serotonergt syndrom (en reaktion som kan ge lyckokänsla, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettningar eller stela muskler)

   • talförändringar

   • plötslig oförklarlig död

   • livshotande oregelbunden hjärtrytm

   • hjärtattack

   • långsammare puls

   • blodproppar i venerna, speciellt i benen (symtom inkluderar svullnad, smärta och rodnad av benet), vilka kan transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och svårigheter att andas (om du noterar några av dessa symtom måste du omedelbart söka medicinsk hjälp)

   • högt blodtryck

   • svimning

   • oavsiktlig inandning av mat med risk för lunginflammation

   • spasm i musklerna runt struphuvudet

   • inflammation i bukspottkörteln

   • svårigheter att svälja

   • diarré

   • obehagskänsla i buken

   • magbesvär

   • leversvikt

   • inflammation i levern

   • gulfärgning av hud och ögonvitor

   • rapporter om onormala levervärden

   • hudutslag

   • ljuskänslighet

   • håravfall

   • stark svettning

   • onormal muskelnedbrytning vilket kan medföra njurproblem

   • muskelsmärta

   • stelhet

   • ofrivillig urinavgång (inkontinens)

   • svårighet att urinera

   • abstinenssymtom hos nyfödda barn efter exponering under graviditeten

   • ihållande och/eller smärtsam erektion

   • störningar i kroppens temperaturreglering (t.ex. feber)

   • bröstsmärtor

   • svullnad av händer, vrister eller fötter

   • vid blodprover: stigande och sjunkande blodsocker, ökning av glykosylerat hemoglobin.

   Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som använt aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Ungdomar från 13 år och uppåt upplevde biverkningar som liknade dem hos vuxna i frekvens och typ med undantag av att sömnighet, okontrollerbara ryckningar eller ryckiga rörelser, rastlöshet och trötthet var mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare) och buksmärtor i övre regionen, muntorrhet, ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar, okontrollerade rörelser och yrselkänsla, särskilt då man reser sig från liggande eller sittande ställning, var vanliga (kan påverka 1 av 10 användare).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet hos detta läkemedel.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Aripiprazole Accord ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


   HDPE-burken ska användas inom 30 dagar efter det första öppnandet (30 tabletter).

   HDPE-burken ska användas inom 30 dagar efter det första öppnandet (100 tabletter).


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är aripiprazol.

    Aripiprazole Accord 5 mg tabletter: Varje tablett innehåller 5 mg aripiprazol.

    Aripiprazole Accord 5 mg tabletter: Varje tablett innehåller 10 mg aripiprazol.

    Aripiprazole Accord 5 mg tabletter: Varje tablett innehåller 15 mg aripiprazol.

    Aripiprazole Accord 5 mg tabletter: Varje tablett innehåller 30 mg aripiprazol.


   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat och indigokarmin aluminiumlack (E132) (5 mg) eller röd järnoxid (E172) (10 mg och 30 mg) eller gul järnoxid (E172) (15 mg).


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aripiprazole Accord 5 mg tabletter

   Blå tablett med rektangulär modifierad form, bikonvex, obelagd, märkt med ”A5” på ena sidan. Längd 8,1 mm, bredd 4,6 mm.


   Aripiprazole Accord 10 mg tabletter

   Rosa tablett med rektangulär modifierad form, bikonvex, obelagd, märkt med ”A10” på ena sidan. Längd 8,1 mm, bredd 4,6 mm.


   Aripiprazole Accord 15 mg tabletter

   Gul rund tablett med fasad kant, bikonvex, obelagd, märkt med ”A15” på ena sidan. Cirka 7,14 mm i diameter.


   Aripiprazole Accord 30 mg tabletter

   Rosa rund tablett med fasad kant, bikonvex, obelagd, märkt med ”A30” på ena sidan. Cirka 7,14 mm i diameter.


   Aripiprazole Accord saluförs i perforerade endosblister förpackade i kartonger med 14 x 1, 28 x 1, 49 x 1, 56 x 1 eller 98 x 1 tabletter.


   Aripiprazole Accord 5/10/15/30 mg tabletter saluförs i HDPE-burk med propylenpolymerlock (PPRC) och innehåller 30 eller 100 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319 Pinner Road

   North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

   Storbritannien


   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319 Pinner Road

   North Harrow, Middlesex, HA1 4HF  

   Storbritannien


   Wessling Hungary Kft

   Fòti ùt 56., Budapest 1047,

   Ungern   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2016


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aripiprazole Accord

  Tablett 30 mg 56 tablett(er) Endosblister

  • Varunummer: 397508
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  56,76 kr

  Jämförspris: 1,01 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?