Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Aripiprazol STADA

   5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg tabletter
   aripirazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aripiprazol STADA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazol STADA
   3. Hur du använder Aripiprazol STADA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aripiprazol STADA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aripiprazol STADA är och vad det används för

   Aripiprazol Stada innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel.

   Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.


   Aripiprazol som finns i Aripiprazol Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazol STADA

   Använd inte Aripiprazol STADA

   • om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Aripiprazol Stada om du har

   • Högt blodsocker (vilket kan ge symtom som överdriven törst, ökad urinmängd, ökad aptit och svaghetskänsla) eller diabetes inom familjen

   • Kramper

   • Ofrivilliga, oregelbundna muskelrörelser, särskilt i ansiktet

   • Hjärtkärlsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar inom familjen, slaganfall (stroke) eller övergående, lätta slaganfall (TIA), onormalt blodtryck

   • Blodproppar eller blodproppar inom familjen, eftersom antipsykotika har förknippats med bildning av blodproppar

   • Tidigare historik av olämpligt spelbeteende

   Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, utvecklar ett onormalt rörelsemönster, upplever en trötthet som påverkar normala dagliga aktiviteter, upplever svårigheter att svälja eller får allergiska symtom.


   Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.


   Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv. Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling.


   Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av muskelstelhet eller orörlighet med hög feber, svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls.

   Barn och ungdomar

   Barn och ungdomar under 15 år ska inte använda detta läkemedel. Det är inte känt om det är säkert och effektivt för dessa patienter.

   Andra läkemedel och Aripiprazol STADA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Blodtryckssänkande läkemedel

   Aripiprazol kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.


   När Aripiprazol Stada tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av Aripiprazol Stada behöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:

   • Läkemedel för att korrigera hjärtrytmen

   • Antidepressiva läkemedel eller naturläkemedel för behandling av depression eller ångest

   • Läkemedel mot svamp

   • Vissa läkemedel för behandling av HIV infektion

   • Läkemedel mot epilepsi

   Läkemedel som ökar halten av serotonin

   Triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t.ex. paroxetin och fluoxetin), tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och venlafaxin. Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Aripiprazol Stada.

   Aripiprazol STADA med mat, dryck och alkohol

   Aripiprazol Stada kan tas med eller utan mat.

   Alkohol bör undvikas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


   Hos nyfödda barn vars mammor har tagit aripiprazol under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.


   Tala genast om för din läkare om du ammar.


   Du ska inte amma om du tar Aripiprazol Stada.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner innan du vet hur Aripripazol Stada påverkar dig.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Aripiprazol Stada innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Aripiprazol STADA

   Ta  alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Användning för vuxna

   Rekommenderad dos för vuxna är 15 mg en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


   Om du upplever att effekten av Aripiprazol Stada är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


   Administreringssätt

   Försök ta Aripiprazol Stada tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om du tar den tillsammans med eller utan mat.

   Svälj alltid tabletten hel tillsammans med vatten.

   Även om du känner dig bättre ska du inte ändra eller låta bli att ta din dagliga dos av Aripiprazol Stada utan att först ha talat med din läkare.

   Användning för barn och ungdomar

   Man bör starta med en låg dos av den orala lösningen (i vätskeform) av aripiprazol. Ifall den orala lösningen är nödvändig, kommer din läkare att utskriva ett annat aripiprazol produkt. Dosen kan sedan ökas gradvis upp till den rekommenderade dosen på 10 mg en gång dagligen för ungdomar. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


   Om du upplever att effekten av Aripiprazol Stada är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   Om du använt för stor mängd av Aripiprazol STADA

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du inte kan nå din läkare, ta dig till närmaste sjukhus och ta läkemedelsförpackningen med dig.

   Om du har glömt att använda Aripiprazol STADA

   Om du glömmer en dos, ta den så fort du kommer på det, men ta inte dubbla doser under samma dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Aripiprazol STADA

   Avbryt inte behandlingen bara för att du mår bättre. Det är viktigt att du fortsätter att ta Aripiprazol Stada så länge som din läkare har sagt.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • diabetes mellitus

   • sömnsvårigheter

   • oroskänsla

   • känsla av rastlöshet och oförmåga vara stilla, svårighet att sitta stilla

   • okontrollerbara ryckande, knyckiga eller vridande rörelser, rastlöshet i benen

   • skakningar

   • huvudvärk

   • trötthet

   • sömnighet

   • svimningskänsla

   • skakningar och dimsyn

   • minskad avföringsfrekvens eller svårighet vid avföring

   • matsmältningsbesvär

   • illamående

   • onormalt mycket saliv i munnen

   • kräkningar

   • trötthetskänsla.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • ökade nivåer av hormonet prolaktin i blodet

   • för mycket socker i blodet

   • depression

   • förändrat eller ökat sexuellt intresse

   • okontrollerbara rörelser i mun, tunga, armar och ben (tardiv dyskinesi)

   • muskelsjukdom som medför vridande rörelser (dystoni)

   • dubbelseende

   • hög puls

   • blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, vilket medför yrsel, svimningskänsla eller svimning

   • hicka.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktion av aripiprazol som tas via munnen, men deras frekvens är inte känd:

   • låga nivåer av vita blodkroppar

   • låga nivåer av blodplättar,

   • allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och hals, klåda, utslag)

   • uppkomst eller försämring av diabetes, ketoacidos (ökad halt av sura ämnen som kallas ketoner i blod och urin) eller koma

   • högt blodsocker

   • otillräcklig halt av natrium i blodet

   • aptitförlust (anorexi)

   • viktminskning

   • viktökning

   • självmordstankar, självmordsförsök och självmord

   • olämpligt spelbeteende

   • aggressivitet

   • oro (agitation)

   • nervositet

   • en kombination av feber, muskelstelhet, snabbare andhämtning, svettningar, minskad medvetenhet och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens, svimning (malignt neuroleptikasyndrom)

   • krampanfall

   • serotonergt syndrom (en reaktion som kan ge lyckokänsla, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettningar eller stela muskler)

   • talförändringar

   • plötslig oförklarlig död

   • livshotande oregelbunden hjärtrytm

   • hjärtattack

   • långsammare puls

   • blodproppar i venerna, speciellt i benen (symtom inkluderar svullnad, smärta och rodnad av benet), vilka kan transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och svårigheter att andas (om du noterar några av dessa symtom måste du omedelbart söka medicinsk hjälp)

   • högt blodtryck

   • svimning

   • oavsiktlig inandning av mat med risk för lunginflammation

   • spasm i musklerna runt struphuvudet

   • inflammation i bukspottkörteln

   • svårigheter att svälja

   • diarré

   • obehagskänsla i buken

   • magbesvär

   • leversvikt

   • inflammation i levern

   • gulfärgning av hud och ögonvitor

   • rapporter om onormala levervärden

   • hudutslag

   • ljuskänslighet

   • håravfall

   • stark svettning

   • onormal muskelnedbrytning vilket kan medföra njurproblem

   • muskelsmärta

   • stelhet

   • ofrivillig urinavgång (inkontinens)

   • svårighet att urinera

   • abstinenssymtom hos nyfödda barn efter exponering under graviditeten

   • ihållande och/eller smärtsam erektion

   • störningar i kroppens temperaturreglering (t.ex. feber)

   • bröstsmärtor

   • svullnad av händer, vrister eller fötter

   • vid blodprover: stigande och sjunkande blodsocker, ökning av glykosylerat hemoglobin.


   Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som använt aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Ungdomar från 15 år och uppåt upplevde biverkningar som liknade dem hos vuxna i frekvens och typ med undantag av följande:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Sömnighet, okontrollerbara ryckningar eller ryckiga rörelser, rastlöshet och trötthet

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Buksmärtor i övre regionen, muntorrhet, ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar, okontrollerade rörelser och yrselkänsla, särskilt då man reser sig från liggande eller sittande ställning.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Aripiprazol STADA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är aripiprazol

   Varje tablett innehåller 5 mg aripiprazol.

   Varje tablett innehåller 10 mg aripiprazol.

   Varje tablett innehåller 15 mg aripiprazol.

   Varje tablett innehåller 30 mg aripiprazol.


   Övriga innehållsämnen är mannitol, maltodextrin, mikrokristallin cellulosa, krospovidon typ B (Ph. Eur.), natriumvätekarbonat, vinsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid, sackarinnatrium (E 954), vaniljkrämssmak (aromämnen, naturliga aromämnen, laktos, magnesiumkarbonat-hydroxid), magnesiumstearat (Ph. Eur.)

   Aripiprazol Stada 5 mg: Indigotin aluminiumlack (E 132)

   Aripiprazol Stada 10 mg: järnoxid röd (E172)

   Aripiprazol Stada 15 mg: järnoxid gul (E 172)

   Aripiprazol Stada 30 mg: järnoxid röd (E172)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aripiprazol Stada 5 mg tabletter är runda, platta, ljusblå tabletter med spridda prickar och med 6 mm diameter.

   Aripiprazol Stada 10 mg tabletter är runda, platta, ljusrosa tabletter med spridda prickar och med 8 mm diameter.

   Aripiprazol Stada 15 mg tabletter är runda, platta, ljusgula tabletter med spridda prickar och med 10 mm diameter.

   Aripiprazol Stada 30 mg tabletter är runda, platta, ljusrosa tabletter med spridda prickar och med 13 mm diameter.


   De finns tillgängliga i blister förpackade i kartonger med

   5mg: 14, 28, 30, 49, 50, 56, 98 tabletter

   10mg: 7, 14, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletter

   15mg: 7, 14, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletter

   30mg: 7, 14, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90, 98 tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Lokal företrädare

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aripiprazol STADA

  Tablett 15 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 105533
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  74,40 kr

  Jämförpris: 1,33 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?