Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   ARICLAIM

   30 mg eller 60 mg hårda enterokapslar
   Duloxetin (som hydroklorid)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ARICLAIM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER ARICLAIM
   3. HUR DU ANVÄNDER ARICLAIM
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ARICLAIM SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ARICLAIM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   ARICLAIM innehåller den aktiva substansen duloxetin. ARICLAIM ökar halterna av serotonin och noradrenalin i nervsystemet.

   ARICLAIM används hos vuxna för behandling av ett tillstånd som kallas smärtsam diabetesneuropati (beskrivs vanligen som brännande, stickande, svidande, huggande eller molande smärta eller som en elektrisk chock. Smärta kan framkallas av beröring, värme, kyla eller tryck men det berörda området kan även vara helt utan känsel).


   För de flesta som har smärtsam diabetesneuropati kan det ta några veckor innan man känner sig bättre. Tala med din läkare om du inte känner dig bättre efter 2 månader.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ARICLAIM

   Använd inte ARICLAIM

   • om du är allergisk mot duloxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har leversjukdom

   • om du har svår njursjukdom

   • om du tar eller under de senaste 14 dagarna tagit ett läkemedel, som tillhör gruppen monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), se ”Andra läkemedel och ARICLAIM”)

   • om du tar fluvoxamin som vanligen används för att behandla depression, ciprofloxacin eller enoxacin som används för att behandla infektioner

   • om du tar andra läkemedel som innehåller duloxetin (se “Andra läkemedel och ARICLAIM”).

   Tala med din läkare om du har högt blodtryck eller hjärtsjukdom. Din läkare kommer att tala om för dig om du ska ta ARICLAIM.

   Varningar och försiktighet


   Om du lider av något av följande, kanske ARICLAIM inte passar för dig. Tala med din läkare innan du börjar ta ARICLAIM om du:

   • tar andra läkemedel mot depression (se “Andra läkemedel och ARICLAIM”)

   • tar johannesört, ett naturläkemedel (Hypericum perforatum)

   • har njursjukdom

   • har haft kramper (anfall)

   • har haft mani

   • har bipolär sjukdom

   • har ögonproblem, som t ex en viss typ av glaukom (förhöjt tryck i ögat)

   • tidigare har haft blödningsstörningar (tendens att få blåmärken)

   • är i riskzonen för låga natriumvärden (till exempel om du tar vattendrivande läkemedel, särskilt om du är äldre)

   • samtidigt behandlas med annat läkemedel som kan orsaka leverskada

   • tar andra läkemedel som innehåller duloxetin (se “Andra läkemedel och ARICLAIM”).

   ARICLAIM kan orsaka en känsla av rastlöshet och svårighet att sitta eller stå still. Om detta inträffar ska du tala om det för din läkare.


   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

   Fastän ARICLAIM inte är avsett för behandling av depression används den aktiva substansen (duloxetin) även i läkemedel mot depression. Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga om du:

   • tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

   • är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


   Barn och ungdomar under 18 år

   ARICLAIM ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan ARICLAIM skrivas ut av läkare till patienter under 18 år om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. Dessutom har de långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och utveckling av intellekt och beteende ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och ARICLAIM

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Den aktiva beståndsdelen i ARICLAIM, duloxetin, används i andra läkemedel för andra sjukdomstillstånd

   • depression, ångest och urinläckage

   Användning av fler än ett av dessa läkemedel samtidigt ska undvikas. Ta kontakt med din läkare om du redan tar andra läkemedel som innehåller duloxetin.


   Din läkare ska avgöra om du kan ta ARICLAIM tillsammans med andra läkemedel. Kontrollera med din läkare innan du börjar eller slutar att ta några läkemedel, även receptfria läkemedel och naturmedel.


   Tala om för din läkare om du tar något av följande:

   Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare): ARICLAIM ska inte tas om du tar eller under de senaste 14 dagarna intagit ett läkemedel mot depressionen som kallas MAO-hämmare. Exempel på MAO-hämmare är moklobemid (ett antidepressivt läkemedel) och linezolid (ett antibiotika). Många receptbelagda läkemedel, inklusive ARICLAIM, kan, om de tas tillsammans med en MAO-hämmare, orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Innan du kan ta ARICLAIM måste minst 14 dagar ha förflutit sedan behandling med en MAO-hämmare avslutats. Likaså måste minst 5 dagar ha förflutit efter avslutad behandling med ARICLAIM innan du kan börja ta en MAO-hämmare.


   Läkemedel som kan ge upphov till dåsighet: Sådana läkemedel inkluderar receptbelagda läkemedel som bensodiazepiner, starka smärtstillande medel, läkemedel mot psykos, fenobarbital och antihistaminer.


   Läkemedel som ökar halten av serotonin: Triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t ex paroxetin och fluoxetin), SNRI-läkemedel (t ex venlafaxin), tricykliska antidepressiva (t ex klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och MAO-hämmare (t ex moklobemid och linezolid). Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med ARICLAIM.


   Orala antikoagulantia eller trombycytaggregationshämmande medel: Blodförtunnande medel eller medel som förhindrar blodet från att bilda klumpar. Dessa medel kan öka risken för blödningar.

   ARICLAIM med mat, dryck och alkohol

   ARICLAIM kan tas oberoende av måltid. Du bör vara försiktig med alkohol under behandling med ARICLAIM.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   • Tala om för din läkare om du blir gravid eller planerar att bli gravid under behandlingen med ARICLAIM. Du ska endast använda ARICLAIM efter att ha rådfrågat din läkare angående behandlingens möjliga fördelar och eventuella risker för fostret.Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder ARICLAIM. När liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.Om du tar ARICLAIM i slutet av graviditeten, kan ditt barn drabbas av vissa symtom efter födseln. Dessa symtom uppträder vanligen vid förlossningen eller inom några dagar efter att ditt barn har fötts. Symtomen kan vara slappa muskler, skakningar, darrningar, matningssvårigheter, andningsproblem och krampanfall. Om ditt nyfödda barn har något av dessa symtom, eller om du är bekymrad för ditt barns hälsa, bör du kontakta din läkare eller barnmorska för råd.

   • Tala om för din läkare om du ammar. Användning av ARICLAIM under amning rekommenderas ej. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

   Körförmåga och användning av maskiner

   ARICLAIM kan göra att du känner dig sömnig eller yr. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du vet hur ARICLAIM påverkar dig.

   ARICLAIM innehåller sackaros

   ARICLAIM innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. HUR DU ANVÄNDER ARICLAIM

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   ARICLAIM intas genom munnen. Svälj kapseln hel tillsammans med vatten.


   Vanlig dosav ARICLAIM är 1 kapsel (60 mg) en gång dagligen, men din läkare ordinerar den dos som är lämplig för dig.


   Det är lättare att komma ihåg att ta ARICLAIM om man tar det vid samma tid varje dag.


   Fråga din läkare hur länge du ska ta ARICLAIM. Sluta inte att ta ARICLAIM, eller ändra dos, utan att först ha diskuterat detta med din läkare. För att du ska känna dig bättre är det viktigt att behandla din sjukdom på rätt sätt. Om den inte behandlas, kan den kvarstå och bli allvarligare och svårare att behandla.

   Om du har tagit för stor mängd av ARICLAIM

   Kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonal om du tagit mer ARICLAIM än din läkare föreskrivit. Symtom på överdos är sömnighet, koma, serotonergt syndrom (en sällsynt reaktion som kan orsaka kraftiga lyckokänslor, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettning eller stela muskler), krampanfall, kräkningar och snabba hjärtslag.

   Om du har glömt att ta ARICLAIM

   Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det emellertid är dags för din nästa dos, hoppa över den glömda dosen och ta endast en dos som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera den dos du glömt. Ta inte fler ARICLAIM per dag än din läkare föreskrivit.

   Om du slutar att ta ARICLAIM

   SLUTA INTE att ta ARICLAIM, även om du känner dig bättre, utan att först tala med din läkare. Om din läkare anser att du inte längre behöver ARICLAIM, kommer han/hon att minska dosen under minst två veckor, innan behandlingen avslutas helt. Vissa patienter, som abrupt slutar att ta ARICLAIM, kan få symtom såsom:

   • yrsel, stickningar och domningar eller förnimmelser av elektriska stötar (speciellt i huvudet), sömnstörningar (livliga drömmar, mardrömmar, sömnlöshet), trötthet, sömnighet, känsla av rastlöshet eller oro, ångest, illamående/kräkningar (känna sig sjuk), skakningar, huvudvärk, muskelsmärta, irritationskänsla, diarré, kraftiga svettningar eller svindel. Dessa besvär är vanligtvis lätta och försvinner inom några dagar. Rådfråga din läkare om reaktionerna är besvärande.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Dessa är vanligtvis lätta till måttliga och försvinner oftast efter några veckor.


   Mycket vanliga biverkningar (kan påverka mer än 1 användare av 10)

   • huvudvärk, sömnighet

   • illamående, muntorrhet.


   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 användare av 10)

   • aptitlöshet

   • sömnsvårigheter, upprördhetskänslor, mindre sexlust, ångest, svårigheter att få eller utebliven orgasm, konstiga drömmar

   • yrsel, känna sig trög, darrningar, domningar, som inkluderar domningar eller stickningar i huden

   • dimsyn

   • tinnitus (förnimmelse av ljud i örat utan yttre ljudkälla)

   • hjärtklappning

   • förhöjt blodtryck, blodvallning

   • gäspningar

   • förstoppning, diarré, ont i magen, illamående och kräkningar, halsbränna eller matsmältningsbesvär, väderspänning

   • ökad svettning, (kliande) utslag

   • muskelsmärta, muskelspasm

   • smärtsam urinering, täta blåstömningar

   • erektionsproblem, ejakulationsstörningar

   • fallolyckor (mest hos äldre), trötthet

   • viktminskning.


   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 användare av 100)

   • svalginflammation som orsakar hes röst

   • självmordstankar, sömnsvårigheter, tandgnisslan, känna sig desorienterad, bristande motivation

   • plötsliga ofrivilliga ryckningar eller ryckningar i musklerna, en känsla av rastlöshet och svårighet att sitta eller stå still, känna sig nervös, koncentrationssvårigheter, smakförändringar, svårigheter att kontrollera rörelser t.ex. brist på koordination eller ofrivilliga rörelser i musklerna, restless legs (domnande och stickande känsla i benen), dålig sömn

   • stora pupiller (det mörka fältet i mitten av ögat), synstörningar

   • svindel och ont i öronen

   • snabba eller oregelbundna hjärtslag

   • svimning och yrsel när man reser sig upp, kalla fingrar och/eller tår

   • känna sig tjock i halsen, näsblödning

   • blodiga kräkningar eller svart tjärartad avföring, mag-tarminflammation, rapningar, svårigheter att svälja

   • inflammation i levern som kan orsaka smärta i buken och gulfärgning av hud och ögonvitor

   • nattsvettningar, nässelfeber, kallsvettning, känslighet för solljus, ökad benägenhet att få blåmärken

   • muskelspänning, muskelryckningar

   • svårighet eller oförmåga att kasta vatten, svårighet att börja kissa, behov att tömma blåsan under natten, större urinmängd än vanligt, minskat urinflöde

   • onormal vaginalblödning, onormala menstruationer, inkluderande kraftig, smärtsam, oregelbunden eller förlängd menstruation, ovanligt korta eller uteblivna menstruationer, smärta i testiklarna eller pungen

   • bröstsmärta, känna sig kall, törst, skakningar, känna sig varm, onormal gång

   • viktökning

   • Ariclaim kan orsaka effekter som du inte märker, såsom ökning av leverenzymer eller halten av kalium, kreatinfosfokinas, socker eller kolesterol i blodet.


   Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 användare av 1000)

   • allvarliga allergiska reaktioner som orsakar andningssvårigheter eller yrsel, med svullen tunga eller svullna läppar, allergiska reaktioner

   • nedsatt sköldkörtelfunktion, vilket kan orsaka trötthet eller viktuppgång

   • uttorkning, lågt natriumvärde i blodet (drabbar mest äldre); symtomen kan vara att känna sig yr, svag, förvirrad, sömnig eller mycket trött, illamående eller kräkningar, mer allvarliga symtom är svimning, krampanfall eller fall, otillräcklig utsöndring av antidiuretiskt hormon (SIADH)

   • självmordsbeteende, mani (överaktivitet, tankeflykt och nedsatt behov av sömn), känsla av aggression och vrede

   • ”serotonergt syndrom” (en sällsynt reaktion som kan ge lyckokänsla, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, känsla av berusning, feber, svettningar eller stela muskler), krampattacker

   • ökat tryck i ögat (glaukom)

   • inflammation i munnen, ljust rött blod i avföringen, dålig andedräkt, inflammation i tjocktarmen (orsakar diarré)

   • leverproblem, gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot)

   • Stevens-Johnson syndrom (svår sjukdom med blåsor i huden, munnen, ögonen och könsorganen), svåra allergiska reaktioner som orsakar svullnad av ansiktet och halsen (angioödem)

   • kramp i käkmusklerna

   • avvikande lukt på urinen

   • klimakteriesymtom, onormal produktion av bröstmjölk hos män och kvinnor.


   Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 användare av 10 000)

   • Inflammation i hudens blodkärl (kutan vaskulit)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ARICLAIM SKA FÖRVARAS


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen.


   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30 ºC.


   Läkemdel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är duloxetin. Varje kapsel innehåller 30 eller 60 mg duloxetin som (hydroklorid).


   Övriga innehållsämnen är:

   Kapselinnehåll: Hypromellos, hypromellosacetatsuccinat, sackaros, sockersfärer, talk,

   titandioxid E171, trietylcitrat.

   (se slutet av avsnitt 2 för mera information om sackaros)

   Kapselhölje: Gelatin, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), indigokarmin (E132), gul järnoxid (E172) (endast 60 mg) och grön livsmedelsfärg (30 mg) eller vit livsmedelsfärg (60 mg).

   Grön livsmedelsfärg: Syntetisk svart järnoxid (E172), syntetisk gul järnoxid (E172), propylenglykol, shellack.

   Vit livsmedelsfärg: Titandioxid (E171), propylenglykol, shellack, povidon.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   ARICLAIM är en hård, magsaftresistent kapsel. Varje kapsel av ARICLAIM innehåller korn av duloxetinhydroklorid med ett hölje som står emot den sura magsaften.

   ARICLAIM tillhandahålls i 2 styrkor: 30 mg och 60 mg.

   30 mg kapslarna är blå och vita och märkta med ”30 mg” och koden ”9543”.

   60 mg kapslarna är blå och gröna och märkta med ”60 mg” och koden ”9542”.


   ARICLAIM 30 mg tillhandahålls i förpackning innehållande 7, 28 eller 98 kapslar.

   ARICLAIM 60 mg tillhandahålls i förpackning innehållande 28 eller 98 kapslar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nederländerna.

   Tillverkare: Lilly S.A., Avda. De la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

   Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

   Lietuva

   Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

   Tel. +370 (5) 2649600

   България

   ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

   тел. + 359 2 491 41 40

   Luxembourg/Luxemburg

   Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

   Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

   Česká republika

   ELI LILLY ČR, s.r.o.

   Tel: + 420 234 664 111

   Magyarország

   Lilly Hungária Kft.

   Tel: + 36 1 328 5100

   Danmark

   Eli Lilly Danmark A/S

   Tlf: +45 45 26 60 00

   Malta

   Charles de Giorgio Ltd.

   Tel: + 356 25600 500

   Deutschland

   Lilly Deutschland GmbH

   Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

   Nederland

   Eli Lilly Nederland B.V.

   Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

   Eesti

   Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

   Tel: +372 6 817 280

   Norge

   Eli Lilly Norge A.S.

   Tlf: + 47 22 88 18 00

   Ελλάδα

   ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

   Τηλ: +30 210 629 4600

   Österreich

   Eli Lilly Ges.m.b.H.

   Tel: + 43-(0) 1 711 780

   España

   Lilly S.A.

   Tel: + 34-91 663 50 00

   Polska

   Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 (0) 22 440 33 00

   France

   Lilly France SAS

   Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

   Portugal

   Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

   Tel: + 351-21-4126600

   Hrvatska

   Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

   Tel: +385 1 2350 999

   România

   Eli Lilly România S.R.L.

   Tel: + 40 21 4023000

   Ireland

   Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

   Tel: + 353-(0) 1 661 4377

   Slovenija

   Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

   Tel: +386 (0)1 580 00 10

   Ísland

   Icepharma hf.

   Sími + 354 540 8000

   Slovenská republika

   Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

   Tel: + 421 220 663 111

   Italia

   Eli Lilly Italia S.p.A.

   Tel: + 39- 055 42571

   Suomi/Finland

   Oy Eli Lilly Finland Ab

   Puh/Tel: +358-(0) 9 8545 250

   Κύπρος

   Phadisco Ltd

   Τηλ: +357 22 715000

   Sverige

   Eli Lilly Sweden AB

   Tel: + 46-(0) 8 7378800

   Latvija

   Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

   Tel: +371 67364000

   United Kingdom

   Eli Lilly and Company Limited

   Tel: + 44-(0) 1256 315000

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   9 juli 2015

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ariclaim

  Enterokapsel, hård 60 mg 98 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 099304
  • Tillverkare: Eli Lilly Sweden AB

  1.210 kr

  Jämförpris: 12,35 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?