Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   ARICEPT

   5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter
   Donepezilhydroklorid

   Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om någon biverkning blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ARICEPT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER ARICEPT
   3. HUR DU ANVÄNDER ARICEPT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SKA ARICEPT FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ARICEPT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   ARICEPT (donepezilhydroklorid) tillhör en grupp läkemedel som kallas acetylkolinesterashämmare.

   Donepezil ökar nivåerna av en substans i hjärnan (acetylkolin), som är involverad i minnesfunktionen, genom att fördröja nedbrytningen av acetylkolin.


   ARICEPT används för att behandla symtomen av demens vid lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. Dessa symtom innefattar tilltagande minnesförlust, förvirring och beteendemässiga förändringar. Som en konsekvens av dessa symtom upplever de som lider av Alzheimers sjukdom det som svårare och svårare att utföra normala dagliga aktiviteter.


   ARICEPT ska bara användas av vuxna.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ARICEPT

   Använd inte ARICEPT

   • om du är allergisk (överkänslig) mot donepezilhydroklorid, s.k. piperidinderivat eller mot något av övriga innehållsämnen i ARICEPT, listade i avsnitt 6

   Var särskilt försiktig med ARICEPT

   Innan du börjar använda ARICEPT tala om för din läkare eller för apotekspersonal om du har eller har haft:

   • magsår

   • krampanfall eller konvulsioner

   • någon hjärtsjukdom (oregelbunden eller mycket långsam hjärtfrekvens)

   • astma eller annan s.k. kronisk lungsjukdom

   • någon leversjukdom eller hepatit (leverinflammation)

   • svårigheter vid försök att kissa eller lindrig njursjukdom


   Berätta också för din läkare om du är gravid eller tror att du är gravid.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Gäller även om andra läkemedel som du eventuellt tar någon gång i framtiden om du fortsätter använda ARICEPT. Denna information är viktig då vissa andra läkemedel kan minska eller öka effekten av ARICEPT.


   Du bör vara extra noggrann med att tala om för din läkare ifall du tar:

   • andra läkemedel med användning vid Alzheimers sjukdom, t.ex. galantamin

   • läkemedel mot värk eller artrit, t.ex. acetylsalicylsyra, s.k. NSAID-preparat såsom ibuprofen eller diklofenak

   • antikolinergiskt verkande läkemedel, t.ex. tolterodin

   • vissa antibiotika, t.ex. erytromycin, rifampicin

   • läkemedel mot svampinfektioner, t.ex. ketokonazol

   • antidepressiva läkemedel, t.ex. fluoxetin

   • läkemedel mot krampanfall, t.ex. fenytoin, karbamazepin

   • läkemedel mot hjärtkärlsjukdom, t.ex. kinidin, betablockerare (propranolol, atenolol)

   • muskelavslappnande läkemedel, t.ex diazepam, succinylkolin

   • narkosläkemedel

   • receptfria läkemedel och växtbaserade läkemedel


   Om du planerar att läggas in på sjukhus för en operation som kräver att du sövs ner ska du berätta för läkaren samt för den läkare som utför operationen att du använder ARICEPT. Detta eftersom ARICEPT kan påverka hur mycket narkosläkemedel som behövs.


   ARICEPT kan användas av personer med nedsatt njurfunktion eller med mild till måttlig nedsatt leverfunktion. Tala om för din läkare ifall du har någon njur- eller leversjukdom. Patienter med svårt nedsatt leverfunktion bör inte använda ARICEPT.


   Tala om för din läkare vem som är din vårdnadshavare. Din vårdnadshavare kan hjälpa dig att använda din medicin enligt läkares förskrivning.

   Användning av ARICEPT med mat och dryck

   Födointag påverkar inte effekten av ARICEPT.

   Du bör undvika alkohol eftersom det kan påverka effekten av ARICEPT.

   Graviditet och amning

   Ammande kvinnor bör inte ta ARICEPT.

   Om du är gravid eller tror att du är gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Alzheimers sjukdom kan göra att din förmåga att köra bil eller hantera maskiner försämras. Du måste därför först diskutera med din läkare om du avser att köra bil eller hantera maskiner.

   Det kan hända att läkemedlet gör att du känner dig trött och yr samt att du kan få muskelkramper. Om du upplever något av dessa symtom så ska du inte köra bil eller hantera maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i ARICEPT

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

   läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER ARICEPT

   Dosering

   Det är vanligt att man börjar behandlingen med att ta en vit tablett à 5 mg på kvällen. Efter en månad kan din läkare be dig att istället ta en gul tablett à 10 mg på kvällen.

   ARICEPT tabletter bör sväljas hela tillsammans med ett glas vatten på kvällen innan du går till sängs. Den tablettstyrka du ska ta kan ändras beroende på hur länge du har tagit medicinen och vad din läkare rekommenderar. Den maximala rekommenderade dosen är 10 mg på kvällen.


   Använd alltid ARICEPT enligt läkarens anvisningar. Ändra inte dos utan inrådan från läkare.

   Hur länge ska ARICEPT användas

   Din läkare eller apotekspersonal kommer att upplysa dig om hur länge du ska använda tabletterna. Du måste träffa din läkare regelbundet för att utvärdera din behandling och bedöma dina symtom.

   Om du har använt för stor mängd ARICEPT

   Ta inte mer än 1 tablett om dagen. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta alltid med dig tabletter och kartong till sjukhuset så att läkaren vet vad du har använt.

   Symtom på överdosering inkluderar illamående och kräkningar, ofrivilligt dreglande, svettningar, långsam hjärtfrekvens, lågt blodtryck (berusningskänsla eller yrsel i stående ställning), andningssvårigheter, förlust av medvetande och krampanfall eller konvulsioner.

   Om du har glömt att ta ARICEPT

   Om du glömmer bort att ta en tablett, ta helt enkelt en tablett nästa dag vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du glömmer bort att ta din medicin under mer än en vecka, ring till din läkare innan du tar någon mer medicin.

   Om du slutar att använda ARICEPT

   Sluta inte att ta tabletterna såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om du slutar att ta ARICEPT kommer fördelarna av behandlingen gradvis att avta.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan ARICEPT orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med ARICEPT. Tala om för din läkare ifall du får någon av dessa biverkningar medan du använder ARICEPT.


   Allvarliga biverkningar:

   Du måste omedelbart tala med läkare ifall du upplever något av följande allvarliga biverkningar. I sådana fall kan du komma att behöva omedelbar medicinsk behandling.


   • Leverskada, t.ex. leverinflammation (hepatit). Symtom på hepatit är illamående eller kräkningar, aptitförlust, allmän sjukdomskänsla, feber, klåda, gulfärgning av hud och ögonvitor, och mörkfärgad urin (drabbar färre än 1 av 1000 användare).

   • Magsår. Symtom på magsår kan vara magsmärta och magbesvär som känns mellan naveln och bröstbenet (drabbar färre än 1 av 100 användare).

   • Blödningar och sår i magtarmkanalen. Kan visa sig genom kolsvart avföring eller genom väl synliga blödningar från ändtarmen vid toabesök (drabbar färre än 1 av 100 användare).

   • Krampanfall eller konvulsioner (drabbar färre än 1 av 100 användare).

   • Feber med muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetande (detta är ett tillstånd som kallas ”malignt neuroleptikasyndrom” eller ”neuroleptiskt malignt syndrom”) (drabbar färre än 1 av 10 000 användare).


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   • diarré

   • illamående eller kräkningar

   • huvudvärk


   Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

   • muskelkramper

   • trötthet

   • sömnlöshet (insomni)

   • förkyldningssymtom

   • aptitförlust

   • hallucinationer (ser eller hör saker som inte finns)

   • ovanliga drömmar inklusive mardrömmar

   • rastlöshet

   • aggressivt beteende

   • svimning

   • yrsel

   • obehagkänsla i magen

   • hudutslag

   • klåda

   • svårigheter att hålla tätt (urininkontinens)

   • smärta

   • olycksfall (p.g.a. fallrisk)


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • långsam hjärtrytm


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   • stelhet, skakningar eller okontrollerade rörelser speciellt av ansikte och tunga men även i händer och ben


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR SKA ARICEPT FÖRVARAS

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter “Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30°C.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Medicin ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration


   • Den aktiva substansen är donepezilhydroklorid. 1 tablett innehåller 5 mg respektive 10 mg donepezilhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, talk, makrogol, titandioxid (E171).

   • Dessutom innehåller 10 mg tabletten gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   • ARICEPT tabletter 5 mg är vita, runda och märkta ”ARICEPT” på ena sidan och ”5” på andra sidan.

   • ARICEPT tabletter 10 mg är gula, runda och märkta ”ARICEPT” på ena sidan och ”10” på andra sidan.


   Burkar à 28, 30 och 100 tabletter

   Blisterförpackningar med 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 112 och 120 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Sverige

   Tfn. 08-550 520 00

   Email: eumedinfo@pfizer.com


   Tillverkare:

   Fareva Amboise

   Zone Industrielle

   29 route des Industries

   37530 Pocé-sur-Cisse

   Frankrike


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-12-01

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aricept®

  Filmdragerad tablett 10 mg 28 styck Kalenderförpackning

  • Varunummer: 454678
  • Tillverkare: Pfizer AB

  362,51 kr

  Jämförspris: 12,95 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?