• Cefuroxim
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Aprokam

   50 mg pulver till injektionsvätska, lösning
   Cefuroxim

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1.VAD APROKAM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2.VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU GES APROKAM
   3.HUR APROKAM GES
   4.EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5.HUR APROKAM SKA FÖRVARAS
   6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1.VAD APROKAM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   • Aprokam innehåller en aktiv substans, cefuroxim (som cefuroximnatrium), ett antibiotikum som tillhör gruppen cefalosporiner. Antibiotika används för att döda de bakterier som orsakar infektioner.

   • Detta läkemedel kommer att användas om du genomgår en ögonoperation på grund av katarakt (grå starr).

   • Din ögonkirurg kommer att ge detta läkemedel med en injektion i ögat vid slutet av gråstarroperationen för att förebygga en ögoninfektion.

   2.VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU GES APROKAM

   Använd inte Aprokam

   • om du är allergisk (överkänslig) mot cefuroxim eller mot något annat antibiotikum som tillhör gruppen cefalosporiner.

   Varningar och försiktighet

   Prata med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Aprokam:

   • Om du är allergisk mot andra antibiotika som till exempel penicillin.

   • Om du är i riskzonen för en infektion orsakad av en bakterie kallad meticillinresistent Staphylococcus aureus(MRSA).

   • Om du är i riskzonen för en allvarlig infektion.

   • Om du har fått diagnosen komplicerad grå starr.

   • Om en kombinerad ögonoperation är planerad.

   • Om du har svår sköldkörtelsjukdom.

   Aprokam ges enbart som injektion i ögat (intrakameral användning).

   Aprokam ska ges under aseptiska förhållanden (rena och bakteriefria) under gråstarroperation.

   En injektionsflaska ska bara användas till en enda patient.

   Andra läkemedel och Aprokam

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel.

   • Du kommer bara att behandlas med Aprokam om din läkare anser detta vara nödvändigt.


   3.HUR APROKAM GES

   • Injektioner med Aprokam ges av en ögonkirurg i slutet av en gråstarroperation.

   • Aprokam tillhandahålls i form av ett sterilt pulver och löses upp i koksaltlösning för injektion före administrering.

   Om du har fått för mycket, eller för litet, Aprokam

   Din behandling ges vanligtvis av sjukvårdspersonal. Om du tror att du har missat en dos eller fått för mycket av läkemedlet, rådfråga din läkare eller sjuksköterska.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4.EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar är mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • Allvarlig allergisk reaktion som medför svårigheter att andas eller yrsel.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5.HUR APROKAM SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och etiketten på injektionsflaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   För engångsanvändning.

   Efter beredning ska läkemedlet användas omedelbart.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är cefuroxim (som cefuroxinnatrium).

   En injektionsflaska innehåller 50 mg cefuroxim.

   Efter beredning innehåller 0,1 ml lösning 1 mg cefuroxim.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 millimol natrium (23 mg) per dos, vilket är praktiskt taget ”natriumfritt”.

   Inga andra innehållsämnen ingår.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aprokam är ett vitt till nästan vitt pulver för injektionslösning i injektionsflaskor.

   Förpackningen innehåller 1 eller 10 eller 20 injektionsflaskor eller 10 injektionsflaskor tillsammans med 10 stycken sterila filterkanyler. Alla förpackningsstorlekar kommer eventuellt inte att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Laboratoires Thea

   12, rue Louis Blériot

   63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

   Frankrike

   Tillverkare:

   Biopharma S.R.L.

   Via Delle Gerbere, 22/30 (loc. S. Palomba)

   00134 Rom (RM)

   Italien

   eller

   Laboratoires Thea

   12, rue Louis Blériot

   63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

   Frankrike

   Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna i EES under följande namn:

   Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Island, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Storbritannien: APROKAM

   Cypern, Grekland, Spanien: PROKAM

   Irland: APROK


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-10-03

   Följande information är endast avsedd för medicinsk personal eller hälsovårdspersonal:

   Inkompatibiliteter

   Inga inkompatibiliteter med de mest använda produkterna vid kataraktkirurgi har rapporterats i litteraturen. Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel utom de som nämns nedan [natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion].

   Beredning och administrering av Aprokam

   Engångsbehållare för enbart intrakameral användning.

   Aprokam ska efter beredning ges som intraokulär injektion i ögats främre kammare (intrakameral injektion) av en ögonkirurg under rekommenderade aseptiska förhållanden vid kataraktkirurgi.

   Den beredda lösningen ska inspekteras visuellt och ska bara användas om den är en färglös till gulaktig lösning, fri från synliga partiklar.

   Läkemedlet ska användas omedelbart efter beredning och inte sparas för senare användning.

   Den rekommenderade dosen av cefuroxim är 1 mg i 0,1 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionslösning.

   INJICERA INTE MER ÄN DEN REKOMMENDERADE DOSEN

   Injektionsflaskan är för engångsbruk.

   En injektionsflaska för endast en patient. Klistra in flagg-etiketten från flaskan i patientjournalen.

   För beredning av Aprokam för intrakameral administrering, var god se följande instruktioner:

   Kontrollera att locket är intakt


   Skall desinficeras   1.Kontrollera att ”flip-off”-locket är intakt innan det avlägsnas.

   Desinficera innan injekton


   2.Desinficera ytan på gummiproppen före steg 3.

   Injicera 5 ml


   3.Håll injektionsflaskan upprätt och tryck in den sterila kanylen vertikalt genom mitten av injektionsflaskans gummipropp. Injicera 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska aseptiskt.

   Skaka flaskan försiktigt


   4.Skaka försiktigt tills lösningen är fri från partiklar.

   Fäst en steril kanyl med ett 5 mikrometerfilter

   kanyl med ett 5 µm filter   5.Fäst en steril kanyl (18G x 1½”, 1.2 mm x 40 mm) försedd med ett 5 mikrometerfilter (membran av akryl-sampolymer på fiberduk av nylon) på en 1 ml steril spruta (den sterila kanylen med 5-mikrometerfilter kan finnas tillgänglig i förpackningen). Håll injektionsflaskan upprätt och tryck därefter in den 1 ml sterila sprutan vertikalt genom mitten av injektionsflaskans gummipropp.

   Dra aseptiskt upp minst 0,1 ml av lösningen i sprutan

   minst 0,1 ml   6.Minst 0,1 ml av lösningen dras aseptiskt upp i sprutan.

   Avlägsna nålen från sprutan

   7.Avlägsna nålen från sprutan och fäst en steril främre-kammare kanyl på sprutan.

   Tryck ut luften från sprutan, ställ in dosen på 0,1 ml

   8.Tryck försiktigt ut luften från sprutan och ställ in dosen på 0,1 ml strecket på sprutan. Sprutan är nu klar för injektion.

   Efter användning ska överbliven lösning kasseras. Spara den inte för senare användning.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Kassera använda kanyler i behållare avsedda för vassa föremål.

  Aprokam

  Pulver till injektionsvätska, lösning 50 mg Cefuroxim 10 x 50 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 416325
  • Tillverkare: Laboratoires Théa

  541,50 kr

  Jämförpris: 1,08 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?