• Apomorfin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   APO-go Pumpfill

   5 mg/ml infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
   Apomorfinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad APO-go Pumpfill är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder APO-go Pumpfill
   3. Hur du använder APO-go Pumpfill
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur APO-go Pumpfill ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad APO-go Pumpfill är och vad det används för

   Apomorfinhydroklorid tillhör en läkemedelsgrupp som kallas dopaminagonister, som används för att behandla Parkinsons sjukdom. Apomorfin minskar tiden med besvärliga parkinsonsymtom s.k. “off perioder” hos personer som tidigare behandlats för Parkinsons sjukdom med levodopa och/eller andra dopaminagonister.

   Din läkare eller sjuksköterska hjälper dig lära känna igen tecknen på när du behöver använda läkemedlet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder APO-go Pumpfill

   Använd inte APO-go Pumpfill

   - om du är under 18 år

   - om du har andningssvårigheter eller astma

   - om du har demens eller Alzheimers sjukdom

   - om du lider av förvirring, hallucinationer eller andra liknande problem

   - om du har leverproblem

   - om du har svår överrörlighet, s.k. dyskinesi (kraftiga ofrivilliga rörelser), eller onormala muskelspänningar (s.k. dystoni) på grund av behandling med levodopa

   - om du är överkänslig (allergisk) mot apomorfin eller något av de övriga innehållsämnena i APO-go Pumpfill (för övriga hjälpämnen se avsnitt 6)

   - om du eller någon i din familj har ett avvikande elektrokardiogram (EKG) som kallas “långt QT syndrom”. Berätta för din läkare.

   Varningar och försiktighet

   - om du har njurproblem

   - om du har lungproblem

   - om du har hjärtproblem

   - om du har lågt blodtryck eller känner dig svag och yr då du reser dig

   - om du tar något läkemedel mot högt blodtryck

   - om du lider av illamående eller kräkningar

   - om du har några psykiska problem när APO-go Pumpfill påbörjas

   - om du är äldre eller svag

   - om du kör bil eller använder maskiner, eftersom apomorfin kan medföra sömnighet inklusive plötsligt insättande sömnperioder (du skall inte köra bil eller använda maskiner som APO-go Pumpfill gör dig sömnig)

   - din läkare ska kontrollera dit blodtryck regelbundet om du tar APO-go Pumpfill tillsammans med levodopa (ena annan behandling mot Parkinsons)

   Berätta för din läkare eller sjuksköterska om någon av ovanstående tillstånd överensstämmer med dig.

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om

   Du använder läkemedel som är kända för att kunna påverka hur ditt hjärta slår. Detta innefattar läkemedel som används vid problem med hjärtrytmen (såsom kinidin och amiodaron), vid depression (däribland tricykliska antidepressiva såsom amitriptylin och imipramin) och vid bakterieinfektioner (“makrolidaantibiotika”) såsom erytromycin, azitromycin och klaritromycin) samt domperidon.

   Tala om för läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.

   Andra läkemedel och APO-go Pumpfill

   Behandlingseffekten kan påverkas om APO-go Pumpfill tas samtidigt som vissa andra läkemedel (såsom klozapin eller blodtryckssänkande läkemedel eller läkemedel mot Parkinsons sjukdom). Läkaren kommer att tala om för dig om dosen för APO-go Pumpfill eller något av de andra läkemedlen behöver justeras.

   Tala därför om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   APO-go Pumpfill med mat, dryck och alkohol

   Mat och dryck påverkar ej APO-go Pumpfill.

   Graviditet, amning och fertilitet

   APO-go Pumpfill bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Rådfråga din läkare eller sjuksköterska innan du använder APO-go Pumpfill om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid.

   Det är inte känt om APO-go Pumpfill utsöndras i modersmjölk. Tala med din läkare om du ammar eller planerar att amma. Din läkare kommer förklara för dig om du ska fortsätta/avbryta amningen eller fortsätta/avbryta medicineringen.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte om APO-go Pumpfill gör dig sömnig. Använd inte verktyg eller maskiner om APO-go Pumpfill gör dig sömnig.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfrodon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa.effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   APO-go Pumpfill innehåller hjälpämnen

   Natriummetabisulfi kan i sällsynta fall orsaka en allvarlig allergisk reaktion och andningssvårigheter. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 10 ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du använder APO-go Pumpfill

   Denna infusion ges subkutant (d.v.s. i område under huden).

   Sprutan får inte ges om lösningen blivit grönfärgad.

   Använd alltid APO-go Pumpfill enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. APO-go Pumpfill har konstruerats för kontinuerlig infusion med en sprutpump. APO-go Pumpfill får inte användas för intermittent injektion. Läkaren beslutar om vilken minipump och/eller sprutpump och dosinställning du bör använda.

   Både dosen APO-go Pumpfill och tiden som krävs för behandlingen varje dag styrs av dina individuella behov. Din läkare kommer att tala om för dig hur mycket läkemedel du ska administrera. Den dos som är lämpligast för dig har bestämts vid en inledande bedömning på en specialistklinik. Vanlig infusionsdos per timme är 1 till 4 mg apomorfinhydroklorid. Kontinuerlig infusion ges vanligtvis medan du är vaken och avslutas innan du börjar sova. Daglig dos av apomorfinhydroklorid får ej överstiga 100 mg. Din läkare eller sjuksköterska bestämmer vilken dos som är bäst för dig.

   Ett annat infusionsställe bör användas var 12:e timme.

   Läkemedlet skall ej injiceras i en ven.

   APO-go Pumpfill behöver inte spädas före användning. APO-go Pumpfill skall inte blandas med andra läkemedel.

   Om du använt för stor mängd av APO-go Pumpfill

   - Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   - det är viktigt att använda den korrekta dosen APO-go Pumpfill och inte överskrida den föreskrivna dosen. Högre doser kan ge långsam puls, kraftigt illamående, kraftig sömnighet och/eller andningssvårigheter. Du kan också känna dig svag eller yr, speciellt då du reser dig, på grund av lågt blodtryck. Att lägga sig ner med benen upplyfta hjälper mot lågt blostryck.

   Om du har glömt att använda APO-go Pumpfill

   - administrera läkemedlet när du nästa gång behöver det

   - ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

   Om du slutar att använda APO-go Pumpfill

   - kontakta läkare innan du avslutar behandlingen för att diskutera om ett eventuellt avslutande av behandlingen är lämpligt för dig.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan APO-go Pumpfill orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Meddela din läkare om du tror att läkemedlet får dig att må dåligt eller om du upplever något av följande:

   Mycket vanlig (fler än 1 person av 10)

   - förhårdnader och knutor under huden vid injiceringsstället som är ömma, plågsamma och som kan vara röda och kliande. För att undvika dessa knutor bör du byta injektionsställe varje gång du ska sätta in nålen.

   Vanlig (fler än 1 person av 100)

   - illamående eller kräkningar speciellt när du börjar använda APO-go Pumpfill. Behandling med domperidon bör påbörjas minst 2 dagar innan APO-go Pumpfill behandling för att förhindra illamående eller kräkningar. Om du är illamående trots domperidon, eller om du inte tar domperidon och kräks, skall du snarast tala om detta för läkaren eller sjuksköterskan.

   - trötthet eller kraftig sömnighet

   - förvirring eller hallucinationer

   - gäspning

   - om du känner dig yr eller omtöcknad när du reser dig upp.

   Mindre vanlig (1- 10 personer av 1000)

   - ökade ofrivilliga rörelser (sk.k dyskinesier, överrörlighet) eller förvärrade skakningar under s.k. “on”-perioder (d.v.s. då läkemedlet har effekt)

   - blodbrist, onormal nedbrytning av röda blodkroppar i blodkärl eller i andra delar av kroppen. Detta är en mindre vanlig biverkan som kan förekomma hos patienter som även tar levodopa

   - plötsliga sämnattacker

   - hudutslag

   - andningssvårigheter

   - sårbildning vid injektionsstället

   - minskat antal röda blodkroppar, vilket kan göra att huden blir svagt gulfärgad och orsaka svaghet och andnöd

   - minskat antal blodplättar, vilket kan öka risken för blödningar och blåmärken.

   Sällsynt (1-10 personer av 10 000)

   - en allergisk reaktion som:

   - andningssvårigheter eller tryck över bröstet

   - svullna ögonlock, ansikte eller läppar

   - svullen eller rödaktig tunga

   - eosinofili, ett onormalt högt antal vita blodkroppar i blodet eller i vävnaden.

   Biverkningar med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data). Du kan uppleva följande biverkningar:

   * svullnad av ben, fötter eller fingrar

   * Oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:

   - en stark impuls till överdrivet spelande torts allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj

   - förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift

   - okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar

   - hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer a

   än vad som behövs för att mätta din hunger)

   Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteende för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur APO-go Pumpfill ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara den förfyllda sprutan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Öppnad APO-go Pumpfill skall användas omedelbart och återstående lösning skat kastas. Endast för engångsbruk.

   Använd inte APO-go Pumpfill om lösningen blivit grön. APO-go Pumpfill skall endast användas när lösningen är klar, färglös och fri från synliga partiklar.

   Använd innehållet i en förfylld spruta omedelbart efter öppnandet. Var försiktig med att inte stänka lösning på dig själv, eller t.ex. på en matta eftersom lösningen kan orsaka grönfärgning. Den tömda förfyllda glassprutan med plastspruta och adapter skall kasseras i behållare för vassa föremål.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är apomorfinhydroklorid. 1 ml lösning innehåller 5 mg apomorfinhydroklorid. Varje 10 ml förfylld spruta innehåller 50 mg apomorfinhydroklorid.

   - Övriga innehållsämnen är:

   natriummetabisulfit (E223)

   saltsyra, koncentrerad

   vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   APO-go Pumpfill är en lösning för infusion, förfylld glasspruta. Lösningen är klar och färglös.

   APO-go Pumpfill tillhandahålls i klar förfylld glasspruta. Varje förpackning innehåller 5 förfyllda sprutor med 10 ml lösning i pappask.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör/Information lämnas av:

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 54 Helsingborg

   Sverige

   Tel: 042-32 66 95

   Ompackare:

   Interport Ltd

   Brandon House

   Marlowe Way

   CR0 4XS

   Croydon

   England

   Tillverkare:

   Genus Pharmaceuticals- koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   13 april 2015


  APO-go Pumpfill

  Infusionsvätska, lösning i förfylld spruta 5 mg/ml Apomorfin 5 x 10 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 419272
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  1.163,15 kr

  Jämförpris: 23,26 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?